Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
The Cairo Genizah Fragment of the Visions of Levi from the University of Manchester Library [Fragment Wizji Lewiego z Genizy Kairskiej przechowywany w bibliotece Uniwersytetu Manchester]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Henryk Drawnel prof. KUL
Klasyczne i nieklasyczne wizualizacje ciała ludzkiego w średniowiecznej plastyce. Poznawcze i artystyczne aspekty w wyobrażaniu cielesności i duchowości. złożony do serii wydawniczej Obrazy i Poznanie , pod redakcją Macieja Teodora Kociuby, Tom III, Obraz między sacrum i profanum. Red. Maciej Teodor Kociuba, Wydawnictwo UMCS Lublin 2020 - artykuł złożony do druku
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o sztuce
prof. dr hab. Urszula Mazurczak
Przyroda realna – przyroda idealna. Antropologiczny kontekst wizualizacji przyrody w malarstwie średniowiecznym, [w:] Krajobraz jako wartość kulturowa i przyrodnicza, red. Prof. Maciej Kociuba, dr Krzysztof Rojek, Wydawnictwo UMSC w Lublinie, Lublin 2020. – artykuł złożony do druku
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o sztuce
prof. dr hab. Urszula Mazurczak
Charyty w recepcji sztuki średniowiecznej wizualizacja piękna dobra i prawdy, [w:] Charyty, radość, wdzięk optymizm w literaturze i sztuce, red. prof. Maria Korytkowska, Universitas, Kraków 2020 - artykuł złożony dod druku
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o sztuce
prof. dr hab. Urszula Mazurczak
Znaczenia ‘sukienek’ dla Maryi i Jezusa jako wotum i jako uzmysłowienie piękna transcendentnego, [w:] Jasna Góra - skarbiec kultury europejskiej i polskiej, red. Ewelina Dziekońska-Chudy, Częstochowa 2020. – artykuł złożony do druku
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o sztuce
prof. dr hab. Urszula Mazurczak
Ikonografia św. Judy Tadeusza w sztuce europejskiej i polskiej, złożony do książki „Święty Juda Tadeusz w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej o dziś. Perspektywa uniwersalna i regionalna”, red. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, Wydział Teologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2020. - artykuł złożony do druku
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o sztuce
prof. dr hab. Urszula Mazurczak
List Apostolski Duodecimum Saeculum Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji Tysiąc Dwusetnej Rocznicy Soboru Nicejskiego II. Miejsce Ikony w wierze i rozumieniu św. Jana Pawła II „Roczniki Humanistyczne KUL”, z. 4 (2020) – artykuł złożony do druku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o sztuce
prof. dr hab. Urszula Mazurczak
On the Epistemology of Chance [O epistemologii przypadku]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
filozofia
dr Błażej Gębura
Małpa i lustro. O kilku aspektach pojęcia natury w dawnej refleksji estetycznej w: Obraz natury w kulturze intelektualnej, literackiej i artystycznej doby staropolskiej, red. E. Buszewicz, J. Dąbkowska-Kujko, A. Jakóbczyk-Gola, A. Nowicka-Jeżowa, Wydawnictwa UW: Warszawa 2020.
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
literaturoznawstwo
dr hab. Barbara Niebelska-Rajca
Nauczyciele akademiccy pochodzenia ziemiańskiego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1918-1939 - próba zarysowania portretu zbiorowego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o polityce i administracji
dr hab. Jacek Wołoszyn
De paradoxale strijd van Esperanto voor tolerantie [Paradoksalna walka Esperanto o tolerancję ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
językoznawstwo
mgr Jan Fabry
Wizja niepodległego Państwa Polskiego w dokumentach wytworzonych przez członków konspiracyjnych organizacji młodzieżowych z lat 1945–1956
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o polityce i administracji
dr hab. Jacek Wołoszyn
Problem obecności w kontekście recepcji książki Meyera Howarda Abramsa. Natural Superanturalism. Tradition and Revolution in Romantic Literature
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
literaturoznawstwo
dr hab. Tomasz Garbol
Les catégorisations scientifiques doivent-elles avoir un impact sur les définitions lexicographiques ? [Czy kategorie naukowe magą mieć wpływ na definicje leksykograficzne?]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
językoznawstwo
prof. dr hab. Dorota Śliwa
Etap wstępny. Społeczna i polityczna weryfikacja kandydatów na studia wyższe w Polsce w latach 1947–1956
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o polityce i administracji
dr hab. Jacek Wołoszyn
Argumentation Strategies in Aristotle’s Theory of Rhetoric: The Apparent Enthymeme and the Refutative Enthymeme
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
filozofia
dr hab. Andrzej Stefańczyk
Wykorzystanie opowiadań w edukacji i integracji międzypokoleniowej - aplikacja dorobku myśli i praktyki pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
pedagogika
dr Lidia Pietruszka
Młodzież zagrożona wykluczeniem. Prewencyjny potencjał pedagogii ks. Jana Bosko (Andrzej Łuczyński)
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2020
pedagogika
dr Lidia Pietruszka
Społeczno-kulturowa wartość wykorzystania gier i zabaw w edukacji, integracji międzypokoleniowej i międzykulturowej według koncepcji Edmunda Bojanowskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
pedagogika
S. dr hab. Maria Opiela prof. KUL
Archiwum ks. Bronisława Ussasa (1885-1977) w zbiorach specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o sztuce
dr hab. Krzysztof Gombin
"Godzinki moskalofilskie" Telesfora Chełchowskiego – uwagi o strukturze i stylu
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
językoznawstwo
dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka prof. KUL
Struktura wersyfikacyjna polskich przekładów wierszy Maksima Bahdanowicza (odpowiedniość czy podobieństwo),
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
literaturoznawstwo
dr hab. Beata Siwek prof. KUL
Pierwsze wzmianki o KUL w prasie holenderskiej
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2020
literaturoznawstwo
dr hab. Marcin Polkowski prof. KUL
The Permissibility Of Limiting Rights And Freedoms In The European And National Legal System Due To Health Protection [Dopuszczalność ograniczania praw i wolności w systemie europejskim i krajowym ze względu ochronę zdrowia]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki prawne
dr Robert Tabaszewski
On the Canvas of the Psalter and the Psalter on the Canvas: In Praise of Interdisciplinarity [Na kanwie Psałterza, czy Psałterz na kanwie. Interdyscyplinarność w praktyce]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
językoznawstwo
dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik prof. KUL
Obraz onomastyczny powiatu borszczowskiego w województwie podolskim I Rzeczypospolitej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
językoznawstwo
dr hab. Anna Czapla
Stosunki polsko-ukraińskie w powieści Stulecie Jakuba Wołodymyra Łysa
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
literaturoznawstwo
dr Albert Nowacki
Odpowiedź na recenzję prof. Marcina Jacobiego
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2020
literaturoznawstwo
dr Katarzyna Pejda
Filozofia życia i przetrwania Łesi Ukrainki. Uwagi na materiale literatury dokumentu osobistego pisarki
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
literaturoznawstwo
dr Marta Kaczmarczyk
Literatura, religia, laicyzacja. Kilka uwag o tradycji i współczesności
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kufel
Ogółem w bazie dostępnych jest: 37284 zweryfikowanych pozycji.