Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Romańska (stacjonarne II stopnia)
Rok II - Semestr 4   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Profil studiów
Literaturoznawstwo
1Teatr, media, przekład (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Witold Wołowski, prof. KUL
Profil studiów
Akwizycja i dydaktyka języków
1Akwizycja i dydaktyka języków (seminarium)Zbo/1 30 prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska
Profil studiów
Językoznawstwo
1Językoznawstwo (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Katarzyna Wołowska, prof. KUL
Językowe kompetencje komunikacyjne
Język francuski
1Praktyczna nauka języka francuskiego - tłumaczenia specjalistyczne (ćwiczenia)E/5 30 dr hab. Sebastian Piotrowski
Językowe kompetencje komunikacyjne
Język hiszpański
1Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - tłumaczenia specjalistyczne (ćwiczenia)E/4 30 dr Piotr Wasilewski
Językowe kompetencje komunikacyjne
Język włoski
1Praktyczna nauka języka włoskiego - tłumaczenia specjalistyczne (ćwiczenia)E/4 30 dr Katarzyna Maniowska
Specjalizacja nauczycielska
1Praktyka pedagogiczna ciągła (język hiszpański) (praktyki)Z/2 45 dr Tomasz Niestorowicz
2Praktyka pedagogiczna ciągła (język włoski) (praktyki)Z/2 45 dr hab. Anna Kucharska
3Praktyka pedagogiczna śródroczna (język hiszpański) (praktyki)Z/1 15 dr Tomasz Niestorowicz
4Praktyka pedagogiczna śródroczna (język włoski) (praktyki)Z/1 15 dr hab. Anna Kucharska
Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu magisterskiego
1Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska
2Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Katarzyna Wołowska, prof. KUL
3Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Witold Wołowski, prof. KUL
4Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 prof. dr hab. Dorota Śliwa

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze