Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Being more idiographic in the nomothetic world [Bycie bardziej idiograficznym w nomotetycznym świecie]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
dr Tomasz Korulczyk
Subiektywna ocena stanu zdrowia a wymiary psychospołecznego funkcjonowania osób w okresie wczesnej i późnej dorosłości. Perspektywa teorii gerotranscendencji Larsa Tornstama
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
psychologia
prof. dr hab. Stanisława Steuden
Choroby dermatologiczne jako czynniki ryzyka zaburzeń w funkcjonowaniu rodziny
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
psychologia
prof. dr hab. Stanisława Steuden
Mediacyjna rola stylów radzenia sobie ze stresem w związkach temperamentu i wypalenia zawodowego. Badania pielęgniarek psychiatrycznych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
prof. dr hab. Stanisława Steuden
The Relationship Between Mindfulness, Cognitive Intrusions, and Recollection: An ERP study [Związek pomiędzy uważnością, intruzjami poznawczymi i przypominaniem: badanie ERP]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
dr Paweł Stróżak
Cross-Cultural Validation of the Compulsive Internet Use Scale in Four Forms and Eight Languages [Międzykulturowa walidacja Skali Kompulsywnego Używania Internetu w czterech wersjach i ośmiu językach]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
dr Joanna Chwaszcz
Illness perception and affective symptoms in gastrointestinal cancer patients: A moderated mediation analysis of meaning in life and coping
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
S. dr hab. Beata Zarzycka
Readiness do Engage in Interreligious Dialogue Test – Internal structure, reliability and validity
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
S. dr hab. Beata Zarzycka
Readiness to Engage in Interreligious Dialogue Test – internal structure, reliability and validity [Readiness to Engage in Interreligious Dialogue Test – internal structure, reliability and validity]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
dr hab. Elżbieta Rydz prof. KUL
Religious Comfort and Anxiety in Women with Cancer: The Mediating Role of Hope and Moderating Role of Religious Struggle [Religious Comfort and Anxiety in Women with Cancer: The Mediating Role of Hope and Moderating Role of Religious Struggle]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
S. dr hab. Beata Zarzycka
Stróżak, P., Augustynowicz, P., Ratomska, M., Francuz, P., Fudali-Czyż, A. (2019). Vection attenuates N400 event-related potentials in a change-detection task. Perception (accepted). [Stróżak, P., Augustynowicz, P., Ratomska, M., Francuz, P., Fudali-Czyż, A. (2019). Vection attenuates N400 event-related potentials in a change-detection task. Perception (accepted).]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
dr Agnieszka Fudali-Czyż
Poczucie godności osobistej a struktura wartości polskich studentek
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
dr hab. Agnieszka Kulik
The influence of listening to curatorial information on emotions caused by artworks, and the assessment of contemporary art by students. Research in the space of an art gallery [Wpływ wysłuchania informacji kuratorskiej na emocje wywołane przez dzieła i ocenę sztuki współczesnej przez studentów. Badania w przestrzeni galerii sztuki]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
dr Magdalena Szubielska
Nowa metoda rehabilitacji
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2019
psychologia
dr Dariusz Zapała
Spatial scaling in congenitally blind and sighted individuals: similarities and differences [Przestrzenne skalowanie u osób niewidomych od urodzenia i widzących: podobieństwa i różnice]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
dr Magdalena Szubielska
Auditory Verbal Working Memory Load Effects on a Simulator-Induced Spatial Disorientation Event [Efekty obciążenia słuchowej werbalnej pamięci roboczej na dezorientację w przestrzeni w warunkach symulacyjnych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
dr Paweł Stróżak
Acoustic Neurofeedback Increases Beta ERD During Mental Rotation Task [Dźwiękowa informacja zwrotna zwiększa desynchronizację rytmu beta podczas zadania umysłowej rotacji]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
dr Dariusz Zapała
Auditory Verbal Working Memory Load Effects on a Simulator-Induced Spatial Disorientation Event [Auditory Verbal Working Memory Load Effects on a Simulator-Induced Spatial Disorientation Event]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
prof. dr hab. Piotr Francuz
Business Run by Family or Family Run by Business? The Role of Entrepreneurial Leadership and Job Crafting in Developing Entrepreneurial Behaviour of Future Successors [Biznes prowadzony przez rodzinę czy rodzina prowadzona przez firmę? Rola przywództwa przedsiębiorczego i tworzenia miejsc pracy w rozwijaniu zachowań przedsiębiorczych przyszłych następców]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
pedagogikapsychologia
dr Klaudia Martynowska
Rola samooceny i lęku-cechy w wyjaśnianiu subiektywnej jakości życia osób zorientowanych materialistycznie
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
prof. dr hab. Andrzej Sękowski
Rola samooceny i lęku-cechy w wyjaśnianiu subiektywnej jakości życia osób zorientowanych materialistycznie
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
dr Martyna Płudowska
Test of the bifactor model of job-related affective well-being [Test of the bifactor model of job-related affective well-being]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
dr Wiktor Razmus
Religion and behavioral procrastination: Mediating effects of locus of control and content of prayer
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
S. dr hab. Beata Zarzycka
Personal values and innovative behavior of employees [Personal values and innovative behavior of employees]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
dr Ewelina Purc
Personal values and innovative behaviour of employees [Personal values and innovative behaviour of employees]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
prof. dr hab. Mariola Łaguna
Cultural Correlates of Internet Addiction [Cultural Correlates of Internet Addiction]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
dr hab. Agata Błachnio prof. KUL
Predictors and mediating role of forgiveness in the relationship between religious struggle and mental health
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
S. dr hab. Beata Zarzycka
Religijność osób w okresie starości w ujęciu C.Walesy poznawczo-rozwojowej koncepcji religijności
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
psychologia
dr hab. Elżbieta Rydz prof. KUL
Subiektywna ocena stanu zdrowia a wymiary psychospołecznego funkcjonowania osób w okresie wczesnej i późnej dorosłości. Perspektywa teorii gerotranscendencji Larsa Tornstama
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
psychologia
Ks. dr Paweł Brudek
Doświadczanie miłości w kontekście teorii więzi przez więźniów i nie-więźniów
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
dr Katarzyna Czubak
Ogółem w bazie dostępnych jest: 34376 zweryfikowanych pozycji.