Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika specjalna (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 2   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Socjologia edukacji (wykład)E/3 30 dr Monika Adamczyk
2Antropologia filozoficzna i kulturowa (wykład)Z/2 15 dr hab. Arkadiusz Gudaniec
3Psychologia społeczna (wykład)E/3 15 dr hab. Barbara Kiereś, prof. KUL
4Podstawy prawne i ekonomiczne pedagogiki specjalnej (wykład)Z/2 15 dr Emilia Czepczyńska
5Psychopatologia rozwoju (wykład)Z/3 30 dr Ewelina Świdrak
Konwersatoria obowiązkowe
1Diagnostyka psychopedagogiczna (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 Ks. dr hab. Adam Maj, prof. KUL
2Diagnostyka psychopedagogiczna (konwersatorium - Grupa: 2) Z/3 30 mgr Anna Suska
Ćwiczenia obowiązkowe
1Psychologia społeczna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Jagoda Antoniak
2Psychologia społeczna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Aneta Gąbka
3Metody terapii pedagogicznej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Małgorzata Łobacz
4Metody terapii pedagogicznej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Anna Szudra-Barszcz
Seminaria
1Pedagogiczna problematyka rodziny z osobą z niepełnosprawnością (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
2Pedagogika osób z autyzmem (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
3Pedagogika specjalna (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL
4Podstawy prewencji i resocjalizacji (seminarium)Zbo/1 30 Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL
5Profilaktyka uzależnień i patologii społecznej (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
6Psychopedagogiczne aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL
7Wychowanie językowe osób z uszkodzeniami słuchu i zaburzeniami mowy (seminarium)Zbo/1 30 prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak
Fakultety
1Diagnoza i terapia zaburzeń mowy (ćwiczenia)Z/2 30 Zawieszone
2Metodyka pracy umysłowej dla niesłyszących (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
3Profilaktyka wybranych zagrożeń zdrowotnych (konwersatorium)Z/2 30 dr Agnieszka Linca-Ćwikła
4Podstawy socjoterapii i metodyka pracy socjoterapeutycznej (warsztaty)Z/2 30 dr Magdalena Parzyszek
5Trening kompetencji liderskich (warsztaty)Z/2 30 dr Klaudia Martynowska
6Special education (wykład)Z/4 30 dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL
Specjalności
Specjalność 1: Pedagogika osób z autyzmem
Wykłady
1Wczesny autyzm dziecięcy (wykład)E/2 30 dr Anna Szudra-Barszcz
Specjalności
Specjalność 1: Pedagogika osób z autyzmem
Ćwiczenia
1Metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej osób z autyzmem (ćwiczenia)Z/2 15 dr Renata Kołodziejczyk
Specjalności
Specjalność 1: Pedagogika osób z autyzmem
Konwersatoria
1Metodyka wychowania religijnego osób z autyzmem (konwersatorium)Z/2 15 dr Magdalena Parzyszek
Specjalności
Specjalność 2: Pedagogika integracyjna i włączająca
Wykłady
1Edukacja integracyjna i włączająca - podstawy teoretyczne i prawne (wykład)E/4 30 Zawieszone
Specjalności
Specjalność 2: Pedagogika integracyjna i włączająca
Ćwiczenia
1Diagnoza sytuacji rodzinnej osób z niepełnosprawnością (ćwiczenia)Z/2 15 Zawieszone
Specjalności
Specjalność 3: Pedagogika resocjalizacyjna
Konwersatoria
1Metodyka pracy resocjalizacyjnej (konwersatorium)E/2 15 mgr Renata Wawerska
Specjalności
Specjalność 3: Pedagogika resocjalizacyjna
Ćwiczenia
1Metodyka organizowania i planowania pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (ćwiczenia)Z/2 15 dr Lidia Pietruszka
2Opieka paliatywna (ćwiczenia)Z/2 15 dr Barbara Borowska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze