Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
W kierunku medycyny personalizowanej
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki teologicznepedagogika
Ks. dr hab. Andrzej Kiciński prof. KUL
The sense of coherence and physical activity among secondary-school graduates living in the Lubelskie Province [Poczucie koherencji i aktywność fizyczna wśród maturzystów w makroregionie lubelskim]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
dr Agnieszka Linca-Ćwikła
Szkoła i nauczyciel w służbie integralnego rozwoju dzieci i młodzieży
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
Ks. dr hab. Adam Maj prof. KUL
Podmiotowe i rodzinne czynniki ryzyka uzależnienia od Internetu w grupie kobiet i mężczyzn. Ujęcie psychopedagogiczne
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki socjologicznepedagogika
dr Karolina Komsta-Tokarzewska
Życie uroczyste jako cel wychowania
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
dr Magdalena Parzyszek
Patriotic education in the teaching of God's servant - Cardinal Stefan Wyszyński [Wychowanie patriotyczne w nauczaniu Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
dr hab. Alina Rynio
Relacja resocjalizacyjna i jej znaczenie w narracji wychowawców zakładu karnego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
Ks. dr Marek Jeziorański
Rola pracy w resocjalizacji penitencjarnej w kontekście badań własnych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała prof. KUL
Diagnoza funkcjonalna jako standard pomocy psychologiczno-pedagogicznej – od założeń teoretycznych do praktyki diagnostyczno-terapeutycznej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
dr hab. Ewa Domagała-Zyśk prof. KUL
Aksjologia współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
Wstęp Kierownika projektu naukowo-badawczego − Redaktora Naukowego numeru oraz Sekretarzy numeru (ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL; ks. dr Marek Jeziorański, KUL, dr Beata Mydłowska)
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała prof. KUL
Akulturalizm kary śmierci w świetle pedagogiki i teologii
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
pedagogika
Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała prof. KUL
Start w dorosłość – uwarunkowania, wyznaczniki oraz proces przejścia z edukacji do rynku pracy uczniów z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
pedagogikapsychologia
dr hab. Wojciech Otrębski
Konteksty pedagogiczno-społeczne resocjalizacji w perspektywie integralnej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała prof. KUL
Implikacje pedagogiczne problematyki godności
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
pedagogika
prof. dr hab. Krystyna Chałas
Miejsce i funkcja godności człowieka w procesach wspomagania rozwoju patriotyzmu młodzieży
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
pedagogika
prof. dr hab. Krystyna Chałas
Chiara Lubich’s “Resurrection of Rome”. Reflections in Light of Special Psychopedagogy [„Zmartwychwstanie Rzymu” Chiary Lubich. Refleksja w świetle psychopedagogiki specjalnej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
dr hab. Dorota Kornas-Biela prof. KUL
Komunikacja społeczna jako narzędzie oddziaływań
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
pedagogika
Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała prof. KUL
Rola duszpasterstwa więziennego w resocjalizacji penitencjarnej, w kontekście badań własnych i dyskursu naukowego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała prof. KUL
Older persons with subjectively assessed hearing problems in poland: quality of life and coping strategies
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
dr hab. Ewa Domagała-Zyśk prof. KUL
The role of leadership and emotional intelligence in enhancing communication in family businesses [Rola przywództwa i inteligencji emocjonalnej w procesie komunikacji w firmach rodzinnych ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
dr Klaudia Martynowska
Duchowość w integralnej edukacji wczesnoszkolnej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
Ks. dr hab. Adam Maj prof. KUL
Osoba punktem wyjścia i dojścia w edukacji wczesnoszkolnej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
prof. dr hab. Krystyna Chałas
Socjalizacja dziecka w dysfunkcjonalnej rodzinie
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała prof. KUL
Teologiczno-pedagogiczny wymiar kary śmierci
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki teologicznepedagogika
Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała prof. KUL
Pilna potrzeba refleksji nad samoświadomością,podmiotowością i wychowaniem godnym osoby
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
dr hab. Alina Rynio
Czym jest pedagogika integralna?
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
dr hab. Lucyna Dziaczkowska prof. KUL
Istota wychowania integralnego w osobowych rozwoju człowieka
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
dr Małgorzata Łobacz
Filozofia wychowania Wojciecha Chudego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
dr Anna Szudra-Barszcz
Rodzina w procesie wspierania rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci z chorobami przewlekłymi
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
pedagogika
dr hab. Ewa Domagała-Zyśk prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 34773 zweryfikowanych pozycji.