Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
"...dum Capitolium scandet cum tacita virgine pontifex”. Funkcja figury pochodu w pieśni III, 30 Exegi monumentum Horace
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr Wojciech Kopek
Le théâtre de la démence (et de la libération?): Jean-François-Farid Boukraba [Teatr schizofrenii (i wyzwolenia?): Jean-Francois-Farid Boukraba ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr hab. Witold Wołowski prof. KUL
Du sémantique au théâtral : lecture isotopique et scénologique du "Drame des constructeurs" d’Henri Michaux [Lektura izotopiczna i scenologiczna "Le drame des constructeurs" Henriego Michaux w ujęciu semantycznym i teatrologicznym ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwoliteraturoznawstwo
dr hab. Katarzyna Wołowska prof. KUL
Przekraczanie granic rzeczywistych i umownych w życiu i twórczości Łesi Ukrainki
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr Marta Kaczmarczyk
W pułapce sacrum i profanum. Ja (Romantyczność) Mykoły Chwylowego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr Albert Nowacki
Teatr szkolny - wartością dla szkoły. O roli teatru szkolnego na przykładzie Teatru Beznazwy z Zespołu Szkół salezjańskich w Łodzi
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
literaturoznawstwo
Ks. dr Mariusz Lach
Od integracji do dezintegracji, od Heimatu do wielu ojczyzn. Aktualna debata o społeczeństwie mniejszościowym w Niemczech. Studium przypadku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr hab. Małgorzata Dubrowska prof. KUL
Trwać w języku – przypadek Stanisława Wygodzkiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr Monika Szabłowska-Zaremba
Dramat imaginacyjny Wyspiańskiego. O niedrukowanej pracy Ireny Sławińskiej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek
La République Démocratique du Congo: dramatrugies du conflit (idées et formes) [Republika Demokratyczna Kongo: dramatrugie konfliktu (idee i formy)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr hab. Witold Wołowski prof. KUL
Znaki (nie)pamięci. Twórczość prozatorska Iwana Ptasznikaua w świetle jego wspomnień i tekstów krytycznych
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr hab. Beata Siwek prof. KUL
Inside Noise: Intersemiotic Translation and Metatheatre in Radio Drama [Inside Noise: Intersemiotic Translation and Metatheatre in Radio Drama]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr Łukasz Borowiec
„Helena symbolem nieszczęść”. O roli mneme – „pamięci” w prologu Pochwały Heleny Gorgiasza z Leontinoi
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr hab. Krzysztof Narecki prof. KUL
Thinking. The Heart of the Media [Medialne fenomeny i paradoksy]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
literaturoznawstwonauki o komunikacji społecznej i mediach
prof. dr hab. Jacek Dąbała
"Polonez na pożegnanie ojczyzny" Zygmunta Haupta i "Rzeka graniczna" Józefa Łobodowskiego jako utwory o przekraczaniu granic
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr hab. Paweł Panas
Humanistyka bielańska - reminiscencje
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Andrzej Tyszczyk
Habent sua fata libelli a nawet pojedyncze frazy…
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr Agnieszka Bielak
Strach po słowiańsku. O nowym rosyjskim kinie grozy
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
literaturoznawstwosztuki filmowe i teatralne
dr hab. Marcin Cybulski
"Bruzda losów w dłoni...". O materialistycznym aspekcie poezji Zbigniewa Herberta
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr hab. Tomasz Garbol
Gustaw Herling-Grudziński, Dziennik pisany nocą vol.3 1993-2000
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr hab. Paweł Panas
"Helaas hebben wij het boek niet kunnen plaatsen." De wondere wegen van het literair agentschap DILIA ["Niestety nie mogliśmy zamieścić książki.” Cudowne drogi Agencji Literackiej DILIA]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Wilken Engelbrecht
Posthuman Transgression of Boundaries in Octavia Butler’s Kindred [Posthumanistyczne przekraczanie granic w powieści Octavii Butler „Kindred”]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
literaturoznawstwo
mgr Maciej Czerniakowski
Le calendrier révolutionnaire de 1793 ou les quatre saisons de la République [Le calendrier révolutionnaire de 1793 ou les quatre saisons de la République]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
Dawid Gostyński, "Byt i rozpad. Poetyckie antynomie Marcina Sendeckiego" – rozważania na marginesach w 7 wątkach
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr Grzegorz Jędrek
Songwriter i tradycje literackie. O twórczości Adama Sikorskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr hab. Marcin Cybulski
Gesty pożegnania. Ignacy Karpowicz, Marcin Wicha, Marek Bieńczyk
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr Małgorzata Peroń
Doświadczenie religijne w twórczości Józefa Czapskiego
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr Agnieszka Bielak
Platon: Jon
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr hab. Ewa Osek prof. KUL
Sobre la poética apocalíptica de La Numancia de Cervantes. Análisis de la trama alegórica [O poetyce apokaliptycznej La Numancia de Cervantes. Analiza fabuły alegorii]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
historialiteraturoznawstwo
dr Pablo de la Fuente de Pablo
Podróż do Burmy Gustawa Herlinga-Grudzińskiego – perspektywy badawcze. Rekonesans
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr hab. Paweł Panas
Ogółem w bazie dostępnych jest: 39476 zweryfikowanych pozycji.