Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Polska (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 1   2023/2024


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Językoznawstwo ogólne (wykład)E/3 30 dr hab. Cecylia Galilej
2Metodologia badań nad językiem (wykład)Z/1 15 dr hab. Henryk Duda, prof. KUL
3Metodologia badań literackich (wykład)Z/1 15 dr hab. Ireneusz Piekarski, prof. KUL
4Antropologia kultury (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL
5Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)E/2 30 Ks. dr Tomasz Bąk
Ćwiczenia obowiązkowe
1Sprawność i poprawność językowa (ćwiczenia)Zbo/2 30 dr hab. Cecylia Galilej
2Teoria literatury (ćwiczenia)Zbo/2 30 dr hab. Ireneusz Piekarski, prof. KUL
Seminaria
1Seminarium językoznawcze (seminarium)Zbo/6 30 dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL
2Seminarium literaturoznawcze (seminarium)Zbo/6 30 dr hab. Ireneusz Piekarski, prof. KUL
Zajęcia do wyboru
1Teatr współczesny – wybitni twórcy i ich dzieła (wykład)Z/1 15 dr hab. Joanna Michalczuk
2Wybrane zagadnienia z teorii literatury (wykład)Z/1 15 dr hab. Ireneusz Piekarski, prof. KUL
3Codzienność i niezwykłość w wieku oświecenia (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Agata Seweryn, prof. KUL
4Polszczyzna biblijna (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL
Specjalizacja nauczycielska
1Podstawy dydaktyki (wykład)E/2 30 dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka
2Dydaktyka języka polskiego w szkole podstawowej (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka
3Podstawowe pojęcia psychologii (wykład)E/1 15 dr Justyna Iskra
4Pedagogika szkolna z elementami prawa oświatowego (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Adam Maj
5Wybrane problemy edukacyjne dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Patrycja Leśniak-Walczuk
6Psychologia rozwoju, wychowania i uczenia się (konwersatorium - Grupa: 3) Z/2 30 mgr Sabina Więsyk
Specjalizacja glottodydaktyczna
1Kultura polska w nauczaniu języka polskiego jako obcego (wykład)Z/2 30 dr Agnieszka Jarosz
2Gramatyka funkcjonalna języka polskiego, cz. 1 (konwersatorium)Zbo/2 30 dr Wioletta Próchniak
3Metodyka i organizacja nauczania języka polskiego jako obcego, cz. 1 (konwersatorium)Zbo/2 30 dr Anna Majewska-Wójcik
4Gry i zabawy w nauczaniu języka polskiego jako obcego (konwersatorium)Z/2 30 dr Anna Majewska-Wójcik
5Praktyka glottodydaktyczna (praktyki)Zbo/1 35 dr Anna Majewska-Wójcik
Specjalizacja media i komunikacja kulturowa
1Kultura i komunikacja (wykład)Z/1 15 dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL
2Laboratorium słowa: jak skutecznie mówić i pisać (warsztaty)Z/3 30 prof. dr hab. Adam Fitas
3Media i poznanie (ćwiczenia)Z/1 15 mgr Mateusz Niedziela
4Analiza przekazu medialnego (warsztaty)Z/2 30 Ks. dr Michał Klementowicz
5Poetyka reklamy (ćwiczenia)Z/1 15 prof. dr hab. Adam Fitas
6Praktyki w sektorze kreatywnym (praktyki)Zbo/1 20 dr Grzegorz Jędrek

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze