Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Egzystencjalno-religijny model przywództwa biznesowego. Perspektywa holistyczna
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o zarządzaniu i jakości
dr Agnieszka Marek
Egzystencjalno-religijny model przywództwa biznesowego. Perspektywa holistyczna
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o zarządzaniu i jakości
mgr Sylwia Kostrzewa
Санація як інструмент антикризового управління підприємств [Rehabilitacja jako narzędzie zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwach]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o zarządzaniu i jakości
prof. dr hab. Kateryna Vaskivska
Care of the Common Good as a Responsibility of Business Leaders. Catholic Social Teaching Perspective [Troska o dobro wspólne jako odpowiedzialność lidera biznesu. Perspektywa katolickiej nauki społecznej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o zarządzaniu i jakościnauki socjologiczne
dr hab. Arkadiusz Jabłoński prof. KUL
Care of the Common Good as a Responsibility of Business Leaders. Catholic Social Teaching Perspective [Troska o dobro wspólne jako odpowiedzialność lidera biznesu. Perspektywa Katolickiej nauki społecznej.]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o zarządzaniu i jakościnauki socjologiczne
dr Agnieszka Marek
Environmental Sensitivity and Awareness as Differentiating Factors in the Purchase Decision-Making Process in the Smartphone Industry—Case of Polish Consumers [Wrażliwość i świadomość środowiskowa jako czynniki różnicujące w procesie podejmowania decyzji zakupowych w branży smartfonów - przypadek polskich konsumentów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o zarządzaniu i jakości
dr Monika Sak-Skowron
Employer branding in the context of the company's sustainable development strategy from the perspective of gender diversity of the generation Z [Employer branding w strategii zrównoważonego rozwoju z perspektywy zróżnicowania płci pokolenia Z]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o zarządzaniu i jakości
dr inż. Monika Wawer
Consumer Activism in Times of Economic Crisis and Recovery: A Cross-Country Analysis of the Role of Social Capital in Boycotting Products [ Aktywność consumentów w czasie kryzysu ekonomicznego i ożywienia gospodarczego Międzynarodowa analiza roli kapitału społecznego w bojkotowaniu produktów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
ekonomia i finansenauki o zarządzaniu i jakościnauki socjologiczne
dr hab. Grzegorz Zasuwa
Consumer Activism in Times of Economic Crisis and Recovery: A Cross-Country Analysis of the Role of Social Capital in Boycotting Products [Aktywność consumentów w czasie kryzysu ekonomicznego i ożywienia gospodarczego Międzynarodowa analiza roli kapitału społecznego w bojkotowaniu produktów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o zarządzaniu i jakościnauki socjologiczne
dr Agnieszka Marek
Consumer Activism in Times of Economic Crisis and Recovery: A Cross-Country Analysis of the Role of Social Capital in Boycotting Products [Aktywizm konsumencki w czasach kryzysu gospodarczego i ożywienia gospodarczego: Międzynarodowa analiza roli kapitału społecznego w bojkotowaniu produktów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o zarządzaniu i jakości
dr Joanna Niewiadoma
Consumer Activism in Times of Economic Crisis and Recovery: A Cross-Country Analysis of the Role of Social Capital in Boycotting Products [Aktywność konsumentów w czasie kryzysu ekonomicznego i ożywienia gospodarczego Międzynarodowa analiza roli kapitału społecznego w bojkotowaniu produktów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
ekonomia i finansenauki o zarządzaniu i jakości
dr Grzegorz Wesołowski
Moralne aspekty przedsiębiorczości, bogactwa i kariery w ujęciu księdza Ireneusza Mroczkowskiego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki o zarządzaniu i jakościnauki teologiczne
dr hab. Adam Zadroga
The Impact of a Time Gap on the Process of Building Sustainable Relationship Between Employee and Customer Satisfaction [Wpływ zjawiska luki czasowej na proces budowania zrównoważonej relacji pomiędzy satysfakcją pracowników i klientów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o zarządzaniu i jakości
dr Monika Sak-Skowron
The Role of Social Capital in Boycotting Socially Irresponsible Firms [Znaczenie kapitału społecznego w bojkotowaniu nieodpowiedzialnych przedsiębiorstw]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki o zarządzaniu i jakości
dr hab. Grzegorz Zasuwa
The Enterprise Economic Potential in the Face of Change: The Essence and Characteristics [Potencjał ekonomiczny przedsiębiorstwa w warunkach zmian: istota i cechy charakterystyczne]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o zarządzaniu i jakości
prof. dr hab. Kateryna Vaskivska
Wybrane podmiotowe i sytuacyjne uwarunkowania dobrostanu pracowników branży gastronomicznej – badanie dzienniczkowe
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o zarządzaniu i jakościpsychologia
dr hab. Bohdan Rożnowski prof. KUL
Determinanty rezygnacji nabywców finalnych z oferty produktów bankowych
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
ekonomia i finansenauki o zarządzaniu i jakości
dr Grzegorz Wesołowski
The Role of Social Capital in Boycotting Socially Irresponsible Firms [Rola kapitału społecznego w bojkotowaniu społecznie nieodpowiedzialnych przedsiębiorstw]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki o zarządzaniu i jakościnauki socjologiczne
dr Agnieszka Marek
The development of the regional innovation system in Ukraine under decentralization [Rozwój regionalnego systemu innowacji na Ukrainie w warunkach decentralizacji.]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o zarządzaniu i jakości
prof. dr hab. Kateryna Vaskivska
Szanse biznesowe rozwoju polskiej turystyki historyczno kulturowej na Ukrainie
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki o zarządzaniu i jakości
prof. dr hab. Witold Kołbuk
Gospodarka, przedsiębiorczość, praca. Studium z perspektywy katolickiej myśli ekonomiczno-społecznej
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
ekonomia i finansenauki o zarządzaniu i jakościnauki teologiczne
dr hab. Adam Zadroga
Moralność i religijność przyszłych liderów biznesu. Wyniki badań z wykorzystaniem hierarchii wartości
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki o zarządzaniu i jakości
prof. dr hab. Marek Pawlak
Wyznaczniki dobrego pracodawcy w opiniach osób studiujących
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
ekonomia i finansenauki o zarządzaniu i jakości
dr Grzegorz Wesołowski
Etyka zawodowa przedsiębiorców społecznych w perspektywie chrześcijańskiej etyki personalistycznej
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki o zarządzaniu i jakościnauki teologiczne
dr hab. Adam Zadroga
Authentic leadership and employees’ innovative behaviour: A multilevel investigation in three countries [Autentyczne przywództwo i zachowania innowacyjne pracowników. Analiza wielopoziomowa w trzech krajach]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o zarządzaniu i jakościpsychologia
prof. dr hab. Mariola Łaguna
Wykorzystanie podstrony Kariera na firmowych portalach webowych w budowaniu wizerunku pracodawcy
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki o zarządzaniu i jakości
dr inż. Monika Wawer
Specyfika działań filantropijnych w klubach piłkarskich
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki o zarządzaniu i jakości
dr Agnieszka Marek
Kierunki badań nad społeczną nieodpowiedzialnością przedsiębiorstw: analiza piśmiennictwa
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki o zarządzaniu i jakości
dr hab. Grzegorz Zasuwa
Do consumers really care about organisational motives behind CSR? The moderating role of trust in the company [Czy konsumenci naprawdę biorą pod uwagę motywy z powodu których firmy prowadzą działania z zakresu społecznej odpowiedzialności? Znaczenie zaufania jako moderatora]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o zarządzaniu i jakości
dr hab. Grzegorz Zasuwa
Diversity as a challenge for an enterprise: an analysis of the Diversity Charters in Poland
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o zarządzaniu i jakości
dr Kalina Grzesiuk
Ogółem w bazie dostępnych jest: 39477 zweryfikowanych pozycji.