Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Social Distancing and Organisational Learning of Institutions in the Post-Pandemic Crisis. A Sociological and Philosophical Approach [Dystansowanie Dystansowanie społeczne i organizacyjne uczenie się instytucji w warunkach kryzysu post-pandemicznego. Podejście socjologiczne i filozoficzne]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki socjologiczne
dr Alina Betlej
Social Distancing and Organisational Learning of Institutions in the Post-Pandemic Crisis. A Sociological and Philosophical Approach [Dystansowanie społeczne i organizacyjne uczenie się instytucji w warunkach kryzysu post-pandemicznego. Podejście socjologiczne i filozoficzne]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
filozofianauki socjologiczne
mgr Natalia Gondek
SOCIAL TECHNOLOGIES OF THE FUTURE. TOWARDS A CRITICAL SOCIOLOGICAL APPROACH [Technologie społeczne przyszłości. W kierunku podejścia krytyczno- socjologicznego ]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
nauki socjologiczne
dr Alina Betlej
INTERNATIONAL HOTEL AND TOURISM BUSINESS: ANTI-CRISIS MANAGEMENT ASPECTS [ASPEKTY ZARZĄDZANIA ANTYKRYZYSOWEGO W MIĘDZYNARODOWEJ DZIAŁALNOŚCI HOTELARSKIEJ I TURYSTYCZNEJ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki socjologiczne
dr Alina Betlej
Transformations of Religiosity during the SARS-CoV-2 Pandemic—On the Example of Catholic Religious Practices of Polish Students [Przemiany religijności podczas pandemii SARS-CoV-2 — na przykładzie katolickich praktyk religijnych polskich studentów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o kulturze i religiinauki socjologicznenauki teologicznepedagogika
Ks. dr Dariusz Piasecki
Postrzeganie dzietności rodziny na podstawie badań porównawczych z 2013 i 2021. Wskazania dla katolickiego duszpasterstwa rodzin
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki socjologiczne
dr Małgorzata Szyszka
Designing Robots for Elderly from the Perspective of Potential End-Users. A Sociological Approach [Projektowanie robotów dla osób starszych z perspektywy potencjalnych użytkowników końcowych. Podejście socjologiczne]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki socjologiczne
dr Alina Betlej
Mobile internet in the EU: problems and perspectives [Internet mobilny w UE: problemy i perspektyw]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki socjologiczne
dr Alina Betlej
Zmiany w aksjologii polskiego street artu podczas pandemii COVID-19
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki socjologiczne
dr Małgorzata Sławek-Czochra
Relationship between socio-demographic factors and post-traumatic stress disorder: A cross sectional study among civilian participants’ hostilities in Ukraine [Związek między czynnikami społeczno-demograficznymi a zespołem stresu pourazowego: Przekrojowe badanie wśród cywilnych uczestników działań wojennych na Ukrainie]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki socjologiczne
Ks. dr hab. Stanisław Fel prof. KUL
Relationship between Socio-Demographic Factors and Posttraumatic Stress Disorder: A Cross Sectional Study among Civilian Participants’ Hostilities in Ukraine [Relationship between Socio-Demographic Factors and Posttraumatic Stress Disorder: A Cross Sectional Study among Civilian Participants’ Hostilities in Ukraine]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki socjologiczne
dr Katarzyna Lenart-Kłoś
How Does the Catholic Clergy Influence What Poles in the UK Know and Think about Brexit? [Jak duchowieństwo katolickie wpływa na to, co Polacy w Wielkiej Brytanii wiedzą i myślą o Brexicie]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki socjologiczne
Ks. dr Marek Wódka
W służbie wartości. Ks. prof. Jan Szymczyk (1963–2020)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki socjologiczne
dr hab. Krzysztof Motyka prof. KUL
Komunikacja Kościoła katolickiego w Polsce w okresie pandemii Covid-19. Raport z badań interdyscyplinarnych
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2022
językoznawstwonauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologicznenauki teologiczneprawo kanoniczne
dr hab. Dariusz Wadowski
Jana Szymczyka rozumienie aksjologicznego wymiaru polskiej socjologii
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki socjologiczne
dr hab. Arkadiusz Jabłoński prof. KUL
How Does the Catholic Clergy Influence What Poles in the UK Know and Think about Brexit?
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki socjologiczne
Ks. dr Jarosław Kozak
Komunikacja Kościoła katolickiego w Polsce w okresie pandemii Covid-19. Raport z badań interdyscyplinarnych
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2022
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki prawnenauki socjologicznenauki teologiczneprawo kanoniczne
Ks. prof. dr hab. Piotr Stanisz
How Does the Catholic Clergy Influence What Poles in the UK Know and Think about Brexit? [Wpływ duchowieństwa katolickiego na wiedzę i opinię Polaków w UK o Brexicie]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki socjologiczne
Ks. dr hab. Stanisław Fel prof. KUL
Pandemia i życie religijne: dyskurs medialny i katolicy o komunikacji Kościoła katolickiego w Polsce
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologiczne
dr hab. Dariusz Wadowski
Pandemia i życie religijne: dyskurs medialny i katolicy o komunikacji Kościoła katolickiego w Polsce
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki socjologiczne
dr hab. Justyna Szulich-Kałuża prof. KUL
Lęk przed porażką szkolną u nastolatków
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
nauki prawnenauki socjologicznepedagogikapsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Teologiczna interpretacja przemian w sferze pracy. Podejście Ewangelickiego Kościoła w Niemczech
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki socjologicznenauki teologiczne
prof. dr hab. Piotr Kopiec
Działania pedagogiczno – społeczne ks. Ignacego Świrskiego na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie w latach 1922-1932
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
nauki socjologiczne
Ks. dr hab. Sławomir Bylina
Profetyczny wymiar Centesimus annus. Analiza z perspektywy 30. rocznicy publikacji trzeciej encykliki społecznej Jana Pawła II.
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki socjologicznenauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Jerzy Gocko
Creative Spaces Where Cultures Meet: Between Theory and Practice [Kreatywne przestrzenie spotkania kultur: pomiędzy teorią a praktyką]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki socjologiczne
dr Alina Betlej
Factors Determining the Involvement in Non-Religious Activities in the Parish: A Cross-Sectional Study of the Catholic Laity [Czynniki determinujące zaangażowanie w działalność pozareligijną w parafii: badanie przekrojowe świeckich katolickich]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki socjologiczne
dr Małgorzata Szyszka
Factors Determining the Involvement in Non-Religious Activities in the Parish: A Cross-Sectional Study of the Catholic Laity [Factors Determining the Involvement in Non-Religious Activities in the Parish: A Cross-Sectional Study of the Catholic Laity]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki socjologiczne
dr Krzysztof Jurek
Foreign direct investment as a factor of trade development: cases of selected countries [Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik rozwoju handlu: przypadki wybranych krajów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki socjologiczne
dr Alina Betlej
The Christian Contribution to the Changes of the Development Aid System: The Lutheran Approach [Chrześcijański wkład w zmiany systemu pomocy rozwojowej: podejście luterańskie]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki socjologicznenauki teologiczne
prof. dr hab. Piotr Kopiec
Religious Self-Identification and Culture—About the Role of Religiosity in Cultural Participation [Samoidentyfikacja religijna i kultura — o roli religijności w uczestnictwie w kulturze ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki socjologiczne
dr Magdalena Lipnicka
Ogółem w bazie dostępnych jest: 41309 zweryfikowanych pozycji.