Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
“Beyde borghers, beyde leken, en van al de rest ghelijck, buyten geus en catholijck”. Het beeld van omgangsoecumeniciteit in de Roomsche reijs en Extractum katholicum van Joannes Stalpart van der Wiele ["Obaj mieszczanie, obaj świeccy, a poza tym bez różnicy, choć jeden to gez, a drugi - katolik". Obraz ekumenizmu kontaktów codziennych w "Podróży do Rzymu" i "Ekstrakcie katolickim" ks. Jana Stalparta van der Wiele]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
literaturoznawstwo
dr hab. Marcin Polkowski prof. KUL
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints and its doctrine – a philosophical approach [Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich i jego doktryna z perspektywy filozofii ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
filozofianauki o kulturze i religii
dr hab. Robert Ptaszek prof. KUL
Godność człowieka źródłem rozszerzającego się horyzontu aksjologicznego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
pedagogika
prof. dr hab. Krystyna Chałas
Multitarget Anticancer Agents Based on Histone Deacetylase and Protein Kinase CK2 inhibitors [Multitarget Anticancer Agents Based on Histone Deacetylase and Protein Kinase CK2 inhibitors]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologiczne
dr hab. Maciej Masłyk
Komunikowanie o zdrowiu i medycynie - rzeczywistość a przekazy medialne
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o komunikacji społecznej i mediach
dr Olga Białek-Szwed
Wartości w systemie wychowawczo-dydaktycznym Marii Montessori
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
pedagogika
dr Marta Buk-Cegiełka
How does knowledge about an artist’s disability change the aesthetic experience? Advances in Cognitive Psychology [ W jaki sposób wiedza o niepełnosprawności artysty zmienia wrażenia estetyczne? Postępy w psychologii poznawczej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
psychologia
dr Agnieszka Fudali-Czyż
Recenzja:Jan Wolski, Kultura monastyczna w późnośredniowiecznej Bułgarii, Byzantina Lodziensia 29, Łódź 2018, Wydawnictwo Łódzkie, ss. 225
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2020
historia
dr hab. Piotr Kochanek
Recenzja: Sławomir Bralewski, Symmachia cesarstwa rzymskiego z Bogiem chrześcijan (IV-VI wiek), t. 1-2, Byzantina Lodziensia 27 i 32, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss. 312+IX i 333+VI
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2020
historia
dr hab. Piotr Kochanek
V Ogólnopolska Konferencja Bizantynistyczna z cyklu Wybrane aspekty kultury bizantyńskiej pt. "Bizantyńskie doktryny z zakresu filozofii władzy, teologii politycznej oraz ideologii wojny" (Lublin, 21-22 listopada 2019)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
historia
dr hab. Piotr Kochanek
Transnational families in the light of the practice-based approach [Transnarodowe rodziny w świetle teorii praktyk rodzinnych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki socjologiczne
dr Małgorzata Szyszka
If I knew they were the expression of the creativity of people with blindness, I would rate them higher – Bias in evaluating the work of people with blindness. Creativity: Theories-Research-Applications. ISSN: 2354-0036 [Gdybym wiedział, że są wyrazem kreatywności ludzi niewidomych, oceniłbym je wyżej - stronniczość w ocenie pracy osób niewidomych. Kreatywność: teorie-badania-zastosowania. ISSN: 2354-0036]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
psychologia
dr Agnieszka Fudali-Czyż
Rynki krajów wschodzących jako perspektywiczne kierunki polskiego eksportu
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
ekonomia i finanse
dr Piotr Rubaj
Electrical and Optical Properties of Silicon Oxide Lignin Polylactide (SiO2-L-PLA) [Właściwości elektryczne i optyczne polilaktydu tlenku krzemu ligniny (SiO2-L-PLA)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria materiałowa
dr Rafał Kuzioła
Fundacje sakralne wojewody wołyńskiego Seweryna Józefa Rzewuskiego (po 1694-1755)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o sztuce
dr hab. Irena Rolska prof. KUL
Electrical and Optical Properties of Silicon Oxide Lignin Polylactide (SiO2-L-PLA) [Właściwości elektryczne i optyczne polilaktydu tlenku krzemu ligniny (SiO2-L-PLA)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria materiałowa
mgr Katarzyna Grąz
Parafia rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Chełmie, [w:] Encyklopedia Chełma
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2020
historia
dr hab. Robert Kozyrski
Parafia rzymskokatolicka i Bazylika pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chełmie, [w:] Encyklopedia Chełma
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2020
historia
dr hab. Robert Kozyrski
Parafia rzymskokatolicka i kościół pw. Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie, [w:] Encyklopedia Chełma
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2020
historia
dr hab. Robert Kozyrski
Parafia rzymskokatolicka wojskowo-cywilna pw. św. Kazimierza w Chełmie, [w:] Encyklopedia Chełma
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2020
historia
dr hab. Robert Kozyrski
Spór o polską "poezję muzykalną". Królikowski - Elsner
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
literaturoznawstwo
dr hab. Agata Seweryn prof. KUL
Developments in the household debt-to-GDP ratio across the OECD countries since the global financial crisis [Zminay w poziomie wskaźnika zadłużenia gospodarstw domowych do PKB w krajach OECD po wybuchu globalnego kryzysu finansowego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
ekonomia i finanse
dr Piotr Bolibok
Maszyna w ciele - ciało w maszynie: postrzeganie ciała ludzkiego w społeczeństwie post-biologicznym
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologiczne
dr hab. Małgorzata Gruchoła prof. KUL
Filozoficzna apologia monofizytyzmu w Rozjemcy Jana Gramatyka
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
filozofianauki teologiczne
dr Dawid Mielnik
Liturgia wiernych Mszałów Piusa V i Jana XXIII. Czy to samo ordo missae?
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
dr Dawid Mielnik
Liturgia Efraima. Gnoza jako odpowiedź na upadek religii
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
literaturoznawstwo
dr hab. Tomasz Garbol
This intellectual world has to itself, that sometimes it becomes for the soul, what air, food and drinks are for the body” – bibliophile in exile. Literary correspondence of Gustaw Zieliński [Ten bowiem świat intelektualny ma to do siebie, że czasem tym się staje dla duszy, czym są dla ciała powietrze, pokarmy i napoje” – bibliofil na zesłaniu. Korespondencja literacka Gustawa Zielińskiego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
literaturoznawstwo
dr hab. Małgorzata Król prof. KUL
Grupy, ruchy, wspólnoty, stowarzyszenia szansą zaangażowania młodzieży w Kościele
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki teologiczne
dr hab. Marek Fiałkowski prof. KUL
The Achievements of the Lublin School of Fundamental Theology in the Field of Christology [Dorobek lubelskiej szkoły teologii fundamentalnej w zakresie chrystologii]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Jacenty Mastej prof. KUL
From the Pages of the History of KUL’s Institute of Fundamental Theology: Its Employees and Structure. Introduction [Z kart historii Instytutu Teologii Fundamentalnej KUL: pracownicy i struktura. Wprowadzenie]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Jacenty Mastej prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 35931 zweryfikowanych pozycji.