Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Polska (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 2   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Antropologia kultury (wykład)E/3 15 prof. dr hab. Adam Fitas
Ćwiczenia obowiązkowe
1Sprawność i poprawność językowa (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Cecylia Galilej
2Teoria literatury (ćwiczenia)Z/2 30 prof. dr hab. Andrzej Tyszczyk
Seminaria
1Seminarium językoznawcze (seminarium)Zbo/6 30 dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL
2Seminarium literaturoznawcze (seminarium)Zbo/6 30 prof. dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska
Konwersatoria
1Doktryny estetyczne i literackie. Tradycja (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Wacław Pyczek, prof. KUL
2Doktryny estetyczne i literackie. Wiek XX i XXI (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Zdzisław Kudelski, prof. KUL
3Język polski jako dziedzictwo narodowe (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Mariusz Koper
Zajęcia do wyboru
1Arcydzieła dramatu i teatru (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Anna Podstawka, prof. KUL
2Język sportu (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Mariusz Koper
3Literatura pogranicza polsko-żydowskiego (konwersatorium)Z/2 30 dr Monika Szabłowska-Zaremba
4Genologia lingwistyczna (wykład)Z/1 15 dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL
5Literatura polska po 1918 roku (wykład)Z/1 15 dr hab. Zdzisław Kudelski, prof. KUL
6"Słynne, nieznane" dzieła romantyzmu (w perspektywie krytycznoliterackiej) (wykład)Z/1 15 prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara
7Wybrane zagadnienia z teorii literatury (wykład)Z/1 15 dr hab. Ireneusz Piekarski
Specjalizacja nauczycielska
1Psychologia rozwojowa i wychowawcza młodzieży (konwersatorium)Z/1 30 dr Dominika Zarosińska
2Psychologia ogólna (wykład)E/2 30 dr Justyna Iskra
3Pedagogika ogólna (wykład)E/2 30 dr hab. Piotr Magier
4Wspomaganie uczniów w procesie uczenia się (warsztaty)Z/1 30 dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka
5Rozwój zawodowy nauczyciela (warsztaty)Z/1 15 dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka
6Praktyka psychologiczno-pedagogiczna (praktyki)Z/1 30 dr Anna Jeziorkowska-Polakowska
7Emisja głosu (ćwiczenia)Z/1 30 dr hab. Agata Seweryn, prof. KUL
8Dydaktyka języka polskiego w szkole ponadpodstawowej (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka
9Nauczyciel - zawód czy misja? (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka
Specjalizacja antropologiczno-kulturowa
1Sztuki wizualne i widowiskowe (konwersatorium)Z/1 15 Ks. dr Mariusz Lach
2Lektura dzieła filmowego (analiza i interpretacja) (konwersatorium)Z/3 45 dr hab. Anna Podstawka, prof. KUL
3Kultura konwergencji (konwersatorium)Z/1 15 dr Monika Szabłowska-Zaremba
4Nowoczesne media: teoria i praktyka (ćwiczenia)Z/2 30 dr Monika Szabłowska-Zaremba
5Polifonia kultury polskiej (ćwiczenia)Z/1 15 dr Anna Jeziorkowska-Polakowska
6Instytucje kultury (praktyki)Z/1 15 dr Monika Szabłowska-Zaremba
Specjalizacja glottodydaktyczna
1Nowoczesne technologie w nauczaniu języka polskiego jako obcego (konwersatorium)Z/2 30 dr Anna Majewska-Wójcik
2Metodyka i organizacja nauczania języka polskiego jako obcego, cz. 2 (konwersatorium)Z/2 30 dr Anna Majewska-Wójcik
3Rozwijanie sprawności językowych u uczących się języka polskiego jako obcego (konwersatorium)Z/2 30 dr Wioletta Próchniak
4Praktyka glottodydaktyczna (praktyki)Z/1 40 dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
5Gramatyka funkcjonalna języka polskiego, cz. 2 (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Egzaminy
1Teoria literatury (egzamin)E/1 0 prof. dr hab. Andrzej Tyszczyk

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze