Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Słowiańska (stacjonarne I stopnia)
Rok akademicki  2019/2020


Rok III - Semestr 5

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Etyka (wykład)E/2 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek
Zajęcia kierunkowe
Specjalność rosyjska
1Historia literatury rosyjskiej XX wieku (ćwiczenia)Z/2 30 prof. dr hab. Anna Woźniak
2Praktyczna nauka języka rosyjskiego - mówienie III (ćwiczenia)Z/2 30 dr Ewelina Jasińska-Grabowska
3Praktyczna nauka języka rosyjskiego - pisanie III (ćwiczenia)Z/2 30 dr Ewelina Jasińska-Grabowska
4Praktyczna nauka języka angielskiego III – drugi język specjalności (ćwiczenia)Z/2 30 dr Andrij Saweneć
5Praktyczna nauka języka rosyjskiego - praca z tekstem III (ćwiczenia)Z/2 30 dr Magdalena Kawęcka
6Historia literatury rosyjskiej XX wieku (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Anna Woźniak
Seminaria
1Językoznawstwo rosyjskie i ukraińskie (seminarium)Zbo/5 30 dr Magdalena Kawęcka
2Literatura rosyjska i ukraińska (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Monika Sidor, prof. KUL
Specjalizacja: Język rosyjski komunikacji biznesowej
1Podstawy prawa celnego (wykład)E/2 15 dr Marta Kaczmarczyk
2Rosyjski język obsługi celnej (ćwiczenia)Z/2 30 dr Ewelina Jasińska-Grabowska
3Praktyka śródroczna (praktyki)Z/6 150 dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak

Rok III - Semestr 6

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Zajęcia kierunkowe
Specjalność rosyjska
1Praktyczna nauka języka rosyjskiego - mówienie III (ćwiczenia)Z/2 30 dr Ewelina Jasińska-Grabowska
2Praktyczna nauka języka rosyjskiego - pisanie III (ćwiczenia)Z/2 30 dr Ewelina Jasińska-Grabowska
3Praktyczna nauka języka angielskiego III – drugi język specjalności (ćwiczenia)E/4 30 dr Andrij Saweneć
4Praktyczna nauka języka rosyjskiego (egzamin)E/4 0 dr Ewelina Jasińska-Grabowska
Seminaria
1Językoznawstwo rosyjskie i ukraińskie (seminarium)Zbo/8 30 dr Magdalena Kawęcka
2Literatura rosyjska i ukraińska (seminarium)Zbo/8 30 dr hab. Monika Sidor, prof. KUL
3Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Monika Sidor, prof. KUL
4Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Magdalena Kawęcka

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze