Wydział Nauk Humanistycznych
Językoznawstwo (stacjonarne doktoranckie)
Rok III   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Seminarium
1Dawne i nowe w języku (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, prof. KUL
2Językoznawstwo historyczne (seminarium)Zbo/4 30 Zawieszone
3Językoznawstwo kognitywne (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Magdalena Szulc-Brzozowska, prof. KUL
4Językoznawstwo kontrastywne polsko-romańskie (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Janusz Bień, prof. KUL
5Językoznawstwo stosowane (akwizycja i dydaktyka języków) (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska
6Morfologia (seminarium)Zbo/4 30 Zawieszone
Konwersatorium
1Noun and its structure in Distributed Morphology (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
2Psycholingwistyczne aspekty akwizycji i dydaktyki języków (konwersatorium)Z/4 60 prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska
3Semantyczno-kognitywna analiza dyskursu (konwersatorium)Z/4 60 dr hab. Magdalena Szulc-Brzozowska, prof. KUL
4Verb and its structure in Distributed Morphology (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
Zajęcia do wyboru
1Fikcje historii: historiografia, powieść i film w XX i XXI wieku (wykład)E/3 30 dr hab. Barbara Klonowska, prof. KUL
2Kultura religijna średniowiecznej Polski - problemy źródłoznawcze (wykład)E/3 30 dr hab. Paweł Kras, prof. KUL
3Literackie symbolizmy w XX wieku wobec teorii symbolu (Maria Podraza-Kwiatkowska, Izodora Dąmbska, Paul Ricoeur, Max Bense) (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Andrzej Tyszczyk
4Metodologia użycia technologii informacyjnej w badaniach humanistycznych i procesie dydaktycznym (konwersatorium)E/3 30 Zawieszone
5Od Edenu do rajskiej uczty. Biblia w literaturze i sztuce (wykład)E/3 30 Ks. dr Grzegorz Głąb
6Przygotowanie do prowadzenia zajęć na uniwersytecie (konwersatorium)E/3 30 dr hab. Mirosław Filipowicz, prof. KUL
7Współczesna polszczyzna ogólna w odmianie mówionej (wykład)E/3 30 dr hab. Cecylia Galilej
8Z dziejów plagiatu w europejskim piśmiennictwie wczesnonowożytnym (wykład)E/3 30 Zawieszone
9Źródła proweniencji kościelnej w warsztacie humanisty XIX i XX w. (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Grzegorz Bujak, prof. KUL
10Composers and totalitarian regimes: Prokofiev, Shostakovich, Strauss and Furtwaengler (wykład)Zbo/2 30 dr hab. Mirosław Filipowicz, prof. KUL
11Heresy and Literacy: New Approaches to the Study of Religious Dissent in the Late Middle Ages (wykład)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Kras, prof. KUL
12Media and culture: theory and practice (wykład)Zbo/2 30 dr Grzegorz Jędrek
13Modern Strategies of Reading – Selected Issues (wykład)Zbo/2 30 dr hab. Ireneusz Piekarski, prof. KUL
Praktyki zawodowe
1Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/0 90 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze