Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Rola przemysłu spożywczego w gospodarce Polski
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
ekonomia i finanse
dr Maria Zuba-Ciszewska
Consumer Activism in Times of Economic Crisis and Recovery: A Cross-Country Analysis of the Role of Social Capital in Boycotting Products [ Aktywność consumentów w czasie kryzysu ekonomicznego i ożywienia gospodarczego Międzynarodowa analiza roli kapitału społecznego w bojkotowaniu produktów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
ekonomia i finansenauki o zarządzaniu i jakościnauki socjologiczne
dr hab. Grzegorz Zasuwa
International Relations in the Environmental Kuznets Curve-Theoretical Considerations [International Relations in the Environmental Kuznets Curve-Theoretical Considerations]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
ekonomia i finanse
dr hab. Bartosz Jóźwik prof. KUL
Consumer Activism in Times of Economic Crisis and Recovery: A Cross-Country Analysis of the Role of Social Capital in Boycotting Products [Aktywność konsumentów w czasie kryzysu ekonomicznego i ożywienia gospodarczego Międzynarodowa analiza roli kapitału społecznego w bojkotowaniu produktów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
ekonomia i finansenauki o zarządzaniu i jakości
dr Grzegorz Wesołowski
Functioning of Cooperatives within the Context of the Tasks of Communes (Especially Rural) – Selected Economic and Law Issues [Funkcjonowanie spółdzielni w kontekście zadań gmin (zwłaszcza wsi) - wybrane zagadnienia ekonomiczno-prawne]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
ekonomia i finansenauki prawne
dr Maria Zuba-Ciszewska
Interreg CBC funds and cross-border markets at the Polish borders [Fundusze Interreg CBC i transgraniczne rynki na granicach Polski]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
ekonomia i finanse
dr Andrzej Żuk
The role of the agricultural co-operative movement worldwide – economic comments [Rola spółdzielczości rolniczej na świecie - uwagi ekonomiczne]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
ekonomia i finanse
dr Maria Zuba-Ciszewska
Oddziaływanie handlu międzynarodowego na środowisko w krajach rozwijających się
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
ekonomia i finanse
mgr Antonina Gavryshkiv
Teoretyczny i praktyczny wymiar międzynarodowej konkurencyjności gospodarki
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
ekonomia i finanse
dr Piotr Rubaj
Analysis of the process of public property disposal. Municipality of Krakow – the case study [Analiza procesu rozporządzania własnością publiczną. Gmina Miejska Kraków - studium przypadku]
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2020
ekonomia i finanse
dr hab. Janina Kotlińska prof. KUL
The domain adjustment problem in the context of product brands: does user-imagery allow a human-to-human comparison? [The domain adjustment problem in the context of product brands: does user-imagery allow a human-to-human comparison]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
ekonomia i finansepsychologia
dr hab. Oleg Gorbaniuk prof. KUL
Determinanty rezygnacji nabywców finalnych z oferty produktów bankowych
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
ekonomia i finansenauki o zarządzaniu i jakości
dr Grzegorz Wesołowski
Finansowe aspekty rozwoju zintegrowanego publicznego systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2020
ekonomia i finanse
dr hab. Janina Kotlińska prof. KUL
ZAGREGOWANE DOCHODY ORAZ WYDATKI GMIN W OBRĘBIE WOJEWÓDZTW W LATACH 2013-2017
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2020
ekonomia i finanse
dr hab. Janina Kotlińska prof. KUL
AKTUALNE PROBLEMY ZADŁUŻENIA PUBLICZNEGO POLSKI NA TLE KRAJÓW UE
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2020
ekonomia i finanse
dr hab. Janina Kotlińska prof. KUL
Nakłady na działalność badawczo‑rozwojową w Polsce na tle państw Unii Europejskiej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
ekonomia i finanse
dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska
Rola spółdzielni w zapewnieniu dostępności żywności w Polsce − na przykładzie produktów mleczarskich
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
ekonomia i finanse
dr Maria Zuba-Ciszewska
Economic Situation Of Milk Producers And Their Opinions Regarding Taxation Of This Agricultural Activity [Sytuacja ekonomiczna producentów mleka oraz ich opinie dotyczące opodatkowania tej działalności rolniczej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
ekonomia i finanse
dr Maria Zuba-Ciszewska
Rynki krajów wschodzących jako perspektywiczne kierunki polskiego eksportu
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
ekonomia i finanse
dr Piotr Rubaj
Developments in the household debt-to-GDP ratio across the OECD countries since the global financial crisis [Zminay w poziomie wskaźnika zadłużenia gospodarstw domowych do PKB w krajach OECD po wybuchu globalnego kryzysu finansowego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
ekonomia i finanse
dr Piotr Bolibok
Global Instability of Gold Prices: View from the State-corporation Hegemonic Stability Theory [Globalna niestabilność cen złota; Pogląd z punktu widzenia teorii państwowo-korporacyjnej hegemonicznej stabilności]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
ekonomia i finanse
dr hab. Dariusz Staszczak prof. KUL
Environmental Issues in Reporting of Public Interest Entitie [Zagadnienia środowiskowe w sprawozdawczości jednostek zainteresowania publicznego]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
ekonomia i finanse
prof. dr hab. Marian Żukowski
Impact of Sustainable Financial and Economic Development on Greenhouse Gas Emission in the Developed and Converging Economies [Impact of Sustainable Financial and Economic Development on Greenhouse Gas Emission in the Developed and Converging Economies]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
ekonomia i finanse
dr Anna Spoz
Wpływ lokalizacji gminy na wysokość i strukturę jej dochodów podatkowych
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
ekonomia i finansenauki prawne
dr hab. Janina Kotlińska prof. KUL
Europejskie programy współpracy transgranicznej na granicach Polski a koncepcja regionu transgranicznego
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
ekonomia i finanse
dr Andrzej Żuk
Gospodarka, przedsiębiorczość, praca. Studium z perspektywy katolickiej myśli ekonomiczno-społecznej
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
ekonomia i finansenauki o zarządzaniu i jakościnauki teologiczne
dr hab. Adam Zadroga
Family and Economy in the Perspective of Catholic Social Teaching [Rodzina i gospodarka w perspektywie katolickiej nauki społecznej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
ekonomia i finansenauki teologiczne
dr hab. Adam Zadroga
Struktura kapitału przedsiębiorstw w Polsce z uwzględnieniem ujęcia przestrzennego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
ekonomia i finanse
dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska
Odporność kapitałowa większych banków w Niemczech w świetle testów warunków skrajnych przeprowadzonych w 2018 roku
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
ekonomia i finanse
dr Anna Dąbkowska
Trendy w zachowaniach współczesnych konsumentów – od konsumpcjonizmu do zrównoważonej konsumpcji
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
ekonomia i finanse
mgr Antonina Gavryshkiv
Ogółem w bazie dostępnych jest: 38233 zweryfikowanych pozycji.