Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Figuralne motywy winietowe w polsko-amerykańskich pismach periodycznych przełomu XIX i XX wieku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
historia
dr Daniel Kiper
Uzbrojenie i oporządzenie uczestników jagiellońskich wypraw do Czech i na Węgry w 1471 roku w rachunkach podskarbiego Tomasza Trąpczyńskiego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2023
historia
dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka
The Beguines of Medieval Świdnica. The interrogations of the Daughters of Odelindis in 1332 [Beginki w średniowiecznej Świdnicy. Przesłuchania "córek Odelindy" w 1332 r.]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2023
historia
dr hab. Paweł Kras prof. KUL
Przez Lublin i Sandomierz do Krakowa, Przemyśla i Wilna. Przyczynek do rozważań o drogach kariery duchowieństwa w późnym średniowieczu na przykładzie biografii Jana syna Bogusława z Padwi oraz Mikołaja z Gorzkowa
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2023
historia
dr hab. Jacek Chachaj prof. KUL
Opór na ziemiach anektowanych do ZSRR w wyniku II wojny światowej w latach 1944-1953. Próba porównania
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2023
historia
prof. dr hab. Rafał Wnuk
El origen del astillero de Santoña en el siglo XVIII [Pochodzenie stoczni Santoña w XVIII wieku]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2023
historia
dr Pablo de la Fuente de Pablo prof. KUL
Szkoły elementarne na Lubelszczyźnie w okresie okupacji austriackiej (1915-1917)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
historiapedagogika
dr hab. Wiesław Partyka
Stanowisko Chin wobec agresji Rosji na Ukrainę
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2023
historianauki o polityce i administracjinauki prawne
dr Lech Buczek
Okupacyjna codzienność dworu ziemiańskiego na Lubelszczyźnie na przykładzie majątku Łosiów z Niemiec (1939–1944)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
historia
dr Paulina Byzdra-Kusz
Dziennik czynności Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego 1939-1943, t. III
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2022
historia
dr hab. Jarosław Rabiński prof. KUL
Unijne konferencje kapłańskie w Pińsku jako inicjatywa biskupa Zygmunta Łozińskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
historia
dr hab. Mieczysław Ryba prof. KUL
Epitafia Suchodolskich w kościele oo. kapucynów w Lublinie. Historia wydobywana z mroku.
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
historia
dr hab. Ewa Ziółek
„Кресова балагулка” – легкі розмови про важкі справи [„Kresowa bałagułka” – lekkie rozmowy o ważkich sprawach]
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2022
historiajęzykoznawstwoliteraturoznawstwonauki o kulturze i religii
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
Wilno – Kraków – Wilno. Podróże królowej Barbary Radziwiłłówny (1523–1551)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
historia
dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka
Dworzanie konni królowej Bony Sforzy wobec curiensorum króla Zygmunta I Starego (1518–1525)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
historia
dr Andrzej Gładysz
Współdziałanie Kościoła i państwa na rzecz pokoju i pojednania na Półwyspie Koreańskim . Wstęp do badań
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
historianauki o polityce i administracjinauki prawne
dr Lech Buczek
Czesław Strzeszewski (1903-1999)
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
historia
dr hab. Mieczysław Ryba prof. KUL
„Odwago, tobie służę”. Bitwa pod Nájera i wojenne losy Czarnego Księcia w kampanii hiszpańskiej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
historia
dr hab. Andrzej Niewiński prof. KUL
"Kurier z Grand Rapids" w latach 1906-1907
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
historia
dr Daniel Kiper
Stosunek etosu rycerskiego do jeńca w średniowieczu. Niewola i okup Bertranda du Guesclin w bitwie pod Nájera
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
historia
dr hab. Andrzej Niewiński prof. KUL
Wizytacje parafialne w Państwowym Archiwum Obwodowym w Żytomierzu jako źródło do dziejów architektury drewnianej Cerkwi greckokatolickiej XVIII wieku
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2022
historia
dr hab. Irena Wodzianowska
Wartość poznawcza listu do redakcji jako źródła wiedzy na przykładzie listów czytelników do redakcji pism Polonii amerykańskiej )przełom XIX i XX wieku)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
historia
dr Daniel Kiper
Cardinal Virtues in the Basil of Caesarea's Writings. Philological and Historical Aspect [Cnoty kardynalne w pismach Bazylego z Cezarei. Aspekt filologiczno-historyczny]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
historia
dr hab. Piotr Kochanek prof. KUL
[Sprawozdanie] Posiedzenie Komisji Bizantynologicznej Polskiego Towarzystwa Historycznego (KB PTH) w roku akademickim 2021/2022
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
historia
dr hab. Piotr Kochanek prof. KUL
[Sprawozdanie] "Teoretyczny i praktyczny aspekt cnót kardynalnych w kulturze bizantyńskiej" (VI Ogólnopolska Konferencja Bizantynistyczna "Wybrane aspekty kultury bizantyńskiej", Lublin, 17-18.11.2022)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
historia
dr hab. Piotr Kochanek prof. KUL
Z elity chłopskiej do lubelskiej elity władzy. Kilka słów o pochodzeniu i początkach kariery rodziny Konopniców
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
historia
dr hab. Jacek Chachaj prof. KUL
"Gardą" i "Tuśka". Rodzeństwo Czaykowskich w Powstaniu Warszawskim
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2022
historia
dr hab. Tomasz Panfil
Ambona „formą komunikacji” z władzami komunistycznymi na przykładzie publicznych wypowiedzi biskupa przemyskiego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
historia
dr hab. Sabina Bober prof. KUL
Drzewo Jessego i treści pasyjne w nastawie Ołtarza Krzyża Świętego w kościele podominikańskim w Klimontowie
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
historia
prof. dr hab. Leszek Wojciechowski
Michaił Heller, Wiktor Woroszylski, Korespondencja
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2022
historia
mgr Jędrzej Piekara
Ogółem w bazie dostępnych jest: 42670 zweryfikowanych pozycji.