Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Dworzanie obcego pochodzenia wśród dworzan konnych króla Zygmunta Starego w latach 1518-1526. Część druga: Znaczenie dworzan cudzoziemców w działaniach militarnych dworu królewskiego w latach 1519-1521 z perspektywy Rejestrów popisowych dworzan konnych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
historia
dr Andrzej Gładysz
Российский период жизни профессора Александра Коссовского [Rosyjski okres życia profesora Aleksandra Kossowskiego] [[Rosyjski okres życia profesora Aleksandra Kossowskiego]]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
historia
dr Grzegorz Misiura
Sieć sakralnych obiektów cerkiewnych w granicach współczesnej Polski
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
historia
prof. dr hab. Witold Kołbuk
Obraz metropolity Andrzeja Szeptyckiego w propagandowej literaturze Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
historia
dr Paulina Byzdra-Kusz
“Under the Pacifying Arms of the Cross”. The Valley of the Fallen: a Place of Imprisonment, Reconciliation and Social Reintegration in Spain (1940-1959) [„Utuleni w ramionach Krzyża”. Dolina Poległych – miejsce uwięzienia, pojednania i reintegracji w społeczeństwie hiszpańskim (1940-1959)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
historia
dr Pablo de la Fuente de Pablo
Ksiądz profesor Bolesław Kumor (1925–2002) – kapłan i badacz dziejów Kościoła
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2021
historia
dr Paulina Byzdra-Kusz
Z dziejów Kamedułów w Rytwianach 1617-2017
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
historianauki teologiczne
Ks. dr hab. Tomasz Moskal prof. KUL
Rytwiańscy Kameduli - w teraźniejszości o przeszłości.
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
historianauki teologiczne
Ks. dr hab. Tomasz Moskal prof. KUL
Erem kamedułów w Rytwianach 1617-2017. Zabytek sztuki uświęcony modlitwą.
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
historianauki teologiczne
Ks. dr hab. Tomasz Moskal prof. KUL
Kaszëbi w Katolëcczim Ùniwersytece Lubelsczim Jana Pawła II [Kaszubi w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II]
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2021
historiajęzykoznawstwo
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
Kościół, Cerkiew i kwestia ukraińska. Spór na forum polskiego parlamentu w 1938 r.
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
historia
dr hab. Mieczysław Ryba prof. KUL
Kościół wobec chorych fizycznie i duchowo w świetle wybranych wschodnich tekstów prawnych IV wieku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
historianauki teologiczne
Ks. dr hab. Piotr Szczur
Zebrzydowscy na kartach polskiego wydania dzieła Roberta Bellarmina „De ascensione mentis in Deum per scalas rerum creatarum” z 1616 r.
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
historianauki teologiczne
Ks. dr hab. Tomasz Moskal prof. KUL
Trzy żony króla Zygmunta Augusta. Bezdzietność ostatniego Jagiellona a unia polsko-litewska w Lublinie w 1569 roku
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
historia
dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka
Kościoły koprzywnickie w świetle protokołu powizytacyjnego z 1782 roku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
historianauki teologiczne
Ks. dr hab. Tomasz Moskal prof. KUL
Female religious congregations in Poland in the face of changes from Communism to the transformation period (1945–2000) [Żeńskie zgromadzenia zakonne w Polsce, wobec przemian od komunizmu do ponowoczesności (1945-2000)]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
historia
S. dr hab. Agata Mirek prof. KUL
Obiekty cerkiewne we współczesnej Polsce jako spuścizna materialna wschodniego chrześcijaństwa
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
historia
prof. dr hab. Witold Kołbuk
Antoni Benedykt Konstanty Lubomirski
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
historia
Ks. dr hab. Sławomir Zych
Ochronki w Królestwie Polskim w świetle akt Rady Głównej Opiekuńczej (1832-1870)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
historiapedagogika
dr hab. Wiesław Partyka
Z Towarzystwa Jezusowego do Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych. Myśl pedagogiczna Grzegorza Piramowicza a Ratio Studiorum
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
historia
dr hab. Ewa Ziółek
Geografia mentalna a Kresy
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
historiajęzykoznawstwonauki o kulturze i religii
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
Posiedzenie Komisji Bizantynologicznej Polskiego Towarzystwa Historycznego (KB PTH) (Lublin, 23 XI 2019)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
historia
dr hab. Piotr Kochanek prof. KUL
:Łukasz Pigoński, Polityka zachodnia cesarza Marcjana (450-457) i Leona I (457-474), Byzantina Lodziensia 29, Łódź 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss. 223 + VII
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2021
historia
dr hab. Piotr Kochanek prof. KUL
Kitab Futuh el-Sham (Pseudo-) Muhammada ibn Umar al-Waqidi’ego jako źródło do studium bitwy nad rzeką Jarmuk (636)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
historia
mgr Andrii Matvieiev
Apostoł Wielkiej Emigracji. Bogdan Jański i powstanie Zakonu Zmartwychwstańców.
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2021
historia
dr hab. Tomasz Panfil
Spies and diplomats.Spanish Intelligence Service in the Eighteenth Century [Szpiedzy i dyplomaci, Hiszpańskie służby wywiadowcze w XVIII wieku]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
historia
dr hab. Cezary Taracha prof. KUL
Kontekst
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2021
historia
prof. dr hab. Rafał Wnuk
Oddziały zbrojne polskiego podziemia niepodległościowego i organizacje młodzieżowe - próba ujęcia statystycznego.
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
historia
prof. dr hab. Rafał Wnuk
Zarys dziejów polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
historia
prof. dr hab. Rafał Wnuk
„Nie tylko Szare Szeregi”. Konspiracyjne harcerstwo polskie w okresie II wojny światowej ..
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
historia
dr Ewa Rzeczkowska
Ogółem w bazie dostępnych jest: 39649 zweryfikowanych pozycji.