Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
The Cairo Genizah Fragment of the Visions of Levi from the University of Manchester Library [Fragment Wizji Lewiego z Genizy Kairskiej przechowywany w bibliotece Uniwersytetu Manchester]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Henryk Drawnel prof. KUL
List Apostolski Duodecimum Saeculum Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji Tysiąc Dwusetnej Rocznicy Soboru Nicejskiego II. Miejsce Ikony w wierze i rozumieniu św. Jana Pawła II „Roczniki Humanistyczne KUL”, z. 4 (2020) – artykuł złożony do druku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o sztuce
prof. dr hab. Urszula Mazurczak
Ikonografia św. Judy Tadeusza w sztuce europejskiej i polskiej, złożony do książki „Święty Juda Tadeusz w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej o dziś. Perspektywa uniwersalna i regionalna”, red. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, Wydział Teologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2020. - artykuł złożony do druku
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o sztuce
prof. dr hab. Urszula Mazurczak
Znaczenia ‘sukienek’ dla Maryi i Jezusa jako wotum i jako uzmysłowienie piękna transcendentnego, [w:] Jasna Góra - skarbiec kultury europejskiej i polskiej, red. Ewelina Dziekońska-Chudy, Częstochowa 2020. – artykuł złożony do druku
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o sztuce
prof. dr hab. Urszula Mazurczak
Charyty w recepcji sztuki średniowiecznej wizualizacja piękna dobra i prawdy, [w:] Charyty, radość, wdzięk optymizm w literaturze i sztuce, red. prof. Maria Korytkowska, Universitas, Kraków 2020 - artykuł złożony dod druku
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o sztuce
prof. dr hab. Urszula Mazurczak
Przyroda realna – przyroda idealna. Antropologiczny kontekst wizualizacji przyrody w malarstwie średniowiecznym, [w:] Krajobraz jako wartość kulturowa i przyrodnicza, red. Prof. Maciej Kociuba, dr Krzysztof Rojek, Wydawnictwo UMSC w Lublinie, Lublin 2020. – artykuł złożony do druku
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o sztuce
prof. dr hab. Urszula Mazurczak
Klasyczne i nieklasyczne wizualizacje ciała ludzkiego w średniowiecznej plastyce. Poznawcze i artystyczne aspekty w wyobrażaniu cielesności i duchowości. złożony do serii wydawniczej Obrazy i Poznanie , pod redakcją Macieja Teodora Kociuby, Tom III, Obraz między sacrum i profanum. Red. Maciej Teodor Kociuba, Wydawnictwo UMCS Lublin 2020 - artykuł złożony do druku
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o sztuce
prof. dr hab. Urszula Mazurczak
Map of Albi as a Geopolitical Cryptogram. Proposal for a New Interpretation [Mapa z Albi jako geopolityczny kryptogram. Propozycja nowej interpretacji]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
historia
dr hab. Piotr Kochanek
Corruption as an Anthropological Problem. Reflections Based on the Papal Document on Transparency, Control and Competition in Public Life [Korupcja jako problem antropologiczny. Refleksje na marginesie papieskiego dokumentu o transparencji, kontroli i konkurencji w życiu publicznym]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
dr hab. Michał Wyrostkiewicz prof. KUL
Wewnętrzny wymiar polityki historycznej Prawa i Sprawiedliwości w latach 2015-2019 - główne założenia
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
historianauki o polityce i administracji
dr Konrad Słowiński
Ślady misji metodiańskiej na ziemiach polskich
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr Michał Klementowicz
Silentium - polisemiczna wartość i sprawność. Studium teologiczno-duchowościowe
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
nauki teologiczne
prof. dr hab. Teresa Paszkowska
Troska o rodziny w sytuacjach trudnych
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak prof. KUL
Kapucyni polscy a wydarzenia 1920 roku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
prof. dr hab. Roland Prejs
Teoriotekstowa koncepcja homilii wobec teologii stworzenia
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr Michał Klementowicz
Kwestia godnej śmierci we współczesnej debacie bioetycznej
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr Marek Kumór
W kierunku modelu teoretycznego reform traktatowych w ramach Unii Europejskiej
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki o polityce i administracji
prof. dr hab. Andrzej Podraza
Kwolek czy Chwałek? O nazwisku rodowym słynnej chemiczki
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
historiajęzykoznawstwonauki o kulturze i religii
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
Teologia a czas. O znaczeniu czasu we współczesnym dyskursie teologicznym i antropologicznym
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Jerzy Gocko
Ks. Karol Mrowiec (1919-2011) pedagog, muzykolog, kompozytor. Studium monograficzne
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr Tomasz Lisiecki
W swoim Kościele Pan otworzył jego usta (por. Syr 15, 5). Orędownictwo św. Jana apostoła i Ewangelisty w świetle formularzy mszalnych Kościoła zachodniego do Soboru Trydenckiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Waldemar Pałęcki prof. KUL
Bibliografia pracowników Instytutu Ekumenicznego/Sekcji Ekumenizmu Instytutu Nauk Teologicznych KUL w 2019 roku KUL
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2020
nauki teologiczne
dr hab. Piotr Kopiec prof. KUL
Ekumenizm o sprawiedliwym społeczeństwie. Sprawozdanie merytoryczne z realizacji projektu "Ekumeniczna nauka społeczna. Systematyka politycznych i społecznych aplikacji dialogów ekumenicznych"
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2020
nauki teologiczne
dr hab. Piotr Kopiec prof. KUL
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „When We Look at Christ We See the World as It Is: Ecumenical Social Thought” („Kiedy patrzymy na Chrystusa, widzimy świat takim, jaki jest: Ekumeniczna myśl społeczna”), Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 4-5 marca 2019 roku
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2020
nauki teologiczne
dr hab. Piotr Kopiec prof. KUL
Znaczenie imigracji zarobkowej z Europy Wschodniej do Polski po 2014 roku
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
nauki o polityce i administracji
dr Andrzej Szabaciuk
The personal aspect of the moral and axiological upbringing of children and adolescents [The personal aspect of the moral and axiological upbringing of children and adolescents]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Piotr Goliszek prof. KUL
Tradycje kulturowe i kulinarne na Warmii, Mazurach i Powiślu
Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2020
historia
dr Edward Gigilewicz
Charakterystyka historyczna regionu Warmii, Mazur i Powiśla
Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2020
historia
dr Edward Gigilewicz
Wybrane zagadnienia z języka, historii i kultury regionu w świetle nazewnictwa geograficznego południowo-wschodniej Polski
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
językoznawstwo
dr hab. Mariusz Koper
Medycyna spersonalizowana dla katechetów
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Piotr Goliszek prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 37647 zweryfikowanych pozycji.