Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
A practical comparison of selected methods of evaluating multiple-choice options through classical item analysis [Praktyczne porównanie wybranych metod ewaluacji odpowiedzi w zadaniach wielokrotnego wyboru w ramach klasycznej analizy zadań testowych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
językoznawstwopedagogika
dr hab. Wojciech Malec
O wykorzystaniu dwutekstów filmowych w rosyjsko-polskiej leksykografii przekładowej
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
językoznawstwo
dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst prof. KUL
De paradoxale strijd van Esperanto voor tolerantie [Paradoksalna walka Esperanto o tolerancję ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
językoznawstwo
mgr Jan Fabry
Les catégorisations scientifiques doivent-elles avoir un impact sur les définitions lexicographiques ? [Czy kategorie naukowe magą mieć wpływ na definicje leksykograficzne?]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
językoznawstwo
prof. dr hab. Dorota Śliwa
"Godzinki moskalofilskie" Telesfora Chełchowskiego – uwagi o strukturze i stylu
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
językoznawstwo
dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka prof. KUL
Obraz onomastyczny powiatu borszczowskiego w województwie podolskim I Rzeczypospolitej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
językoznawstwo
dr hab. Anna Czapla
On the Canvas of the Psalter and the Psalter on the Canvas: In Praise of Interdisciplinarity [Na kanwie Psałterza, czy Psałterz na kanwie. Interdyscyplinarność w praktyce]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
językoznawstwo
dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik prof. KUL
Scottish Gaelic in Peter Simon Pallas’s Сравнительные Словари [Scottish Gaelic in Peter Simon Pallas’s Сравнительные Словари]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
językoznawstwo
dr Mark Ó Fionnáin
Review of Various Dimensions of Contrastive Studies by Bożena Cetnarowska, Marcin Kuczok and Marcin Zabawa (eds.), Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016.
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
językoznawstwo
dr Sławomir Zdziebko
A Scot Who Could Not Do What He Did. An Investigation into a Translation of the Psalter [Anonimowy przekład Psałterza ze Szkotem w tle ]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
językoznawstwo
dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik prof. KUL
O kształtowaniu ducha w "Eleusis". Uwagi na podstawie pamiętnika legionisty Władysława Kopycińskiego z lat 1911-1920
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
językoznawstwo
Małgorzata Nowak
Vertalen in het vreemdetalenonderwijs? Studenten aan het woord... [Tłumaczenie w nauczania języków obcych? Ankieta wśród studentów studiów magisterskich Filologia Niderlandzka KULu]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
językoznawstwo
dr hab. Muriel Waterlot
Audiodeskrypcja po rosyjsku – analiza językowa
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
językoznawstwo
dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst prof. KUL
Perturbation du cadre temporel et participatif de l’interaction sur les forums de discussion en ligne [Zaburzenie czasowych i aktancyjnych parametrów interakcji słownej na forach dyskusyjnych w Internecie]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
językoznawstwo
dr hab. Katarzyna Wołowska prof. KUL
Acerca de las propiedades temporales y aspectuales del perfecto en español y en inglés: una perspectiva didáctica [Wartości temporalne i aspektualne kategorii perfecto / perfect w języku hiszpańskim i angielskim: perspektywa dydaktyczna]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
językoznawstwo
dr Tomasz Niestorowicz
Humanitate ac vita Venceslai Pyczek inspirati
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
językoznawstwoliteraturoznawstwonauki o kulturze i religii
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
Weismanista i „nostratysta”. Lingwistyczne uwagi na marginesie kilku opowiadań Warłama Szałamowa
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
historiajęzykoznawstwoliteraturoznawstwo
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
The syntax of accusative and dative Experiencers in Polish [Składnia Eksperiencerów w bierniku i celowniku w języku polskim ]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
językoznawstwo
prof. dr hab. Anna Bondaruk
Psych verbs: Setting the scene [Czasowniki psychologiczne: zarysowanie problemu]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
językoznawstwo
prof. dr hab. Anna Bondaruk
Il troppo stroppia? La sinonimia dei termini medici italiani nella traduzione polacca [Il troppo stroppia? La sinonimia dei termini medici italiani nella traduzione polacca]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
językoznawstwo
dr Katarzyna Maniowska
Efectos de la subtitulación en la comprensión y adquisición del léxico en estudiantes polacos de ELE [WPŁYW SUBTYTULACJI NA ROZUMIENIE ORAZ AKWIZYCJĘ LEKSYKALNĄ U POLAKÓW UCZĄCYCH SIĘ JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO JAKO OBCEGO]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
językoznawstwo
mgr Leticia López Martínez
Análisis de las expresiones con verbos de movimiento en función de economía y redundancia léxicas: estudio contrastivo inglés-español [Analiza wyrażeń z czasownikami ruchu w kontekście ekonomii i redundancji leksykalnej: Studium kontrastywne angielsko-hiszpańskie]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
językoznawstwo
mgr Katarzyna Kaczyńska
How complex are deverbal nouns? Argument and event structure in synthetic -ing compounds in English [Jak złożone są rzeczowniki dewerbalne? Struktura argumentu i zdarzenia w angielskich złożeniach syntetycznych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
językoznawstwo
dr Sebastian Wasak
Tamás Karáth. Richard Rolle: The Fifteenth-Century Translations. Medieval Church Studies 40. Turnhout: Brepols, 2018. Pp. 370. $130.00 (cloth). [Tamás Karáth. Richard Rolle: The Fifteenth-Century Translations. Medieval Church Studies 40. Turnhout: Brepols, 2018. Pp. 370. $130.00 (cloth).]
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2020
językoznawstwo
dr Kinga Lis
Entrepreneurial Potential of Students Graduating from Translation Studies [Potencjał przedsiębiorczy studentów kierunków translatorycznych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
językoznawstwo
dr hab. Konrad Klimkowski
Ciekawostki semiotyczne #6 — 7 mitów o języku migowym
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2020
filozofiajęzykoznawstwo
mgr Nastazja Stoch
"Je regarde ton âme avec délice" – analyse contrastive des verbes de perception visuelle polonais et français à partir de Dzienniczek (Petit Journal) de Soeur Faustine [Analiza kontrastywna polskich i francuskich czasowników percepcji wzrokowej na podstawie "Dzienniczka" siostry Faustyny]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
językoznawstwo
prof. dr hab. Dorota Śliwa
Włoski przyimek PER w orzeczeniach lekarskich z perspektywy tłumacza
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
językoznawstwo
dr Katarzyna Maniowska
Introduction to Celtic Languages [Wstęp do języków celtyckich]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
językoznawstwo
dr hab. Maria Bloch-Trojnar prof. KUL
Derivational Networks in Irish [Słowotwórcze kategorie radialne w języku irlandzkim]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
językoznawstwo
dr hab. Maria Bloch-Trojnar prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 37384 zweryfikowanych pozycji.