Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Oddziaływanie handlu międzynarodowego na środowisko w krajach rozwijających się
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
ekonomia i finanse
mgr Antonina Gavryshkiv
Teoretyczny i praktyczny wymiar międzynarodowej konkurencyjności gospodarki
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
ekonomia i finanse
dr Piotr Rubaj
Analysis of the process of public property disposal. Municipality of Krakow – the case study [Analiza procesu rozporządzania własnością publiczną. Gmina Miejska Kraków - studium przypadku]
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2020
ekonomia i finanse
dr hab. Janina Kotlińska prof. KUL
Determinanty rezygnacji nabywców finalnych z oferty produktów bankowych
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
ekonomia i finansenauki o zarządzaniu i jakości
dr Grzegorz Wesołowski
ZAGREGOWANE DOCHODY ORAZ WYDATKI GMIN W OBRĘBIE WOJEWÓDZTW W LATACH 2013-2017
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2020
ekonomia i finanse
dr hab. Janina Kotlińska prof. KUL
AKTUALNE PROBLEMY ZADŁUŻENIA PUBLICZNEGO POLSKI NA TLE KRAJÓW UE
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2020
ekonomia i finanse
dr hab. Janina Kotlińska prof. KUL
Finansowe aspekty rozwoju zintegrowanego publicznego systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2020
ekonomia i finanse
dr hab. Janina Kotlińska prof. KUL
Nakłady na działalność badawczo‑rozwojową w Polsce na tle państw Unii Europejskiej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
ekonomia i finanse
dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska
Rola spółdzielni w zapewnieniu dostępności żywności w Polsce − na przykładzie produktów mleczarskich
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
ekonomia i finanse
dr Maria Zuba-Ciszewska
Rynki krajów wschodzących jako perspektywiczne kierunki polskiego eksportu
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
ekonomia i finanse
dr Piotr Rubaj
Economic Situation Of Milk Producers And Their Opinions Regarding Taxation Of This Agricultural Activity [Sytuacja ekonomiczna producentów mleka oraz ich opinie dotyczące opodatkowania tej działalności rolniczej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
ekonomia i finanse
dr Maria Zuba-Ciszewska
Developments in the household debt-to-GDP ratio across the OECD countries since the global financial crisis [Zminay w poziomie wskaźnika zadłużenia gospodarstw domowych do PKB w krajach OECD po wybuchu globalnego kryzysu finansowego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
ekonomia i finanse
dr Piotr Bolibok
Global Instability of Gold Prices: View from the State-corporation Hegemonic Stability Theory [Globalna niestabilność cen złota; Pogląd z punktu widzenia teorii państwowo-korporacyjnej hegemonicznej stabilności]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
ekonomia i finanse
dr hab. Dariusz Staszczak prof. KUL
Environmental Issues in Reporting of Public Interest Entitie [Zagadnienia środowiskowe w sprawozdawczości jednostek zainteresowania publicznego]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
ekonomia i finanse
prof. dr hab. Marian Żukowski
Impact of Sustainable Financial and Economic Development on Greenhouse Gas Emission in the Developed and Converging Economies [Impact of Sustainable Financial and Economic Development on Greenhouse Gas Emission in the Developed and Converging Economies]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
ekonomia i finanse
dr Anna Spoz
Wpływ lokalizacji gminy na wysokość i strukturę jej dochodów podatkowych
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
ekonomia i finansenauki prawne
dr hab. Janina Kotlińska prof. KUL
Europejskie programy współpracy transgranicznej na granicach Polski a koncepcja regionu transgranicznego
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
ekonomia i finanse
dr Andrzej Żuk
Gospodarka, przedsiębiorczość, praca. Studium z perspektywy katolickiej myśli ekonomiczno-społecznej
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
ekonomia i finansenauki o zarządzaniu i jakościnauki teologiczne
dr hab. Adam Zadroga
Family and Economy in the Perspective of Catholic Social Teaching [Rodzina i gospodarka w perspektywie katolickiej nauki społecznej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
ekonomia i finansenauki teologiczne
dr hab. Adam Zadroga
Struktura kapitału przedsiębiorstw w Polsce z uwzględnieniem ujęcia przestrzennego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
ekonomia i finanse
dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska
Odporność kapitałowa większych banków w Niemczech w świetle testów warunków skrajnych przeprowadzonych w 2018 roku
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
ekonomia i finanse
dr Anna Dąbkowska
Trendy w zachowaniach współczesnych konsumentów – od konsumpcjonizmu do zrównoważonej konsumpcji
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
ekonomia i finanse
mgr Antonina Gavryshkiv
Fiscal Cyber-tools in the Fight Against Tax Evasion on the example of the VAT Tax Gap [Fiscal Cyber-tools in the Fight Against Tax Evasion on the example of the VAT Tax Gap]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
ekonomia i finanse
dr Mariusz Sokołek
The Integrated Man as a Precondition of Honest Business [Człowiek integralny jako warunek uczciwego biznesu]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
ekonomia i finansefilozofianauki o kulturze i religii
prof. dr hab. Jan Kłos
Polityka makroostrożnościowa w regulowaniu stabilności sektora bankowego. Innowacyjność, implementacja, bariery
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
ekonomia i finanse
dr Piotr Bolibok
Wyznaczniki konkurencyjności regionów wschodniej Polski
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
ekonomia i finanse
dr Katarzyna Jabłońska-Karczmarczyk
Wyznaczniki dobrego pracodawcy w opiniach osób studiujących
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
ekonomia i finansenauki o zarządzaniu i jakości
dr Grzegorz Wesołowski
Sprawozdanie finansowe i jego zawartość informacyjna na przykładzie wybranych rodzajów podmiotów gospodarczych
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
ekonomia i finanse
dr hab. Janina Kotlińska prof. KUL
Organic milk supply in Poland: market and policy developments [Organic milk supply in Poland: market and policy developments]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
ekonomia i finanse
dr Maria Zuba-Ciszewska
Emerging Myanmar - From Regime to Reforms [Myanmar na drodze do rozwoju - od reżimu do reform]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
ekonomia i finanse
dr Piotr Rubaj
Ogółem w bazie dostępnych jest: 37283 zweryfikowanych pozycji.