Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Social anxiety and social skills via problematic smartphone use for predicting somatic symptoms and academic performance at primary school [Social anxiety and social skills via problematic smartphone use for predicting somatic symptoms and academic performance at primary school.]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
psychologia
dr hab. Agata Błachnio prof. KUL
Motywacja do zachowań prospołecznych a religijność wolontariuszy.
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
psychologia
dr hab. Jacek Śliwak prof. KUL
Religijność a jakość i trwałość małżeństw żon anonimowych alkoholików.
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
psychologia
dr hab. Jacek Śliwak prof. KUL
Religious comfort and anxiety in women with cancer: The mediating role of hope and moderating role of religious struggle [Pocieszenie religijne i niepokój u kobiet z chorobą nowotworową: Mediująca rola nadziei i moderująca rola zmagań religijnych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
psychologia
dr hab. Jacek Śliwak prof. KUL
Typy samoświadomości a relacje do Boga u członków wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca.
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
psychologia
dr hab. Jacek Śliwak prof. KUL
Motywacja osiągnięć u pracowników- jak ją mierzyć w badaniach medycyny pracy
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2021
psychologia
dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
Religiosity, Meaning-Making and the Fear of COVID‐19 Affecting Well-Being Among Late Adolescents in Poland: A Moderated Mediation Model
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
psychologia
S. dr hab. Beata Zarzycka prof. KUL
The threat of coronavirus perceived by the mother and her experiences related to the pandemic versus her relationship with the child [Postrzegane przez matkę zagrożenie koronawirusem oraz jej doświadczenia związane z pandemią a relacja z dzieckiem]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
psychologia
dr hab. Bogusława Lachowska prof. KUL
Zaangażowanie w naukę i klimat w szkole
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
psychologia
dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
Socio-ethical perspectives on the concept of human aggression versus a concept of good society – towards new socio-religious approaches and trends in contemporary societies for human morality and tolerance [Społeczno-etyczne perspektywy koncepcji ludzkiej agresji a koncepcja dobrego społeczeństwa – wobec nowych społeczno-religijnych podejść i trendów we współczesnych społeczeństwach na rzecz ludzkiej moralności i tolerancji]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki socjologicznepsychologia
dr hab. Iwona Niewiadomska prof. KUL
Psychospołeczne uwarunkowania zaburzeń lękowych u młodzieży
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
nauki medycznepedagogikapsychologia
dr Andrzej Januszewski
Nieśmiałość jako zjawisko psychologiczne we współczesnym świecie - diagnoza, przyczyny i formy terapii
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
nauki medycznepedagogikapsychologia
dr Andrzej Januszewski
Trichotillomania, czyli przymus wyrywania włosów - objawy, przyczyny, formy terapii
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
nauki medycznenauki o zdrowiupedagogikapsychologia
dr Andrzej Januszewski
Coping Strategies and Motivation to Play Determinants of Behavioral Patterns of Playing Pay-to-Win Games
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2021
psychologia
dr Rafał Bartczuk
Przykłady funkcjonalnego modelowania i oceny testów i ćwiczeń w Wirtualnej Rzeczywistości
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
psychologia
dr Ewa Sokołowska
The efficiency of dynamic regional lockdown approach in controlling the COVID-19 epidemic. Insights from the agent-based epidemiological model for Poland [ The efficiency of dynamic regional lockdown approach in controlling the COVID-19 epidemic. Insights from the agent-based epidemiological model for Poland]
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2021
psychologia
dr Rafał Bartczuk
Retrospektywnie spostrzegane postawy rodzicielskie a potrzeba poznania u osób z wysokimi osiągnięciami akademickimi
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
psychologia
prof. dr hab. Andrzej Sękowski
Badania osobowości pracowników w świetle teorii Wielkiej Piątki
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2021
psychologia
dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
Podejmowanie ryzyka przez kierowców w okresie wczesnej i średniej dorosłości
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
psychologia
dr Piotr Mamcarz
Consumer brand engagement beyond the “likes” [Consumer brand engagement beyond the “likes”]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
psychologia
dr Wiktor Razmus
Aksjologiczne orientacje wychowana
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
psychologia
dr Małgorzata Kaleta-Witusiak
Wymiar psychopedagogiczny: Cierpienie w chorobie a sens jakość życia
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
nauki teologicznepsychologia
dr Małgorzata Kaleta-Witusiak
Zespół stresu pourazowego – objawy i rozpoznanie
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2021
psychologia
dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
Preference for Religious Coping Strategies and Passive versus Active Coping Styles among Seniors Exhibiting Aggressive Behaviors [Preferowanie religijnej strategii radzenia sobie ze stresem oraz pasywnych i aktywnych sposobów zaradczych u seniorów przejawiających zachowania agresywne]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki socjologicznepsychologia
dr hab. Iwona Niewiadomska prof. KUL
Skala Wewnętrznej Aktywności Dialogowej Zrewidowana-24
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
psychologia
prof. dr hab. Piotr Oleś
Wewnętrzna aktywność dialogowa a niepewność poznawcza, cechy, koncepcja siebie i funkcjonowanie adaptacyjne
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
psychologia
prof. dr hab. Piotr Oleś
Deconversion Processes and Quality of Life among Polish Adolescents: The Mediating Role of Social Support
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
psychologia
S. dr hab. Beata Zarzycka prof. KUL
Deconversion Processes and Quality of Life among Polish Adolescents: The Mediating Role of Social Support [Deconversion Processes and Quality of Life among Polish Adolescents: The Mediating Role of Social Support]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
psychologia
dr Małgorzata Łysiak
Social anxiety and social skills via problematic smartphone use for predicting somatic symptoms and academic performance at primary school. [ Social anxiety and social skills via problematic smartphone use for predicting somatic symptoms and academic performance at primary school.]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
psychologia
dr Paweł Kot
Psychological and medical advantages of breastfeeding, the role of psychological consultations in making decisions about breastfeeding [Psychologiczne i medyczne zalety karmienia piersią; rola konsultacji psychologicznych dla kobiet po porodzie]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
psychologia
dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
Ogółem w bazie dostępnych jest: 40333 zweryfikowanych pozycji.