Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Towards a New Understanding of Mass Stipends [Ku nowemu rozumieniu stypendiów mszalnych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Paweł Kaleta prof. KUL
Proces realizacji reformy włoskiego systemu utrzymania duchowieństwa zgodnie z Konkordatem z 1984 r.
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki prawneprawo kanoniczne
Ks. dr hab. Piotr Stanisz prof. KUL
Comments in Foreign Media after the Announcement of the Beatification of Cardinal Stefan Wyszyński [Komentarze w zagranicznych środkach przekazu po zapowiedzi beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
prawo kanoniczne
prof. dr hab. Wiesław Bar
Ekobójstwo i grzech ekologiczny: dwa terminy – dwa porządki – wspólna sprawa
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki prawneprawo kanoniczne
prof. dr hab. Wiesław Bar
Przesłanie Stefana Kardynała Wyszyńskiego do prawników
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2021
prawo kanoniczne
Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz
Akty alienacji i transakcji w instytutach życia konsekrowanego i stowarzyszeniach życia apostolskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Paweł Kaleta prof. KUL
Das Feiertagsrecht in der Polnischen Republik [Prawo do obchodzenia świąt religijnych w Rzeczypospolitej Polskiej ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki prawneprawo kanoniczne
Ks. dr hab. Piotr Stanisz prof. KUL
Rok 2021 Rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2021
prawo kanoniczne
Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz
The Doctoral Scholarship at the Doctoral School in the Republic of Poland as a Way to Ensure a Decent Support for a Clergy Doctoral Student [Stypendium doktoranckie w szkole doktorskiej w Rzeczypospolitej Polskiej jako sposób zabezpieczenia godziwego utrzymania duchownemu doktorantowi]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
prawo kanoniczne
Ks. dr Paweł Lewandowski
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo prawne państwa i podatnika a sprawiedliwy system podatkowy w procesie integracji europejskiej: Polska – Słowacja – Ukraina – Niemcy”
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
prawo kanoniczne
dr Agnieszka Romanko
Kurs przygotowujący do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
prawo kanoniczne
dr Agnieszka Romanko
Prohibition of Business or Trade by the Clergy According to the 1983 Code of Canon Law. An Outline [Zakaz uprawiania handlu lub transakcji według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku. Zarys problematyki]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
prawo kanoniczne
Ks. dr Paweł Lewandowski
Theological and canonical aspects of baptismal mystagogy to people below 14 years of age [Teologiczno-kanoniczne aspekty mistagogii chrzcielnej dla osób poniżej 14. roku życia]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
prawo kanoniczne
Ks. dr Adam Jaszcz
Od Redaktora Naczelnego [Kościół i Prawo 9(22), nr 2]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
prawo kanoniczne
Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz
Udzielanie sakramentu chrztu osobom poniżej 14. roku życia w prawie partykularnym archidiecezji lubelskiej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
prawo kanoniczne
Ks. dr Adam Jaszcz
IV Kongres Ruchu „Europa Christi”. Podsumowanie Kongresu Ruchu „Europa Christi”, który odbył się w 2020 r.
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2020
prawo kanoniczne
Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz
Prawo wiernych chrześcijan do sakramentów świętych w czasie pandemii
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2020
prawo kanoniczne
Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz
Different Forms of Violence - Selected Issues [Rózne formy przemocy. Wybrane zagadnienia]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki medycznenauki prawneprawo kanonicznepsychologia
Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk prof. KUL
Jan Paweł II ustawodawca Kościoła – wprowadzenie w problematykę
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2020
prawo kanoniczne
Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz
Aplicación del Concilio Vaticano II a las realidades de las diócesis polacas por medio del sínodo diocesano [Aplikacja Soboru Watykańskiego II do rzeczywistości diecezji polskich za pomocą synodów diecezjalnych]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
prawo kanoniczne
Ks. dr Adam Jaszcz
Kongregacje dekanalne w diecezji tarnowskiej w latach 1918-1939
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
prawo kanoniczne
Ks. dr Paweł Lewandowski
Stan spraw kanonizacyjnych męczenników z XX i XXI wieku
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
prawo kanoniczne
prof. dr hab. Wiesław Bar
Prawo wiernych chrześcijan do sakramentów świętych
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2020
prawo kanoniczne
Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz
Nowe spojrzenie na funkcję asesora w świetle motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
prawo kanoniczne
mgr Marcin Rycek
Salus animarum jako istota reformy procesowej Papieża Franciszka
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
prawo kanoniczne
dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz
Komentarze w zagranicznych środkach przekazu po zapowiedzi beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
historiaprawo kanoniczne
prof. dr hab. Wiesław Bar
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Noli metuere et noli timere” połączona z wręczeniem Księgi Jubileuszowej z okazji 30-lecia święceń prezbiteratu ks. Mirosława Sitarza
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
prawo kanoniczne
Ks. dr Paweł Lewandowski
VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, Lublin, 1 czerwca 2019 roku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
prawo kanoniczne
Ks. dr Paweł Lewandowski
Społeczeństwo pluralistyczne w nauczaniu społecznym Kościoła katolickiego. Wybrane zagadnienia
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
prawo kanoniczne
dr Agnieszka Romanko
Troska Prymasa Stefana Wyszyńskiego o ład moralny w Polsce
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
prawo kanoniczne
Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz
Ogółem w bazie dostępnych jest: 39461 zweryfikowanych pozycji.