Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Ecclesiastical and Theological aspects of the coronation acts of the polish kings in the middle ages [Kościelne i teologiczne aspekty akt koronacyjnych królów polskich w średniowieczu ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
historianauki teologiczne
Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak prof. KUL
Biography in the Museum: A Multimedia Presentation of Saint Zygmunt Szczęsny Feliński’s Life [Biografia w muzeum. Multimedialna prezentacja życiorysu św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
historia
dr hab. Joanna Szady
Organizacja diecezji chełmskiej w świetle relacji “ad limina” z 1594 r.
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
historia
dr hab. Bogumił Szady prof. KUL
Muzeum Lat Dziecięcych Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zuzeli
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
historia
dr Artur Hamryszczak
"Informował, wprowadzając szczyptę rodzinności". Omówienie czasopisma "Teologia w Polsce. Biuletyn Informacyjny. Dokumenty, studia, informacje" (1983-2006)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
historia
dr Paulina Byzdra-Kusz
Ks. Henryk Misztal (1936-2020)
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2020
historia
dr Artur Hamryszczak
Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II : kronika stulecia 1918-2018
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
historianauki o komunikacji społecznej i mediach
dr Joanna Nastalska-Wiśnicka
"Ankieta duszpasterska z 1930 r." oraz "Sprawozdanie duszpasterskie za rok 1930" i ich rola w planach odnowy życia społeczno-religijnego w diecezji kieleckiej w okresie międzywojennym
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
historia
Ks. dr hab. Grzegorz Bujak prof. KUL
Rejestr dworzan konnych Zygmunta I Starego wysłanych do walki z Krzyżakami pustoszącymi Mazowsze na przełomie lipca i sierpnia 1520 roku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
historia
dr Andrzej Gładysz
Represje władz komunistycznych wbec organizatorów i nauczających religii w punktach katechetycznych na terenie diecezji kieleckiej w latach 1961-1964
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
historia
Ks. dr Tomasz Gocel
Trudny przeciwnik. Arcybiskup Ignacy Tokarczuk
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
historia
dr hab. Sabina Bober prof. KUL
Samorząd terytorialny – 30 lat doświadczeń samorządu (gminnego) w Polsce
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
historia
dr hab. Robert Kozyrski prof. KUL
Kaszubi na KUL
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2020
historiajęzykoznawstwonauki o kulturze i religii
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
Jan Paweł II i szachy
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
historialiteraturoznawstwonauki o kulturze fizycznej
dr hab. Marcin Cybulski
Sprawy kanonizacyjne za pontyfikatu papieża Jana Pawła II. Studium prawno-historyczne
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
historianauki prawne
dr Artur Lis
[Recenzja] Ks. Stanisław Longosz, Opera minora selecta, do druku podali i zredagowali Jan Iluk i Wojciech Staniszyński, Warszawa 2019, Wydawnictwo "Sub Lupa", ss. 450
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2020
historia
dr hab. Piotr Kochanek prof. KUL
Map of Albi as a Geopolitical Cryptogram. Proposal for a New Interpretation [Mapa z Albi jako geopolityczny kryptogram. Propozycja nowej interpretacji]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
historia
dr hab. Piotr Kochanek prof. KUL
Zakony żeńskie w okresie przełomu 1989-1991/1992
Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2020
historia
S. dr hab. Agata Mirek prof. KUL
Casus „Gutfora”, czyli o polskich zwolennikach wczesnej reformacji i ich procesach. Uwagi źródłoznawcze w związku z książką Natalii Nowakowskiej o królu Zygmuncie Starym i Marcinie Lutrze
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
historia
dr hab. Paweł Kras prof. KUL
Ewolucja roli polskich organizacji emigracyjnych po powstaniu styczniowym (do roku 1880)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
historia
dr Daniel Kiper
Listy pasterskie, okólniki i inne pisma rektora Polskiej Misji Katolickiej, ks. Leona Łagody, w zbiorach Archiwum PMK w Paryżu
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
historia
Ks. dr hab. Sławomir Zych
Korespondencja przeora Jasnej Góry z władzami Księstwa Warszawskiego w sprawie sum lokowanych w Wiedeńskim Banku Miejskim.
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
historia
dr hab. Ewa Ziółek
Wewnętrzny wymiar polityki historycznej Prawa i Sprawiedliwości w latach 2015-2019 - główne założenia
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
historianauki o polityce i administracji
dr Konrad Słowiński
Związek Radziecki i Polska w pierwszym okresie II wojny światowej. Wrzesień 1939-czerwiec 1941
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
historia
prof. dr hab. Rafał Wnuk
Niemiecka okupacja Polski i ZSRR
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
historia
prof. dr hab. Rafał Wnuk
Związek Radziecki i Polska w koalicji antyhitlerowskiej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
historia
prof. dr hab. Rafał Wnuk
Kwolek czy Chwałek? O nazwisku rodowym słynnej chemiczki
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
historiajęzykoznawstwonauki o kulturze i religii
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
Antyczna armia przeciwko groźnym zwierzętom w Panteonie sandomierskim
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
historia
dr hab. Jan Ptak
Tradycje kulturowe i kulinarne na Warmii, Mazurach i Powiślu
Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2020
historia
dr Edward Gigilewicz
Charakterystyka historyczna regionu Warmii, Mazur i Powiśla
Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2020
historia
dr Edward Gigilewicz
Ogółem w bazie dostępnych jest: 38233 zweryfikowanych pozycji.