Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Młodzież zagrożona wykluczeniem. Prewencyjny potencjał pedagogii ks. Jana Bosko (Andrzej Łuczyński)
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2020
pedagogika
dr Lidia Pietruszka
Wykorzystanie opowiadań w edukacji i integracji międzypokoleniowej - aplikacja dorobku myśli i praktyki pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
pedagogika
dr Lidia Pietruszka
Społeczno-kulturowa wartość wykorzystania gier i zabaw w edukacji, integracji międzypokoleniowej i międzykulturowej według koncepcji Edmunda Bojanowskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
pedagogika
S. dr hab. Maria Opiela prof. KUL
Nauczanie Jana Pawła II w procesie wychowawczo-dydaktycznym szkoły. T. I. Edukacja przez projekty drogą zgłębiania nauczania Jana Pawła II
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
pedagogika
Ks. dr hab. Adam Maj
Innowacje eksperymenty edukacyjne – podstawy pedagogiczne, prawne i metodologiczne
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
pedagogika
Ks. dr hab. Adam Maj
Dialog w nareczeństwie
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
pedagogika
dr Magdalena Parzyszek
POTENCJAŁ CYBERPRZESTRZENI DLA ROZWOJU ZDOLNOŚCI DO TWÓRCZOŚCI OSOBY W OCENIE STUDENTÓW PEDAGOGIKI
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
pedagogika
dr Anna Badora
Kobieta – aktorka – emancypantka w kulturze polskiej do 1918 roku
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
literaturoznawstwopedagogika
dr hab. Elżbieta Stoch
Autentyczność i pasja nauczyciela jako uwarunkowania rozwoju ucznia. Pedeutologiczne inspiracje płynące z biografii Anny Nagórskiej (1882-1963)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
pedagogika
dr hab. Lucyna Dziaczkowska
Przymioty osoby ludzkiej - edukacja aksjologiczna i wychowane ku wartościom. Elementy teorii i praktyki
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
pedagogika
prof. dr hab. Krystyna Chałas
Edukacja aksjologiczna w wybranych katolickich systemach wychowawczo-dydaktycznych na pierwszym etapie edukacyjnym w świetle teorii społecznego uczenia się
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
pedagogika
prof. dr hab. Krystyna Chałas
Edukacja aksjologiczna w wybranych katolickich systemach wychowawczo-dydaktycznych na pierwszym etapie edukacyjnym w świetle teorii społecznego uczenia się
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
pedagogika
dr Marta Buk-Cegiełka
Edukacja przywięzienna w perspektywie czasowej. Wybrane zagadnienia
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
pedagogika
Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała prof. KUL
Children of the Zamość Region in the Majdanek Camp (in Selected Archive Files and Personal Accounts) [Children of the Zamość Region in the Majdanek Camp (in Selected Archive Files and Personal Accounts)]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
pedagogika
dr hab. Ryszard Skrzyniarz
Profesjonalizacja nauczycieli dorosłych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
pedagogika
dr hab. Beata Jakimiuk prof. KUL
W trosce o aretologiczne podstawy wychowania
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologicznepedagogika
dr Iwona Szewczak
Rola osób dorosłych/wychowawców w rozwijaniu inteligencji moralnej dzieci i młodzieży
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
pedagogika
prof. dr hab. Krystyna Chałas
Rodzina i szkoła we wspólnej odpowiedzialności za wychowanie do wartości = Family and School in their Shared Responsibility for Values Education [Rodzina i szkoła we wspólnej odpowiedzialności za wychowanie do wartości = Family and School in their Shared Responsibility for Values Education]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
pedagogika
dr Iwona Szewczak
Kształtowanie inteligencji moralnej dzieci jako zadanie wychowawcze rodziców
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
pedagogikapsychologia
dr hab. Dorota Kornas-Biela prof. KUL
Miłosierdzie czy opieka społeczna. Od starożytności do oświecenia
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
historianauki medycznenauki o kulturze i religiinauki o zdrowiupedagogika
prof. dr hab. Marian Surdacki
The axiological contexts of resocialization education [Aksjologiczne konteksty wychowania resocjalizacyjnego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
pedagogika
Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała prof. KUL
Integracyjne wymiary badań w działaniu. Szanse i bariery kreowania procesu badawczego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
pedagogika
prof. dr hab. Krystyna Chałas
Meta-subject research in Polish pedagogy. Introduction to the subject matter [Badania metaprzedmiotowe w polskiej pedagogice. Wprowadzenie w problematykę]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
pedagogika
dr hab. Piotr Magier
Nauczyciel a współczesne zagrożenia
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
pedagogika
dr Magdalena Łuka
Urzeczywistnianie wartości społecznych trajektorią służby Ojczyźnie
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
pedagogika
prof. dr hab. Krystyna Chałas
Axiological contexts of social rehabilitation of prisoners in the aspect of the assumptions of Christian personalism [Aksjologiczne konteksty resocjalizacji osadzonych w aspekcie założeń personalizmu chrześcijańskiego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
pedagogika
Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała prof. KUL
Aktywizacja zawodowa skazanych centrową dymensją urzeczywistnienia paradygmatu społeczno-personalistycznego w warunkach systemu izolacyjno-dyscyplinarnego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
pedagogika
Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała prof. KUL
Godność człowieka źródłem rozszerzającego się horyzontu aksjologicznego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
pedagogika
prof. dr hab. Krystyna Chałas
Faith conquers all? Demographic and psychological resources and their associations with academic performance among religious college students
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
pedagogikapsychologia
dr hab. Dorota Kornas-Biela prof. KUL
Faith conquers all? Demographic and psychological resources and their associations with academic performance among religious college students [Faith conquers all? Demographic and psychological resources and their associations with academic performance among religious college students]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
pedagogika
dr Klaudia Martynowska
Ogółem w bazie dostępnych jest: 37284 zweryfikowanych pozycji.