Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
River in the margins? Contemporary development of rural riverside areas. An example of the middle Wieprz [Rzeka na marginesie? O współczesnym zagospodarowaniu wiejskich terenów nadrzecznych. Przykład środkowego Wieprza]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
dr Dawid Soszyński
Witalność przestrzeni publicznej na tle układów przestrzennych wsi podmiejskiej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
dr Dawid Soszyński
Determinants of Changes in Stock Market Prices Based on Companies in the WIG-INFO Index [Determinanty zmian cen rynkowych akcji przedsiębiorstwa na przykładzie spółek z indeksu WIG-Informatyka]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
dr Maria Paździor
Zaufanie a udział polskich konsumentów w bojkotach produków
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennanauki o polityce i administracji
dr hab. Grzegorz Zasuwa
Ekspansja eksportowa lubelskich firm-możliwości i ograniczenia
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
dr Jarosław Kuśpit
The macroeconomic drivers of household debt-to-income ratio: An evidence from the OECD countries [Makroekonomiczne determinanty wskaźnika długu do dochodu gospodarstw domowych: dowód z krajów OECD]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
ekonomia i finansegeografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
dr Piotr Bolibok
Does the bank size affect the value relevance of accounting data? The evidence form Poland [Czy wielkość banku wpływa na znaczenie danych księgowych dla wyceny rynkowej? Dowód z Polski]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
ekonomia i finansegeografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
dr Piotr Bolibok
Finanse miasta Lublin w latach 2002 - 2016
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
ekonomia i finansegeografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennanauki o polityce i administracjinauki o polityce i administracji
dr Lech Jańczuk
Geografia najważniejszych kościołów mniejszościowych w Polsce
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
dr Sławomir Mielnik
Towards cross-border integration of border regions in the European Union: the conception of cross-border region [W kierunku transgranicznej integracji regionów przygranicznych w Unii Europejskiej: koncepcja regionu transgranicznego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
dr Andrzej Żuk
European Cross-Border Cooperation Programmes on Polish Borders: Determinants of Cross-Border Effects, Weaknesses and Necessary Changes [Europejskie programy współpracy transgranicznej na granicach Polski: determinanty efektów transgranicznych, słabości i konieczne zmiany]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
dr Andrzej Żuk
Instytucjonalne aspekty budowania stabilności finansowej w Polsce
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2018
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
dr hab. Helena Żukowska prof. KUL
The impact of the level of development on the effectiveness of public R&D expenditures in the EU regions [The impact of the level of development on the effectiveness of public R&D expenditures in the EU regions]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
ekonomia i finansegeografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
dr Piotr Bolibok
Has household debt become a substitute for incomes? An evidence from the OECD countries [Czy zadłużenie gospodarstw domowych stało się substytutem dochodów. Dowód z krajów OECD]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
ekonomia i finansegeografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
dr Piotr Bolibok
Zmniejszająca się perspektywa przeżyć nowo powstałych przedsiębiorstw – niekorzystny prognostyk rozwoju gospodarczego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennanauki o polityce i administracji
dr Dorota Jegorow
Природні атракції на територіях природно-заповідного фонду Закарпатської області: проблеми і перспективи використання для екотуриз [Atrakcje przyrodnicze na terenach objętych ochroną prawną województwa Zakarpatskiego: problemy i perspektywy wykorzystania dla rozwoju ekoturystyki]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennanauki o Ziemi i środowisku
dr hab. Lidiya Dubis prof. KUL
Wydatek - koszt uzyskania przychodu
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
dr Mariusz Sokołek
Bilans korzyści i zagrożeń w handlu zagranicznym polskich przedsiębiorstw na rynkach krajów pozaeuropejskicj
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
dr Piotr Rubaj
Dysproporcje w rozwoju państw członkowskich Unii Europejskiej (w kontekście dochodów indywidualnych i krajowych)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennanauki o polityce i administracji
dr Dorota Jegorow
Identyfikacja zainteresowania dotacjami jako zjawiska sezonowego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
dr Dorota Jegorow
Sprawozdanie z przebiegu konferencji naukowej "Finanse publiczne a rozwój gospodarki - in memoriam Profesor Zyta Gilowska" Lublin, KUL 24-26 kwietnia 2017 roku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
dr hab. Helena Żukowska prof. KUL
Wprowadzenie wspólnej waluty euro w Polsce a konkurencyjność gospodarki
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
dr Piotr Rubaj
Asymetria potencjału rozwojowego polskich miast jako bariera w kształtowaniu ekonomicznej inkluzywności
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennanauki o polityce i administracjinauki o polityce i administracjinauki prawne
dr Dorota Jegorow
Zastosowanie Google Trends w analizie podaży pracy w Polsce
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
dr Dorota Jegorow
„Pokażcie mi monetę podatkową” (Mt 22,19). Refleksje o naturze pieniądza
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
ekonomia i finansefilozofiageografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennanauki teologiczne
dr hab. Jan Kłos
Wpływ bezładu przestrzennego na krajobrazowe systemy ekologiczne
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
dr inż. Agnieszka Kułak
Estetyczne koszty chaosu przestrzennego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
dr inż. Agnieszka Kułak
Centralny zamawiający w jednostkach samorządu terytorialnego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
dr Mirosław Urbanek
Miejsce systemu zamówień publicznych w realizacji strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
dr Mirosław Urbanek
Does the amount of cash in circulation matter for the size of the shadow economy? An evidence from the European OECD countries [Czy ilość gotówki w obiegu ma znaczenie dla rozmiarów szarej strefy w gospodarce? Dowód z europejskich krajów OECD]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
ekonomia i finansegeografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
dr Piotr Bolibok
Ogółem w bazie dostępnych jest: 33796 zweryfikowanych pozycji.