Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Status nauczyciela akademickiego jako osoby pełniącej funkcję publiczną. Uwagi na tle ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki prawne
dr Robert Tabaszewski
Psychological and legal aspects of loosing loot boxes [Psychologiczne i prawne aspekty korzystania z loot boxów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki prawnenauki socjologicznepsychologia
dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
Papież Franciszek: prawa człowieka sercem prawa i polityki
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2020
nauki prawne
dr Robert Tabaszewski
Sprawy kanonizacyjne za pontyfikatu papieża Jana Pawła II. Studium prawno-historyczne
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
historianauki prawne
dr Artur Lis
"Mnie się podobają piosenki, które już raz słyszałem", czyli parę słów o coverach
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2020
nauki prawne
dr hab. Wojciech Wytrążek
Different Forms of Violence - Selected Issues [Rózne formy przemocy. Wybrane zagadnienia]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki medycznenauki prawneprawo kanonicznepsychologia
Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk prof. KUL
Komentarz do ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
nauki prawne
dr Jacek Trzewik
Public Health and Human Rights Law: Challenges and Priorities in International and Domestic Safety Regulations 3rd European Forum on Human Rights and Humanitarian Law Lublin, 29 maja 2019 r.
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2020
nauki prawne
dr Robert Tabaszewski
Kiedy "głośno" jest za głośno
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2020
nauki prawne
dr hab. Wojciech Wytrążek
Akredytowanie rynku usług edukacyjnych. Aktualne rozwiązania prawne na przykładzie placówek kształcenia ustawicznego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki prawne
dr hab. Magdalena Pyter prof. KUL
Utilitas rei publicae contra misericordiam. Justinian’s Criminal Legislation in Borys Łapicki’s View [Utilitas rei publicae contra misericordiam. O ustawodawstwie karnym Justyniana okiem Borysa Łapickiego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki prawne
dr Bożena Czech-Jezierska
Możliwość uprawiania turystyki wodnej na granicznych wodach śródlądowych i obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej w świetle przepisów prawa
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki prawne
dr hab. Leszek Ćwikła prof. KUL
Functioning of Cooperatives within the Context of the Tasks of Communes (Especially Rural) – Selected Economic and Law Issues [Funkcjonowanie spółdzielni w kontekście zadań gmin (zwłaszcza wsi) - wybrane zagadnienia ekonomiczno-prawne]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
ekonomia i finansenauki prawne
dr Maria Zuba-Ciszewska
Muzyk - wróg publiczny nr 1.
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2020
nauki prawne
dr hab. Wojciech Wytrążek
Spowodowanie nieważności małżeństwa w polskim ustawodawstwie karnym okresu międzywojennego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki prawne
dr Judyta Dworas-Kulik
The Permissibility Of Limiting Rights And Freedoms In The European And National Legal System Due To Health Protection [Dopuszczalność ograniczania praw i wolności w systemie europejskim i krajowym ze względu ochronę zdrowia]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki prawne
dr Robert Tabaszewski
Doktoraty i doktoranci. Zagadnienia prawne
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
nauki prawne
dr hab. Magdalena Pyter prof. KUL
Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą – postulaty de lege lata i de lege ferenda
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki prawne
dr Aneta Abramowicz
Muzyka tła - na styku marketingu i prawa
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2020
nauki prawne
dr hab. Wojciech Wytrążek
Prawo do ciszy
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2020
nauki prawne
dr hab. Wojciech Wytrążek
Projekt Lutostańskiego a bolszewickie regulacje prawne dotyczące prawa małżeńskiego okresu międzywojennego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki prawne
dr Judyta Dworas-Kulik
Kształtowanie się prawnego systemu oświaty w Polsce w latach 1918-1939
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
nauki prawne
dr hab. Magdalena Pyter prof. KUL
Wynagrodzenie pełnomocnika za sporządzanie opinii o niezasadności skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego w ujęciu prawnym i etycznym
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki prawne
Ks. dr hab. Jarosław Czerkawski
Sexual orientation and gender identity as penalizing criteria of hate speech [Sexual orientation and gender identity as penalizing criteria of hate speech]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki prawne
dr hab. Filip Ciepły prof. KUL
Charakter terminu przesłuchania małoletniego pokrzywdzonego w trybie art. 185a k.p.k.
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki prawne
mgr Tymon Markiewicz
Muzyk - artysta czy przedsiębiorca?
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2020
nauki prawne
dr hab. Wojciech Wytrążek
Access to a lawyer for suspects at the police station and during detention proceedings [Dostęp do adwokata dla podejrzanych na posterunku policji i podczas postępowania w sprawie zatrzymania]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki prawne
mgr Tymon Markiewicz
Gloss to the Judgement of the Court of Justice of the European Union in Case C 129/18, SM versus Entry Clearance Officer, UK Visa Section [Gloss to the Judgement of the Court of Justice of the European Union in Case C 129/18, SM versus Entry Clearance Officer, UK Visa Section ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki prawne
mgr Katarzyna Woch
Glosa do uchwały składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r., sygn. akt BSA I-4101-1/20
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki prawne
dr hab. Przemysław Czarnek prof. KUL
Złożenie oświadczenia spadkowego przez przedstawiciela ustawowego spadkobiercy niemającego pełnej zdolności do czynności prawnych - uwagi na tle uchwały składu siedmiu sędziów Sadu Najwyższego - Izby Cywilnej z 22 maja 2018 roku (III CZP 102/17)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki prawne
dr Jacek Trzewik
Ogółem w bazie dostępnych jest: 38233 zweryfikowanych pozycji.