Wydział Nauk Humanistycznych
Językoznawstwo (stacjonarne doktoranckie)
Rok I   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykład obowiązkowy
1Etyka pracownika naukowego (wykład)E/2 15 dr Małgorzata Borkowska-Nowak
Seminarium
1Dawne i nowe w języku (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, prof. KUL
2Językoznawstwo (seminarium)Zbo/4 30 Zawieszone
3Językoznawstwo historyczne (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik, prof. KUL
4Językoznawstwo kognitywne (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Magdalena Szulc-Brzozowska
5Językoznawstwo kontrastywne polsko-romańskie (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Janusz Bień, prof. KUL
6Językoznawstwo stosowane (akwizycja i dydaktyka języków) (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska
7Komunikacja interkulturowa w przekładzie (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst, prof. KUL
8Morfologia (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Maria Bloch-Trojnar, prof. KUL
9Translatoryka (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Konrad Klimkowski
Konwersatorium
1Gramatyka konstrukcji morfosyntaktycznych (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Anna Malicka-Kleparska
2Język ojczysty, język obcy, język dziedziczony. Rola i status języka polskiego wśród Polaków na emigracji (konwersatorium)Z/4 60 prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska
3Podstawy metodologiczne badań językoznawczych (konwersatorium)Z/4 60 dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL
4Współczesne kierunki badań nad przekładem1 (konwersatorium)Z/4 60 dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst, prof. KUL
5Współczesne teorie językoznawcze - przegląd (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Anna Malicka-Kleparska
6Zagadnienia dyskursu, metaforyki, ramy konceptualnej (konwersatorium)Z/4 60 dr hab. Magdalena Szulc-Brzozowska
Zajęcia do wyboru
1Bogactwo duchowego i emocjonalnego przekazu w wyobrażeniach człowieka w plastyce średniowiecznej (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Urszula Mazurczak
2Dydaktyka uniwersytecka (konwersatorium)E/3 30 dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka
3Ideologie i doktryny społeczno-polityczne w XX wieku (wykład)E/3 30 dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL
4Komparatystyka intersemiotyczna (wykład)E/3 30 dr hab. Dariusz Seweryn
5Lectio, excerptio, repetitio, compilatio. Z dziejów zarządzania wiedzą w piśmiennictwie wczesnonowożytnym (wykład)E/3 30 dr hab. Wiesław Pawlak, prof. KUL
6Leksykalizm a konstrukcjonizm w teorii morfologii (wykład)E/3 30 dr hab. Maria Bloch-Trojnar, prof. KUL
7Magiczny realizm w malarstwie, literaturze i filmie (wykład)E/3 30 dr hab. Barbara Klonowska, prof. KUL
8Metodologia użycia technologii informacyjnej w badaniach humanistycznych i procesie dydaktycznym (konwersatorium)E/3 30 dr Agnieszka Karczewska
9Mocne i słabe pojęcia kultury najnowszej (artysta, dzieło, sztuka, inspiracja) (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara
10Modernizm w literaturach wschodniosłowiańskich (wykład)E/3 30 Zawieszone
11Nauki pomocnicze historii w badaniach humanistycznych (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Henryk Wąsowicz
12Od Edenu do rajskiej uczty. Biblia w literaturze i sztuce (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kufel
13Oświecenie we Francji (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
14Przygotowanie do prowadzenia zajęć na uniwersytecie (konwersatorium)E/3 30 Zawieszone
15Ustna odmiana ogólnego języka polskiego (wykład)E/3 30 dr Cecylia Galilej
16W kręgu jakości metafizycznych: tragiczność (Scheler, Jaspers, Ingarden, Witkiewicz) (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Andrzej Tyszczyk
17Wojny, bitwy i wodzowie w średniowiecznych narracjach (wykład)E/3 30 dr hab. Jan Ptak
18Źródłoznawstwo chronologiczne cz. III (wykład)E/3 30 Zawieszone
Praktyki zawodowe
1Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/0 90 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze