Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Financial analysis of the city of Zamość for the years 2013 - 2017 [Analiza finansowa miasta Zamośc w latach 2013 - 2017]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
FinanseNauki o polityceNauki o polityce publicznej
dr Lech Jańczuk
INSTITUTIONAL CONTEXT OF SPECIALIST COUNSELING - DISCUSSION OF RESEARCH, CIRCUMSTANCES FOR CHANGE [INSTYTUCJONALNY KONTEKST PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO – DYSKUSJA Z BADAŃ, PRZESŁANKI DO ZMIAN]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki o polityceSocjologia
dr Agnieszka Zaborowska
Vision of East Central Europe in the thoughts of Polish intellectual elites of a 1989 turning point [Wizja Europy Środkowo-Wschodniej w myśli polskich elit intelektualnych czasu przełomu 1989 roku]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki o polityceSocjologia
dr Tomasz Peciakowski
Wolność wypowiedzi w Polsce wobec ochrony prawa do prywatności
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2018
Nauki o polityce
dr hab. Kinga Machowicz prof. KUL
Polskie drogi personalizmu społeczno-politycznego
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2018
Nauki o polityce
prof. dr hab. Stanisław Wójcik
Globalna strategia a redefinicja polityki Unii Europejskiej w jej sąsiedztwie
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki o polityce
dr hab. Beata Piskorska
The Eastern Partnership – a challenge for the EU’s soft power in international relations
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki o polityce
dr hab. Beata Piskorska
Strategiczna refleksja nad wizją Unii Europejskiej w świecie na podstawie Globalnej Strategii - czy efektywny system zapewnienia bezpieczeństwa w XXI wieku?
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Nauki o polityce
dr hab. Beata Piskorska
Polityka wschodnia UE – wyzwanie dla Polski
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Nauki o polityce
dr hab. Beata Piskorska
Polskie tradycje dyskursu o Europie – komponent historyczny debaty integracyjnej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki o polityce
dr hab. Sławomir Łukasiewicz prof. KUL
Muzułmanie w społeczeństwie wielokulturowym Wielkiej Brytanii po II wojnie światowej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Nauki o polityce
dr Grzegorz Ronek
Dyplomacja publiczna RFN w kontekście bezpieczeństwa zbiorowego w XXI wieku
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Nauki o bezpieczeństwieNauki o polityce
dr Agnieszka Zaręba
On the edge of new civil war. Libya after Muammar Gaddafi's fall
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Nauki o bezpieczeństwieNauki o polityce
dr Konrad Słowiński
Geopolitical and Strategic Causes and Implications of the Syrian Civil War and the Refugee Crisis [Geopolityczne i strategiczne przyczyny oraz konsekwencje wojny domowej w Syrii i kryzysu związanego z uchodźcami]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki o bezpieczeństwieNauki o polityce
dr hab. Andrzej Podraza prof. KUL
Problemy i zagrożenia a rozwój koncepcji bezpieczeństwa energetycznego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Nauki o bezpieczeństwieNauki o polityce
dr hab. Andrzej Podraza prof. KUL
Machiavelli redivivus i Wielki Brat znów w folwarku – studium o kilku końcach niewinności w polskiej demokracji najnowszych czasów z perspektywy ‘obywatela 0’
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki o polityce
dr hab. Krzysztof Jaskuła
The Decline of the United States and the Survival of NATO in the Post-Cold War Period: A Theoretical Discussion [Spadek znaczenia Stanów Zjednoczonych i przetrwanie NATO w okresie postzimnowojennym: dyskusja teoretyczna]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Nauki o bezpieczeństwieNauki o polityce
dr hab. Andrzej Podraza prof. KUL
Zmiany w ustroju politycznym Wielkiej Brytanii na przełomie XX i XXI wieku
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Nauki o polityce
dr Grzegorz Ronek
Comment convertir la Russie ? Quelques paradoxes politico-­religieux dans les écrits de Joseph de Maistre [Jak nawrócić Rosję? Niektóre paradoksy polityczno-religijne w pismach Josepha de Maistre'a]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
HistoriaLiteraturoznawstwoNauki o polityce
dr Łukasz Maślanka
European Union Battlegroups – challenges and risks in the time of Brexit [Grupy Bojowe Unii Europejskiej – wyzwania i ryzyka w czasie Brexitu]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki o polityce
dr hab. Tomasz Stępniewski prof. KUL
Gra sił w kontestowanym sąsiedztwie Unii Europejskiej i Rosji
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki o polityce
dr hab. Tomasz Stępniewski prof. KUL
W poszukiwaniu swojego „miejsca pod słońcem”. Kryzys ukraiński z perspektywy Federacji Rosyjskiej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki o polityce
dr hab. Tomasz Stępniewski prof. KUL
Ukraina: niepewna przyszłość w cieniu przeszłości
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki o polityce
dr hab. Tomasz Stępniewski prof. KUL
Сепаратизм в Донбассе. Источники и контексты [Separatyzm na Donbasie. Źródła i konteksty]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Nauki o bezpieczeństwieNauki o polityce
dr hab. Andrzej Gil prof. KUL
Pośród miraży i pułapek populizmu. O przesłankach sukcesu partii antyestablishmentowych
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
FilozofiaNauki o polityce
dr Małgorzata Borkowska-Nowak
Mentalność korporacyjna w biznesie i nie tylko
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
FilozofiaNauki o polityce
dr Małgorzata Borkowska-Nowak
Political and Strategic Dimensions of the Relations between the EU and South Korea [Polityczny i strategiczny wymiar relacji między Unią Europejską a Republiką Korei]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki o polityce
dr Lech Buczek
Crises and security in European Union-Ukraine-Russia triangle [Kryzysy i bezpieczeństwo w trójkącie Unia Europejska-Ukraina-Rosja]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Nauki o polityce
dr hab. Tomasz Stępniewski prof. KUL
Ukraine, Russia and the Minsk ceasefire negotiations [Negocjacje w sprawie zawieszenia broni na Ukrainie, w Rosji i Mińsku]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Nauki o polityce
dr hab. Tomasz Stępniewski prof. KUL
U genezy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Odrodzenie harcerstwa w Polsce w latach 1980-1990
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Nauki o polityce
prof. dr hab. Marek Wierzbicki
Ogółem w bazie dostępnych jest: 31340 zweryfikowanych pozycji.