Lech Jańczuk

dr Lech Jańczuk

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Katedra Teorii Polityki i Studiów Wschodnich

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

2019

Prace licencjackie
 • Rola Policji w zabezpieczaniu imprez masowych na przykładzie Marszu Niepodległości 2018 w Warszawie
 • Rola prezydenta miasta w zabezpieczaniu imprez masowych na przykładzie AIR SHOW w Radomiu
 • Piractwo morskie w XXI wieku. Analiza zjawiska i formy przeciwdziałania na przykładzie Somalii
 • Funkcje ochotniczych straży pożarnych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym na przykładzie Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrazowie
 • Rola Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w zapewnieniu bezpieczeństwa Polski
 • Rola patroli rozminowania w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego na przykładzie województwa lubelskiego
 • Ochotnicze straże pożarne w systemie bezpieczeństwa gminy na przykładzie gminy Zwierzyniec
 • Rola ochotniczych straży pożarnych w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym na przykładzie OSP w Wierzbicy
 • Cyberprzestępczość jako zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

2018

Prace licencjackie
 • Rola służb specjalnych w systemie bezpieczeństwa III RP
 • Zarządzanie kryzysowe w mieście na prawach powiatu na przykładzie miasta Krosna
 • Wpływ prewencji Policji na kształtowanie bezpieczeństwa powiatu krasnostawskiego
 • Rola Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w systemie bezpieczeństwa powiatu krasnostawskiego
 • Cyberterroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego III Rzeczypospolitej Polskiej
 • Rola Policji w zarządzaniu kryzysowym w Polsce
 • System zarządzania kryzysowego w mieście na prawach powiatu na przykładzie miasta Zamość
 • Rola Sił Zbrojnych w zarządzaniu kryzysowym w Polsce
 • Rola Policji w zabezpieczaniu imprez masowych w Polsce
 • Rola Policji w utrzymaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście Lublin
 • Przeciwdziałania handlowi ludźmi w Polsce
 • Rola Policji w systemie bezpieczeństwa miasta na przykładzie miasta Opatów

2017

Prace licencjackie
 • Służba Więzienna w systemie bezpieczeństwa III Rzeczypospolitej
 • Rola rządowego centrum bezpieczeństwa w systemie bezpieczeństwa Polski
 • Rola Straży Miejskiej w systemie bezpieczeństwa miasta, na przykładzie miasta Siedlce.
 • Rola Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w systemie ochrony zewnętrznych granic Unii Europejskiej.
 • Cyberprzestępczość w środowisku biznesowym
 • Rola Policji w zapewnieniu bezpieczeństwa imprez masowych
 • Służby specjalne w zapewnieniu bezpieczeństwa narodowego USA
 • Zadania Policji podczas stanu wyjątkowego w Polsce
 • Rola straży granicznej w systemie bezpieczeństwa portu lotniczego na przykładzie Portu Lotniczego Lublin
 • Rola policji w bezpieczeństwie państwa na przykładzie Komendy powiatowej w Chełmie
 • Rola Państwowej Straży Pożarnej w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym.
 • Rola wojska i policji w zarządzaniu kryzysowym

2015

Prace licencjackie
 • Polityka gospodarcza BRICS w latach 2011-2013
 • Polityka społeczna w Polsce w latach 2007- 2013
 • Determinanty rozwoju społeczno-gospodarczego województwa lubelskiego po 1999 roku
 • Analiza komparatystyczna założeń programowych Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem i Narodowej Demokracji wobec samorządu terytorialnego w ujęciu Konstytucji Kwietniowej 1935 roku
 • Wpływ funduszy UE na rozwój społeczno-gospodarczy miasta Biała Podlaska w latach 2007-2013.
 • Analiza wolności gospodarczej w III RP
 • Zintegrowane Inwestycje Terytorialne na przykładzie Lubelskiego Obszaru Metropolitarnego

2014

Prace licencjackie
 • Kompetencje gminy jako organizatora instytucji kultury na przykładzie Gminy Chełm
 • Wpływ dotacji unijnych na rozwój terenów wiejskich na przykładzie gminy Hańsk w latach 2007-2013.
 • Budżet jako instrument zarządzania jednostką samorządu terytorialnego.
 • Wpływ funduszy unijnych na rozwój lokalny na przykładzie Gminy Sawin
 • Determinanty warunkujące sytuację finansową gmin na przykładzie Gminy Łopiennik Górny
 • Rozwój polskich regionów w warunkach integracji. Analiza funkcjonalna w latach 2007-2013
 • Lokalna strategia rozwoju jako instrument zarządzania gminą na przykładzie gminy Sitno.
 • Rozwój społeczeństwa obywatelskiego na przykładzie Korei Południowej