Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Determining the Effectiveness of Street Cleaning with the Use of Decision Analysis and Research on the Reduction in Chloride in Waste [Określenie skuteczności oczyszczania ulic z wykorzystaniem analizy decyzyjnej oraz badania nad redukcją zawartości chlorków w odpadach]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
inżynieria środowiska,górnictwo i energetyka
dr Anna Gronba-Chyła
Determining the Effectiveness of Street Cleaning with the Use of Decision Analysis and Research on the Reduction in Chloride in Waste [Określanie skuteczności oczyszczania ulic z wykorzystaniem analizy decyzyjnej oraz badania nad redukcją zawartości chlorków w odpadach.]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
inżynieria środowiska,górnictwo i energetyka
mgr Katarzyna Grąz
Stężenie chlorków w odpadach z czyszczenia ulic i chodników i ich potencjalny wpływ na środowisko
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
inżynieria środowiska,górnictwo i energetyka
dr Anna Gronba-Chyła
The noise exposure, at a municipal mechanical-biological waste treatment plant [NARAŻENIE NA HAŁAS W ZAKŁADZIE MECHANICZNO – BIOLOGICZNEJ PRZERÓBKI ODPADÓW]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
inżynieria środowiska,górnictwo i energetyka
dr Anna Gronba-Chyła
Nanocząstki w wodach powierzchniowych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
inżynieria materiałowainżynieria środowiska,górnictwo i energetyka
mgr Katarzyna Grąz
MICROPLASTICS IN COMPOSTS AS A BARRIER TO THE DEVELOPMENT OF CIRCULAR ECONOMY [Mikroplastiki w kompostach jako bariera rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
inżynieria materiałowainżynieria środowiska,górnictwo i energetyka
mgr Katarzyna Grąz
Nanocząstki w kosmetykach jako potencjalne źródło zagrożeń dla człowieka i środowiska
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
inżynieria materiałowainżynieria środowiska,górnictwo i energetyka
mgr Katarzyna Grąz
Володимир Чернюк. Довготривалі трансформації Космосу і Землі за пророцтвами Біблії та прогнозами астрофізики / Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 05.02.2021. Volume 4. P. 118-124. (https://doi.org/10.36074/logos-05.02.2021.v4.29). [Wołodymyr Czerniuk. Długoterminowe przemiany Kosmosu i Ziemi zgodnie z proroctwami biblijnymi i przewidywaniami astrofizyki / Zbiór prac naukowych ΛΌГОΣ, 05.02.2021. Tom 4. str. 118-124. (https://doi.org/10.36074/logos-05.02.2021.v4.29).]
Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2021
astronomiainżynieria środowiska,górnictwo i energetykanauki o kulturze i religii
dr hab. Volodymyr Cherniuk
Using Selected Types of Waste to Produce New Light Ceramic Material [Wykorzystanie wybranych rodzajów odpadów do produkcji nowych lekkich materiałów ceramicznych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
inżynieria środowiska,górnictwo i energetyka
dr Anna Gronba-Chyła
Localization method for water quality monitoring points using chlorine concentration measurements in real water network [Metoda lokalizacji punktów monitoringu jakości wody z wykorzystaniem pomiarów stężenia chloru w sieci wodociągowej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria środowiska,górnictwo i energetyka
dr inż. Ewa Hołota
Influence of dilute solutions of polyacrylamide and nozzle to pipe cross-section ratio on non-uniformity of water outflow along the path in pressure distributing pipeline / Orel Vadym, Cherniuk Volodymyr (Вплив додатків поліакриламіду і шпаруватості напірного розподільного трубопроводу на нерівномірність шляхової роздачі води) // In the monograph: Borysova T. M., Cherniuk V. V., Chervonyi I. F. et al. “Erbe der europäischen Wissenschaft: Technik und Technologie, Informatik, Architektur.” Monogra [Wpływ dodatków poliakryloamidowych oraz porowatości rurociągu dystrybucsjnego ciśnienieniowego na jednolitość dystrybucji wody]
Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
inżynieria środowiska,górnictwo i energetyka
dr hab. Volodymyr Cherniuk
Frakcja odpadów komunalnych poniżej 10 mm i możliwości jej wykorzystania w ceramicznych materiałach budowlanych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria środowiska,górnictwo i energetyka
dr Anna Gronba-Chyła
Analiza zmian stężenia chloru wolnego oraz czasu zatrzymania wody w wybranej rzeczywistej sieci wodociągowej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria środowiska,górnictwo i energetyka
dr inż. Ewa Hołota
Non-uniformity of Water Inflow into Pressure Collector-pipeline Depending on the Values of Reynolds Criterion and of Inflow Jets Angles [Nierównomierność dopływu wody do rurociągu kolektora ciśnieniowego w zależności od wartości kryterium Reynoldsa i kątów strumieni dopływu]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
inżynieria środowiska,górnictwo i energetyka
dr hab. Volodymyr Cherniuk
Coefficient of flow rate for outlet cylindrical nozzles with lateral inflow installed in distributive pipelines [Współczynniki natężenia przepływu wyjściowych dysz cylindrycznych z bocznym wejściem ustalonym w rurociągach rozdzielczych]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
inżynieria środowiska,górnictwo i energetyka
dr hab. Volodymyr Cherniuk
Nanocząstki różnych materiałów jako zagrożenie dla środowiska
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
inżynieria materiałowainżynieria środowiska,górnictwo i energetyka
mgr Katarzyna Grąz
Fractal-Heuristic Method of Water Quality Sensor Locations in Water Supply Network [Fraktalna metoda lokalizacji mierników jakości wody w sieci wodociągowej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria środowiska,górnictwo i energetyka
dr inż. Ewa Hołota
Naphthalene Removal with Layered Double Hydroxides [Usuwanie naftalenu za pomocą warstwowych podwójnych wodorotlenków]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria środowiska,górnictwo i energetyka
dr inż. Olena Dan
Нерівномірність притоку води до напірного трубопроводу-збирача залежно від кута приєднання вхідних струменів [Nierównomierny dopływ wody do rurociągu ciśnieniowego-kolektora w zależności od kąta podłączenia dysz wlotowych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
inżynieria środowiska,górnictwo i energetyka
dr hab. Volodymyr Cherniuk
Coefficient of Flow Rate of Inlet Cylindrical Nozzles with Lateral Orthogonal Inflow [Współczynnik wydajności cylindrycznych dysz z bocznym ortogonalnym wlotem cieczy]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
inżynieria środowiska,górnictwo i energetyka
dr hab. Volodymyr Cherniuk
Studying the mutual interaction of hydraulic characteristics of water distributing pipelines and their spraying devices in the coolers at energy units [Badanie współpracy charakterystyki hydraulicznej rurociągów rozdzielaczy wody i ich urządzeń zrasujących w chłodnicach zespołów energetycznych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
inżynieria środowiska,górnictwo i energetyka
dr hab. Volodymyr Cherniuk
Propylene Oxide Polymerization in the Presence of Layered Double Hydroxides [Polimeryzacja tlenku propylenowego w obecności warstwowych podwójnych wodorotlenków]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
inżynieria środowiska,górnictwo i energetyka
dr inż. Olena Dan
Using of near-critical flows’ theory in practical calculations [Korzystanie z teorii krytycznych przepływów w obliczeniach praktycznych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
inżynieria środowiska,górnictwo i energetyka
dr hab. Volodymyr Cherniuk
Using of near-critical flows’ theory in practical calculations [Zastosowanie teorii przepływów zbliżonych do krytycznych w praktyce]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
inżynieria środowiska,górnictwo i energetyka
dr hab. Volodymyr Cherniuk
Klasyfikacja stanu przybrzeżnych wód morskich na Ukrainie na przykładzie Morza Azowskiego w rejonie Mariupola
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
inżynieria środowiska,górnictwo i energetyka
dr inż. Olena Dan
Uwalnianie nanoodpadów do środowiska - ryzyko, zagrożenia i aspekty prawne
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
inżynieria materiałowainżynieria środowiska,górnictwo i energetykanauki chemicznenauki o bezpieczeństwienauki prawne
dr Agnieszka Kramek
Infrastruktura krytyczna w Polsce potencjalną ofiarą wojny hybrydowej
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2018
inżynieria środowiska,górnictwo i energetykanauki o bezpieczeństwie
dr inż. Witold Adamowski
Effects of wind turbines on spatial distribution of the European hamster [Effects of wind turbines on spatial distribution of the European hamster]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
inżynieria środowiska,górnictwo i energetykanauki biologiczne
dr Rafał Łopucki
Influence of transit water flow rate on its dispensation and on inflow through nozzles in pressure pipeline under action of external pressure [Wpływ natężenia przepływu strumienia tranzytowego na przypływ i dystrybucję wody w rurociągu-zbieraczu ciśnieniowym pod warunkiem ciśnienia zewnętrznego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
inżynieria środowiska,górnictwo i energetyka
dr hab. Volodymyr Cherniuk
Infrastruktura krytyczna – metody prowadzenia terroru i dywersji na obiektach o znaczeniu strategicznym dla państwa
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
inżynieria środowiska,górnictwo i energetykanauki o bezpieczeństwie
dr inż. Witold Adamowski
Ogółem w bazie dostępnych jest: 41309 zweryfikowanych pozycji.