Wydział Teologii
Teologia - Patrologia (stacjonarne doktoranckie)
Rok II - Semestr 4   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Dogmatyczno-moralne aspekty nauczania Ojców Kościoła (wykład)E/1 15 Ks. prof. dr hab. Jerzy Pałucki
2Heterodoksyjne tło teologii patrystycznej (wykład)E/1 15 Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
3Recepcja literatury klasycznej w pismach Ojców Kościoła (wykład)E/1 15 Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
4Kościół w świecie późnego antyku (wykład)E/1 15 Ks. dr hab. Piotr Szczur
5Etyka pracownika naukowego i prowadzenia badań naukowych (wykład)Z/1 15 Ks. dr Krzysztof Smykowski
Konwersatoria obowiązkowe
1Analiza patrystycznych źródeł greckich (konwersatorium)Z/1 60 Ks. dr hab. Marcin Wysocki, prof. KUL
2Greka patrystyczna (konwersatorium)Z/2 90 Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
3Metodologia badań patrystycznych (konwersatorium)E/1 15 Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
4Patrystyka fundamentalna - I-III w. (konwersatorium)Z/1 15 Ks. dr hab. Marcin Wysocki, prof. KUL
5Patrystyka fundamentalna - IV-V w. (konwersatorium)Z/1 15 Ks. prof. dr hab. Jerzy Pałucki
Seminarium
1Historia Kościoła w starożytności (seminarium)Zbo/1 30 Ks. dr hab. Piotr Szczur
2Patrologia grecka i łacińska (seminarium)Zbo/1 15 Ks. prof. dr hab. Jerzy Pałucki
Praktyki zawodowe
1Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/0 5 Ks. prof. dr hab. Marian Zając
Egzaminy obowiązkowe
1Historia Kościoła: starożytność, cz. 2 (egzamin)E/0 0 Ks. dr hab. Piotr Szczur
2Historia Kościoła: średniowiecze, cz. 2 (egzamin)E/0 0 Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak, prof. KUL
3Patrologia, cz. 2 (egzamin)E/0 0 Ks. prof. dr hab. Jerzy Pałucki

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze