Wydział Nauk Humanistycznych
Historia Sztuki (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 2   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Dzieje myśli o sztuce i doktryn artystycznych (wykład)E/4 30 dr hab. Anna Kawalec, prof. KUL
2Ikonografia świąt maryjnych (wykład)Z/2 30 dr hab. Aneta Kramiszewska
Ćwiczenia obowiązkowe
1Dzieje myśli o sztuce i doktryn artystycznych (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Anna Kawalec, prof. KUL
Konwersatoria obowiązkowe
1Semantyka architektury (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Irena Rolska, prof. KUL
2Wielokulturowość regionu (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Krzysztof Gombin
3Ochrona własności intelektualnej (konwersatorium)Z/1 15 dr hab. Marcin Trzebiatowski, prof. KUL
Seminaria
1Antropologiczne konteksty w badaniach dzieł sztuki średniowiecznej (seminarium)Z/5 30 prof. dr hab. Urszula Mazurczak
2Sztuka  nowoczesna:  praktyka - teoria - powiązania  artystyczne (seminarium)Z/5 30 dr hab. Dorota Kudelska, prof. KUL
Warsztaty
1Warsztaty muzealne (warsztaty)Z/3 30 dr Krzysztof Przylicki
Objazdy i praktyki
1Praktyka kuratorska (praktyki)Zbo/5 85 prof. dr hab. Urszula Mazurczak
2Praktyka kuratorska (praktyki)Zbo/5 85 dr hab. Dorota Kudelska, prof. KUL
3Praktyka muzealna (praktyki)Zbo/5 85 dr hab. Dorota Kudelska, prof. KUL
4Praktyka muzealna (praktyki)Zbo/5 85 prof. dr hab. Urszula Mazurczak
5Objazd zabytkoznawczy -zajęcia terenowe (zajęcia terenowe)Z/3 30 dr hab. Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze