Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Generalized anxiety and depressive symptoms in various age groups during the COVID-19 lockdown in Poland. Specific predictors and differences in symptoms severity [Uogólnione objawy lęku i depresji w różnych grupach wiekowych podczas blokady COVID-19 w Polsce. Specyficzne przewidywania i różnice w nasileniu objawów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
psychologia
dr Andrzej Cudo
Wisdom as the mediator in the relationships between religious meaning system and attitude toward death among older adults [Mądrość jako mediator w relacjach religijnego systemu znaczeń i postawy wobec śmierci u osób w okresie późnej dorosłości]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
psychologia
Ks. dr Paweł Brudek
Polish Adaptation of the Death Attitude Profile-Revised. [Polska adaptacja kesstionariusza DAP-R]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
psychologia
Ks. dr Paweł Brudek
Interpersonal Forgiveness and Meaning in Life in Older Adults: The Mediating and Moderating Roles of the Religious Meaning System
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
psychologia
S. dr hab. Beata Zarzycka prof. KUL
Risk of Contracting COVID-19, Personal Resources and Subjective Well-Being among Healthcare Workers: The Mediating Role of Stress and Meaning-Making
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
psychologia
S. dr hab. Beata Zarzycka prof. KUL
Psychosocial Aspects of Employee Control with the Use of Modern Technologies. [Psychospołeczne aspekty kontroli pracowników przy użyciu nowoczesnych technologii]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
psychologia
dr Paweł Kot
Psychological and legal aspects of loosing loot boxes [Psychologiczne i prawne aspekty korzystania z loot boxów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki prawnenauki socjologicznepsychologia
dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
Znaczenie fazy przygotowania do tranzycji a skuteczność wejścia młodzieży na rynek pracy
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
psychologia
dr Paweł Kot
Nowoczesna psychologia transportu i medycyny pracy
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
psychologia
dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
Mentoring as an individual form of preparing orphans for independent living in Ukraine [Mentoring jako indywidualna forma przygotowania sierot do samodzielnego życia na Ukrainie ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
psychologia
dr hab. Julia Gorbaniuk prof. KUL
Personal Meanings Inspired by the Beauty of Paintings [Personal Meanings Inspired by the Beauty of Paintings]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
psychologia
dr Małgorzata Łysiak
Temperamentalne czynniki ryzyka u młodych dorosłych z objawami ADHD
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
psychologia
dr hab. Agnieszka Kulik
Temperamental risk factors in young adults with ADHD symptoms [Temperamentalne czynniki ryzyka u młodych dorosłych z objawami ADHD]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
psychologia
dr Natalia Kajka
Doświadczanie życia przez dzieci i młodzież z astmą oskrzelową
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki medycznepedagogikapsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Deconversion processes in adolescence – the role of parental and peer factors [Deconversion processes in adolescence – the role of parental and peer factors [Proces dekonwersji w adolescencji - rola czynników rodzicielskich i rówieśniczych]. ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
psychologia
dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl prof. KUL
Deconversion Processes in Adolescence—The Role of Parental and Peer Factors
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
psychologia
S. dr hab. Beata Zarzycka prof. KUL
Different Forms of Violence - Selected Issues [Rózne formy przemocy. Wybrane zagadnienia]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki medycznenauki prawneprawo kanonicznepsychologia
Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk prof. KUL
Deconversion Processes in Adolescence—The Role of Parental and Peer Factors [Deconversion Processes in Adolescence—The Role of Parental and Peer Factors]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
psychologia
dr Małgorzata Łysiak
The Relationship between Problematic Facebook Use and Early Maladaptive Schemas [Związek pomiędzy problemowym uzywaniem Facebooka a wczesnymi nieadaptacyjnymi schematami]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
psychologia
dr hab. Dorota Mącik
Wołońciej, M.; Biela-Wołońciej, A (2020). Paremiology in the study of cultural aspects of depression: the case of Polish proverbs. In: Soares, R., Lauhakangas, O.(Eds) (2020). 13th Interdisciplinary Colloquium on Proverbs, ACTAS ICP19 Proceedings. Portugal, Tavira: AIP-IAP [ISBN13: 978-989-33-1021-2]. [Wołońciej, M.; Biela-Wołońciej, A (2020). Paremiology in the study of cultural aspects of depression: the case of Polish proverbs. In: Soares, R., Lauhakangas, O.(Eds) (2020). 13th Interdisciplinary Colloquium on Proverbs, ACTAS ICP19 Proceedings. Portugal, Tavira: AIP-IAP [ISBN13: 978-989-33-1021-2].]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
psychologia
dr Mariusz Wołońciej
Positive affect mediates the relationship between self-efficacy and innovative behavior in entrepreneurs [Positive affect mediates the relationship between self-efficacy and innovative behavior in entrepreneurs]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
psychologia
prof. dr hab. Mariola Łaguna
Self-Standards in late adulthood. Perceived health as a moderator of the relationship between self-discrepancy and affect [Self-Standards in late adulthood. Perceived health as a moderator of the relationship between self-discrepancy and affect]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
psychologia
dr hab. Wacław Bąk
Polish Adaptation of Marital Satisfaction Questionnaire For Older Persons (MSQFOP) [Polska adaptacja Kwestionariusza Satysfakcji z Małżeństwa dla Osób Starszych MSQFOP]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
psychologia
Ks. dr Paweł Brudek
The Interplay of Religious and Nonreligious Meaning-Making on Psychological Well-Being in Gastrointestinal Cancer Patients
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
psychologia
S. dr hab. Beata Zarzycka prof. KUL
Examining Holland’s model for Ecuadorian youth. Tool development and psychometric implications for vocational counseling [Examining Holland’s model for Ecuadorian youth. Tool development and psychometric implications for vocational counseling]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
psychologia
dr Mariusz Wołońciej
A combination of insecure attachment patterns in a relationship and its quality: The role of relationship length [A combination of insecure attachment patterns in a relationship and its quality: The role of relationship length]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
psychologia
dr Dorota Kuncewicz
Temperament, parenting styles and the intensity of early maladaptive schemas: Assessment of correlations in a non-clinical adult group. [Temperament, style rodzicielskie i nasilenie wczesnych nieadaptacyjnych schematow. Ocena zależności wśród zdrowych dorosłych.]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
psychologia
dr hab. Dorota Mącik
The Development and Psychometric Properties of the Polish Version of the Self-Control Scale [Opracowanie i właściwości psychometryczne polskiej wersji Skali Samokontroli]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
psychologia
dr Rafał Bartczuk
Family values of contemporary ukrainian youth in across-cultural context [Wartości rodzinne współczesnej młodzieży ukraińskiej w kontekście międzykulturowym]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
psychologia
dr hab. Julia Gorbaniuk prof. KUL
Disclosure to God as a Mediator Between Private Prayer and Psychological Well-Being in a Christian Sample
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
psychologia
S. dr hab. Beata Zarzycka prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 38233 zweryfikowanych pozycji.