Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Germańska (stacjonarne II stopnia)
Rok II - Semestr 3   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/2 30 Ks. dr Marek Wódka
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka niemieckiego: teksty publicystyczne - analiza/dyskusja II (ćwiczenia)Z/10 30 dr hab. Magdalena Szulc-Brzozowska
Seminaria
1Kulturoznawstwo/Medioznawstwo (seminarium)Zbo/12 30 dr hab. Dorota Tomczuk, prof. KUL
2Literatura niemieckojęzyczna (seminarium)Zbo/12 30 dr hab. Małgorzata Dubrowska, prof. KUL
Specjalizacja nauczycielska
1Dydaktyka języka niemieckiego w szkołach ponadpodstawowych (warsztaty)Z/3 45 dr Lucyna Krzysiak
2Zajęcia zintegrowane z realizacją praktyki psychologiczno- pedagogicznej Komunikacja w pracy nauczyciela (nauczyciel-uczeń) (laboratorium)Z/1 30 dr Lucyna Krzysiak
3Zajęcia zintegrowane z realizacją praktyki psychologiczno-pedagogicznej - Praca z uczniem trudnym wychowawczo (laboratorium)Z/1 15 dr Lucyna Krzysiak
4Praktyki zawodowe (dydaktyczne II) (praktyki)Z/3 90 dr Lucyna Krzysiak
5Praktyki zawodowe (psychologiczno-pedagogiczne) (praktyki)Z/1 30 Brak obsady
Specjalizacja translatologiczna
1Tłumaczenie ustne: konsekutywne/symultaniczne (ćwiczenia)Z/2 30 dr Katarzyna Jakubów
2Praktyka ciągła (praktyki)Z/2 60 dr Eliza Chabros
Język angielski w komunikacji zawodowej B1-B2
1Język angielski w komunikacji zawodowej: język angielski w biurze – konwersacja/tłumaczenie B1-B2 (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Joanna Mirek

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze