Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Influence of Religious Faith on Economic Growth and the Environment [Wpływ wiary religijnej na ekonomię i środowisko]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
ekonomia i finansenauki o kulturze i religiinauki o Ziemi i środowiskunauki socjologicznenauki teologiczne
Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak prof. KUL
Investment Funds of Emerging Markets as Alternative Forms of Capital Investment in the Conditions of Low Interest Rates [Investment Funds of Emerging Markets as Alternative Forms of Capital Investment in the Conditions of Low Interest Rates]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
ekonomia i finanse
dr Piotr Rubaj
Revisiting the Environmental Kuznets Curve Hypothesis: A Case of Central Europe [Revisiting the Environmental Kuznets Curve Hypothesis: A Case of Central Europe]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
ekonomia i finanse
mgr Antonina Gavryshkiv
Education Financing: Explaining the Expenditure Concentration Gap between the State and Local Governments in Poland 2008-2019 [Finansowanie edukacji: Wyjaśnienie luki koncentracji wydatków między państwem a samorządem terytorialnym w Polsce w latach 2008-2019]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
ekonomia i finanse
dr hab. Janina Kotlińska prof. KUL
Education Financing: Explaining the Expenditure Concentration Gap between the State and Local Governments in Poland 2008-2019 [Finansowanie edukacji: wyjaśnienie luki w koncentracji wydatków między państwem a samorządami w Polsce w latach 2008-2019]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
ekonomia i finanse
dr Joanna Nucińska
The patterns of energy innovation convergence across European countries [Konwergencja w obszarze innowacji energetycznych w krajach europejskich]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
ekonomia i finanse
dr Piotr Bolibok
Achieving Environmental Policy Objectives through the Implementation of Sustainable Development Goals. The Case for European Union Countries [Osiąganie celów polityki środowiskowej poprzez realizację celów zrównoważonego rozwoju. Rozważania dla krajów Unii Europejskiej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
ekonomia i finanse
dr Anna Spoz
Finansowe skutki uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminach strefy podmiejskiej (na przykładzie aglomeracji poznańskiej)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
ekonomia i finanse
dr hab. Janina Kotlińska prof. KUL
Sustainable Business Models of Companies: Challenges and Prospects [Zrównoważone modele biznesowe firm: Wyzwania i perspektywy ]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
ekonomia i finanse
dr Anna Spoz
Wydatki budżetowe miast wojewódzkich a jakość życia ich mieszkańców
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
ekonomia i finanse
mgr Anna Mizak
Fall of the Global Gold Exchange Standard and the Formation of the Contemporary Free Gold Market [Upadek globalnego systemu wymiany złota i powstanie współczesnego wolnego rynku złota]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
ekonomia i finanse
dr hab. Dariusz Staszczak prof. KUL
Cryptocurrency - a threat or a chance for local economies? [Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe: aspekty teoretyczne i praktyczne]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
ekonomia i finanse
dr inż. Rafał Lizut
Obecność kapitału zagranicznego w systemie bankowym Rosji
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
ekonomia i finanse
dr hab. Helena Żukowska prof. KUL
Relacje wzrostu gospodarczego i emisji dwutlenku węgla w państwach Europy Środkowej
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
ekonomia i finanse
mgr Antonina Gavryshkiv
Household Consumption and VAT Revenue in Poland [Konsumpcja gospodarstw domowych a wpływy z VAT w Polsce]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
ekonomia i finanse
dr Jarosław Kuśpit
Społeczna odpowiedzialność biznesu w perspektywie zmian i wyzwań współczesnej gospodarki
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
ekonomia i finanse
dr Piotr Bolibok
Spółki z udziałami własnościowymi państwa na giełdach papierów wartościowych - analiza porównawcza dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
ekonomia i finanse
mgr Marlena Gołębiowska
Rola przemysłu spożywczego w gospodarce Polski
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
ekonomia i finanse
dr Maria Zuba-Ciszewska
Ewangeliczna wizja gospodarki, rec. Adam Zadroga, Gospodarka, przedsiębiorczość, praca. Studium z perspektywy katolickiej myśli ekonomiczno-społecznej, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2019
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2020
ekonomia i finansenauki teologiczne
prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
Consumer Activism in Times of Economic Crisis and Recovery: A Cross-Country Analysis of the Role of Social Capital in Boycotting Products [ Aktywność consumentów w czasie kryzysu ekonomicznego i ożywienia gospodarczego Międzynarodowa analiza roli kapitału społecznego w bojkotowaniu produktów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
ekonomia i finansenauki o zarządzaniu i jakościnauki socjologiczne
dr hab. Grzegorz Zasuwa
Jak rozpędzić gospodarkę, czyli polityki innowacyjne państw Grupy Wyszehradzkiej
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
ekonomia i finanse
mgr Marlena Gołębiowska
The scale and scope of the support of the PHARE programme of the European Communities for systematic reforms of the Polish economy (1990-1993) [Skala oraz zakres wsparcia programu PHARE Wspólnot Europejskich dla systemowych reform polskiej gospodarki w początkowym okresie przemian ustrojowych w Polsce (1990-1993)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
ekonomia i finansenauki o polityce i administracji
dr Artur Kukuła
Household Consumption and VAT Revenue in Poland [Household Consumption and VAT Revenue in Poland]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
ekonomia i finanse
prof. dr hab. Marian Żukowski
Udział i charakterystyka największych przedsiębiorstw państwowych w gospodarkach wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
ekonomia i finanse
mgr Marlena Gołębiowska
International Relations in the Environmental Kuznets Curve-Theoretical Considerations [International Relations in the Environmental Kuznets Curve-Theoretical Considerations]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
ekonomia i finanse
dr hab. Bartosz Jóźwik prof. KUL
Public Aid for Relieving the Effects of COVID-19 Pandemic [Pomoc publiczna w łagodzeniu skutków pandemii wywołanej COVID-19]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
ekonomia i finanse
dr hab. Helena Żukowska prof. KUL
Consumer Activism in Times of Economic Crisis and Recovery: A Cross-Country Analysis of the Role of Social Capital in Boycotting Products [Aktywność konsumentów w czasie kryzysu ekonomicznego i ożywienia gospodarczego Międzynarodowa analiza roli kapitału społecznego w bojkotowaniu produktów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
ekonomia i finansenauki o zarządzaniu i jakości
dr Grzegorz Wesołowski
Household consumption and VAT revenue in Poland [Konsumpcja gospodarstw domowych a wpływy z VAT w Polsce]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
ekonomia i finanse
dr hab. Janina Kotlińska prof. KUL
Public Aid for Relieving the Effects of COVID-19 Pandemic [Pomoc publiczna w łagodzeniu skutków pandemii wywołanej COVID-19]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
ekonomia i finanse
dr Anna Spoz
Public Aid for Relieving the Effects of COVID-19 Pandemic [Pomoc publiczna w łagodzeniu skutków pandemii wywołanej COVID-19]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
ekonomia i finanse
mgr Anna Mizak
Ogółem w bazie dostępnych jest: 39677 zweryfikowanych pozycji.