Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Leksem pole w sieci relacji semantycznych (na przykładzie XVII-wiecznych poradników rolniczych Jakuba Kazimierza Haura)
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr Cecylia Galilej
Międzywydziałowy Zakład Badań nad Kulturą Bizantyńsko-Słowiańską
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
językoznawstwo
dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst prof. KUL
Event (sub)kinds in reflexive impersonals in Polish [Podkategorie wydarzenia w impersonaliach zwrotnych w języku polskim]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr hab. Anna Malicka-Kleparska prof. KUL
Sprostowanie niektórych tłumaczeń z tureckiego ws. Nowy przekład dziejopisów tureckich Ignacego Pietraszewskiego – pomiędzy recenzją a translacją
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka prof. KUL
Direct quotation strategies in conversational Polish [Strategie przytoczenia mowy niezależnej w polszczyźnie konwersacyjnej ]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr Wojciech Guz
The use of abbreviations by superscript letter in an early fifteenth-century manuscript of the Wycliffite Bible [Użycie superskryptów w manuskrypcie Biblii Wycliffe'a z początku piętnastego wieku]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
mgr Joanna Grzybowska
Les adjectifs français formés avec le préfixe a(n)- et le rapport d’antonymie lexicale [Francuskie przymiotniki utworzone za pomocą przedrostka a(n)- a relacja antonimii leksykalnej]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr hab. Katarzyna Wołowska prof. KUL
Foreword [wstęp do książki]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
prof. dr hab. Anna Bondaruk
New Laryngeal Realism meets Polish voicing [New Laryngeal Realism meets Polish voicing]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
prof. dr hab. Eugeniusz Cyran
A corpus-based perspective on the formation of passive potential adjectives in Irish [Przymiotniki potencjane w języku irlandzkim z perspektywy korpusowej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr hab. Maria Bloch-Trojnar prof. KUL
La grammatica del linguaggio giuridico. Analisi comparativa di alcune varianti di una legge regionale [Gramatyka języka prawniczego. Analiza porównawcza niektórych wariantów prawa regionalnego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr Katarzyna Maniowska
Power Relationships in an Early Foreign Language Classroom [Relacje władzy we wczesnoszkolnym nauczaniu języków obcych]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
językoznawstwo
mgr Małgorzata Tetiurka
Instytut Filologii Słowiańskiej
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
językoznawstwo
dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst prof. KUL
The impact of negation on the verbal properties of passive potential adjectives in Polish. [Wpływ negacji na cechy werbalne pasywnych przymiotników potencjalnych w języku polskim]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr hab. Maria Bloch-Trojnar prof. KUL
La fragmentation et la circularité comme principes organisateurs de la structure du discours d’Internet à caractère dialogal (approche interprétative) [Fragmentacja i cyrkularność jako zasady organizujące strukturę tekstu dialogowego na forach internetowych (ujęcie interpretacyjne) ]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr hab. Katarzyna Wołowska prof. KUL
Position-dependent behaviour of schwa [Zachowanie samogłoski schwa zależne od pozycji w strukturze]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr hab. Anna Bloch-Rozmej prof. KUL
Polish Object Experiencer verbs in the stative and eventive passive [Polskie czasowniki z Eksperiencerem w funkcji dopełnienia w stronie biernej czynnościowej i stanowej]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
prof. dr hab. Anna Bondaruk
Sequences of three word-initial consonants in Polish place-names – Ptkanów and other matters [Sekwencje trzech spółgłosek na początku słowa w polskich nazwach miejscowych - Ptkanów i inne sprawy]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr hab. Krzysztof Jaskuła
Коммуникативное пространство русского религиозного языка в среде католиков [Przestrzeń komunikacyjna rosyjskiego języka religijnego w sferze katolików]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
językoznawstwo
dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak
Peripheral, yet in the centre – A note on the use of -ach in deverbal adjective formation in Irish. [Na marginesie choć w centrum - przymiotniki odczasownikowe zakończone na -ach w języku irlandzkim]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr hab. Maria Bloch-Trojnar prof. KUL
Argumentationstopoi − vermittelt durch Schlüsselkonzepte in Metaphern aus dem Diskurs über den Umweltschutz und die Energiepolitik. Eine framebasierte Analyse [Toposy argumentacyjne – określone poprzez kluczowe koncepty w metaforach z dyskursu o ochronie środowiska i polityce energetycznej. Analiza oparta o ramę konceptualną ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
językoznawstwo
dr hab. Magdalena Szulc-Brzozowska
La cultura e la lingua italiana nello sviluppo della conoscenza delle basi culturali d'Europa” –corso di introduzione per il I Liceo di M. Skłodowska-Curie a Ryki (Polonia), "Seria 12/15" 8/2018. (ISSN 2082-9442) [La cultura e la lingua italiana nello sviluppo della conoscenza delle basi culturali d'Europa” –corso di introduzione per il I Liceo di M. Skłodowska-Curie a Ryki (Polonia), "Seria 12/15" 8/2018. (ISSN 2082-9442)]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
językoznawstwo
dr Aleksandra Krauze-Kołodziej
Prosthetic consonants and the question of nuclear impact. Examples from Slavic languages [Protezy spółgłoskowe w językach słowiańskich a kwestia wpływu ośrodka sylaby]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
językoznawstwo
dr hab. Anna Bloch-Rozmej prof. KUL
Foreword [Przedmowa]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
językoznawstwo
dr hab. Anna Bloch-Rozmej prof. KUL
Wartościowanie motywu ‘Ojczyzny’ i ‘Synczyzny’ w Trans-Atlantyku Witolda Gombrowicza w świetle metodologii semantyki interpretacyjnej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
językoznawstwo
dr hab. Katarzyna Wołowska prof. KUL
"Niech Cię Bóg Wielki prowadzi i ścieżki Twoje prości!"– akty mowy z komponentem sakralnym w rodzinnych listach Wincentego Pola
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
językoznawstwo
Małgorzata Nowak
Polski dyskurs marketingowy. Próba definicji
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
językoznawstwo
dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Dlaczego powstają nowe przekłady? "Mistrz i Małgorzata" M. Bułhakowa w nowym tłumaczeniu na język polski
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
językoznawstwo
dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst prof. KUL
Developing Web-Based Language Tests [Tworzenie testów językowych z wykorzystaniem Internetu]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2018
językoznawstwo
dr Wojciech Malec
Buczko Dmytro
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
językoznawstwo
dr Dagmara Nowacka
Ogółem w bazie dostępnych jest: 32487 zweryfikowanych pozycji.