Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Environmental Issues in Reporting of Public Interest Entitie [Zagadnienia środowiskowe w sprawozdawczości jednostek zainteresowania publicznego]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
ekonomia i finanse
prof. dr hab. Marian Żukowski
Impact of Sustainable Financial and Economic Development on Greenhouse Gas Emission in the Developed and Converging Economies [Impact of Sustainable Financial and Economic Development on Greenhouse Gas Emission in the Developed and Converging Economies]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
ekonomia i finanse
dr Anna Spoz
Gospodarka, przedsiębiorczość, praca. Studium z perspektywy katolickiej myśli ekonomiczno-społecznej
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
ekonomia i finansenauki o zarządzaniu i jakościnauki teologiczne
dr hab. Adam Zadroga
Europejskie programy współpracy transgranicznej na granicach Polski a koncepcja regionu transgranicznego
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
ekonomia i finanse
dr Andrzej Żuk
The Integrated Man as a Precondition of Honest Business [Człowiek integralny jako warunek uczciwego biznesu]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
ekonomia i finansefilozofianauki o kulturze i religii
prof. dr hab. Jan Kłos
Polityka makroostrożnościowa w regulowaniu stabilności sektora bankowego. Innowacyjność, implementacja, bariery
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
ekonomia i finanse
dr Piotr Bolibok
Sprawozdanie finansowe i jego zawartość informacyjna na przykładzie wybranych rodzajów podmiotów gospodarczych
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
ekonomia i finanse
dr hab. Janina Kotlińska prof. KUL
Emerging Myanmar - From Regime to Reforms [Myanmar na drodze do rozwoju - od reżimu do reform]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
ekonomia i finanse
dr Piotr Rubaj
Environmental Issues in Reporting of Public Interest Entities [Zagadnienia środowiskowe w sprawozdawczości jednostek zainteresowania publicznego]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
ekonomia i finanse
dr Anna Spoz
Zarządzanie instytucjami gospodarki budżetowej w latach 2014 - 2018 - analiza i ocena wprowadzonych zmian
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
ekonomia i finanse
mgr Anna Krawczyk-Sawicka
Recessions and a changing theoretical basis of the recoveries: a view from the state-corporation hegemonic stability theory [Recesje i zmieniająca się teoretyczna baza poprawy sytuacji; pogląd z punktu widzenia teorii państwowo-korporacyjnej hegemonicznej stabilności.]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
ekonomia i finanse
dr hab. Dariusz Staszczak prof. KUL
Teoretyczne rekonstrukcje środowiskowej krzywej Kuznetsa
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
ekonomia i finanse
dr hab. Bartosz Jóźwik
Metody pomiaru kapitału ludzkiego w jednostkach samorządu terytorialnego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
ekonomia i finanse
dr Dorota Tokarska
Brexit: Benefits and Costs for the United Kingdom - Reflections for Observers in Europe
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
ekonomia i finanse
prof. dr hab. Marian Żukowski
Problem Too Big to Fail – czy istnieją sposoby jego rozwiązania?
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
ekonomia i finanse
dr Anna Dąbkowska
Smart contracts – nowe możliwości w biznesie
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
ekonomia i finanse
dr Anna Spoz
Oddziaływanie rynku walutowego na poziom stóp procentowych rynku międzybankowego oraz aktywność kredytową węgierskich gospodarstw domowych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
ekonomia i finanse
dr Jacek Bednarz
Miejsce zewnętrznego wizerunku banku jako pracodawcy wśród determinant wyboru oferenta produktów bankowych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
ekonomia i finansenauki o zarządzaniu i jakości
dr Grzegorz Wesołowski
Koncepcja elastycznego euro Josepha E.Stiglitza jako potencjalny sposób na reformę europejskiej strefy walutowej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
ekonomia i finanse
dr Piotr Rubaj
Skutki sankcji ekonomicznych w stosunkach Unii Europejskiej z Federacją Rosyjską na przykładzie polsko-rosyjskiej wymiany handlowej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
ekonomia i finanse
dr Jarosław Kuśpit
Dotacje formą wydatków budżetowych gmin w Polsce
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
ekonomia i finanse
dr hab. Janina Kotlińska prof. KUL
Fredericka Soddy'ego zapomniane propozycje reform systemu finansowego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
ekonomia i finanse
dr Jacek Bednarz
Produkcja mleka ekologicznego w Polsce. Koncentracja czy rozproszenie?
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
ekonomia i finanse
dr Jacek Bednarz
The Role of Individual- and Contextual-Level Social Capital in Product Boycotting: A Multilevel Analysis [Znaczenie indywidualnego i kontekstowego kapitału społecznego w bojkotowaniu produktów: analiza wielopoziomowa]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
ekonomia i finansenauki o zarządzaniu i jakości
dr hab. Grzegorz Zasuwa
Knowledge-intensive business services and the value of expert information [Wykorzystanie wiedzy w usługach dla biznesu a wartość informacji eksperckiej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
ekonomia i finanse
dr Jacek Bednarz
Sankcje wobec Rosji a gospodarka rosyjska w okresie 2014-2018
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
ekonomia i finanse
dr hab. Helena Żukowska prof. KUL
Value preferences and consumer sustainable choices [Preferencje wartości a wybory konsumentów dotyczące zrównoważonej konsumpcji]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
ekonomia i finansenauki o zarządzaniu i jakości
dr hab. Grzegorz Zasuwa
Szara strefa a dochody publiczne
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
ekonomia i finanse
dr hab. Janina Kotlińska prof. KUL
Wpływ władz lokalnych na poprawę jakości życia mieszkańców danego terenu
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
ekonomia i finanse
dr hab. Janina Kotlińska prof. KUL
Sekcja Ekonomiczna
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
ekonomia i finansehistoria
mgr Anna Mizak
Ogółem w bazie dostępnych jest: 35484 zweryfikowanych pozycji.