Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
The Antinomy of Future Contingent Events [Antynomia przyszłych zdarzeń przygodnych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Filozofia
prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
Personalizm uniwersalistyczny Czesława Stanisława Bartnika na tle innych nurtów personalizmu. Postulaty personalistyczne dla teorii komunikowania medialnego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Filozofia
Ks. prof. dr hab. Krzysztof Guzowski
Agresja a agresywność u dzieci i młodzieży - przegląd wybranych teorii psychologicznych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
FilozofiaMedycynaNauki o rodziniePedagogikaPsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Agresja a agresywność u dzieci i młodzieży - przegląd wybranych teorii psychologicznych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
FilozofiaMedycynaNauki o rodziniePsychologia
dr Andrzej Januszewski
Strategie argumentacji w teorii retoryki Arystotelesa: entymematy pozorne i obalające
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Filozofia
dr hab. Marek Lechniak prof. KUL
STRATEGIE ARGUMENTACJI W TEORII RETORYKI ARYSTOTELESA: ENTYMEMATY POZORNE I OBALAJĄCE
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Filozofia
dr Andrzej Stefańczyk
Twardowskiego teoria sądu jako źródło dociekań filozofów polskich w ontologii przekonań
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Filozofia
dr hab. Marek Lechniak prof. KUL
Futura Contingentia, ockhamizm (retroaktywizm), tomizm (eternalizm)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Filozofia
prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
Czy dziesięć przykazań jest wciąż aktualnych? Problem obowiązywalności Dekalogu w filozoficznym dyskursie Tomasza z Akwinu
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Filozofia
dr Dawid Mielnik
Czy mamy prawo przebaczać w imieniu skrzywdzonych?
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Filozofia
dr Wojciech Lewandowski
Znaki i symbole. Filozofia w kazaniach Mikołaja z Kuzy
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2018
Filozofia
dr Barbara Grondkowska
Rezygnacja z uporczywej terapii. Problem odmowy podłączenia do respiratora w przypadku pacjentów chorych na stwardnienie zanikowe boczne. Perspektywa "Evangelium vitae"
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Filozofia
Ks. dr Marcin Ferdynus
Distribution Laws in Weak Positional Logics [Prawa dystrybucyjne w słabych logikach pozycyjnych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Filozofia
prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
Zemsta czy sprawiedliwość
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Filozofia
S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
Epistemologia Arystotelesa i epistemologia Kanta. Studium porównawcze
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Filozofia
dr Dawid Mielnik
Filozoficzno-teologiczna wizja umów handlowych według Tomasza z Akwinu
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Filozofia
dr Dawid Mielnik
W kręgu tragiczności. Studia
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2018
FilozofiaLiteraturoznawstwo
dr hab. Andrzej Tyszczyk prof. KUL
Filozofia jako zbiór danych. Studium teoretycznych podstaw digitalizacji filozofii
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2018
FilozofiaInformatyka
dr hab. Paweł Garbacz
Wybrane aspekty relacji nauk przyrodniczych do teologii,
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
FilozofiaNauki teologiczne
Ks. dr Paweł Tambor
Swoistość ontologiczna i epistemologiczna kosmologii jako nauki o wszechświecie
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Filozofia
Ks. dr Paweł Tambor
Znaczenie społecznych badań empirycznych dla etyki. Na przykładzie sprawiedliwości społecznej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
FilozofiaSocjologia
Ks. dr hab. Stanisław Fel prof. KUL
Gesty, czynności i modlitwy kapłana w kanonie rzymskim w nauczaniu Tomasza z Akwinu. Studium teologiczno-filozoficzne
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Filozofia
dr Dawid Mielnik
Fart i niefart w moralności. Miejsce trafu moralnego w moralnym dojrzewaniu człowieka
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Filozofia
S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
Once More about Moore’s Paradox in Epistemic Logic and Belief Change Theory [Jeszcze raz o paradoksie Moore'a w logice epistemicznej i teorii zmian przekonaniowych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Filozofia
dr hab. Marek Lechniak prof. KUL
Teologia Arystotelesa i teologia Filona. Studium porównawcze
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
FilozofiaNauki teologiczne
dr Dawid Mielnik
Porządkujące zasady Heraklita, Empedoklesa oraz Anaksagorasa. Studium porównawcze
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Filozofia
dr Dawid Mielnik
Czy Plotyn podzielał panteistyczną czy panenteistyczną wizję swej najwyższej zasady?
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Filozofia
dr Dawid Mielnik
Czy Diogenes z Synopy faktycznie czerpał z myśli Sokratesa? Porównawcze studium myśli etycznej obu filozofów
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Filozofia
dr Dawid Mielnik
Etyczne doktryny Epikura i Zenona. Te same czy różne próby rozwiązania problemu osiągnięcia szczęścia?
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Filozofia
dr Dawid Mielnik
Problem równości mieszkańców idealnego państwa Platońskiego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Filozofia
dr Dawid Mielnik
Ogółem w bazie dostępnych jest: 31332 zweryfikowanych pozycji.