Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Prawne aspekty działalności kół gospodyń wiejskich
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki prawne
dr Artur Lis
Stanowisko Chin wobec agresji Rosji na Ukrainę
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2023
historianauki o polityce i administracjinauki prawne
dr Lech Buczek
Spółdzielnie w sektorze rolno-spożywczym jako beneficjenci pomocy udzielnej w ramach formuły de minimis oraz de minimis w rolnictwie – aspekty prawne i ekonomiczne
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
ekonomia i finansenauki prawne
dr Maria Zuba-Ciszewska
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 26 maja 2021 r. (I KK 23/21)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki prawne
dr Zuzanna Gądzik
Współdziałanie Kościoła i państwa na rzecz pokoju i pojednania na Półwyspie Koreańskim. Wstęp do badań
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki prawneprawo kanoniczne
dr hab. Lidia Fiejdasz-Buczek
Interference with an object of religious worship as a sign of the crime of offending religious feelings in Polish law [Ingerencja w przedmiot czci religijnej jako znamię przestępstwa obrazy uczuć religijnych w prawie polskim]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki prawne
dr Zuzanna Gądzik
Współdziałanie Kościoła i państwa na rzecz pokoju i pojednania na Półwyspie Koreańskim . Wstęp do badań
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
historianauki o polityce i administracjinauki prawne
dr Lech Buczek
The Catholic Church in Poland, Her Faithful, and the Restrictions on Freedom to Practise Religion during the First Wave of the COVID-19 Pandemic [Kościół katolicki w Polsce i jego wierni wobec ograniczeń wolności praktykowania religii w okresie pierwszej fali pandemii Covid-19]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
językoznawstwonauki o komunikacji społecznej i mediachnauki prawnenauki teologiczne
Małgorzata Nowak
The Catholic Church in Poland, Her Faithful, and the Restrictions on Freedom to Practise Religion during the First Wave of the COVID-19 Pandemic [Kościół katolicki w Polsce, jego wierni i ograniczenia swobody praktyk religijnych w czasie pierwszej fali pandemii COVID-19]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
językoznawstwonauki o komunikacji społecznej i mediachnauki prawnenauki socjologicznenauki teologiczne
dr hab. Justyna Szulich-Kałuża prof. KUL
Odpowiedzialność za zbrodnie wojenne, przeciwko ludzkości i ludobójstwo
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki prawne
dr Robert Tabaszewski
Stosowanie zasad intertemporalnych do przepisów czasowych lub epizodycznych. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 9 marca 2022 r., I KZP 12/21
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki prawne
dr Zuzanna Gądzik
Kryminalizacja dehumanizacji w perspektywie prawnej ochrony życia
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
nauki prawne
dr hab. Filip Ciepły prof. KUL
Prawnokarna ocena eksploracji miejskiej (urban exploration)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki prawne
dr Zuzanna Gądzik
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Time for individual, national and global solidarity: Domestic and international human rights norms and COVID-19”. Czwarte Europejskie Forum Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego Londyn–Lublin, 15 kwietnia 2021 r
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2022
nauki prawne
dr Robert Tabaszewski
Działania Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Polsce w latach 1918-1939 na rzecz rozwoju szkolnej turystyki wycieczkowej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki prawne
dr hab. Leszek Ćwikła prof. KUL
Przestępstwo zmuszania uczestników postępowania (art. 245 k.k.)
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2022
nauki prawne
dr Zuzanna Gądzik
Przesłanki podmiotowe i przedmiotowe nadania Odznaki Świętego Floriana oraz Krzyża Świętego Floriana
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki prawne
dr Robert Tabaszewski
Źródła prawa w Polsce piastowskiej jako problem badawczy. Studium prawno-historyczne
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2022
historianauki prawne
dr Artur Lis
Święci nie przemijają. Studia historyczno-prawne Polski średniowiecznej
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2022
historianauki prawne
dr Artur Lis
Kobiety gospodarne i wyjątkowe. Koła gospodyń wiejskich w prawie
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki prawne
dr Artur Lis
Modele przywództwa w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
historianauki o polityce i administracjinauki prawne
dr Lech Buczek
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 28 maja 2021 r., sygn. akt III CZP 27/20
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki prawne
dr Jacek Trzewik
Umowy cywilnoprawne
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2022
nauki prawne
dr hab. Wojciech Wytrążek
Motywacja w tworzeniu etosu pracy
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2022
nauki prawne
dr hab. Wojciech Wytrążek
Publishing utworów muzycznych
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2022
nauki prawne
dr hab. Wojciech Wytrążek
Prawo międzynarodowe praw człowieka
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2022
nauki prawne
dr Robert Tabaszewski
Romuald Hube, Dwa rękopisy średniowiecznego zbioru praw kościelnych gnieźnieński i krakowski
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2022
nauki prawne
dr Artur Lis
Odpowiedzialność karna lekarza za błąd popełniony w ramach udzielania teleporady w związku z zapobieganiem, rozpoznawaniem lub leczeniem COVID-19
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki prawne
dr Zuzanna Gądzik
Paweł i Gaweł, czyli trudne sąsiedztwo na Półwyspie Koreańskim
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2022
historianauki prawne
dr Lech Buczek
Spór o nazwę zespołu
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2022
nauki prawne
dr hab. Wojciech Wytrążek
Ogółem w bazie dostępnych jest: 42681 zweryfikowanych pozycji.