Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Rola samooceny i lęku-cechy w wyjaśnianiu subiektywnej jakości życia osób zorientowanych materialistycznie
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
prof. dr hab. Andrzej Sękowski
Rola samooceny i lęku-cechy w wyjaśnianiu subiektywnej jakości życia osób zorientowanych materialistycznie
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
dr Martyna Płudowska
Doświadczanie miłości w kontekście teorii więzi przez więźniów i nie-więźniów
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
dr Katarzyna Czubak
Model transnacjonalnego doradztwa kariery
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
psychologia
dr Wiesław Talik
The Polish adaptation of the Religious and Spiritual Struggles Scale: internal structure and psychometric values
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
S. dr hab. Beata Zarzycka
Małżeństwo i rodzicielstwo w stylu "być" i w stylu "mieć"
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
dr Katarzyna Litwińska-Rączka
Uwarunkowania satysfakcji z małżeństwa osób w okresie późnej dorosłości. Perspektywa teorii gerotranscendencji L. Tornstama – ujęcie wielopoziomowe
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
dr Tomasz Korulczyk
Relacje rodziców z dzieckiem prenatalnym
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
pedagogikapsychologia
dr hab. Dorota Kornas-Biela prof. KUL
Pomiar jakości życia osób z chorobami zagrażającymi życiu: wewnętrzna struktura polskiej adaptacji kwestionariusza jakości życia McGill - poprawiona
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
S. dr hab. Beata Zarzycka
Youth Education with Proverbs: A Case Study of Polish Proverbs about Work [Youth Education with Proverbs: A Case Study of Polish Proverbs about Work]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
dr Mariusz Wołońciej
Gifted Education in Europe [Edukacja uczniów zdolnych w Europie]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
psychologia
prof. dr hab. Andrzej Sękowski
Gifted Education in Europe [Edukacja uczniów zdolnych w Europie]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
psychologia
dr Barbara Cichy-Jasiocha
Gifted Education in Europe [Edukacja uczniów zdolnych w Europie]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
psychologia
dr Martyna Płudowska
Czy religijna i duchowa walka może poprawić samopoczucie? Badanie pośrednich efektów dialogu wewnętrznego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
S. dr hab. Beata Zarzycka
Osobowościowe uwarunkowania poczucia własnej godności osób w okresie późnej dorosłości. Analiza badań własnych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
prof. dr hab. Stanisława Steuden
Symulacje mentalne u osób o prawidłowej masie ciała i z nadwagą
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
psychologia
dr Justyna Iskra
Cechy temperamentu i style radzenia sobie ze stresem jako predyktory wypalenia zawodowego u pielęgniarek psychiatrycznych.
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
psychologia
prof. dr hab. Stanisława Steuden
KPWG-3 – Kwestionariusz Poczucia Własnej Godności: konstrukcja i analiza właściwości psychometrycznych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
psychologia
prof. dr hab. Stanisława Steuden
Positive Affect Mediates the Relationship Between Self‐efficacy and Innovative Behavior in Entrepreneurs [Afekt pozytywny mediuje związek między przekonaniem o własnej skuteczności a zachowaniami innowacyjnymi u przedsiębiorców]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
psychologia
dr Emilia Mielniczuk
Jak mierzyć talent pracowników – członków zespołów? Metoda ComTal-Team Member.
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
psychologia
dr Wiesław Talik
Osobowościowe uwarunkowania poczucia własnej godności osób w okresie późnej dorosłości. Analiza badań własnych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
psychologia
Ks. dr Paweł Brudek
Voices Inside Me: The Relationship Between Neuroticism and the Tendency to Engage in Internal Dialogue in the Context of Time Perspective [Głosy we mnie: Zależność między neurotycznościa a skłonnością do angażowania sie wewnętrzny dialog, w kontekście perspektywy temporalnej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
psychologia
prof. dr hab. Piotr Oleś
When Meaning Matters: Coping Mediates the Relationship of Religiosity and Illness Appraisal with Well-Being in Older Cancer Patients [Znaczenie mediacyjnej roli zmagania się w relacji między religijnością i znaczeniem choroby a dobrostanem u osób starszych z chorobą nowotworową]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
psychologia
prof. dr hab. Stanisława Steuden
Znaczenie mediacyjnej roli zmagania się w relacji między religijnością i znaczeniem choroby a dobrostanem u osób starszych z chorobą nowotworową
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
psychologia
Ks. dr Paweł Brudek
Jacob Levy Moreno’s Psychodrama As a Work Technique For Treating Patients With Group and Individual Psychotherapy [Psychodrama Jacoba Levy Moreno jako technika pracy w leczeniu pacjentów psychoterapią grupową i indywidualną]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
psychologia
dr Katarzyna Litwińska-Rączka
Uchnast Zenon
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
historiapsychologia
mgr Marek Górniak
Autyzm - rys historyczny - diagnoza - objawy
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
nauki medycznenauki socjologicznepedagogikapsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Cechy temperamentu i style radzenia sobie ze stresem jako predyktory wypalenia zawodowego u pielęgniarek psychiatrycznych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
psychologia
Ks. dr Paweł Brudek
Autyzm - rys historyczny - diagnoza - objawy
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
nauki medycznenauki socjologicznepedagogikapsychologia
dr Andrzej Januszewski
Związek pomiędzy nateżeniem cechy wewnątrz- i zewnątrzsterowności a stosunkiem do własności
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
psychologia
dr Grzegorz Kida
Ogółem w bazie dostępnych jest: 33625 zweryfikowanych pozycji.