Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Godność człowieka źródłem rozszerzającego się horyzontu aksjologicznego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
pedagogika
prof. dr hab. Krystyna Chałas
Wartości w systemie wychowawczo-dydaktycznym Marii Montessori
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
pedagogika
dr Marta Buk-Cegiełka
Współudział uczniów w konstruowaniu procesu dydaktycznego - zadanie nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
pedagogika
dr Marta Buk-Cegiełka
Od miłości oczarowania i rozczarowania do miłości dawania i otrzymywania
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
pedagogika
dr Magdalena Parzyszek
Cechy i oblicza miłości w nauczaniu św. Jana Pawła II i Benedykta XVI
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
pedagogika
dr hab. Alina Rynio
Wartości, postawy, wybory. Aksjologiczna koncepcja realizacji kariery
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
pedagogika
dr hab. Beata Jakimiuk
Prepozytury szpitalne w Ordynacji Zamojskiej w okresie przedrozbiorowym
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
historiapedagogika
dr hab. Wiesław Partyka
Sensory Integration in Poland as a New Area of Practice and Theory in Social Sciences [Integracja sensryczna jako nowy obszar teorii i praktyki nauk społecznych w Polsce]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
pedagogika
dr Piotr Magier
The Professionalisation of Adult Educators: Some Implications for Education and Training [Profesjonalizacja nauczycieli dorosłych: wybrane implikacje dla edukacji]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
pedagogika
dr hab. Beata Jakimiuk
Motivational dialogue in the process of rehabilitation [Dialog motywacyjny w procesie resocjalizacji]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała prof. KUL
Działalność twórcza młodzieży szkolnej w cyberprzestrzeni a jej osiągnięcia edukacyjne
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
pedagogika
dr Anna Badora
Berufliche Beratung für Menschen 50+ – unter besonderer Berücksichtigung des Age-Managements im Human Resource (HR) [Profesjonalne doradztwo dla osób w wieku 50+ ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania wiekiem w zakresie zasobów ludzkich (HR)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
dr Bernd-Joachim Ertelt prof. KUL
Wychowanie w rodzinie w wybranych zagadnieniach pedagogicznych
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
pedagogika
dr Magdalena Parzyszek
Rodzina Marii Kunowskiej-Porębnej jako środowisko wychowawcze
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
dr hab. Ryszard Skrzyniarz prof. KUL
Działalność rad opiekuńczych w Królestwie Polskim jako przejaw odpowiedzialności za drugiego człowieka w XIX w.
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
dr hab. Wiesław Partyka
Sukcesy zawodowe i profesjonalizm w doświadczeniach nauczycieli
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
dr hab. Beata Jakimiuk
Effective Organizational Culture of Family Firms –the Perspective of Future Successors: a Qualitative Study [Efektywna kultura organizacyjna firm rodzinnych z perspektywy przyszłych sukcesorów. Badanie jakościowe]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
dr Klaudia Martynowska
IIntegracja koncepcji autentycznego przywództwa w zawodzie nauczycieli wczesnego dzieciństwa: przegląd literatury
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
pedagogika
dr Klaudia Martynowska
Theoria – praxis – poiesis jako wyzwanie i perspektywy krytyki metodologicznej w pedagogice
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
Correction de la prononciation de la voyelle [œ] en français selon la méthode verbo-tonale – proposition d’activités pour les apprenants et les enseignants polonais dans l'éducation précoce [Korekta wymowy samogłoski [oe] w języku francuskim zgodnie z metodą werbo-tonalną – propozycja zajęć dla polskich uczniów i nauczycieli w edukacji początkowej]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
pedagogika
dr Barbara Borowska
Axiological Problematic Aspects in the Works by Representatives of Polish General Pedagogy: Kazimierz Sośnicki and Stefan Kunowski [Problematyka aksjologiczna w pracach przedstawicieli polskiej pedagogiki ogólnej: Kazimierza Sośnickiego i Stefana Kunowskiego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
dr hab. Lucyna Dziaczkowska prof. KUL
Lublin Teachers, Lecturers and Masters of Kazimierz Dąbrowski. Discovering the Biography [Lubelscy nauczyciele, wykładowcy, mistrzowie Kazimierza Dąbrowskiego. Odkrywanie biografii]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
dr hab. Ryszard Skrzyniarz prof. KUL
Fenomen dzieciństwa w kontekście edukacyjnym. Myśląc z Walterem Kohanem
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki teologicznepedagogika
Ks. dr hab. Grzegorz Barth prof. KUL
Motywacja do uczenia się języka obcego studentów niesłyszących lub słabosłyszących
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
dr hab. Ewa Domagała-Zyśk prof. KUL
Sociotherapy as a Way to Help Children and Young People with Functional Disordes [Socjoterapia jako forma pomocy dzieciom i młodzieży przejawiającym zaburzenia w funkcjonowaniu]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
dr Magdalena Parzyszek
Selected aspects of pedagogical family diagnosis [Wybrane aspekty diagnozy pedagogicznej rodziny]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
dr hab. Danuta Opozda prof. KUL
Pedagogika personalistyczna, Rozdział 25
Rozdział w podręczniku akademickim
Rok: 2019
pedagogika
Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
W kierunku medycyny personalizowanej
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki teologicznepedagogika
Ks. dr hab. Andrzej Kiciński prof. KUL
Wolontariat w procesie resocjalizacji w Zakładach Karnych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
dr Katarzyna Braun
The sense of coherence and physical activity among secondary-school graduates living in the Lubelskie Province [Poczucie koherencji i aktywność fizyczna wśród maturzystów w makroregionie lubelskim]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
dr Agnieszka Linca-Ćwikła
Ogółem w bazie dostępnych jest: 35931 zweryfikowanych pozycji.