Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Polska (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 2   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Antropologia kultury (wykład)E/3 15 dr hab. Adam Fitas, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Sprawność i poprawność językowa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Maria Miedzwiecka
2Sprawność i poprawność językowa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Mateusz Nować
3Teoria literatury (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 prof. dr hab. Andrzej Tyszczyk
4Teoria literatury (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL
Profil filologiczny
Profil literaturoznawczy
1Doktryny estetyczne i literackie wieku XIX (wykład)E/3 30 dr hab. Wacław Pyczek, prof. KUL
2Doktryny estetyczne i literackie wieku XX (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kufel
3Seminarium literaturoznawcze (seminarium)Zbo/6 30 dr hab. Adam Fitas, prof. KUL
4Seminarium literaturoznawcze (seminarium)Zbo/6 30 prof. dr hab. Roman Doktór
Profil filologiczny
Profil językoznawczy
1Język polski jako dziedzictwo narodowe (wykład)E/3 30 dr Mariusz Koper
2Seminarium językoznawcze (seminarium)Zbo/6 30 dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, prof. KUL
Zajęcia do wyboru
1Literatura polsko-żydowska (konwersatorium)Zbo/2 30 dr Monika Szabłowska-Zaremba
2Przemiany dramatu i teatru w XX wieku (konwersatorium)Zbo/2 30 Ks. dr Mariusz Lach
3Wybrane zagadnienia z językoznawstwa synchronicznego (konwersatorium)Zbo/2 30 dr Mariusz Koper
4Arcydzieła romantyzmu w ujęciu krytycznoliterackim (wykład)Zbo/1 15 prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara
5Periodyzacja i przemiany literatury lat 1918-2018 (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Zdzisław Kudelski, prof. KUL
6Wybrane zagadnienia z teolingwistyki (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL
7Wybrane zagadnienia z teorii literatury (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Ireneusz Piekarski
Specjalizacja nauczycielska
1Psychologia ogólna (wykład)E/1 30 dr Justyna Iskra
2Pedagogika ogólna (wykład)E/1 30 dr Piotr Magier
3Etyka zawodowa nauczyciela (wykład)Z/1 15 dr hab. Alicja Puszka
4Psychologia rozwojowa i wychowawcza młodzieży (konwersatorium - Grupa: 1) Zbo/1 30 dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
5Dydaktyka języka polskiego w szkole średniej (warsztaty)Z/2 30 dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka
6Praktyki śródroczne w szkole średniej (praktyki)Zbo/1 10 dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka
7Praktyka pedagogiczna w szkole średniej (praktyki)Z/1 50 dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka
8Praktyka psychologiczna w szkole średniej (praktyki)Z/1 30 dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka
9Psychologia rozwojowa i wychowawcza młodzieży (konwersatorium - Grupa: 2) Zbo/1 30 Brak obsady
Specjalizacja glottodydaktyczna
1Gramatyka funkcjonalna języka polskiego, cz. 1 (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
2Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego, cz. 1 (konwersatorium)Z/2 30 dr Anna Majewska-Wójcik
3Nowoczesne technologie w nauczaniu języka polskiego jako obcego (konwersatorium)Z/2 30 mgr Paulina Oczko
4Rozwijanie sprawności językowych u uczących się języka polskiego jako obcego (konwersatorium)Z/2 30 mgr Marzena Porębska
5Praktyka glottodydaktyczna (praktyki)Z/1 40 dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Specjalizacja antropologiczno-kulturowa
1Sztuki wizualne i widowiskowe (konwersatorium)Z/1 15 Ks. dr Mariusz Lach
2Lektura dzieła filmowego (analiza i interpretacja) (konwersatorium)Z/3 45 dr hab. Anna Podstawka, prof. KUL
3Kultura - społeczeństwo - komunikacja (konwersatorium)Z/1 15 dr Monika Szabłowska-Zaremba
4Nowoczesne media: teoria i praktyka (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Lech Giemza, prof. KUL
5Polifonia kultury polskiej (ćwiczenia)Z/1 15 dr Anna Jeziorkowska-Polakowska
6Instytucje kultury (praktyki)Zbo/0 15 dr Monika Szabłowska-Zaremba
Egzaminy
1Teoria literatury (egzamin)E/2 0 prof. dr hab. Andrzej Tyszczyk
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 1) Zbo/0 3 mgr Sylwia Fedorowicz-Lisowska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze