Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Danielis Sartorii Musicalia Wratislaviensia
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2019
nauki o sztuce
Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski prof. KUL
Pawlak Ireneusz Jakub
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
nauki o sztuce
Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski prof. KUL
Ścibor Józef
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
nauki o sztuce
Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski prof. KUL
Pontificale Plocense z XII wieku jako źródło do badań monodii gregoriańskiej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o sztuce
Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski prof. KUL
Opactwo cysterskie w Cârța na tle architektury zakonnej Siedmiogrodu.
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
architektura i urbanistykahistorianauki o sztuce
mgr Natalia Woszuk
Franciszek Lilius. Życie i twórczość na tle epoki
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
nauki o sztuce
dr Marek Bebak
Kamienne alegorie. O wierszach Zbigniewa Herberta inspirowanych twórczością rzeźbiarską
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwonauki o sztuce
dr Małgorzata Peroń
Nowości wydawnicze
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2019
nauki o sztuce
Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski prof. KUL
Monodia liturgiczna jako przedmiot badań muzykologicznych - próba syntezy
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o sztuce
Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski prof. KUL
Officium defunctorum w języku polskim po Soborze Watykańskim II w świetle opracowania Dolores Moniki Nowak PDDM
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o sztuce
Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski prof. KUL
Psalmodia w Pontificale Plocense z XII wieku jako istotne kryterium identyfikacji proweniencji źródeł liturgiczno-muzycznych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o sztuce
Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski prof. KUL
España juega con negras. Zermeño y la nomenclatura defensiva de San Fernando de figuras como alegoría ajedrecística [Hiszpania bawi się czarnymi. Zermeño i defensywna nomenklatura San Fernando jako alegoria szachowa]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
historianauki o sztuce
dr Pablo de la Fuente de Pablo
2019: A. Krauze-Kołodziej, Light and Luminosity in Early Medieval Mosaics on the Example of the Representation of the Last Judgement on the West Wall of Torcello’s Basilica [in:] L. CHRZANOVSKI, A. NESTOROVIĆ, V. VIDRIH PERKO (eds.). MI-59. ANCIENT LAMPS FROM BALKANS AND BEYOND. Acts of the 4th International Lychnological Congress («Ex Oriente Lux», Ptuj, 15th-19th of May, 2012). In memory of Jean Bussière . 2019, pp. 265-274. [2019: A. Krauze-Kołodziej, Light and Luminosity in Early Medieval Mosaics on the Example of the Representation of the Last Judgement on the West Wall of Torcello’s Basilica [in:] L. CHRZANOVSKI, A. NESTOROVIĆ, V. VIDRIH PERKO (eds.). MI-59. ANCIENT LAMPS FROM BALKANS AND BEYOND. Acts of the 4th International Lychnological Congress («Ex Oriente Lux», Ptuj, 15th-19th of May, 2012). In memory of Jean Bussière . 2019, pp. 265-274.]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki o sztuce
dr Aleksandra Krauze-Kołodziej
Jarosław Kapuściński
Hasło w leksykonie
Rok: 2018
nauki o sztuce
dr Kinga Krzymowska-Szacoń
Miłosz Magin
Hasło w leksykonie
Rok: 2018
nauki o sztuce
dr Kinga Krzymowska-Szacoń
F. Ceci, A. Krauze-Kołodziej, A. Nestorovic, Una stele di Orfeo. Il monumento funerario di Marco Valerio Vero a Poetovio (Ptuj, Slovenia), [in:] Ad ripam fluminis Danuvi. Papers of the 3rd International Conference on the Roman Danubian Provinces. Vienna, 11th–14th November 2015, "TYCHE Supplementbände" 2018 (ISBN 978-3-902976-93-2) [F. Ceci, A. Krauze-Kołodziej, A. Nestorovic, Una stele di Orfeo. Il monumento funerario di Marco Valerio Vero a Poetovio (Ptuj, Slovenia), [in:] Ad ripam fluminis Danuvi. Papers of the 3rd International Conference on the Roman Danubian Provinces. Vienna, 11th–14th November 2015, "TYCHE Supplementbände" 2018 (ISBN 978-3-902976-93-2)]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
nauki o sztuce
dr Aleksandra Krauze-Kołodziej
“Xaire 'Orpheu!". Perception of a mystery: the images of the myth of Orpheus on ancient coins [“Xaire 'Orpheu!”. Perception of a mystery: the images of the myth of Orpheus on ancient coins]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki o sztuce
dr Aleksandra Krauze-Kołodziej
Michał Kondracki
Hasło w leksykonie
Rok: 2018
nauki o sztuce
dr Kinga Krzymowska-Szacoń
Michał Talma-Sutt
Hasło w leksykonie
Rok: 2018
nauki o sztuce
dr Kinga Krzymowska-Szacoń
Piotr Moss
Hasło w leksykonie
Rok: 2018
nauki o sztuce
dr Kinga Krzymowska-Szacoń
Pokazy curiosów w Lublinie przełomu XIX i XX wieku. „Kultura atrakcji” czy popularyzacja wiedzy?
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
nauki o sztuce
dr hab. Krzysztof Gombin
Architektura modernizmu w Lublinie. Zabytek czy przeżytek?
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
architektura i urbanistykanauki o sztuce
dr Elżbieta Błotnicka-Mazur
Organy ćwiczeniowe Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Historia i stan obecny
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
nauki o sztuce
dr Andrzej Gładysz
50 lat działalności Koła Naukowego Studentów Muzykologii KUL
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
historianauki o sztuce
dr Andrzej Gładysz
Kultura plastyczna w galicyjskiej edukacji a herbartyzm w prowincjonalnych szkołach średnich imperium – zarys problematyki problematyki, [w:] Szkolne podręczniki do nauki historii w Galicji, pod red. J. Jakutowicz, Polska Akademia Nauk / Stacja Naukowa w Wiedniu, Wiedeń 2018, s. 101-118
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
nauki o sztuce
dr hab. Dorota Kudelska prof. KUL
Bildnerische Erziehung im galizischen Bildungswesen und der Herbartianismus an Mittelschulen in den Ländern der Habsburgermonarchie [Kultura plastyczna w galicyjskiej edukacji a herbartyzm w prowincjonalnych szkołach średnich imperium Habsburgów – zarys problematyki ]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
nauki o sztuce
dr hab. Dorota Kudelska prof. KUL
The taming of space in recovered territories. The participatory aspects of biennale of spatial forms in Elbląg and visual arts symposium Wrocław '70 [Oswajanie przestrzeni ziem odzyskanych. Aspekty partycypacyjne biennale form przestrzennych w Elblągu i sympozjum plastycznego Wrocław '70]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki o sztuce
dr Elżbieta Błotnicka-Mazur
„Time for Revolution / Revollusion”. Awangarda między przeszłością a teraźniejszością, archiwum a performansem
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki o sztuce
dr Anna Dzierżyc-Horniak
Życie Teatralne w Lublinie w XIX i XX wieku
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
literaturoznawstwonauki o kulturze i religiinauki o sztucepedagogika
dr Elżbieta Stoch
Cantantes a quattuor voci
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
historianauki o sztuce
dr Andrzej Gładysz
Ogółem w bazie dostępnych jest: 33471 zweryfikowanych pozycji.