Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Analysis of the composition and minerals diagrams determination of petrified wood [Analysis of the composition and minerals diagrams determination of petrified wood]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
inżynieria materiałowa
dr Rafał Kuzioła
Formation of heavy clusters in ion-irradiated compounds [Formation of heavy clusters in ion-irradiated compounds]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
inżynieria materiałowa
dr Taras Kavetskyy
Influence of modified compacted expanded polystyrene on the rheological properties of polyamide 6 and polystyrene [Wpływ zmodyfikowanego zagęszczonego spienionego polistyrenu na właściwości reologiczne poliamidu 6 i polistyrenu]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
inżynieria chemicznainżynieria materiałowanauki chemiczne
dr Volodymyr Levytskyi prof. KUL
The effect of poly(vinyl chloride) modifier and filler nature on properties of polyester composites [Wpływ modyfikatora poli (chlorku winylu) i rodzaju wypełniacza na właściwości kompozytów poliestrowych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
inżynieria chemicznainżynieria materiałowanauki chemiczne
dr Volodymyr Levytskyi prof. KUL
Influence of polyvinylchloride on the chemical and thermal resistance of highly filled polyester composites [Wpływ polichlorku winylu na odporność chemiczną i termiczną wysoce wypełnionych kompozytów poliestrowych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
inżynieria chemicznainżynieria materiałowanauki chemiczne
dr Volodymyr Levytskyi prof. KUL
Physicochemical Properties of Modified Polyester-Polyvinylchloride Compositions [Właściwości fizykochemiczne zmodyfikowanych kompozycji poliestrowo-polichlorku winylu]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
inżynieria chemicznainżynieria materiałowanauki chemiczne
dr Volodymyr Levytskyi prof. KUL
Synthesis and Properties of Adhesive Polymer-Methylmethacrylate Materials [Synteza i właściwości klejowych materiałów polimer-metakrylan metylu]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
inżynieria chemicznainżynieria materiałowanauki chemiczne
dr Volodymyr Levytskyi prof. KUL
Morphology and properties of thermoplastic composites with modified silicate fillers [Morfologia i właściwości kompozytów termoplastycznych ze zmodyfikowanymi wypełniaczami krzemianowymi]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
inżynieria materiałowanauki chemiczne
dr Volodymyr Levytskyi prof. KUL
Synthesis and properties of composites based on copolymers of polyvinylpyrrolidone and methyl methacrylate [Synteza i właściwości kompozytów na bazie kopolimerów poliwinylopirolidonu i metakrylanu metylu]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
inżynieria chemicznainżynieria materiałowanauki chemiczne
dr Volodymyr Levytskyi prof. KUL
Identyfikacja nanocząsteczek Fe3O4 o przeznaczeniu biomedycznym metodami magnetometrycznymi
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina prof. KUL
Cechy szczególne tworzenia strefy zmęczenia w strefie procesu zmęczenia materiałów konstrukcyjnych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina prof. KUL
Analiza elementów skończonych próbki z bocznie rowkowanej wiązki I do oznaczania szybkości wzrostu pęknięć zmęczeniowych w trybie II
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina prof. KUL
Łączny wpływ wanadu i azotu na zachowanie mechaniczne kół kolejowych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina prof. KUL
Połączenie wielomianu wienera i SVM do klasyfikacji materiałów w produkcji implantów medycznych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina prof. KUL
Relationships between the fatigue crack growth resistance characteristics of a steel and the tread surface damage of railway wheel [Zależności między charakterystyką odporności stali na pękanie zmęczeniowe i odpornością na wzrost pęknięć zmęczeniowych a uszkodzeniem powierzchni bieżnika koła kolejowego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina prof. KUL
Dobór stopów w oparciu o nadzorowaną technikę uczenia się do projektowania biokompatybilnych materiałów medycznych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina prof. KUL
Opracowanie metody uczenia maszynowego identyfikacji właściwości stopów tytanu w technologiach dodatków uszlachetniających
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina prof. KUL
Determination of the best microstructure and titanium alloy powders properties using neural network [Oznaczanie najlepszych właściwości mikrostruktury i proszków stopów tytanu przy użyciu sieci neuronowej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina prof. KUL
Ocena różnic pomiędzy właściwościami mikro- i nanocząsteczek Fe3O4
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina prof. KUL
Detection of manganese-containing enzymes and magnetic nanoparticles in Juniperus communis and related biomaterials by electron spin resonance spectroscopy [Detection of manganese-containing enzymes and magnetic nanoparticles in Juniperus communis and related biomaterials by electron spin resonance spectroscopy]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
inżynieria materiałowa
dr Taras Kavetskyy
D-lactate-selective amperometric biosensor based on the mitochondrial fraction of Ogataea polymorpha recombinant cells [D-lactate-selective amperometric biosensor based on the mitochondrial fraction of Ogataea polymorpha recombinant cells]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
inżynieria materiałowa
dr Taras Kavetskyy
Effects of twin methyl groups insertion on the structure of templated mesoporous silica materials [Wpływ wprowadzania bliźniaczych grup metylowych na strukturę szablonowanych mezoporowatych materiałów krzemionkowych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
inżynieria materiałowanauki chemiczne
dr Anna Borówka
Role of dendrimers in advanced drug delivery and biomedical applications: A review [Role of dendrimers in advanced drug delivery and biomedical applications: A review]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
inżynieria materiałowa
dr Taras Kavetskyy
Uwalnianie nanoodpadów do środowiska - ryzyko, zagrożenia i aspekty prawne
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
inżynieria materiałowainżynieria środowiska,górnictwo i energetykanauki chemicznenauki o bezpieczeństwienauki prawne
dr Agnieszka Kramek
Deposition methods of TiO2 on the glass and characterisation of conductive layer in DSSC [Metody osadzania TiO2 na szkle i charakteryzacja warstwy przewodzącej w ogniwach DSSC]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
inżynieria materiałowa
dr Paweł Kwaśnicki
Morphology and Properties of Thermoplastic Composites with Modified Silicate Fillers [Morfologia i właściwości kompozytów termoplastycznych ze zmodyfikowanymi wypełniaczami krzemianowymi]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
inżynieria materiałowa
dr hab. Tomasz Białopiotrowicz prof. KUL
The effect of poly(Vinyl Chloride) modifier and filler nature on properties of polyester composites [The Wpływ modyfikatora poly(Chlorku winylu) i rodzaju wypełniacza na właściwości kompozytu poliestrowego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
inżynieria materiałowa
dr hab. Tomasz Białopiotrowicz prof. KUL
Charakterystyka fizykochemiczna nanoczastek srebra zsyntetyzowanych na drodze redukcji chemicznej cytryniani srebra
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
inżynieria materiałowa
mgr Katarzyna Grąz
The Effect of Poly(vinyl chloride) Modifier and Filler Nature on Properties of Polyester Composites [Wpływ modyfikatora poli (chlorku winylu) i rodzaju wypełniacza na właściwości kompozytów poliestrowych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
inżynieria materiałowa
dr hab. Tomasz Białopiotrowicz prof. KUL
Biomedical applications of aluminum oxide nanoparticles [Biomedical applications of aluminum oxide nanoparticles]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
inżynieria materiałowa
dr Taras Kavetskyy
Ogółem w bazie dostępnych jest: 33824 zweryfikowanych pozycji.