Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Persecution of heretics [Prześladowania heretyków]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Wysocki prof. KUL
Glaciation in the highest parts of the Ukrainian Carpathians (Chornohora and Svydovets massifs) during the local last glacial maximum [Zlodowacenie w najwyższych części Ukraińskich Karpat (masyw Czarnohory i Svidovyets) podczas lokalnego maksimum ostatniego zlodowacenia]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o Ziemi i środowisku
dr hab. Lidiya Dubis prof. KUL
The Theology of Spirituality: Its Growing Importance Amid the Transformations of the Modern World and the Church [Rosnące znaczenie teologii duchowości w kontekście przemian współczesnego świata i Kościoła]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Adam Rybicki prof. KUL
Złe czyny mieszkańców Sodomy (Rdz 19,1-11) w interpretacji św. Augustyna
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Sylwester Jaśkiewicz
Umberto Grassi, Sodoma. Persecuzioni, affetti, pratiche sociali (secoli V–XVIII) (Biblioteca di testi e studi 1249; Roma: Carocci 2019). Ss. 208. € 19. ISBN 978-88-430-9529-2
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Sylwester Jaśkiewicz
Kościół, Cerkiew i kwestia ukraińska. Spór na forum polskiego parlamentu w 1938 r.
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
historia
dr hab. Mieczysław Ryba prof. KUL
Tradycyjne zawarcie małżeństwa u ludu Enga w Papui-Nowej Gwinei
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
Kościół wobec chorych fizycznie i duchowo w świetle wybranych wschodnich tekstów prawnych IV wieku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
historianauki teologiczne
Ks. dr hab. Piotr Szczur
Patriotismus – eine framebasierte kontrastive Analyse Deutsch-Polnisch anhand der Boulevardzeitung Bild und ihres polnischen Pendants Fakt [PATRIOTYZM – RAMOWA ANALIZA KONTRASTYWNA POLSKO-NIEMIECKA NA PODSTAWIE TABLOIDU BILD I JEGO POLSKIEGO ODPOWIEDNIKA FAKT]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
dr hab. Magdalena Szulc-Brzozowska prof. KUL
Wsparcie społeczne i dobrostan w chorobie Hashimoto u kobiet w okresie dorosłości
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
psychologia
dr hab. Agnieszka Kulik
"...dum Capitolium scandet cum tacita virgine pontifex”. Funkcja figury pochodu w pieśni III, 30 Exegi monumentum Horace
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr Wojciech Kopek
Czynniki warunkujące jakość życia kobiet w okresie średniej dorosłości – studium przypadku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
psychologia
dr Monika Dacka
Psychoedukacja studentek psychologii a podejmowanie zachowań zdrowotnych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
psychologia
dr hab. Agnieszka Kulik
Stress hormone level and the welfare of captive European bison (Bison bonasus): the effects of visitor pressure and the social structure of herds [Stress hormone level and the welfare of captive European bison (Bison bonasus): the effects of visitor pressure and the social structure of herds]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki biologiczne
dr hab. Agnieszka Ścibior prof. KUL
Społeczna konstrukcja narracji o ryzyku ekologicznym. Analiza socjologiczna wybranych problemów
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki socjologiczne
dr Alina Betlej
Can moral reasoning be modeled in an experiment? [Can moral reasoning be modeled in an experiment?]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
pedagogikapsychologia
dr hab. Dorota Kornas-Biela prof. KUL
Factors Influencing Ways of Organising Life in Old Age in The Context of Social Exclusion Risk. The Case of Poland [Czynniki wpływające na sposoby organizacji życia w starości w kontekście zagrożenia wykluczeniem społecznym. Przypadek polski]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki socjologiczne
dr hab. Monika Adamczyk
Lubelscy obrońcy życia
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
nauki teologiczne
prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
Revisiting the Environmental Kuznets Curve Hypothesis: A Case of Central Europe [Revisiting the Environmental Kuznets Curve Hypothesis: A Case of Central Europe]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
ekonomia i finanse
mgr Antonina Gavryshkiv
Społeczny kontekst technologicznego funkcjonowania ekologii
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki socjologiczne
mgr Jan Gondek
Aspekty wojskowe w działalności konspiracyjnych organizacji młodzieżowych w latach 1945-1956
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
nauki o polityce i administracji
dr hab. Jacek Wołoszyn
The grammatical distinction between count nouns and mass nouns in Mandarin Chinese [Gramatyczne rozróżnienie między rzeczownikami policzalnymi a niepoliczalnymi w chińskim mandaryńskim]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
mgr Nastazja Stoch
Zależność przedsoborowej myśli teologicznomoralnej od refleksji prawnej i prawnokanonicznej. Analiza na podstawie kwestii relacji człowieka do zwierząt
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr Krzysztof Smykowski
Le théâtre de la démence (et de la libération?): Jean-François-Farid Boukraba [Teatr schizofrenii (i wyzwolenia?): Jean-Francois-Farid Boukraba ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr hab. Witold Wołowski prof. KUL
Wprowadzenie do sytuacji prawnej doktoranta jako młodego adepta nauki
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
nauki prawne
dr Robert Tabaszewski
Koncepcja patient safety jako norma soft law na tle konwencyjnych zobowiązań władz krajowych w systemie Rady Europy
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki prawne
dr Robert Tabaszewski
Causation in Polish anticausatives [Problem sprawcy w polskich antykauzatywach]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
prof. dr hab. Anna Bondaruk
Artykuł: Eksperyment medialny w kształceniu kompetencji dziennikarskich
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o komunikacji społecznej i mediach
dr Aneta Wójciszyn-Wasil
Meditatio of Lectio Divina Following upon Exegesis-Informed Lectio: The Test Case of Romans 7:7–25 [Meditatio of Lectio Divina Following upon Exegesis-Informed Lectio: The Test Case of Romans 7:7–25]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Kowalski
δ-Lactones—A New Class of Compounds That Are Toxic to E. coli K12 and R2–R4 Strains
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
informatyka
dr inż. Rafał Lizut
Ogółem w bazie dostępnych jest: 39480 zweryfikowanych pozycji.