Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
A Nineteenth-Century Processional from the Archive of Bonifratres in Cracow (Kraków). A Contribution to Research into Latin Monody [ XIX- wieczny procesjonal z Archiwum Konwentu Bonifratrów w Krakowie – źródło do badań monodii łacińskiej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o sztuce
Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski prof. KUL
“Eingetauscht gegen Dubletten vom Kgl. Kunstgewerbemuseum in Berlin” – textiles from the Carl Schmidt’s collection in the Jagiellonian University Museum in Cracow*
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o sztuce
dr Anna Głowa
In hoc signo vinces. O meandrach tradycji ikonograficznej w sztuce nowożytnej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o sztuce
dr hab. Aneta Kramiszewska
List Apostolski Duodecimum Saeculum Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji Tysiąc Dwusetnej Rocznicy Soboru Nicejskiego II. Miejsce Ikony w wierze i rozumieniu św. Jana Pawła II „Roczniki Humanistyczne KUL”, z. 4 (2020) – artykuł złożony do druku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o sztuce
prof. dr hab. Urszula Mazurczak
Klasyczne i nieklasyczne wizualizacje ciała ludzkiego w średniowiecznej plastyce. Poznawcze i artystyczne aspekty w wyobrażaniu cielesności i duchowości. złożony do serii wydawniczej Obrazy i Poznanie , pod redakcją Macieja Teodora Kociuby, Tom III, Obraz między sacrum i profanum. Red. Maciej Teodor Kociuba, Wydawnictwo UMCS Lublin 2020 - artykuł złożony do druku
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o sztuce
prof. dr hab. Urszula Mazurczak
Ikonografia św. Judy Tadeusza w sztuce europejskiej i polskiej, złożony do książki „Święty Juda Tadeusz w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej o dziś. Perspektywa uniwersalna i regionalna”, red. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, Wydział Teologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2020. - artykuł złożony do druku
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o sztuce
prof. dr hab. Urszula Mazurczak
Przyroda realna – przyroda idealna. Antropologiczny kontekst wizualizacji przyrody w malarstwie średniowiecznym, [w:] Krajobraz jako wartość kulturowa i przyrodnicza, red. Prof. Maciej Kociuba, dr Krzysztof Rojek, Wydawnictwo UMSC w Lublinie, Lublin 2020. – artykuł złożony do druku
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o sztuce
prof. dr hab. Urszula Mazurczak
Znaczenia ‘sukienek’ dla Maryi i Jezusa jako wotum i jako uzmysłowienie piękna transcendentnego, [w:] Jasna Góra - skarbiec kultury europejskiej i polskiej, red. Ewelina Dziekońska-Chudy, Częstochowa 2020. – artykuł złożony do druku
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o sztuce
prof. dr hab. Urszula Mazurczak
Charyty w recepcji sztuki średniowiecznej wizualizacja piękna dobra i prawdy, [w:] Charyty, radość, wdzięk optymizm w literaturze i sztuce, red. prof. Maria Korytkowska, Universitas, Kraków 2020 - artykuł złożony dod druku
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o sztuce
prof. dr hab. Urszula Mazurczak
Paleographic Characteristics of Musical Notation in the Twelfth-Century Pontificale Plocense [Cechy paleograficzne notacji muzycznej w Pontificale Plocense z XII wieku]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o sztuce
Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski prof. KUL
Karol Szymanowski w refleksji Aleksandra Tansmana
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o sztuce
dr hab. Małgorzata Gamrat
Opera to czy oratorium: ‘Mojzesz w Egipcie’ Rossiniego według Balzaka, w: Kantata i oratorium w historii kultury polskiej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o sztuce
dr hab. Małgorzata Gamrat
W orkiestrze czy solo? Norwid w paryskiej pracowni Juliusza Kossaka
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
literaturoznawstwonauki o sztuce
dr Edyta Chlebowska
Z krakowskich zbiorów: dwa szkice ołówkowe Norwida
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o sztuce
dr Edyta Chlebowska
Семиотические ограничения модернизации ранних переводов Библии [Semioticzieskije ograniczenija modernizacii rannych pieriewodow Biblii]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
językoznawstwoliteraturoznawstwonauki o kulturze i religiinauki o sztuce
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
Polskie kolędy i pastorałki w źródłach pisanych i ludowej tradycji muzycznej
Książka naukowa nierecenzowana
Rok: 2020
nauki o sztuce
dr Kinga Strycharz-Bogacz
Rola nauczania teorii muzyki w procesie kształcenia muzyków we Francji w okresie kształtowania się nowoczesnego systemu szkolnictwa muzycznego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o sztuce
dr hab. Małgorzata Gamrat
D. Kudelska, Krótkie spotkanie form przed definitywnym rozstaniem. Johannes Itten i Tytus Czyżewski : Emanacje. Prof. Jerzemu Malinowskiemu na urodziny, red. A. Kulczewska-Wójcik, J. W. Sienkiewicz, Zeszyt monograficzny: "Pamiętnik Sztuk Pięknych. Nowa seria" 15, 2020, S. s. 317-323 il.: [zeszyt monograficzny]"Pamiętnik Sztuk Pięknych. Nowa seria" 15, 2020, S. s. 317-323 il.,
Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2020
nauki o sztuce
dr hab. Dorota Kudelska prof. KUL
D. Kudelska, Plastyczna forma egzotycznej Galicji, w: Wokół malarstwa monachijskiego - wiek XIX. Monachium, Wiedeń, Paryż, Suwałki 2020, s. 63-78, il.
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki o sztuce
dr hab. Dorota Kudelska prof. KUL
Praktyka wykonawcza francuskiej muzyki organowej XVII wieku według anonimowego rękopisu "Manière de toucher l’orgue" (ok. 1670-1685)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o sztuce
dr hab. Miłosz Aleksandrowicz
Archiwum ks. Bronisława Ussasa (1885-1977) w zbiorach specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o sztuce
dr hab. Krzysztof Gombin
The presence of European Modern Art on Polish Territories at the Turn of the 19th and 20th Centuries, w: Życie artystyczne ośrodków prowincjonalnych na ziemiach polskich i w Europie Środkowej w drugiej połowie XIX i początkach XX wieku Przemiany, formy i funkcje, red. Iwona Barańska, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2020, 30-39. [The presence of European Modern Art on Polish Territories at the Turn of the 19th and 20th Centuries ]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki o sztuce
dr hab. Dorota Kudelska prof. KUL
Ferula świętego papieża Pawła VI - innowacja i symbol tradycji
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o sztuce
dr hab. Irena Rolska prof. KUL
Wkład ks. profesora Jana Chwałka w organologię i sztukę budowy organów
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o sztuce
dr hab. Maria Szymanowicz prof. KUL
Organy w kościołach dekanatu zawichojskiego diecezji sandomierskiej. Instrumenty niezachowane w świetle źródeł archiwalnych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o sztuce
dr hab. Maria Szymanowicz prof. KUL
Polska bibliografia organów, Tom IV
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
nauki o sztuce
dr hab. Maria Szymanowicz prof. KUL
Uroczystości koronacyjne ikony Matki Boskiej Chełmskiej 8 września 1765
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o sztuce
dr hab. Irena Rolska prof. KUL
Program pokutny w dawnym kościele misjonarzy w Siemiatyczach
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o sztuce
dr hab. Irena Rolska prof. KUL
O reminiscencjach konfliktu o ordynację ostrogską w sztuce kręgu Jana Klemensa Branickiego.
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o sztuce
dr hab. Krzysztof Gombin
Musica sacra im Schaffen von Krzysztof Penderecki
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2020
nauki o sztuce
dr Andrzej Gładysz
Ogółem w bazie dostępnych jest: 38233 zweryfikowanych pozycji.