Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
O początkach lubelskiej wieży zamkowej
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
historia
dr hab. Jacek Chachaj prof. KUL
Gazeta parafialna „Echo Dąbrowicy” (1993-2019). 25 lat posługi dla lokalnej wspólnoty
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
historia
dr hab. Cezary Taracha
If there is somenone who is braver wthan we are... Fortunes of the Polish Chevau-legers of the Imperial Guard [Jeżeli kto waleczniejszy od nas... Niewojenne przypadki szwoleżerów Gwardii Napoleona]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
historia
dr Marcin Baranowski
Wykaz zniszczeń w obiektach sakralnych diecezji lubelskiej po II wojnie światowej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
historia
dr Joanna Kumor-Mielnik
"El Procés". A Prospective of the Catalonian Nationalism ["El Proces". Perspektywa katalońskiego nacjonalizmu]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
historia
dr hab. Cezary Taracha
Środowisko organistów diecezji lubelskiej w latach 1918-1992. Studium historyczno-prozopograficzne
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
historia
dr Grzegorz Misiura
Czas podjęcia budowy wieży zamkowej w Lublinie w świetle najnowszych badań archeologicznych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
historia
dr hab. Jacek Chachaj prof. KUL
Źródła informacji o działaniach wojennych w dzienniku ks. Józefa Rokosznego z lat 1914–1916
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
historia
dr hab. Jan Ptak
Czarne księgi rewolucji francuskiej (rec.: François Souchal, Wandalizm rewolucji, tłum. i komentarze Paweł Migasiewicz, Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, Warszawa 2016, ss. 373+1)
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2019
historia
dr hab. Ewa Ziółek
Grody Lubelszczyzny od XI do początków XIV wieku
Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2019
historia
dr hab. Jacek Chachaj prof. KUL
A Historical Outline of the Faculty of Theology 1918-2018
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
historianauki teologiczne
Ks. dr hab. Tomasz Moskal prof. KUL
"Był daleki od nienawiści, także w stosunku do swoich oprawców... "Sprawa Adama Gajdka jako przykład zbrodni komunistycznej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
historia
dr Ewa Rzeczkowska
Zasób ksiąg metrykalnych w archiwach parafii rzymskokatolickich Lubelszczyzny. Część III
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
historia
dr Piotr Rachwał
Przetrwanie Żydów w czasie Holokaustu jako problem badawczy
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
historia
dr hab. Sabina Bober
The Objectives and Tasks of the Internal Historical Politics Imposed by the Law and Justice Party in the Years 2005–2007 [Cele i zadania wewnętrznej polityki historycznej Prawa i Sprawiedliwości w latach 2005-2007]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
historianauki o polityce i administracji
dr Konrad Słowiński
Ofiary rzezi czy męczennicy za wiarę? O możliwości prowadzenia procesów beatyfikacyjnych
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
historiaprawo kanoniczne
prof. dr hab. Wiesław Bar
Biskup Marian Fulman i diecezja lubelska u progu odzyskania niepodległości przez Polskę i powrotu bernardynów do Radecznicy
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
historianauki teologiczne
Ks. dr hab. Tomasz Moskal prof. KUL
Komunizm w przestrzeni muzealnej Uwagi o książce Anny Ziębińskiej-Witek "Muzealizacja komunizmu w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej"
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2019
historia
prof. dr hab. Rafał Wnuk
Patrocinia kościołów archidiakonatu sandomierskiego do końca XIII wieku
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
historianauki teologiczne
Ks. dr hab. Tomasz Moskal prof. KUL
Quidam de gregariis militibus… Pospolici ludzie jako bohaterowie piastowskich wojen
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
historia
dr hab. Jan Ptak
Германская оккупация Польши и СССР [Niemiecka okupacja Polski i ZSRR]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
historia
prof. dr hab. Rafał Wnuk
СССР и Польша в антигитлеровской коалиции [Polska i Związek Radziecki w koalicji antyhitlerowskiej ]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
historia
prof. dr hab. Rafał Wnuk
Eriugena - filozof renesansu karolińskiego
Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2019
filozofiahistorianauki teologiczne
prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
Dwa wywiady z adiutantem ks. Józefa Poniatowskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
historia
dr Marcin Baranowski
Modele ewangelizacji kultur i inkulturacji wiary w teologii latynoamerykańskiej. Wydanie II poprawione
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
historianauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak prof. KUL
On a Virtuous Official and a Good Citizen: Canon Augustyn Lipiński’s Philosophy of Exercising Power (Based on the Sermon Preached in Krakow on 8th May 1810) [O cnotliwym urzędniku i dobrym obywatelu: kanonika Augustyna Lipińskiego filozofia sprawowania władzy (na kanwie kazania wygłoszonego w Krakowie 8 maja 1810 r.)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
historia
dr hab. Ewa Ziółek
Советский Союз и Польша на первом этапе второй мировой войны. Сентябрь 1939 – июнь 1941 г. [Związek Radziecki i Polska na pierwszym etapie II wojny światowej. Wrzesień 1939 - czerwiec 1941]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
historia
prof. dr hab. Rafał Wnuk
Czeczott (Danilewicz-Czeczott) Witold Tadeusz Maria
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
historia
dr hab. Irena Wodzianowska
Institute of Church History and Patrology [Instytut Historii Kościoła i Patrologii]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
historianauki teologiczne
Ks. dr hab. Piotr Szczur
[Rev.:] The Chronicle of the Salesian Philosophical Institute in Marszałki 1935-1939, edited and published by Rev. Waldemar Witold Żurek SDB, ‘The Library of the Salesian Province of St Jack in Poland’. No. 9, Gaudium Publishing House, Lublin 2018, pp. 532 [[Rec.:] Kronika Salezjańskiego Instytutu Filozoficznego w Marszałkach 1935-1939, opracował i wydał drukiem ks. Waldemar Witold Żurek SDB, „Biblioteka Salezjańskiej Inspektorii św. Jacka w Krakowie”. Nr 9, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2018, ss. 532]
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2019
historia
dr Artur Hamryszczak
Ogółem w bazie dostępnych jest: 35485 zweryfikowanych pozycji.