Wydział Filozofii
Kognitywistyka (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 5   2021/2022

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów
Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Filozofia umysłu (wykład)E/6 30 dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
2Filozofia umysłu (ćwiczenia)Z/0 30 dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
3Neuroetyka i etyka sztucznej inteligencji (wykład)E/3 30 dr Anna Krajewska
4Wprowadzenie do kognitywistyki bayesowskiej (wykład)E/6 30 prof. dr hab. Paweł Kawalec
5Wprowadzenie do kognitywistyki bayesowskiej (ćwiczenia)Z/0 30 prof. dr hab. Paweł Kawalec
6Lektorium klasycznych tekstów filozoficznych (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Andrzej Stefańczyk
7Organizacja pracy naukowej (ćwiczenia)Z/3 15 dr Anna Starościc
Przedmioty specjalizacyjne - Ścieżka: Neuronauka, umysł i procesy poznawcze
Przedmioty specjalizacyjne
1Estetyka empiryczna (wykład)Z/3 30 dr Magdalena Szubielska
2Metody badań EEG (ćwiczenia)Z/3 30 Brak obsady
Przedmioty specjalizacyjne - Ścieżka: Neuronauka, umysł i procesy poznawcze
Seminarium
(należy wybrać jedno seminarium)
1Kognitywne i filozoficzne badania nad umysłem (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
2Neuronauka poznawcza (seminarium)Zbo/2 30 dr Magdalena Szubielska
Przedmioty specjalizacyjne - Ścieżka: Sztuczna inteligencja
Przedmioty specjalizacyjne
1Bazy danych i bazy wiedzy (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Krzysztof Pancerz
2Uczenie maszynowe i sieci neuronowe (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Robert Trypuz, prof. KUL
Przedmioty specjalizacyjne - Ścieżka: Sztuczna inteligencja
Seminarium
1Sztuczna inteligencja (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Paweł Garbacz
Praktyki
1Praktyki (praktyki)Zbo/1 0 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze