Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Agricultural and biotechnological applications resulting from trophic plant-endophyte interactions [Rolnicze i biotechnologiczne zastosowania wynikające z troficznej interakcji roślina-endofit]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologiczne
dr hab. Agnieszka Wolińska
Different responses of primary producers to mild winter in macrophyte- and phytoplankton-dominated lakes [Zróżnicowana odpowiedź producentów pierwotnych na łagodną zimę w jeziorach zdominowanych przez makrofity i fitoplankton]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologiczne
dr Tomasz Lenard
Biosynthesis and the possibility of using ectoine and hydroxyectoine in health care [Biosynteza i możliwosci zastosowania ektoiny i hydroksyektoiny w ochronie zdrowia ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologiczne
dr Anna Szafranek-Nakonieczna
Actinobacteria structure in autogenic, hydrogenic and lithogenic cultivated and non-cultivated soils: a culture-independent approach [Struktura Actinobacterii w uprawianych i nieuprawianych glebach autogenicznych, hydrogenicznych i litogenicznych: podejście niezależne od hodowalności]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologiczne
dr hab. Agnieszka Wolińska
Actinobacteria structure in autogenic, hydrogenic and lithogenic cultivated and non-cultivated soils: a culture-independent approach [Struktura Actinobacterii w uprawianych i nieuprawianych glebach autogenicznych, hydrogenicznych i litogenicznych: podejście niezależne od hodowalności]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologiczne
dr Artur Banach
Changes in the Substrate Source Reveal Novel Interactions in the Sediment-Derived Methanogenic Microbial Community [Zmiany substratu ujawniają nowe interakcje w metanogenicznej społeczności mikrobiologicznej pochodzącej z osadów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologiczne
dr Anna Szafranek-Nakonieczna
Changes in the Substrate Source Reveal Novel Interactions in the Sediment-Derived Methanogenic Microbial Community [Zmiany substratu ujawniają nowe interakcje w metanogenicznej społeczności mikrobiologicznej pochodzącej z osadów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologiczne
dr Artur Banach
The wisent as food supply for large predators and necrophages [Żubr jako pokarm dla dużych drapieżników i padlinożerców]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologiczne
prof. dr hab. Kajetan Perzanowski
Wisents in transboundary populations - a chance or a problem? [Żubry w poppulacjach transgranicznych - szansa czy problem?]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologiczne
prof. dr hab. Kajetan Perzanowski
Methanotrophic bacterial biomass as potential mineral feed ingredients for animals [Biomasa bakterii metanotroficznych jako potencjalny składnik paszy mineralnej dla zwierząt]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologiczne
dr hab. Agnieszka Wolińska
Novel steroid sulfatase inhibitors based on N‐thiophosphorylated 3‐(4‐aminophenyl)‐coumarin‐7‐O‐sulfamates [Novel steroid sulfatase inhibitors based on N‐thiophosphorylated 3‐(4‐aminophenyl)‐coumarin‐7‐O‐sulfamates ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologicznenauki chemicznenauki farmaceutyczne
dr hab. Konrad Kubiński
Activity and identification of methanotrophic bacteria in arable and no-tillage soils from Lublin region (Poland) [Aktywność i identyfikacja bakterii metanotroficznych w glebach uprawianych oraz nieużytkowanych rolniczo z regionu Lubelszczyzny]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologiczne
dr Anna Szafranek-Nakonieczna
Forecasting drying up of spruce forests in Transcarpathia (Ukraine) using the FORKOME model [Forecasting drying up of spruce forests in Transcarpathia (Ukraine) using the FORKOME model]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologicznenauki leśne
dr hab. Ihor Kozak prof. KUL
Responses of Phytoplankton Communities in Selected Eutrophic Lakes to Variable Weather Conditions [Odpowiedzi zbiorowiska fitoplanktonu na zmienne warunki pogodowe w wybranych jeziorach eutroficznych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologiczne
dr Tomasz Lenard
Edible films made from blends of gelatin and polysaccharide-based emulsifiers - a comparative study [Folie jadalne wykonane z mieszanek żelatyny i emulgatorów na bazie polisachrydów - badania porównawcze]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
inżynieria chemicznanauki biologiczne
dr Waldemar Kazimierczak
The Study on the Cultivable Microbiome of the Aquatic Fern Azolla Filiculoides L. as New Source of Beneficial Microorganisms [Badanie hodowalnego mikrobiomu paproci wodnej Azolla filiculoides L. jako nowego źródła użytecznych mikroorganizmów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
inżynieria chemicznanauki biologiczne
dr Artur Banach
Studium hodowalnego mikrobiomu paprotki wodnej Azolla Filiculoides L jako nowego źródła korzystnych mikroorganizmów
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologiczne
dr Agnieszka Kuźniar
The Study on the Cultivable Microbiome of the Aquatic Fern Azolla Filiculoides L. as New Source of Beneficial Microorganisms [Badania nad hodowlami Paproci wodnej Azolla Filiculoides L. jako nowego źródła mikroorganizmów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologiczne
dr Radosław Mencfel
The study on the cultivable microbiome of the aquatic fern Azolla Filiculoides L. as new source of beneficial microorganisms [Studium hodowalnego mikrobiomu paprotki wodnej Azolla Filiculoides L jako nowego źródła korzystnych mikroorganizmów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologiczne
dr hab. Agnieszka Wolińska
Assessment of the cytotoxic impact of cyanotoxin beta-N-methylamino-L-alanine on a fish immune cell line [Ocena cytotoksycznego wpływu cyjanotoksyny beta-N-methylamino-L-alanine na linię komórek odpornościowych ryby]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologicznenauki o Ziemi i środowisku
dr hab. Anna Sierosławska prof. KUL
Activity and identification of methanotrophic bacteria in arable and no-tillage soils from Lublin region (Poland) [Aktywność i identyfikacja bakterii metanotroficznych w glebach rolniczych i nieuprawianych Lubelszczyzny]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologiczne
dr hab. Agnieszka Wolińska
Polysaccharide-Rich Fractions from Rosa rugosa Thunb.—Composition and Chemopreventive Potential [ Polysaccharide-Rich Fractions from Rosa rugosa Thunb.—Composition and Chemopreventive Potential]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologiczne
dr hab. Konrad Kubiński
Chloroplast competition is controlled by lipid biosynthesis in evening primroses [Chloroplast competition is controlled by lipid biosynthesis in evening primroses]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologiczne
dr hab. Hieronim Golczyk prof. KUL
A simplified method of preparation of mammalian intestine samples for scanning electron microscopy [Uproszczona metoda preparatyki próbek jelita ssaków do skaningowej mikroskopii elektronowej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologiczne
dr hab. Tomasz Skrzypek
Antifungal resistance and physicochemical attributes of apricots coated with potassium sorbate‐added carboxymethyl cellulose‐based emulsion [Cechy fizykochemiczne i odporność na grzyby moreli pokrytych emulsją na bazie karboksymetylocelulozy z sorbinianem potasu]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologiczne
dr hab. Tomasz Skrzypek
Structural network of arabinogalactan proteins (AGPs) and pectins in apple fruit during ripening and senescence processes [Strukturalna sieć białek arabinogalaktanowych (AGP) i pektyn w owocach jabłoni podczas procesów dojrzewania i starzenia]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologiczne
dr hab. Tomasz Skrzypek
Comparison of the methods applicable for the pathogenicity assessment of entomopathogenic nematodes [Porównanie metod stosowanych do oceny patogeniczności nicieni entomopatogenicznych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologiczne
dr hab. Tomasz Skrzypek
The contribution of vacuolated foetal-type enterocytes in the proces of maturation of the small intestine in piglets [Udział zwakuolizowanych enterocytów płodowych w procesie dojrzewania jelita cienkiego u prosiąt]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologiczne
dr hab. Tomasz Skrzypek
Steinernema poinari (Nematoda: Steinernematidae): a new symbiotic host of entomopathogenic bacteria Xenorhabdus bovienii [Steinernema poinari (Nematoda: Steinernematidae): nowy gospodarz symbiotyczny entomopatogenicznych bakterii Xenorhabdus bovienii]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologiczne
dr hab. Tomasz Skrzypek
Characterization of Polish Steinernema silvaticum isolates (Nematoda: Steinernematidae) using morphological and molecular data [Charakterystyka morfologiczna i molekularna polskich izolatów Steinernema silvaticum (Nematoda: Steinernematidae)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologiczne
dr hab. Tomasz Skrzypek
Ogółem w bazie dostępnych jest: 34942 zweryfikowanych pozycji.