Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Tantiemy autorskie
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2019
nauki prawne
dr hab. Wojciech Wytrążek
Samorząd terytorialny w II Rzeczypospolitej
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2019
nauki prawne
dr hab. Wojciech Wytrążek
Nauczanie prawa w polskim ośrodku w Craiovej w Rumunii. Studium Prawa i Administracji (1944–1945)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
dr hab. Magdalena Pyter prof. KUL
Głośne procesy sądowe w Nowym Sączu w okresie międzywojennym
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
dr Robert Tabaszewski
Criminal Aspects of Human Embryo Donation under Surrogacy Arrangements [Prawnokarna ocena dawstwa zarodka ludzkiego w ramach macierzyństwa zastępczego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
dr Zuzanna Gądzik
Prawne aspekty odznaczania osób zasłużonych dla rolnictwa i ubezpieczeń społecznych w rolnictwie
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
dr Robert Tabaszewski
Penalization of Hate Speech - Political and Normative Context [Penalization of Hate Speech - Political and Normative Context]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
dr hab. Filip Ciepły
Penalizacja mowy nienawiści - kontekst polityczny i normatywny
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
dr hab. Filip Ciepły
Odmowa przyznania lub cofnięcia statusu uchodźcy - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 14.05.2019 r., sprawy połączone M przeciwko Ministerstwo vnitra (C-391/16) oraz X (C-77/17) i X (C-78/17) przeciwko Commissaire general aux refugies et aux apatrides
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
dr hab. Anna Kosińska
Rola unijnych agencji migracyjnych w kreowaniu standardów zarządzania bezpieczeństwem migracyjnym w dobie europejskiego kryzysu migracyjnego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
dr hab. Anna Kosińska
Dopuszczalność egzekwowania klauzuli homogeniczności Unii Europejskiej w świetle zasady suwerenności państwa członkowskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
dr Robert Tabaszewski
Przystąpienie do rokowań w sprawie ustawowej regulacji sytuacji prawnej związku wyznaniowego jako kompetencja rządu. Uwagi na kanwie wyroku włoskiego Sądu Konstytucyjnego nr 52 z 2016 r.
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
Ks. dr hab. Piotr Stanisz prof. KUL
Achieving the Sustainable Development Goals in Europe and Asia: role of regional organizations in monitoring human right to health and well-being [Achieving Sustainable Development Goals in Europe and Asia: the role of regional organizations in monitoring human right to health and well-being]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
dr Robert Tabaszewski
W Strasburgu
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2019
nauki prawne
dr Robert Tabaszewski
Autostrada i droga ekspresowa jako obszar quasi specjalny w systemie dróg publicznych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
dr Dominik Tyrawa
Macierzyństwo w zakładzie karnym
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
dr Grzegorz Skrobotowicz
Klasyfikacja skazanych a indywidualizacja wykonywania kary pozbawienia wolności
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
dr Grzegorz Skrobotowicz
Health as a Value in the Integration Policy of European and East Asian Countries. Historical and Legal Perspective [Zdrowie jako wartość w europejskiej polityce integracji wobec Państw Azji Południowo-Wschodniej. Perspektywy historyczne i prawne.]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
dr Robert Tabaszewski
Grant contract as a civil law form of action of the provincial monument conservator in the Polish legal system [Umowa dotacji jako cywilnoprawna forma działania Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w polskim systemie prawa]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
dr Jacek Trzewik
Przetwarzanie szczególnych kategorii danych w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki prawne
dr hab. Paweł Fajgielski prof. KUL
Prezydent Rzeczypospolitej – reguły demokracji czy etos republiki ?
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
prof. dr hab. Dariusz Dudek
Odpowiedzialność władzy publicznej w państwie demokratycznym – zasada konstytucyjna czy fikcja prawna?
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
prof. dr hab. Dariusz Dudek
Prawo konstytucyjne II Rzeczypospolitej Polskiej
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki prawne
prof. dr hab. Dariusz Dudek
Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki prawne
prof. dr hab. Dariusz Dudek
Fascii littori - reminiscencje prawa rzymskiego w architekturze czasów Mussoliniego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki prawne
dr hab. Anna Kosińska
On the trade-off between the right of a disabled person to live in an accessible environment and the obligation to protect immovable monuments in Polish law [Prawo człowieka niepełnosprawnego do życia w środowisku ukształtowanym funkcjonalnie a obowiązek ochrony zabytków nieruchomych w prawie polskim]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
dr hab. Tomasz Sienkiewicz prof. KUL
Model gospodarowania odpadami komunalnymi przez wspólnoty mieszkaniowe
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
dr Dominik Tyrawa
Bezpieczeństwo prawne jako wyznacznik działania administracji publicznej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
dr Dominik Tyrawa
Impact of the ECHR case law on the use of conscientious objection in Poland [Impact of the ECHR case law on the use of conscientious objection in Poland]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki prawne
dr Michał Skwarzyński
Prawo do prywatności w ustawodawstwie Kościoła katolickiego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
Ks. mgr Michał Czelny
Ogółem w bazie dostępnych jest: 34677 zweryfikowanych pozycji.