Wydział Nauk Humanistycznych
Językoznawstwo (stacjonarne doktoranckie)
Rok III   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Seminarium
1Dawne i nowe w języku (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, prof. KUL
2Językoznawstwo historyczne (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik, prof. KUL
3Językoznawstwo kognitywne (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Magdalena Szulc-Brzozowska
4Językoznawstwo kontrastywne polsko-romańskie (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Janusz Bień, prof. KUL
5Językoznawstwo stosowane (akwizycja i dydaktyka języków) (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska
6Morfologia (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Maria Bloch-Trojnar, prof. KUL
Konwersatorium
1Active vs. passive structures in Indo-European languages (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Anna Malicka-Kleparska
2Event types in natural languages (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Anna Malicka-Kleparska
3Język ojczysty a języki nabyte. Budowanie osobistej kompetencji komunikacyjnej (konwersatorium)Z/4 60 prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska
4Podstawy metodologiczne badań językoznawczych (konwersatorium)Z/4 60 dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL
5Pragmatyka w języku i przekładzie (konwersatorium)Z/4 60 Brak obsady
6Rama konceptualna, definicja kognitywna, metafora, topos argumentacyjny - semantyczno-pragmatyczna analiza dyskursu (konwersatorium)Z/4 60 dr hab. Magdalena Szulc-Brzozowska
Zajęcia do wyboru
1Dydaktyka uniwersytecka (konwersatorium)E/3 30 dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka
2Ideologie i doktryny społeczno-polityczne w XX wieku (wykład)E/3 30 dr hab. Mieczysław Ryba
3Koncepcje metafizyczności literatury i sztuki wobec nowoczesnych symbolizmów (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Andrzej Tyszczyk
4Krytyka wobec literatury - literatura wobec krytyki (wykład)E/3 30 Zawieszone
5Kultura religijna średniowiecznej Polski - problemy źródłoznawcze (wykład)E/3 30 dr hab. Andrzej Niewiński, prof. KUL
6Metodologia użycia technologii informacyjnej w badaniach humanistycznych i procesie dydaktycznym (konwersatorium)E/3 30 dr Agnieszka Karczewska
7Mocne i słabe pojęcia kultury najnowszej (artysta, dzieło, sztuka, inspiracja) (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara
8Od Edenu do rajskiej uczty. Biblia w literaturze i sztuce (wykład)E/3 30 Ks. dr Grzegorz Głąb
9Poza humanizm: trans- i posthumanizm w literaturze, filmie i mediach (wykład)E/3 30 dr hab. Barbara Klonowska, prof. KUL
10Przygotowanie do prowadzenia zajęć na uniwersytecie (konwersatorium)E/3 30 dr hab. Mirosław Filipowicz
11Ustna odmiana ogólnego języka polskiego (wykład)E/3 30 dr hab. Cecylia Galilej
12Wiek Oświecenia we Francji - historia i kultura (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
13Wojny, bitwy i wodzowie w średniowiecznych narracjach (wykład)E/3 30 dr hab. Jan Ptak
14Z dziejów plagiatu w europejskim piśmiennictwie wczesnonowożytnym (wykład)E/3 30 dr hab. Wiesław Pawlak, prof. KUL
15Źródła proweniencji kościelnej w warsztacie humanisty XIX i XX w. (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Grzegorz Bujak
16Composers and totalitarian regimes: Prokofiev, Shostakovich, Strauss and Furtwaengler (wykład)Zbo/2 30 dr hab. Mirosław Filipowicz
17Heresy and Literacy: New Approaches to the Study of Religious Dissent in the Late Middle Ages (wykład)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Kras
18Text and its mediums (wykład)Zbo/2 30 dr hab. Wojciech Kruszewski, prof. KUL
19The Element of Fiction and Longing for the Truth - the Word of Sonya Hartnett' Novels (wykład)Zbo/2 30 dr hab. Wacław Pyczek, prof. KUL
Praktyki zawodowe
1Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/0 90 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze