Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Zmysły szeroko otwarte - percepcja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w świetle współczesnych koncepcji neuropoznawczych
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
psychologia
dr Karolina Krzysztofik
Samoregulacja a podejmowanie zachowań zdowotnych. Dwa rodzaje skutecznej samoregulacji
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2022
psychologia
dr hab. Agnieszka Kulik
The function of occupational activity for health as perceived by chronically-ill people [The Function of Occupational Activity for Health as Perceived by Chronically Ill People]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
psychologia
dr hab. Wojciech Otrębski prof. KUL
Polscy pracodawcy wobec zatrudniania osób z zaburzeniami psychicznymi – empiryczna analiza stanu wiedzy i jego zróżnicowania
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2022
psychologia
dr hab. Wojciech Otrębski prof. KUL
A Polish Adaptation of the Self-Assessed Wisdom Scale (SAWS) in Older Adults [Polska adaptacja Samoopisowej skali mądrości (SAWS). Wersja do badania osób starszych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
psychologia
Ks. dr Paweł Brudek
The Function of Occupational Activity for Health as Perceived by Chronically Ill People [Funkcja aktywności zawodowej dla zdrowia spostrzegana przez osoby chore przewlekle]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
psychologia
dr Karolina Krzysztofik
Zaułki psychologiczne rozważań o kobiecie w liturgii
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
psychologia
dr Dorota Kuncewicz
Wprowadzenie
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2022
nauki socjologicznenauki teologicznepedagogikapsychologia
dr hab. Dorota Kornas-Biela prof. KUL
Psychologiczne aspekty funkcjonowania ojca w czasie pandemii COVID-19
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2022
nauki socjologicznenauki teologicznepedagogikapsychologia
dr hab. Dorota Kornas-Biela prof. KUL
Odczytać życie. Analiza opowieści o własnym życiu z wykorzystaniem narzędzi teorii literatury. Założenia i metoda
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2022
psychologia
dr Dorota Kuncewicz
The Correlation between Organizational (School) Climate and Teacher Job Satisfaction—The Type of Educational Institution Moderating Role [Moderacyjna role typu instytucji edukacyjnej w korelacji klimatu organizacyjnego szkoły z satysfakcją z pracy]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
psychologia
dr hab. Wojciech Otrębski prof. KUL
Determinants of quality of life in the COVID-19 pandemic situation among persons using psychological help at various stages of the pandemic [Determinants of quality of life in the COVID-19 pandemic situation among persons using psychological help at various stages of the pandemic]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
psychologia
dr Rafał Bartczuk
Psychological Predictors of Quality of Life in Individuals With to Be and to Have Attitudes [Psychologiczne predyktory jakości życia osób o postawach być i mieć]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
psychologia
dr Martyna Płudowska
The Mediating Role of Coping Styles in the Relations Between Temperament Traits and Occupational Burnout in Bank Employees [Mediacyjna rola stylów radzenia sobie ze stresem w związkach cech temperamentu i wypalenia zawodowego u pracowników banków]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
psychologia
mgr Sabina Więsyk
The mediating role of coping styles in the relations between temperament traits and occupational burnout in bank employees [Mediacyjna rola stylów radzenia sobie ze stresem w związkach cech temperamentu i wypalenia zawodowego wśród pracowników sektora bankowego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
psychologia
dr Martyna Płudowska
Personality in prison uniform. The influence of personality on building work engagement, applying job crafting strategies and well-being among prison officers
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
psychologia
mgr Justyna Nowicka-Kostrzewska
Therapeutic relationship and professional burnout in psychotherapists: A structural equation model approach [Relacja terapeutyczna a wypalenie zawodowe u psychoterapeutów: podejście oparte na modelu równania strukturalnego ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
psychologia
S. dr hab. Beata Zarzycka prof. KUL
Remote, Hybrid, and On-Site Work during the SARS-CoV-2 Pandemic and the Consequences for Stress and Work Engagement [Remote, Hybrid, and On-Site Work during the SARS-CoV-2 Pandemic and the Consequences for Stress and Work Engagement]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
psychologia
dr hab. Bohdan Rożnowski prof. KUL
Application of metacognitive strategies in the development of emotional and motivational self-regulation of students with special educational needs. Research on children with ADHD [Zastosowanie strategii metapoznawczych w rozwoju samoregulacji emocjonalnej i motywacyjnej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Badania dzieci z ADHD]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
psychologia
dr hab. Agnieszka Kulik
"Rasa drapieżców" w cyberświecie. Wstęp do analizy zjawiska
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
psychologia
dr Paweł Fortuna
Psychosocial problems experienced by patient depending on Crohn’s disease activity: an exploratory study [Psychospołeczne problemy chorych na chorbę Crohna]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
psychologia
dr hab. Wojciech Otrębski prof. KUL
Development and validation of the Moral Sensitivity Inventory for people with intellectual disabilities [Konstrukcja i walidacja Kwestionariusza Wrażliwości Moralnej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
psychologia
dr hab. Wojciech Otrębski prof. KUL
Moral Sensitivity of Young People with Intellectual Disability – Its Role in The Process of Their Education. [Rola wrażliwości moralnej w procesie edukacji młodych z niepełnosprawnością intelektualną]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
psychologia
dr hab. Wojciech Otrębski prof. KUL
Transformations of health factors in students aged 18-24 engaging in unprotected sexual activity [Transformacje czynników zdrowotnych u studentów w wieku 18-24 lat podejmujących zachowania seksualne bez zabezpieczeń]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
psychologia
dr hab. Agnieszka Kulik
Multidimensional Prayer Inventory: Psychometric Properties and Clinical Applications [Multidimensional Prayer Inventory: Psychometric Properties and Clinical Applications]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
psychologia
S. dr hab. Beata Zarzycka prof. KUL
The Mediating Effect of Dispositional Gratitude on the Relationship between Religious Struggles and Self-Esteem: Preliminary Results [Mediacyjna funkcja wdzięczności w związku pomiędzy zmaganiami religijnymi i samooceną]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
psychologia
Ks. dr Radosław Rybarski
How Does the Catholic Clergy Influence What Poles in the UK Know and Think about Brexit? [How Does the Catholic Clergy Influence What Poles in the UK Know and Think about Brexit? ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
psychologia
S. dr hab. Beata Zarzycka prof. KUL
Program promocji zdrowia psychicznego „PsychoŻak” dla studentów – przykład praktycznego zastosowania aktualnych rekomendacji
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
psychologia
dr Ewa Sokołowska
Interwencja kryzysowa - przewidzieć nieprzewidywalne, korzystając z wiedzy o rozwoju człowieka
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
psychologia
dr Ewa Sokołowska
Rozumienie mowy jako moderator związku rozpoznawania emocji z nasileniem symptomów zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
psychologia
dr Karolina Krzysztofik
Ogółem w bazie dostępnych jest: 41534 zweryfikowanych pozycji.