Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Electrical and Optical Properties of Silicon Oxide Lignin Polylactide (SiO2-L-PLA) [Właściwości elektryczne i optyczne polilaktydu tlenku krzemu ligniny (SiO2-L-PLA)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria materiałowa
dr Rafał Kuzioła
Electrical and Optical Properties of Silicon Oxide Lignin Polylactide (SiO2-L-PLA) [Właściwości elektryczne i optyczne polilaktydu tlenku krzemu ligniny (SiO2-L-PLA)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria materiałowa
mgr Katarzyna Grąz
Modified Densified Waste of Expanded Polystyrene and Its Blends With Polyamide 6 [Modified Densified Waste of Expanded Polystyrene and Its Blends With Polyamide 6]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria materiałowa
dr Rafał Kuzioła
Modified Densified Waste of Expanded Polystyrene and Its Blends With Polyamide 6 [Zmodyfikowany zagęszczony odpad spienionego polistyrenu i jego mieszanin z poliamidem 6]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria materiałowa
mgr Katarzyna Grąz
Investigation of structural-geometric parameters and elemental composition of spherical VT20 alloy powders [Investigation of structural-geometric parameters and elemental composition of spherical VT20 alloy powders]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
inżynieria materiałowa
dr Rafał Kuzioła
Stoichiometric deviations in bond distances in the mixed As2S3-As2Se3 system: Raman spectroscopy and EXAFS studies [Stoichiometric deviations in bond distances in the mixed As2S3-As2Se3 system: Raman spectroscopy and EXAFS studies]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
inżynieria materiałowa
dr Taras Kavetskyy
Charakterystyka spektroskopowa nanocząstek srebra
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
inżynieria materiałowa
mgr Katarzyna Grąz
Improvement of amperometric laccase biosensor using enzyme-immobilized gold nanoparticles coupling with ureasil polymer as a host matrix [Improvement of amperometric laccase biosensor using enzyme-immobilized gold nanoparticles coupling with ureasil polymer as a host matrix]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
inżynieria materiałowa
dr Taras Kavetskyy
Analysis of the composition and minerals diagrams determination of petrified wood [Analysis of the composition and minerals diagrams determination of petrified wood]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
inżynieria materiałowa
dr Rafał Kuzioła
New approach to create a counting grid by ion-mask implantation for analysis of small biological objects [New approach to create a counting grid by ion-mask implantation for analysis of small biological objects]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
inżynieria materiałowa
dr Taras Kavetskyy
Stainless Steels and Alloys [ Stale i stopy nierdzewne]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina prof. KUL
Dependence of operational parameters of laccase-based biosensors on structure of photocross-linked polymers as holding matrixes [Dependence of operational parameters of laccase-based biosensors on structure of photocross-linked polymers as holding matrixes]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
inżynieria materiałowa
dr Taras Kavetskyy
Изделия из керамо-огнеупорных материалов для металлургических процессов [Ceramiczne materiały ogniotrwałe do procesów metalurgicznych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
inżynieria materiałowa
prof. dr hab. Fiodar Pantsialeyenka
Molecular analysis of additives and impurities accumulated on copper electrodeposited layer by Time-of-Flight Secondary Ion Mass Spectrometry [Molecular analysis of additives and impurities accumulated on copper electrodeposited layer by Time-of-Flight Secondary Ion Mass Spectrometry]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
inżynieria materiałowanauki chemiczne
dr Rafał Łopucki
Formation of heavy clusters in ion-irradiated compounds [Formation of heavy clusters in ion-irradiated compounds]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
inżynieria materiałowa
dr Taras Kavetskyy
Плазмотрон для нанесения покрытий [Palnik plazmowy do powlekania]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
inżynieria materiałowa
prof. dr hab. Fiodar Pantsialeyenka
Influence of modified compacted expanded polystyrene on the rheological properties of polyamide 6 and polystyrene [Wpływ zmodyfikowanego zagęszczonego spienionego polistyrenu na właściwości reologiczne poliamidu 6 i polistyrenu]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
inżynieria chemicznainżynieria materiałowanauki chemiczne
dr Volodymyr Levytskyi prof. KUL
Synthesis and Properties of Adhesive Polymer-Methylmethacrylate Materials [Synteza i właściwości klejowych materiałów polimer-metakrylan metylu]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
inżynieria chemicznainżynieria materiałowanauki chemiczne
dr Volodymyr Levytskyi prof. KUL
Morphology and properties of thermoplastic composites with modified silicate fillers [Morfologia i właściwości kompozytów termoplastycznych ze zmodyfikowanymi wypełniaczami krzemianowymi]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
inżynieria materiałowanauki chemiczne
dr Volodymyr Levytskyi prof. KUL
Physicochemical Properties of Modified Polyester-Polyvinylchloride Compositions [Właściwości fizykochemiczne zmodyfikowanych kompozycji poliestrowo-polichlorku winylu]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
inżynieria chemicznainżynieria materiałowanauki chemiczne
dr Volodymyr Levytskyi prof. KUL
The effect of poly(vinyl chloride) modifier and filler nature on properties of polyester composites [Wpływ modyfikatora poli (chlorku winylu) i rodzaju wypełniacza na właściwości kompozytów poliestrowych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
inżynieria chemicznainżynieria materiałowanauki chemiczne
dr Volodymyr Levytskyi prof. KUL
Influence of polyvinylchloride on the chemical and thermal resistance of highly filled polyester composites [Wpływ polichlorku winylu na odporność chemiczną i termiczną wysoce wypełnionych kompozytów poliestrowych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
inżynieria chemicznainżynieria materiałowanauki chemiczne
dr Volodymyr Levytskyi prof. KUL
Synthesis and properties of composites based on copolymers of polyvinylpyrrolidone and methyl methacrylate [Synteza i właściwości kompozytów na bazie kopolimerów poliwinylopirolidonu i metakrylanu metylu]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
inżynieria chemicznainżynieria materiałowanauki chemiczne
dr Volodymyr Levytskyi prof. KUL
Cechy szczególne tworzenia strefy zmęczenia w strefie procesu zmęczenia materiałów konstrukcyjnych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina prof. KUL
Identyfikacja nanocząsteczek Fe3O4 o przeznaczeniu biomedycznym metodami magnetometrycznymi
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina prof. KUL
Обработка моментопередающих поверхностей с профилем в виде треугольника Рело на зубодолбежном станке [Obróbka powierzchni przenoszenia momentu o profilu w postaci trójkąta Relo na maszynie do kształtowania kół zębatych ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
inżynieria materiałowa
prof. dr hab. Fiodar Pantsialeyenka
Opracowanie metody uczenia maszynowego identyfikacji właściwości stopów tytanu w technologiach dodatków uszlachetniających
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina prof. KUL
Połączenie wielomianu wienera i SVM do klasyfikacji materiałów w produkcji implantów medycznych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina prof. KUL
Dobór stopów w oparciu o nadzorowaną technikę uczenia się do projektowania biokompatybilnych materiałów medycznych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina prof. KUL
Relationships between the fatigue crack growth resistance characteristics of a steel and the tread surface damage of railway wheel [Zależności między charakterystyką odporności stali na pękanie zmęczeniowe i odpornością na wzrost pęknięć zmęczeniowych a uszkodzeniem powierzchni bieżnika koła kolejowego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 35946 zweryfikowanych pozycji.