Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Metody pomiaru kapitału ludzkiego w jednostkach samorządu terytorialnego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
ekonomia i finanse
dr Dorota Tokarska
Problem Too Big to Fail – czy istnieją sposoby jego rozwiązania?
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
ekonomia i finanse
dr Anna Dąbkowska
Smart contracts – nowe możliwości w biznesie
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
ekonomia i finanse
dr Anna Spoz
Oddziaływanie rynku walutowego na poziom stóp procentowych rynku międzybankowego oraz aktywność kredytową węgierskich gospodarstw domowych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
ekonomia i finanse
dr Jacek Bednarz
Miejsce zewnętrznego wizerunku banku jako pracodawcy wśród determinant wyboru oferenta produktów bankowych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
ekonomia i finansenauki o zarządzaniu i jakości
dr Grzegorz Wesołowski
Koncepcja elastycznego euro Josepha E.Stiglitza jako potencjalny sposób na reformę europejskiej strefy walutowej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
ekonomia i finanse
dr Piotr Rubaj
Skutki sankcji ekonomicznych w stosunkach Unii Europejskiej z Federacją Rosyjską na przykładzie polsko-rosyjskiej wymiany handlowej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
ekonomia i finanse
dr Jarosław Kuśpit
Dotacje formą wydatków budżetowych gmin w Polsce
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
ekonomia i finanse
dr hab. Janina Kotlińska prof. KUL
Fredericka Soddy'ego zapomniane propozycje reform systemu finansowego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
ekonomia i finanse
dr Jacek Bednarz
The Role of Individual- and Contextual-Level Social Capital in Product Boycotting: A Multilevel Analysis [Znaczenie indywidualnego i kontekstowego kapitału społecznego w bojkotowaniu produktów: analiza wielopoziomowa]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
ekonomia i finansenauki o zarządzaniu i jakości
dr hab. Grzegorz Zasuwa
Produkcja mleka ekologicznego w Polsce. Koncentracja czy rozproszenie?
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
ekonomia i finanse
dr Jacek Bednarz
Knowledge-intensive business services and the value of expert information [Wykorzystanie wiedzy w usługach dla biznesu a wartość informacji eksperckiej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
ekonomia i finanse
dr Jacek Bednarz
Sankcje wobec Rosji a gospodarka rosyjska w okresie 2014-2018
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
ekonomia i finanse
dr hab. Helena Żukowska prof. KUL
Value preferences and consumer sustainable choices [Preferencje wartości a wybory konsumentów dotyczące zrównoważonej konsumpcji]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
ekonomia i finansenauki o zarządzaniu i jakości
dr hab. Grzegorz Zasuwa
Szara strefa a dochody publiczne
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
ekonomia i finanse
dr hab. Janina Kotlińska prof. KUL
Wpływ władz lokalnych na poprawę jakości życia mieszkańców danego terenu
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
ekonomia i finanse
dr hab. Janina Kotlińska prof. KUL
Instytut Ekonomii i Zarządzania
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
ekonomia i finansehistoria
mgr Anna Mizak
Nowoczesne źrodła finansowania przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2018
ekonomia i finanse
dr Anna Spoz
Split payment – spojrzenie na zagadnienie z perspektywy małych i średnich przedsiębiorstw
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
ekonomia i finanse
dr Anna Spoz
Spójność europejska w XXI wieku – oczekiwania a efekty ilościowe
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
ekonomia i finansenauki o polityce i administracjinauki o zarządzaniu i jakości
dr Dorota Jegorow
Przestrzenne aspekty rozwoju regionalnego. Teorie lokalizacji w historycznej i aplikacyjnej konfrontacji
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
ekonomia i finanse
mgr Zdzisław Błasiak
Struktura przychodów i rozchodów jednostek samorządu terytorialnego a wzrost zadłużenia publicznego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
ekonomia i finansenauki o polityce i administracjinauki o zarządzaniu i jakości
dr Dorota Jegorow
Wartość godziwa-nowy paradygmat rachunkowości?
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
ekonomia i finanse
mgr Anna Mizak
Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
ekonomia i finansehistoria
mgr Anna Mizak
Interpretacje podatkowe kosztów uzyskania przychodów – fiskalna puszka Pandory..
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
ekonomia i finanse
dr Mariusz Sokołek
Wydatek - koszt uzyskania przychodów
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
ekonomia i finanse
dr Anna Spoz
Niekwalifikowalność kosztów jako ryzyko subsydiowanego projektu wpisane w uznaniowe decyzje administracyjne (na przykładzie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki)
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
ekonomia i finansenauki o polityce i administracjinauki o zarządzaniu i jakości
dr Dorota Jegorow
Ekonomiczny wymiar rozwoju. Uwagi w sprawie ekologicznej interpretacji zrównoważonego rozwoju
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
ekonomia i finanse
dr Jerzy Michałowski
Przydatność metod ekonometrycznych w badaniach nad szarą strefą
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
ekonomia i finanse
mgr Zdzisław Błasiak
Ukraina wobec wyzwań gospodarczych i politycznych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
ekonomia i finanse
dr Piotr Rubaj
Ogółem w bazie dostępnych jest: 34384 zweryfikowanych pozycji.