Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Czy kuhnowska koncepcja rewolucji naukowej adekwatnie opisuje rozwój fizyki? Uwagi na temat monografii Wojciecha Sadego.
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2021
filozofia
prof. dr hab. Zenon Roskal
Kilka wątpliwości co do Adama Jonkisza teorii pytań
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
filozofia
prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
Piotra Chojnackiego teoria eklektycznej filozofii przyrody
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
filozofia
prof. dr hab. Zenon Roskal
Far Worlds in astronomical research [Dalekie światy w badaniach astronomicznych]
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2021
filozofia
prof. dr hab. Zenon Roskal
Problem interdyscyplinarności w kontekście medycyny i jej historii – refleksje metodologiczne
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
filozofia
Ks. dr hab. Paweł Tambor
« Omnium expetendorum prima est sapientia ». Studies on Victorine thought and influence ["Omnium expetendorum prima est sapientia". Studia nad myślą i wpływem wiktorynów]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
filozofia
dr Dominique Poirel prof. KUL
An international revival of Victorine Studies. [Międzynarodowe odrodzenie studiów wiktoryńskich]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
filozofia
dr Dominique Poirel prof. KUL
Adam of Bockenfield and his circle on Aristotle’s De memoria et reminiscentia [Adam z Bockenfield i jego szkoła na temat "De memoria et reminiscentia" Arystotelesa]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
filozofia
dr Dominique Poirel prof. KUL
« Anti-dialecticians in the Middle Ages : Historiographic Myth or Reality ? », ["Antydialektycy w średniowieczu : mit historiograficzny czy rzeczywistość ? "]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
filozofia
dr Dominique Poirel prof. KUL
O hermeneutyce relacji. Wokół personalistycznych inspiracji Karola Wojtyły
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
filozofianauki socjologicznenauki teologiczne
Ks. dr hab. Grzegorz Barth prof. KUL
Damaskios, O pierwszych zasadach - wprowadzenie do przekładu. Przekład.
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
filozofia
mgr Justyna Horbowska
« L’exégèse chrétienne médiévale » du 1 Sm 28 [Chrześcijańska egzegeza średniowieczna 1 Sm 28]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
filozofia
dr Dominique Poirel prof. KUL
- Neoplatońskie poszukiwania zgodności między Platonem a Arystotelesem Jan Filopon i problemy z Arystotelesowską definicją duszy ("In De anima", 203,4–230,25)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
filozofia
dr hab. Monika Komsta
Wprowadzenie i komentarz [Alan z Lille: Reguły teologii]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
filozofia
dr hab. Andrzej Stefańczyk
How Philosophical Realism Influenced Mortimer J. Adler’s Teachings about the Great Ideas of Religion and Freedom [How Philosophical Realism Influenced Mortimer J. Adler’s Teachings about the Great Ideas of Religion and Freedom]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
filozofia
dr Joanna Kiereś-Łach
Abelard, Heloiza i porównania równoległe [Abelard, Heloiza i porównania równoległe]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
filozofia
dr Dominique Poirel prof. KUL
Kontrowersje wokół ulepszania człowieka. Na podstawie książki Ulepszanie człowieka. Perspektywa filozoficzna
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2021
filozofia
Ks. dr Marcin Ferdynus
O poznaniu metafizycznym, Stanisław Kamiński
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2021
filozofia
mgr Justyna Horbowska
Edukacja retoryczna w Europie – dominujące tendencje
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
filozofia
dr Joanna Kiereś-Łach
Doświadczenie moralne według Jacques’a Maritaina
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
filozofia
dr Anna Krajewska
How to Be a Christian Ultimist? (Jak być chrześcijańskim ultymistą?) [How to Be a Christian Ultimist? On Three Lessons J.L. Schellenberg and the Christian Theist Can Learn from Each Other (Jak być chrześcijańskim ultymistą?)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
filozofia
prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
Czym jest faultless disagreement? Zarys problemu „bezbłędnej niezgody” i propozycja interpretacji
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
filozofia
dr Tomasz Łach
Social Understanding in Fictional Contexts and the Question of Error Detection [Social Understanding in Fictional Contexts and the Question of Error Detection]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
filozofia
dr hab. Joanna Teske prof. KUL
Ultimism: A Philosophy That Wants to Be a Religion [Ultymizm: filozofia, która chce być religią]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
filozofia
dr Piotr Biłgorajski
Un florilège moral anonyme (f. 19r-32r) *** KOPIA *** [Notatki różne f. 108r-109v]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
filozofia
dr Dominique Poirel prof. KUL
« Un commentaire à saveur scolaire sur Isaïe, XIX, 18 (f. 45v-46v) » ["Komentarz do Księgi Izajasza, XIX, 18 o zabarwieniu szkolnym (f. 45v-46v) ]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
filozofia
dr Dominique Poirel prof. KUL
« ‘Mystique’ : histoire d’un mot, histoire d’un malentendu » [„Mistyka": historia słowa, historia nieporozumienia]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
filozofia
dr Dominique Poirel prof. KUL
Jakim rodzajem wnioskowania jest według Arystotelesa argumentacja przez przykład (paradeigma)?
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
filozofia
dr hab. Andrzej Stefańczyk
O uporczywej terapii oraz środkach zwyczajnych i nadzwyczajnych w polskim kontekście bioetycznym. Na marginesie dwóch debat Polskiego Towarzystwa Bioetycznego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
filozofia
Ks. dr Marcin Ferdynus
Medical Futility or Persistent Therapy? A Dispute over the Terms and Definitions in the Polish Context [Daremność medyczna czy trwała terapia? Spór o terminy i definicje w kontekście polskim]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
filozofia
Ks. dr Marcin Ferdynus
Ogółem w bazie dostępnych jest: 40836 zweryfikowanych pozycji.