Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
The Professionalisation of Adult Educators: Some Implications for Education and Training [Profesjonalizacja nauczycieli dorosłych: wybrane implikacje dla edukacji]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
pedagogika
dr hab. Beata Jakimiuk
Rodzina Marii Kunowskiej-Porębnej jako środowisko wychowawcze
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
dr hab. Ryszard Skrzyniarz prof. KUL
Sukcesy zawodowe i profesjonalizm w doświadczeniach nauczycieli
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
dr hab. Beata Jakimiuk
EFEKTYWNA KULTURA ORGANIZACYJNA FIRM RODZINNYCH Z PERSPEKTYWY PRZYSZŁYCH SUKCESORÓW. BADANIE JAKOŚCIOWE
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
dr Klaudia Martynowska
Correction de la prononciation de la voyelle [œ] en français selon la méthode verbo-tonale – proposition d’activités pour les apprenants et les enseignants polonais dans l'éducation précoce [Korekta wymowy samogłoski [oe] w języku francuskim zgodnie z metodą werbo-tonalną – propozycja zajęć dla polskich uczniów i nauczycieli w edukacji początkowej]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
pedagogika
dr Barbara Borowska
Axiological Problematic Aspects in the Works by Representatives of Polish General Pedagogy: Kazimierz Sośnicki and Stefan Kunowski [Problematyka aksjologiczna w pracach przedstawicieli polskiej pedagogiki ogólnej: Kazimierza Sośnickiego i Stefana Kunowskiego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
dr hab. Lucyna Dziaczkowska prof. KUL
Sociotherapy as a Way to Help Children and Young People with Functional Disordes [Socjoterapia jako forma pomocy dzieciom i młodzieży przejawiającym zaburzenia w funkcjonowaniu]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
dr Magdalena Parzyszek
W kierunku medycyny personalizowanej
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki teologicznepedagogika
Ks. dr hab. Andrzej Kiciński prof. KUL
The sense of coherence and physical activity among secondary-school graduates living in the Lubelskie Province [Poczucie koherencji i aktywność fizyczna wśród maturzystów w makroregionie lubelskim]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
dr Agnieszka Linca-Ćwikła
Szkoła i nauczyciel w służbie integralnego rozwoju dzieci i młodzieży
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
Ks. dr hab. Adam Maj prof. KUL
Podmiotowe i rodzinne czynniki ryzyka uzależnienia od Internetu w grupie kobiet i mężczyzn. Ujęcie psychopedagogiczne
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki socjologicznepedagogika
dr Karolina Komsta-Tokarzewska
Życie uroczyste jako cel wychowania
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
dr Magdalena Parzyszek
Młodzież w procesie tranzycji w świetle rozważań teoretycznych i empirycznych
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
pedagogika
dr Bernd-Joachim Ertelt prof. KUL
Patriotic education in the teaching of God's servant - Cardinal Stefan Wyszyński [Wychowanie patriotyczne w nauczaniu Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
dr hab. Alina Rynio
Relacja resocjalizacyjna i jej znaczenie w narracji wychowawców zakładu karnego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
Ks. dr Marek Jeziorański
Rola pracy w resocjalizacji penitencjarnej w kontekście badań własnych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała prof. KUL
Diagnoza funkcjonalna jako standard pomocy psychologiczno-pedagogicznej – od założeń teoretycznych do praktyki diagnostyczno-terapeutycznej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
dr hab. Ewa Domagała-Zyśk prof. KUL
Bogdana Nawroczyńskiego (1882-1974) koncepcja kształcenia, człowieka wykształconego i nauczyciela – przykładem twórczej komparatystyki europejskiej i światowej myśli pedagogicznej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
Aksjologia współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
Wstęp Kierownika projektu naukowo-badawczego − Redaktora Naukowego numeru oraz Sekretarzy numeru (ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL; ks. dr Marek Jeziorański, KUL, dr Beata Mydłowska)
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała prof. KUL
Ekologiczne przesłanie Biblii
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
nauki teologicznepedagogika
Ks. dr hab. Roman Sieroń
Start w dorosłość – uwarunkowania, wyznaczniki oraz proces przejścia z edukacji do rynku pracy uczniów z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
pedagogikapsychologia
dr hab. Wojciech Otrębski
Konteksty pedagogiczno-społeczne resocjalizacji w perspektywie integralnej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała prof. KUL
Niepodległość - implikacje pedagogiczne i edukacyjne
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
pedagogika
prof. dr hab. Krystyna Chałas
Miejsce i funkcja godności człowieka w procesach wspomagania rozwoju patriotyzmu młodzieży
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
pedagogika
prof. dr hab. Krystyna Chałas
Implikacje pedagogiczne problematyki godności
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
pedagogika
prof. dr hab. Krystyna Chałas
Chiara Lubich’s “Resurrection of Rome”. Reflections in Light of Special Psychopedagogy [„Zmartwychwstanie Rzymu” Chiary Lubich. Refleksja w świetle psychopedagogiki specjalnej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
dr hab. Dorota Kornas-Biela prof. KUL
Rola duszpasterstwa więziennego w resocjalizacji penitencjarnej, w kontekście badań własnych i dyskursu naukowego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała prof. KUL
Komunikacja społeczna jako narzędzie oddziaływań
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
pedagogika
Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała prof. KUL
Older persons with subjectively assessed hearing problems in poland: quality of life and coping strategies
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
dr hab. Ewa Domagała-Zyśk prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 35369 zweryfikowanych pozycji.