Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Towards dialogical models of radicalization and de-radicalization [Towards dialogical models of radicalization and de-radicalization]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
prof. dr hab. Piotr Oleś
Polish version of the Inventory of Complicated Grief– preliminary validation [Polska wersja Inwentarza Żałoby Powikłanej – wstępna walidacja ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
dr hab. Bogusława Lachowska prof. KUL
Postrzeganie własnej rodziny przez uczniów z wysokimi osiągnięciami szkolnymi
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
Different processes in attractiveness assessments for unattractive and highly attractive faces—The role of presentation duration and rotation [Różne procesy w ocenie atrakcyjności nieatrakcyjnych i atrakcyjnych twarzy - rola czasu ekspozycji i rotacji]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
dr Paweł Stróżak
Związek mechanizmów obronnych z wczesnymi nieadaptacyjnymi schematami poznawczymi i cechami zaburzonej osobowości
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
dr Dorota Mącik
Authentic leadership and employees’ innovative behaviour: A multilevel investigation in three countries [Autentyczne przywództwo i zachowania innowacyjne pracowników. Analiza wielopoziomowa w trzech krajach]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o zarządzaniu i jakościpsychologia
prof. dr hab. Mariola Łaguna
Mindfulness as a mediator of the relationship between trait anxiety, attentional control and cognitive failures. A multimodel inference approach
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
dr Tomasz Jankowski
Do Internal Dialogues in Young Adults Depend on Mother-Father Incongruence in Parental Attitudes Assessed Retrospectively? [Do Internal Dialogues in Young Adults Depend on Mother-Father Incongruence in Parental Attitudes Assessed Retrospectively?]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
dr Tomasz Jankowski
Counterfactual Imagination as a Mental Tool for Innovation [Counterfactual Imagination as a Mental Tool for Innovation]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
filozofiapsychologia
mgr Monika Chylińska
The role of affect in practicing a musical instrument: A systematic review of the literature [The role of affect in practicing a musical instrument: A systematic review of the literature]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologiasztuki muzyczne
prof. dr hab. Mariola Łaguna
The relationship between mindfulness, cognitive intrusions and recollection: An ERP study [The relationship between mindfulness, cognitive intrusions and recollection: An ERP study]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
dr Tomasz Jankowski
Factorial structure and measurement invariance of the Innovative Behavior Questionnaire [Factorial structure and measurement invariance of the Innovative Behavior Questionnaire]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
dr Ewelina Purc
Temperament Predictors of Motor Imagery Control in BCI [Temperamentalne predyktory kontroli wyobrażeń ruchowych w BCI]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
dr Dariusz Zapała
Zmartwienia kobiet w ciąży
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
dr hab. Bogusława Lachowska prof. KUL
Wsparcie społeczne i psychologiczne funkcjonowanie u kobiet po mastektomii
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki medycznepsychologia
dr hab. Małgorzata Tatala prof. KUL
Mediating role of neuroticism between early maladaptive schemas and negative emotionality [ Mediating role of neuroticism between early maladaptive schemas and negative emotionality]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
dr Małgorzata Łysiak
Mediating role of neuroticism between early maladaptive schemas and negative emotionality [Neurotyzm jako mediator pomiędzy wczesnymi nieadaptacyjnymi schematami a negatywną emocjonalnością]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
dr Dorota Mącik
Start w dorosłość – uwarunkowania, wyznaczniki oraz proces przejścia z edukacji do rynku pracy uczniów z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
pedagogikapsychologia
dr hab. Wojciech Otrębski
Body and appearance self-conscious emotions in Canada and Poland [ Body and appearance self-conscious emotions in Canada and Poland]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
dr Wiktor Razmus
An international survey of perceptions of the 2014 FIFA World Cup: National levels of corruption as a context for perceptions of institutional corruption [Międzynarodowe badania percepcji mistrzostw świata w piłce nożnej FIFA 2014: Krajowy poziom korupcji jako kontekst postrzegania korupcji instytucjonalnej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
dr hab. Oleg Gorbaniuk prof. KUL
Religijne zmaganie się a poczucie osamotnienia u podopiecznych hospicjów
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
dr hab. Jacek Śliwak
Religious comfort and anxiety in women with cancer: The mediating role of hope and moderating role of religious struggle [Religijna pociecha a niepokój u kobiet z nowotworami. Mediująca rola nadziei i moderująca rola zmagań religijnych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
dr hab. Jacek Śliwak
Theory-driven measurement of the content of prayer: Polish revision of S. Huber’s Content of Prayer Scale
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
S. dr hab. Beata Zarzycka prof. KUL
Inner dialoque, intensification of psychosomatic symptoms and acceptance of disease
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
dr hab. Agnieszka Kulik
Is body image associated with perseverance? A study among people with normal and increased body weight [Czy obraz ciała jest związany z wytrwałością? Badanie wśród osób z prawidłową i zwiększoną masą ciała]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
mgr Wojciech Styk
Spatial disorientation cue effects on gaze behaviour in pilots and non-pilots [Spatial disorientation cue effects on gaze behaviour in pilots and non-pilots]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
dr Agnieszka Fudali-Czyż
Sztuka bez barier. Przykłady udostępniania współczesnych dzieł oraz zabytków osobom z niepełnosprawnościami wzroku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
dr Magdalena Szubielska
The relevance of object size to the recognisability of drawings by individuals with congenital blindness [Znaczenie rozmiaru obiektu dla rozpoznawalności rysunków osób niewidomych od urodzenia]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
dr Magdalena Szubielska
Being more idiographic in the nomothetic world [Bycie bardziej idiograficznym w nomotetycznym świecie]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
dr Tomasz Korulczyk
Vection attenuates N400 event-related potentials in a change-detection task [Iluzja poruszania się osłabia potencjały N400 podczas zadania detekcji zmiany]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
dr Paweł Stróżak
Ogółem w bazie dostępnych jest: 34737 zweryfikowanych pozycji.