Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Liturgia wiernych Mszałów Piusa V i Jana XXIII. Czy to samo ordo missae?
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
dr Dawid Mielnik
Filozoficzna apologia monofizytyzmu w Rozjemcy Jana Gramatyka
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
filozofianauki teologiczne
dr Dawid Mielnik
Grupy, ruchy, wspólnoty, stowarzyszenia szansą zaangażowania młodzieży w Kościele
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki teologiczne
dr hab. Marek Fiałkowski prof. KUL
From the Pages of the History of KUL’s Institute of Fundamental Theology: Its Employees and Structure. Introduction [Z kart historii Instytutu Teologii Fundamentalnej KUL: pracownicy i struktura. Wprowadzenie]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Jacenty Mastej prof. KUL
The Achievements of the Lublin School of Fundamental Theology in the Field of Christology [Dorobek lubelskiej szkoły teologii fundamentalnej w zakresie chrystologii]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Jacenty Mastej prof. KUL
Prawda fundamentem wychowania
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz prof. KUL
45. Kongres Międzynarodowej Wspólnoty Ekumenicznej „Miłość Chrystusa przynagla nas” (2Kor 5,14), Kraków 22-29 lipca 2019 r.
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2020
nauki teologiczne
dr hab. Piotr Kopiec prof. KUL
Duch Święty w kontekście współczesnej teologii komunijnej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński
Ku ekologii integralnej. Na marginesie Dokumentu przygotowawczego Synodu Biskupów dla Amazonii
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
dr hab. Marek Fiałkowski prof. KUL
Nie zaprzepaścić bogactwa młodości
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Mirosław Brzeziński prof. KUL
Ojcowie greccy o Maryi i Jej roli w historii zbawienia
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Piotr Szczur
Sakramentalny, symboliczny i duchowy wymiar orędzia o miłosierdziu Bożym przekazanego św. Faustynie
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Stanisław Zarzycki prof. KUL
Origen’s Castration – Solely A Spiritual Phenomenon? An Attempt of Reinterpreting the Sources [Kastracja Orygenesa – tylko fenomen duchowy? Próba reinterpretacji źródeł]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
"Jak piękna jest miłość twoja" (Pnp 4,10). Piękno w Pieśni nad pieśniami
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr Krzysztof Napora
Edukacja patriotyczna do postaw obywatelskich w życiu społeczno-kulturowym
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki o polityce i administracjinauki teologiczne
Ks. dr hab. Jerzy Koperek prof. KUL
Horyzont interpretacyjny tzw. „sytuacji nieregularnych” (Amoris laetitia) w świetle nauczania Jana Pawła II oraz dokumentu Międzynarodowej Komisji Teologicznej pt. Interpretacja dogmatów
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
dr Michał Kosche
Ks. Adolf Józef Bożeniec Jełowicki (1863-1937). Pierwszy Polak w jerozolimskiej szkole biblijnej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
The Person as a Being called to triple Transcendence in the Light of the Personalism by Karol Wojtyła/John Paul II [Osoba jako istota powołana do potrójnej transcendencji w świetle personalizmu K. Wojtyły/Jana Pawła II]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
dr Michał Kosche
A Critical Edition and Philological Analysis of the Second Chapter of Deutero-Isaiah (Isa 41) on the Basis of the Coptic Manuscript sa 52 (M 568) in Light of Other Coptic Manuscripts Written in the Sahidic Dialect and the Greek Text of the Septuagint [Edycja krytyczna i analiza filologiczna drugiego rozdziału Deutero-Izajasza (Iz 41) na bazie koptyjskiego rękopisu sa 52 (M 568) w świetle innych koptyjskich rękopisów dialektu saidzkiego i greckiego tekstu Septuaginty]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr Tomasz Bąk
Respect for the Doctor (Sir 38:1-3) [Szacunek wobec lekarza (Syr 38,1-3)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Andrzej Piwowar
Troska o życie w posłudze Teresy Strzembosz
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki teologiczne
dr hab. Urszula Dudziak prof. KUL
Care for Life in Teresa Strzembosz’s Ministry [Troska o życie w posłudze Teresy Strzembosz]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki teologiczne
dr hab. Urszula Dudziak prof. KUL
Odpowiedzialność za życie
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki teologiczne
dr hab. Urszula Dudziak prof. KUL
Responsibility for life [Odpowiedzialność za życie]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki teologiczne
dr hab. Urszula Dudziak prof. KUL
Misterium Eucharystii w świetle katechez z agendy ks. Hieronima Powodowskiego a echa Soboru Trydenckiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Waldemar Pałęcki prof. KUL
Jakie ciało nie osiągnie królestwa Bożego? Patrystyczna egzegeza 1 Kor 15, 50
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
Komunijne oblicze śmierci człowieka
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński
Myśli do homilii, czerwiec 2020
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2020
nauki teologiczne
prof. dr hab. Teresa Paszkowska
Obrzędy zakończenia w edycjach typicznych mszału Pawła VI
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Piotr Kulbacki prof. KUL
Nie piję bo kocham! Kształtowanie obyczajów chroniących przezd uzależnieniem
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Piotr Kulbacki prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 35931 zweryfikowanych pozycji.