Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika specjalna (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 2   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Antropologia filozoficzna i kulturowa (wykład)Z/2 15 dr Paulina Sulenta
2Psychologia społeczna (wykład)E/3 15 dr hab. Barbara Kiereś, prof. KUL
3Podstawy prawne i ekonomiczne pedagogiki specjalnej (wykład)Z/2 15 dr Zuzanna Gądzik
4Psychopatologia rozwoju (wykład)Z/3 30 dr Ewelina Świdrak
5Socjologia edukacji (wykład)E/3 30 dr hab. Monika Adamczyk
6Psychologia społeczna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Monika Gromek
7Psychologia społeczna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 Zawieszone
8Diagnostyka psychopedagogiczna (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 Ks. dr hab. Adam Maj
9Diagnostyka psychopedagogiczna (konwersatorium - Grupa: 2) Z/3 30 Zawieszone
10Metody terapii pedagogicznej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Elżbieta Stoch
11Metody terapii pedagogicznej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 Zawieszone
Przedmioty do wyboru
1Special education (wykład)Z/4 30 dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL
2Logopedia korekcyjna (ćwiczenia)Z/2 30 Zawieszone
3Metodyka pracy umysłowej dla niesłyszących (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
4Podstawy socjoterapii i metodyka pracy socjoterapeutycznej (warsztaty)Z/2 30 dr Magdalena Parzyszek
5Trening kompetencji liderskich (warsztaty)Z/2 30 dr Klaudia Martynowska
Przedmioty specjalnościowe
Specjalność 1: Pedagogika osób z autyzmem
1Wczesny autyzm dziecięcy (wykład)E/2 30 dr Anna Szudra-Barszcz
2Metodyka wychowania religijnego osób z autyzmem (konwersatorium)Z/2 15 dr Magdalena Parzyszek
3Metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej osób z autyzmem (ćwiczenia)Z/2 15 mgr Beata Gulati
Przedmioty specjalnościowe
Specjalność 2: Pedagogika integracyjna i włączająca
1Edukacja integracyjna i włączająca - podstawy teoretyczne i prawne (wykład)E/4 30 Zawieszone
2Diagnoza sytuacji rodzinnej osób z niepełnosprawnością (ćwiczenia)Z/2 15 Zawieszone
Seminaria magisterskie
1Pedagogika osób z autyzmem (seminarium)Zbo/1 30 Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
2Pedagogika specjalna (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL
3Podstawy prewencji i resocjalizacji (seminarium)Zbo/1 30 Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL
4Psychopedagogiczne aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL
5Wychowanie językowe osób z uszkodzeniami słuchu i zaburzeniami mowy (seminarium)Zbo/1 30 dr Aleksandra Borowicz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze