Wydział Filozofii
Kognitywistyka (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 6   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Neurofilozofia (wykład)E/3 30 dr Andrzej Zykubek
2Metodologia nauk przyrodniczych (wykład)E/5 30 Ks. dr hab. Dariusz Dąbek
3Komunikacja społeczna (wykład)E/3 30 dr Agnieszka Żuk
4Psychologia rozwojowa (wykład)E/3 30 dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Metodologia nauk przyrodniczych (ćwiczenia)Z/0 30 dr Anna Starościc
Ścieżka dydaktyczna do wyboru: Neuronauka, umysł i procesy poznawcze
Translatorium
1Translatorium z tekstów kognitywistycznych i psychologicznych (translatorium)Z/4 30 Ks. dr hab. Dariusz Dąbek
Ścieżka dydaktyczna do wyboru: Neuronauka, umysł i procesy poznawcze
Seminaria do wyboru
1Kognitywne i filozoficzne badania nad umysłem (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Robert Trypuz
Ścieżka dydaktyczna do wyboru: Neuronauka, umysł i procesy poznawcze
Praca licencjacka
1Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Robert Trypuz
2Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze