Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Galewska, K.: Wtórne użycie nazw własnych na przykładzie języka polskiego, angielskiego i chińskiego
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2022
językoznawstwo
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
Une introduction à l'analyse des verbes polonais de perception auditive słyszeć et słuchać et leurs traductions en français [Wstęp do analizy polskich czasowników percepcji słuchowej "słyszeć" i "słuchać" oraz ich tłumaczeń na język francuski]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
językoznawstwo
prof. dr hab. Dorota Śliwa
Un commentaire médiéval aux Métamorphoses. Le Vaticanus Latinus 1479, Livres I à V. Texte établi, introduit et annoté par Lisa Ciccone et traduit par Marylène Possamai-Pérez avec la collaboration de Prunelle Deleville (Textes littéraires du moyen âge, 56). Paris 2020 (Classiques Garnier), 942 S. [Średniowieczny komentarz do Metamorfoz. Vaticanus Latinus 1479, księgi od I do V. Tekst opracowała, wstępem i przypisami opatrzyła Lisa Ciccone, a przełożyła Marylène Possamai-Pérez przy współpracy Prunelle Deleville (Textes littéraires du moyen âge, 56). Paryż 2020 (Classiques Garnier), 942 S.]
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2022
językoznawstwo
prof. dr hab. Wilken Engelbrecht
Commentaire Vulgate des Métamorphoses d’Ovide. Livres I–V. [Commentaire Vulgate des Métamorphoses d'Ovide. Livres I-V]
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2022
językoznawstwo
prof. dr hab. Wilken Engelbrecht
Korpusy językowe w polsko-rosyjskim projekcie leksykograficznym "Architektura i urbanistyka"
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
językoznawstwo
dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst prof. KUL
A Comparison of Bi-Aspectual Verbs Borrowed from Latin into Dutch, Czech and Polish [Porównanie dwuaspektowych czasowników zapożyczonych z łaciny do języka niderlandzkiego, czeskiego i polskiego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
językoznawstwo
dr Agnieszka Flor-Górecka
A Comparison of Bi-Aspectual Verbs Borrowed from Latin into Dutch, Czech and Polish [Porównanie dwuaspektowych czasowników zapożyczonych z łaciny do języka niderlandzkiego, czeskiego i polskiego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
językoznawstwo
prof. dr hab. Wilken Engelbrecht
Handleidingen voor de lezer. Periteksten in Centraal- en Oost-Europa (1945-1990). Een verkennend onderzoek [Instrukcje dla czytelników. Peryteksty w Europie Środkowej i Wschodniej (1945-1990). Badanie rozpoznawcze]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
językoznawstwoliteraturoznawstwo
prof. dr hab. Wilken Engelbrecht
Ars amandi w katechizm ubrana
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
językoznawstwo
dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka prof. KUL
Komunikacja Kościoła katolickiego w Polsce w okresie pandemii Covid-19. Raport z badań interdyscyplinarnych
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2022
językoznawstwonauki o komunikacji społecznej i mediachnauki teologiczne
Małgorzata Nowak
Językowe wyznaczniki czasu agrarnego (na przykładzie XVII-wiecznych poradników rolniczych Jakuba Kazimierza Haura)
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
językoznawstwo
dr hab. Cecylia Galilej
Jeszcze o popularyzacji nauki o języku dawniej i dziś
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
językoznawstwo
dr hab. Mariusz Koper
Komunikacja Kościoła katolickiego w Polsce w okresie pandemii Covid-19. Raport z badań interdysycplinarnych
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2022
językoznawstwonauki o komunikacji społecznej i mediachnauki prawnenauki teologiczne
Ks. dr hab. Mirosław Chmielewski
Obsceniczne, obraźliwe czy „śmieszne”? O odbiorze społecznym kilku typów nazw miejscowych pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
językoznawstwo
dr hab. Mariusz Koper
Individuale, collettiva, globale: la rappresentazione della malattia e i suoi sensi traslati [Indywidualna, zbiorowa, globalna: reprezentacja choroby i jej sensy metaforyczne]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
językoznawstwo
dr Katarzyna Maniowska
An Ghaeilge trí Shúile an Rúisigh sna 1780í: Сравнительные Словари Peter Simon Pallas [An Ghaeilge trí Shúile an Rúisigh sna 1780í: Сравнительные Словари Peter Simon Pallas]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
językoznawstwo
dr Mark Ó Fionnáin
Komunikacja Kościoła katolickiego w Polsce w okresie pandemii Covid-19. Raport z badań interdyscyplinarnych
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2022
językoznawstwonauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologicznenauki teologiczneprawo kanoniczne
dr hab. Dariusz Wadowski
Selected spontaneous phonological processes in the prehistory and history of English: an element-based approach [Wybrane spontaniczne procesy fonologiczne w prehistorii i historii języka angielskiego - analiza elementarna]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
językoznawstwo
dr hab. Krzysztof Jaskuła prof. KUL
Neologismen in coronatijd - een steekproef [Neologizmy w czasie korony - próbka]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
mgr Bas Hamers
Persiflages van Jiskefet als lesondersteuning [Persyflaże z Jiskefetu jako pomoc w prowadzeniu lekcji]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
mgr Bas Hamers
Les opérations sémantico-discursives, la constitution des motifs thématiques dans le texte et le cadre temporel de l’interprétation [Operacje semantyczno-dyskursywne, tworzenie motywów tematycznych w tekście a ramy czasowe interpretacji]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
dr hab. Katarzyna Wołowska prof. KUL
Una panoramica sui documenti medici italiani con commento linguistico [Przegląd włoskich dokumentów medycznych z komentarzem ]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
językoznawstwo
dr Katarzyna Maniowska
Lie Detection and Blindness: Research in Pandemic Times [Rozpoznawanie kłamstwa a niepełnosprawność wzrokowa: badanie w czasie pandemii]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
dr Jolanta Sak-Wernicka
Target Attainment in the Production of English Vowels by Polish Students: The Influence of Language Instruction in the Time of Covid-19, Imitation, and Musicality [Target Attainment in the Production of English Vowels by Polish Students: The Influence of Language Instruction in the Time of Covid-19, Imitation, and Musicality]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
prof. dr hab. Eugeniusz Cyran
Vandaag heeft hij weer een pesthumeur, wat een klerelijer is dat toch! Over de historische invloed van pandemieën op Nederlandse verwensingen [Dziś znów jest w cholernie złym humorze, co za zaraza! O historycznym wpływie pandemii na holenderskie przekleństwa]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
prof. dr hab. Wilken Engelbrecht
Tree pruning in the structural approach to vowel reduction and lenition [Tree pruning in the structural approach to vowel reduction and lenition]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
dr Karolina Drabikowska
Ekwiwalencja pragmatyczna w przekładzie rosyjskich pieśni Michała Glinki (do słów Nestora Kukolnika) na język polski
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
mgr Ewelina Parafińska-Korybska
El desarrollo de la competencia cultural en el entorno virtual- teoría y práctica [Rozwijanie kompetencji kulturowej w środowisku wirtualnym- teoria i praktyka]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
mgr Monika Łakuta
„Kresowa bałagułka” – lekkie wywiady o ważkich sprawach
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2021
językoznawstwoliteraturoznawstwonauki o sztuce
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
Межкультурная коммуникация и формирование языковой и лингвокультурной компетенций на занятиях РКИ в вузе на материале русских песен [Komunikacja międzykulturowa a kształtowanie kompetencji językowej i lingwokulturowej na zajęciach RKI w oparciu o piosenki rosyjskie w polskich szkołach wyższych]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak
Ogółem w bazie dostępnych jest: 41309 zweryfikowanych pozycji.