Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Skutki sankcji ekonomicznych w stosunkach Unii Europejskiej z Federacją Rosyjską na przykładzie polsko-rosyjskiej wymiany handlowej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
ekonomia i finanse
dr Jarosław Kuśpit
Dotacje formą wydatków budżetowych gmin w Polsce
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
ekonomia i finanse
dr hab. Janina Kotlińska prof. KUL
The Role of Individual- and Contextual-Level Social Capital in Product Boycotting: A Multilevel Analysis [Znaczenie indywidualnego i kontekstowego kapitału społecznego w bojkotowaniu produktów: analiza wielopoziomowa]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
ekonomia i finansenauki o zarządzaniu i jakości
dr hab. Grzegorz Zasuwa
Sankcje wobec Rosji a gospodarka rosyjska w okresie 2014-2018
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
ekonomia i finanse
dr hab. Helena Żukowska prof. KUL
Value preferences and consumer sustainable choices [Preferencje wartości a wybory konsumentów dotyczące zrównoważonej konsumpcji]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
ekonomia i finansenauki o zarządzaniu i jakości
dr hab. Grzegorz Zasuwa
SZARA STREFA A DOCHODY PUBLICZNE
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
ekonomia i finanse
dr hab. Janina Kotlińska prof. KUL
Wpływ władz lokalnych na poprawę jakości życia mieszkańców danego terenu
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
ekonomia i finanse
dr hab. Janina Kotlińska prof. KUL
Ocena skuteczności realizacji zadań oświatowych przez wybrane miasta na prawach powiatu
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
ekonomia i finanse
dr Joanna Nucińska
Sekcja Ekonomiczna
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
ekonomia i finansehistoria
mgr Anna Mizak
Nowoczesne źrodła finansowania przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2018
ekonomia i finanse
dr Anna Spoz
Spójność europejska w XXI wieku – oczekiwania a efekty ilościowe
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
ekonomia i finansenauki o polityce i administracjinauki o zarządzaniu i jakości
dr Dorota Jegorow
Interpretacje podatkowe kosztów uzyskania przychodów – fiskalna puszka Pandory..
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
ekonomia i finanse
dr Mariusz Sokołek
Finansowanie sektora MŚP. Ryzyko, Źródła, Strategie
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2018
ekonomia i finanse
dr Anna Spoz
Rola i znaczenie komitetu audytu w jednostkach zainteresowania publicznego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
ekonomia i finanse
dr Anna Spoz
Instytut Ekonomii i Zarządzania
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
ekonomia i finansehistoria
mgr Anna Mizak
Kurowski Stefan
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
ekonomia i finansehistoria
mgr Anna Mizak
Przydatność metod ekonometrycznych w badaniach nad szarą strefą
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
ekonomia i finanse
mgr Zdzisław Błasiak
Wartość godziwa-nowy paradygmat rachunkowości?
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
ekonomia i finanse
mgr Anna Mizak
Split payment – spojrzenie na zagadnienie z perspektywy małych i średnich przedsiębiorstw
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
ekonomia i finanse
dr Anna Spoz
Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
ekonomia i finansehistoria
mgr Anna Mizak
Struktura przychodów i rozchodów jednostek samorządu terytorialnego a wzrost zadłużenia publicznego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
ekonomia i finansenauki o polityce i administracjinauki o zarządzaniu i jakości
dr Dorota Jegorow
Budżet zadaniowy jako narzędzie pomiaru skuteczności działania wybranych jednostek samorządu terytorialnego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
ekonomia i finanse
dr Joanna Nucińska
Ekonomiczny wymiar rozwoju. Uwagi w sprawie ekologicznej interpretacji zrównoważonego rozwoju
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
ekonomia i finanse
dr Jerzy Michałowski
Wydatek - koszt uzyskania przychodów
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
ekonomia i finanse
dr Anna Spoz
Przestrzenne aspekty rozwoju regionalnego. Teorie lokalizacji w historycznej i aplikacyjnej konfrontacji
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
ekonomia i finanse
mgr Zdzisław Błasiak
SZARA STREFA W GOSPODARCE A SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH I SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH – SPRZĘŻENIE ZWROTNE
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
ekonomia i finanse
dr hab. Helena Żukowska prof. KUL
Zmiany Pozycji Krajów UE w Międzynarodowym Handlu Żywnością w Latach 2007-2017
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
ekonomia i finanse
dr hab. Dariusz Staszczak prof. KUL
Mucha Joanna
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
ekonomia i finansehistorianauki o polityce i administracji
mgr Marek Górniak
Ozdowski Jerzy
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
ekonomia i finansehistorianauki o polityce i administracji
mgr Marek Górniak
The macroeconomic drivers of household debt-to-income ratio: An evidence from the OECD countries [Makroekonomiczne determinanty wskaźnika długu do dochodu gospodarstw domowych: dowód z krajów OECD]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
ekonomia i finansegeografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
dr Piotr Bolibok
Ogółem w bazie dostępnych jest: 33625 zweryfikowanych pozycji.