Wydział Nauk Humanistycznych
Historia (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia filozofii (wykład)E/3 45 Ks. dr hab. Piotr Pasterczyk
2Historia nowożytna Polski (wykład)E/5 30 dr hab. Jacek Chachaj, prof. KUL
3Historia nowożytna powszechna (wykład)E/5 30 dr hab. Arkadiusz Stasiak, prof. KUL
Konwersatoria obowiązkowe
1Historia nowożytna Polski (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Jacek Chachaj, prof. KUL
2Historia nowożytna powszechna (konwersatorium)Z/3 30 mgr Dariusz Wajs
Projekty badawcze
Rzeczpospolita Obojga Narodów na tle nowożytnej Europy
1Ustrój, społeczeństwo i gospodarka Rzeczypospolitej na tle przemian w nowożytnej Europie (wykład)Z/2 30 dr hab. Arkadiusz Stasiak, prof. KUL
2Rzeczpospolita w Europie XVI-XVIII stulecia: władza, społeczeństwo, kultura (proseminarium)Z/2 30 dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka
3Źródła do dziejów społ.-polit. Rzeczypospolitej Obojga Narodów i państw europejskich w XVI-XVIII w. (warsztaty)Z/2 30 dr hab. Arkadiusz Stasiak, prof. KUL
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 59) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
2Język angielski - CEF B1+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 308) Z/1 30 mgr Magdalena Matys
3Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 307) Z/1 30 mgr Michał Narecki
4Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 18) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
Specjalizacja: Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
1Wstęp do archiwistyki i archiwoznawstwa (wykład)Zbo/1 30 dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL
2Przepisy archiwalne - arch. I st. (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. dr hab. Grzegorz Bujak
3System bazodanowy ZOSIA i archiwa w internecie (laboratorium)Z/2 30 dr Robert Derewenda
Specjalizacja nauczycielska
1Praktyka psychologiczno-pedagogiczna (praktyki)Z/2 30 dr hab. Joanna Szady
2Pedagogika szkolna z elementami pedagogiki społecznej (wykład)Zbo/1 30 Ks. dr hab. Adam Maj, prof. KUL
3Psychologia rozwojowa i wychowawcza dzieci w wieku szkolnym (wykład)Zbo/1 30 dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze