Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
The Cairo Genizah Fragment of the Visions of Levi from the University of Manchester Library [Fragment Wizji Lewiego z Genizy Kairskiej przechowywany w bibliotece Uniwersytetu Manchester]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Henryk Drawnel prof. KUL
Klasyczne i nieklasyczne wizualizacje ciała ludzkiego w średniowiecznej plastyce. Poznawcze i artystyczne aspekty w wyobrażaniu cielesności i duchowości. złożony do serii wydawniczej Obrazy i Poznanie , pod redakcją Macieja Teodora Kociuby, Tom III, Obraz między sacrum i profanum. Red. Maciej Teodor Kociuba, Wydawnictwo UMCS Lublin 2020 - artykuł złożony do druku
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o sztuce
prof. dr hab. Urszula Mazurczak
Przyroda realna – przyroda idealna. Antropologiczny kontekst wizualizacji przyrody w malarstwie średniowiecznym, [w:] Krajobraz jako wartość kulturowa i przyrodnicza, red. Prof. Maciej Kociuba, dr Krzysztof Rojek, Wydawnictwo UMSC w Lublinie, Lublin 2020. – artykuł złożony do druku
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o sztuce
prof. dr hab. Urszula Mazurczak
Charyty w recepcji sztuki średniowiecznej wizualizacja piękna dobra i prawdy, [w:] Charyty, radość, wdzięk optymizm w literaturze i sztuce, red. prof. Maria Korytkowska, Universitas, Kraków 2020 - artykuł złożony dod druku
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o sztuce
prof. dr hab. Urszula Mazurczak
Znaczenia ‘sukienek’ dla Maryi i Jezusa jako wotum i jako uzmysłowienie piękna transcendentnego, [w:] Jasna Góra - skarbiec kultury europejskiej i polskiej, red. Ewelina Dziekońska-Chudy, Częstochowa 2020. – artykuł złożony do druku
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o sztuce
prof. dr hab. Urszula Mazurczak
Ikonografia św. Judy Tadeusza w sztuce europejskiej i polskiej, złożony do książki „Święty Juda Tadeusz w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej o dziś. Perspektywa uniwersalna i regionalna”, red. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, Wydział Teologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2020. - artykuł złożony do druku
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o sztuce
prof. dr hab. Urszula Mazurczak
List Apostolski Duodecimum Saeculum Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji Tysiąc Dwusetnej Rocznicy Soboru Nicejskiego II. Miejsce Ikony w wierze i rozumieniu św. Jana Pawła II „Roczniki Humanistyczne KUL”, z. 4 (2020) – artykuł złożony do druku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o sztuce
prof. dr hab. Urszula Mazurczak
On the Epistemology of Chance [O epistemologii przypadku]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
filozofia
dr Błażej Gębura
Małpa i lustro. O kilku aspektach pojęcia natury w dawnej refleksji estetycznej w: Obraz natury w kulturze intelektualnej, literackiej i artystycznej doby staropolskiej, red. E. Buszewicz, J. Dąbkowska-Kujko, A. Jakóbczyk-Gola, A. Nowicka-Jeżowa, Wydawnictwa UW: Warszawa 2020.
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
literaturoznawstwo
dr hab. Barbara Niebelska-Rajca
Komunijna mistyka eklezjalna według Johna D. Zizioulasa
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński
Recenzja książki: Andrzej Derdziuk, Prawda, dobro, sumienie, [Seria wydawnicza: Lubelskie Studia Teologicznomoralne, t. 7], TN KUL, Lublin 2019, ss. 178. ISBN: 978-83-7306-851-3
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2020
nauki teologiczne
dr hab. Adam Zadroga
Communional Aspects of the Doctrine of the Holy Spirit According to John D. Zizioulas [Komunijne aspekty nauki o Duchu Świętym według Johna D. Zizioulasa]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński
A practical comparison of selected methods of evaluating multiple-choice options through classical item analysis [Praktyczne porównanie wybranych metod ewaluacji odpowiedzi w zadaniach wielokrotnego wyboru w ramach klasycznej analizy zadań testowych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
językoznawstwopedagogika
dr hab. Wojciech Malec
Communional aspects of the doctrine of the Holy Spirit according to John D. Zizioulas [Komunijne aspekty nauki o Duchu Świętym według Johna D. Zizioulasa]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński
The Symbolism of Biblical Birds in the Letters of Paulinus of Nola [The Symbolism of Biblical Birds in the Letters of Paulinus of Nola]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Wysocki prof. KUL
Literarische Inszenierungen der ostmitteleuropäischen Nicht-Orte der Erinnerung in Monika Sznajdermans Pusty Las (2019) [Der leere Wald]. [Literackie inscenizacje nie-miejsc pamięci w powieści Moniki Sznajderman Pusty Las (2019)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
literaturoznawstwo
dr hab. Anna Rutka
Boniface I, Augustine, and the Translation of Honorius to Caesarea [Boniface I, Augustine, and the Translation of Honorius to Caesarea]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
dr Geoffrey Dunn prof. KUL
PRZYMIOTY OSOBY LUDZKIEJ – IMPLIKACJE DLA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
pedagogika
dr Marta Buk-Cegiełka
Wprowadzenie
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki teologiczne
prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
Życiorys naukowy ks. Ireneusza Mroczkowskiego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki teologiczne
prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
Inicjator opracowywania podręcznika teologii moralnej
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki teologiczne
prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
Catholic pedagogy in early childhood education: a report on a neglected field of research [Pedagogika katolicka we wczesnej edukacji: raport z zaniedbanego pola badań ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
pedagogika
S. dr hab. Maria Opiela prof. KUL
Pamięć jednostki a pamięć narodu. Tropy pamięci w powieściach Wołodymyra Łysa
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
literaturoznawstwo
dr Albert Nowacki
St. John Paul II and Catholic education. A review of his teachings: an essay to inspire Catholic educators internationally [Św. Jan Paweł II i edukacja katolicka. Przegląd nauczania: esej dla międzynarodowej inspiracji katolickich edukatorów ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Paweł Mąkosa prof. KUL
Nauczyciele akademiccy pochodzenia ziemiańskiego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1918-1939 - próba zarysowania portretu zbiorowego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o polityce i administracji
dr hab. Jacek Wołoszyn
Concepts of xin 信 and cheng 誠 in early Confucian texts [Pojęcia xin 信 i cheng 誠 we wczesnych tekstach konfucjańskich]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
literaturoznawstwo
dr Katarzyna Pejda
De paradoxale strijd van Esperanto voor tolerantie [Paradoksalna walka Esperanto o tolerancję ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
językoznawstwo
mgr Jan Fabry
O wykorzystaniu dwutekstów filmowych w rosyjsko-polskiej leksykografii przekładowej
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
językoznawstwo
dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst prof. KUL
Wiara w Boga we współczesnym świecie
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
nauki teologiczne
dr Gerhard Müller prof. KUL
Teologiczne impulsy kulturowej i społecznej emancypacji Dalitów
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki socjologicznenauki teologiczne
dr hab. Piotr Kopiec prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 37384 zweryfikowanych pozycji.