Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Pedagogika rodziny jako subdyscyplina pedagogiczna o charakterze teoretycznym i empirycznym. Z doświadczeń Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
pedagogika
dr Magdalena Parzyszek
Specificity of the organization of free time in prison [Deprywacyjny charakter organizacji wolnego czasu w więzieniu]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
pedagogika
Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała prof. KUL
Doświadczanie życia przez dzieci i młodzież z astmą oskrzelową
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki medycznepedagogikapsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Znaczenie liturgii w procesie integralnego rozwoju człowieka. Liturgika a pedagogika
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki teologicznepedagogika
S. dr hab. Maria Opiela prof. KUL
Myśl pedagogiczna bł.Edmunda Bojanowskiego (1814-1871) a koncepcja integralnego rozwoju i ochrony dziecka
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
pedagogika
Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński prof. KUL
Ocena opieki perinatalnej jako przedmiot badań kobiet po poronieniu
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o zdrowiupedagogikapsychologia
dr hab. Dorota Kornas-Biela prof. KUL
A practical comparison of selected methods of evaluating multiple-choice options through classical item analysis [Praktyczne porównanie wybranych metod ewaluacji odpowiedzi w zadaniach wielokrotnego wyboru w ramach klasycznej analizy zadań testowych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
językoznawstwopedagogika
dr hab. Wojciech Malec
Funkcje żłobków polskich od początku XX wieku do wybuchu II wojny światowej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
pedagogika
dr Ewelina Świdrak
Rodzina a ryzyko uzaleznienia od Internetu
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
pedagogika
dr Karolina Komsta-Tokarzewska
Catholic pedagogy in early childhood education: a report on a neglected field of research [Pedagogika katolicka we wczesnej edukacji: raport z zaniedbanego pola badań ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
pedagogika
S. dr hab. Maria Opiela prof. KUL
PRZYMIOTY OSOBY LUDZKIEJ – IMPLIKACJE DLA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
pedagogika
dr Marta Buk-Cegiełka
Wykorzystanie opowiadań w edukacji i integracji międzypokoleniowej - aplikacja dorobku myśli i praktyki pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
pedagogika
dr Lidia Pietruszka
Społeczno-kulturowa wartość wykorzystania gier i zabaw w edukacji, integracji międzypokoleniowej i międzykulturowej według koncepcji Edmunda Bojanowskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
pedagogika
S. dr hab. Maria Opiela prof. KUL
Młodzież zagrożona wykluczeniem. Prewencyjny potencjał pedagogii ks. Jana Bosko (Andrzej Łuczyński)
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2020
pedagogika
dr Lidia Pietruszka
Obraz siebie u mężczyzn uzależnionych od Internetu. Analiza porównawcza
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki socjologicznepedagogika
dr Karolina Komsta-Tokarzewska
Żydowskie instytucje opiekuńcze w Lublinie w XIX wieku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
historiapedagogika
dr hab. Wiesław Partyka
Trauma wywołana przemocą wobec dziecka. Rodzaje, skutki i propozycje terapeutyczne
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki medycznepedagogikapsychologia
dr Andrzej Januszewski
Lęki i zamartwianie się u współczesnych nastolatków
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki medycznepedagogikapsychologia
dr Andrzej Januszewski
Lęki i zamartwianie się u współczesnych nastolatków
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki medycznenauki o zdrowiupedagogikapsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Depresia,osamotnienie a przeżyta trauma u dzieci i młodzieży
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki medycznenauki o zdrowiupedagogikapsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Zmęczenie przewlekłe zagrożeniem współczesnej młodzieży
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki biologicznenauki o zdrowiupedagogikapsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Konsensus aksjologiczny w procesie wychowawczym szkoły
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
pedagogika
Ks. dr hab. Adam Maj
Innowacje i eksperymenty edukacyjne – podstawy pedagogiczne, prawne i metodologiczne
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
pedagogika
Ks. dr hab. Adam Maj
Nauczanie Jana Pawła II w procesie wychowawczo-dydaktycznym szkoły. T. I. Edukacja przez projekty drogą zgłębiania nauczania Jana Pawła II
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
pedagogika
Ks. dr hab. Adam Maj
Dialog w nareczeństwie
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
pedagogika
dr Magdalena Parzyszek
POTENCJAŁ CYBERPRZESTRZENI DLA ROZWOJU ZDOLNOŚCI DO TWÓRCZOŚCI OSOBY W OCENIE STUDENTÓW PEDAGOGIKI
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
pedagogika
dr Anna Badora
Kobieta – aktorka – emancypantka w kulturze polskiej do 1918 roku
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
literaturoznawstwopedagogika
dr hab. Elżbieta Stoch
Kategoria modelu w naukach humanistycznych
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
pedagogika
dr hab. Piotr Magier
Autentyczność i pasja nauczyciela jako uwarunkowania rozwoju ucznia. Pedeutologiczne inspiracje płynące z biografii Anny Nagórskiej (1882-1963)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
pedagogika
dr hab. Lucyna Dziaczkowska
Perceived stress and well-being of Polish migrants in the UK after Brexit vote [Stres i dobrostan psychiczny polskich imigrantów w Wielkiej Brytanii po głosowaniu Brexit]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
pedagogika
dr Klaudia Martynowska
Ogółem w bazie dostępnych jest: 38233 zweryfikowanych pozycji.