Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Antifungal resistance and physicochemical attributes of apricots coated with potassium sorbate‐added carboxymethyl cellulose‐based emulsion [Cechy fizykochemiczne i odporność na grzyby moreli pokrytych emulsją na bazie karboksymetylocelulozy z sorbinianem potasu]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologiczne
dr Tomasz Skrzypek
A simplified method of preparation of mammalian intestine samples for scanning electron microscopy [Uproszczona metoda preparatyki próbek jelita ssaków do skaningowej mikroskopii elektronowej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologiczne
dr Tomasz Skrzypek
Are small carnivores urban avoiders or adapters: Can they be used as indicators of well-planned green areas? [Czy małe drapieżniki adaptują się w miastach czy ich unikają oraz czy mogą być używane jako wskaźniki dobrze zaplanowanych terenów zielonych?]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologiczne
dr Rafał Łopucki
The Anti-Candida albicans Agent 4-AN Inhibits Multiple Protein Kinases [The Anti-Candida albicans Agent 4-AN Inhibits Multiple Protein Kinases]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologicznenauki farmaceutycznenauki medyczne
dr Monika Janeczko
Metagenomic achievements in microbial diversity determination in croplands: a review [Osiągnięcia metagenomiki w wyznaczaniu różnorodności mikroorganizmów w glebach uprawnych: praca przeglądowa]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
inżynieria chemicznanauki biologicznenauki biologiczne
dr hab. Agnieszka Wolińska
Emodin Reduces the Activity of (1,3)-β-D-glucan Synthase from Candida albicans and Does Not Interact with Caspofungin [Emodin Reduces the Activity of (1,3)- β -D-glucan Synthase from Candida albicans and Does Not Interact with Caspofungin]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki biologicznenauki farmaceutycznenauki medyczne
dr Monika Janeczko
Does an increase in water color intensity affect the lake trophic status and phytoplankton metrics? [Czy wzrost zabarwienia wody wpływa na stan troficzny jeziora i indeksy fitpoanktonowe?]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki biologicznenauki biologiczne
dr Tomasz Lenard
Mikrobiologia, metagenomika, metagenomy
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2018
inżynieria chemicznanauki biologicznenauki biologiczne
dr hab. Agnieszka Wolińska
Catabolic fingerprinting and diversity of bacteria in Mollic Gleysol contaminated with petroleum substances [Profil kataboliczny i różnorodność bakterii zasiedlających glebę Mollic Gleysol zanieczyszczoną substancjami ropopochodnymi]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
inżynieria chemicznanauki biologicznenauki biologicznenauki chemiczne
dr hab. Agnieszka Wolińska
Nanokosmetyki
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
nauki biologiczne
dr hab. Anna Rymuszka
Methanogenic potential of lignites in Poland [Metanogeniczny potencjał lignitów w Polsce]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
inżynieria chemicznanauki biologiczne
dr hab. Agnieszka Wolińska
Indicators of arable soils fatigue - Bacterial families and genera: A metagenomic approach [Wskaźniki zmęczenia gleb rolniczych - bakteryjne rodziny i rodzaje: analiza metagenomiczna]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki biologiczne
dr hab. Agnieszka Wolińska
A representative of arylcyanomethylenequinone oximes effectively inhibits growth and formation of hyphae in Candida albicans and influences the activity of protein kinases in vitro [Reprezentant arylcyanomethylenequinone oximes skutecznie hamuje wzrost i tworzenie strzępek u Candida albicans oraz wpływa in vitro na aktywność kinaz białkowych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
inżynieria chemicznanauki biologicznenauki medyczne
dr hab. Anna Rymuszka
Comparative studies on the cytotoxic effects induced by nodularin in primary carp leukocytes and the cells of the fish CLC line [Badania prównawcze cytotoksycznego oddziaływania nodularyny na pierwotne leukocyty karpia i komórki linii CLC]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
inżynieria chemicznanauki biologiczne
dr hab. Anna Rymuszka
Comparative studies on the cytotoxic effects induced by nodularin in primary carp leukocytes and the cells of the fish CLC line [Badania porównawcze nad efektami cytotoksycznymi wywołanymi przez nodularynę w pierwotnych leukocytach karpia i komórkach ryb linii CLC ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki biologicznenauki biologiczne
dr hab. Anna Sierosławska
Circular Economy as an important subject of environmental education in the era of energy demand [Gospodarka obiegowa jako ważny przedmiot edukacji ekologicznej w dobie zapotrzebowania na energię]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki biologicznenauki teologicznepedagogika
dr hab. Michał Wyrostkiewicz prof. KUL
Evaluation of lipid peroxidation and antioxidant defense mechanisms in the bone of rats in conditions of separate and combined administration of vanadium (V) and magnesium (Mg) [Ocena peroksydacji lipidów i przeciwutleniających mechanizmów obronnych w kościach szczurów w warunkach oddzielnego i jednoczesnego podawania wanadu (V) i magnezu (Mg)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki biologiczne
dr Ilona Sadok
Protective activity of pyruvate against vanadium-dependent cytotoxicity in Chinese hamster ovary (CHO-K1) cells [Ochronne właściwości pirogronianu wobec cytotoksyczności indukowanej przez wanad w komórkach jajnika chomika chińskiego linii CHO-K1]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki biologicznenauki chemicznenauki farmaceutycznenauki o zdrowiu
dr Iwona Zwolak
A representative of arylcyanomethylenequinone oximes effectively inhibits growth and formation of hyphae in Candida albicans and influences the activity of protein kinases in vitro [Przedstawiciel oksydów arylometanometylochinonu efektywnie hamuje wzrost i powstawanie strzępek u Candida albicans i wpływa na aktywność kinaz białkowych in vitro]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
inżynieria chemicznanauki biologicznenauki medyczne
dr hab. Hieronim Golczyk
Community-level physiological profiles of microorganisms inhabiting soil contaminated with heavy metals [Profil fizjologiczny mikroorganizmów zasiedlających gleby zanieczyszczone metalami ciężkimi]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
inżynieria chemicznanauki biologicznenauki biologiczne
dr hab. Agnieszka Wolińska
Community-level physiological profiles of microorganisms inhabiting soil contaminated with heavy metals [Profil fizjologiczny mikroorganizmów zasiedlających gleby zanieczyszczone metalami ciężkimi]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
inżynieria chemicznanauki biologicznenauki biologiczne
dr Artur Banach
Easily degradable carbon – an indicator of microbial hotspots and soil degradation [Węgiel łatwodegradowalny - wskaźnikiem "gorących" mikrobiologicznie miejsc w glebie i jej degradacji]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
inżynieria chemicznanauki biologicznenauki biologicznenauki biologiczne
dr hab. Agnieszka Wolińska
Easily degradable carbon – an indicator of microbial hotspots and soil degradation [Węgiel łatwodegradowalny - wskaźnikiem "gorących" mikrobiologicznie miejsc w glebie i jej degradacji]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
inżynieria chemicznanauki biologicznenauki biologicznenauki biologiczne
dr Artur Banach
1,4-Naphthoquinone derivatives potently suppress Candida Albicans growth, inhibit formation of hyphae and show no toxicity toward zebrafish embryos [1,4-Naphthoquinone derivatives potently suppress Candida Albicans growth, inhibit formation of hyphae and show no toxicity toward zebrafish embryos]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki biologiczne
dr hab. Maciej Masłyk
Pochodne 1,4-naftochinonu silnie hamują wzrost Candida albicans, hamują tworzenie strzępek i nie wykazują toksyczności w stosunku do zarodków danio pręgowanego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
inżynieria chemicznanauki biologicznenauki medyczne
dr hab. Hieronim Golczyk
The effect of selenium, as selenite, on vanadate-induced ROS generation in CHO-K1 cells measured using dichloro-dihydro-fluorescein diacetate (DCFH-DA) assay [Wpływ selenu (w postaci seleninu) na generację RFT indukowaną przez wanadan w komórkach CHO-K1 mierzoną przy pomocy dwuoctanu dichloro-dihydro-fluoresceiny (DCFH-DA)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki biologicznenauki chemicznenauki o zdrowiu
dr Iwona Zwolak
Synthesis and Antimicrobial Activity of 4-Substituted 1,2,3-Triazole-Coumarin Derivatives [Synthesis and Antimicrobial Activity of 4-Substituted 1,2,3-Triazole-Coumarin Derivatives]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki biologicznenauki chemiczne
dr hab. Maciej Masłyk
A representative of arylcyanomethylenequinone oximes efectively inhibits growth and formation of hyphae in Candida albicans and influences the activity of protein kinases in vitro [Przedstawiciel oksydów arylometanometylochinonu efektywnie hamuje wzrost i powstawanie strzępek u Candida albicans i wpływa na aktywność kinaz białkowych in vitro]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
inżynieria chemicznanauki biologicznenauki medyczne
dr hab. Anna Sierosławska
A representative of arylcyanomethylenequinone oximes efectively inhibits growth and formation of hyphae in Candida albicans and influences the activity of protein kinases in vitro [A representative of arylcyanomethylenequinone oximes efectively inhibits growth and formation of hyphae in Candida albicans and influences the activity of protein kinases in vitro]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
nauki biologicznenauki chemicznenauki medyczne
dr hab. Maciej Masłyk
Ozonowana oliwa z oliwek
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2017
nauki biologicznenauki medycznenauki medyczne
dr Monika Jach
Ogółem w bazie dostępnych jest: 32796 zweryfikowanych pozycji.