prof. dr hab. Wiesław Bar

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego

Stanowisko: Profesor zwyczajny


2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Les dénominations polonaises et françaises des outils d’artisant en tant qu’attributs des Saints et des Bienheureux dans l’iconographie
  [Polskie i francuskie nazwy narzędzi rzemieślniczych będących atrybutami Świętych i Błogosławionych w ikonografii]
  [w:] Roczniki Humanistyczne
 • Studia z prawa kanonicznego w odmętach reform
  [w:] Kościół i Prawo

Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

 • Prawnokanoniczne wymogi do wszczęcia procesu beatyfikacyjnego z odniesieniami do sprawy o. Hieronima Ryby OFMCap

Hasło encyklopedyczne

 • Bar Wiesław Stanisław OFMConv

Hasło w leksykonie

 • Advocatus Diaboli
 • Advocatus Dei
 • Przełożony zakonny
 • Prośba postulatorska
 • Promotor wiary
 • Misyjne prawo
 • Męczeństwo (kanonizowane)
 • Dowody w prawie kanonizacyjnym
 • Doktor Kościoła
 • Cud w sprawach kanonizacyjnych
 • "Commentarium pro Religiosis et Missionaris"

Recenzja książki naukowej

 • Non nova sed nove. Codex Iuris Canonici 1917 on the hundredth anniversary of its promulgation
  [Non nova sed nove. Codex Iuris Canonici 1917 w setną rocznicę promulgacji]

Recenzja artykułu naukowego

 • Odpowiedzialność pracodawcy z tytułu mobbingu – porównanie roszczenia o zadośćuczynienie i odszkodowanie z uwzględnieniem statystyk sądowych
 • Islamizacja prawa karnego na przykładzie pakistańskiego prawa o bluźnierstwie
 • Prowadzenie działalności gospodarczej i jej ograniczenia w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Les dénominations polonaises et françaises des outils d’artisant en tant qu’attributs des Saints et des Bienheureux dans l’iconographie
  [Polskie i francuskie nazwy narzędzi rzemieślniczych będących atrybutami Świętych i Błogosławionych w ikonografii]
 • Wpływ migracji z krajów islamskich na małżeństwo i rodzinę katolicką

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Termes et ralations dans les corpus bilingues des domaines de l'artisanat
  [Terminy i relacje w dwujęzycznych korpusach w dziedzinie rzemiosła]
 • III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo prawne dziecka w państwach demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska, Słowacja, Ukraina, Niemcy"
 • III Międzynarodowy Kongres Ruchu "Europa Chrsiti". Sesja lubelska: Kościół i państwo w służbie rodziny

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Sprawy kanonizacyjne Męczenników XX wieku
 • Wpływ migracji z krajów islamskich na okcydentalną koncepcję malżeństwa i rodziny. Wybrane zagadnienia

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców"

Udział w konferencji krajowej

 • VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców"
 • Ochrona małżeństwa i rodziny w prawie kanonicznym i w prawie polskim
 • Męczennicy XX i XXI wieku
 • Dziecko w prawie kanonicznym i polskim

2018


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Dydaktyka i badania z zakresu prawa kanonizacyjnego oraz sakramentów świętych. I. Prawo kanonizacyjne

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Nowe prawo i... stare/nowe dylematy. Sprawy dyscyplinarne nauczycieli akademickich po reformie z 2018 roku
  [w:] TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie
 • Jan Paweł II jako promotor świętości
  [w:] Studia Prawnicze KUL
 • Od niewygodnego Biskupa do niewygodnej decyzji o uznaniu jego męczeństwa
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Pastoral Care for Mixed Marriages
  [Duszpasterska troska o małżeństwa mieszane]

Recenzja książki naukowej

 • Widnosyny Cerkwa - Derżawa w Ukrajini
  [Relacje Kościół - Państwo na Ukrainie]
 • NON NOVA SED NOVE – Codex Iuris Canonici 1917 w setną rocznicę promulgacji
 • POZAKANONICZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYŻSZEGO PRZEŁOŻONEGO ZAKONNEGO

Recenzja artykułu naukowego

 • Etyka i moralność w nakładaniu sankcji karnych w oparciu o przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku - domniemanie poczytalności sprawcy

Opinia w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

 • Prawo wewnętrzne związków wyzaniowych w perspektywie organów władzy publicznej. Klauzule generalne + dorobek

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Prawa i wolności człowieka a bezpieczeństwo państwa: Polska – Słowacja – Ukraina – Gruzja
 • STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI - NAUCZYCIEL PRAW BOŻYCH

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców"

Udział w konferencji krajowej

 • "Polscy kanoniści w służbie Bogu i Ojczyźnie. 100 lat prawa kanonicznego w KUL"
 • OCHRONA MAŁŻEŃSTWA I RODZINY W NAUCZANIU I USTAWODAWSTWIE PAPIEŻA FRANCISZKA

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Postępowania w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich po reformie 2018 r.
 • Dekret Ogólny Konferencji Episkopatu Polski o ochronie danych osobowych w kontekście realiów życia konsekrowanego

2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Stowarzyszenia iberoamerykańskich szkół i wydziałów prawa w kontekście globalizacji
  [w:] TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Dynamika procesu beatyfikacyjnego
 • Cien años al servicio de "Dios y Patria": Universidad Católica de Lublin Juan Pablo II
  [100 lat w służbie Bogu i Ojczyźnie: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II]
 • Pomniki franciszkańskiej obecności w Meksyku wpisane na Listę światowego dziedzictwa kulturalnego
 • Sainthood vs. Nationhood: The Beatifcation Causes of Schuman and De Gasperi
  [Świętość a Narodowość: Sprawy beatyfikacyjne Schumana i De Gesperiego]

Tłumaczenie tekstów naukowych osobno niewymienionych

 • Przyszłość układów zawartych przez Hiszpanię ze Stolicą Apostolską. Sprawy gospodarcze i kulturalne (według programów partii politycznych na wybory generalne w 2015 r.)
 • Przyszłość układów zawartych przez Hiszpanię ze Stolicą Apostolską. Miejsca kultu i asystencja religijna (według programów partii politycznych na wybory generalne w 2015 r.)
 • Przyszłość układów zawartych przez Hiszpanię ze Stolicą Apostolską. Zagadnienia prawne (według programów partii politycznych na wybory generalne w 2015 r.)

Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

 • Recenzent
  [w:] Studia z Prawa Wyznaniowego
 • El futuro de los Acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede. Asuntos económicos y culturales (según los programas de los partidos políticos a las elecciones generales del 2015)
  [Przyszłość układów zawartych przez Hiszpanię ze Stolicą Apostolską. Sprawy gospodarcze i kulturalne (według programów partii politycznych na wybory generalne w 2015 r.)]
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych
 • El futuro de los Acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede. Asuntos juridicos (según los programas de los partidos politicos a las elecciones generales del 2015)
  [Przyszłość układów zawartych przez Hiszpanię ze Stolicą Apostolską. Zagadnienia prawne (według programów partii politycznych na wybory generalne w 2015 r.)]
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych
 • El futuro de los Acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede. Los lugares de culto y la asistencia religiosa (según los programas de los partidos politicos a las elecciones generales del 2015)
  [Przyszłość układów zawartych przez Hiszpanię ze Stolicą Apostolską. Miejsca kultu i asystencja religijna (według programów partii politycznych na wybory generalne w 2015 r.)]
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych

Recenzja książki naukowej

 • Postępowanie kanonizacyjne w diecezji lub eparchii, Wyd. KUL, Lublin 2017

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Beatyfikacje i kanonizacje za pontyfikatu papieża Franciszka
 • Jan Paweł II jako promotor świętości

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

 • Sprawy kanonizacyjne po Sanctorum Mater – 10 lat doświadczeń

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Przez chwalebne życie do chwały ołtarzy

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”
 • Święty Antoni. Patron Lublina

Udział w festiwalu nauki

 • XIV Lubelskiego Festiwalu Nauki - „Nauka – między tradycją a współczesnością”

2016


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Reguły islamskiego prawa rodzinnego a globalne transformacje
 • Misyjny charakter Kościoła w perspektywie współczesnych wyzwań

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Sprawy beatyfikacyjne Roberta Schumana i Alcidego De Gasperiego w aspekcie ich waloru eklezjalnego
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Jan Paweł II wśród swoich (święci i błogosławieni pontyfikatu - panorama)
 • John Paul II among his own (saints and blessed of his pontificate – panorama)
  [Jan Paweł II pośród swoich]

Tłumaczenie rozdziału książki naukowej

 • Prawo rodzinne z perspektywy prawa naturalnego

Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

 • Status prawny i faktyczny muzułmańskich związków wyznaniowych w Polsce
  [w:] Studia z Prawa Wyznaniowego
 • Teka Komisji Prawniczej IX/2016
  [w:] TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie

Recenzja artykułu naukowego

 • El futuro de los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede. Asuntos juridicos (según los programas de los partidos politicos a las elecciones generales del 2015)
  [Przyszłość układów zawartych przez Hiszpanię ze Stolicą Apostolską. Zagadnienia prawne (według programów partii politycznych na wybory generalne w 2015 r.)]
 • EL FUTURO DE LOS ACUERDOS ENTRE EL ESTADO ESPAÑOL Y LA SANTA SEDE. Asuntos Económicos y Culturales (según los programas de los partidos políticos a las elecciones generales del 2015)
  [Przyszłość układów między Hiszpanią a Stolicą Apostolską. Sprawy ekonomiczne i kulturalne (w programach partii politycznych na wybory generalne w 2015 r.)]
 • Czy regulacje dotyczące krajobrazu priorytetowego mogą ograniczać wolność religijną imigrantów?
 • EL FUTURO DE LOS ACUERDOS ENTRE EL ESTADO ESPAÑOL Y LA SANTA SEDE. Los lugares de culto y la asistencia religiosa (según los programas de los partidos políticos a las elecciones generales del 2015)
  [Przyszłość układów zawartych przez Hiszpanię ze Stolicą Apostolską. Miejsca kultu i posługa duszpasterska (według programów partii politycznych na wybory generalne w 2015 r.)]
 • EL FUTURO DE LOS ACUERDOS ENTRE EL ESTADO ESPAÑOL Y LA SANTA SEDE. Asuntos Económicos y Culturales (según los programas de los partidos políticos a las elecciones generales del 2015)
  [Przyszłość układów między Hiszpanią a Stolicą Apostolską. Sprawy ekonomiczne i kulturalne (w programach partii politycznych na wybory generalne w 2015 r.)]

Opinia w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

 • Prawo migrantów do specjalnego duszpasterstwa
 • Dobro małżonków. Identyfikacja elementu „ad validitatem” w orzecznictwie Roty Rzymskiej

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Misyjny charakter Kościoła w perspektywie współczesnych wyzwań
 • 100 años al servicio de "Dios y Patria" - Universidad Católica de Lublin Juan Pablo II
  [100 lat w służbie "Deo et Patriae" - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II]
 • Współpraca powoda z biskupem na etapie przygotowania diecezjalnej fazy procesu beatyfikacyjnego
 • Metodologia pracy i praktyczne wskazania dotyczące przygotowania Positio
 • Gromadzenie środków dowodowych w procesie beatyfikacyjnym

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

 • MISERICORDIA ET IUS. Kanoniczno-ekumeniczne aspekty miłosierdzia

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Вшанування мучеників - зустріч дослідників
  [Uczczenie męczenników - spotkanie naukowców]
 • Fides quae de verbo nascitur et nutritur. Nauczycielskie zadania Kościoła wobec 1050. rocznicy Chrztu Polski
 • XVIII Congreso Católicos y Vida Pública
  [XVIII Kongres Katolicy a życie publiczne]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • 50 lat później: męczeństwo franciszkanów w Peru

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • KODEKS PRAWA KANONICZNEGO W BADANIACH MŁODYCH NAUKOWCÓW

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Prawno-kanoniczne wymogi do wszczęcia procesu beatyfikacyjnego kandydata na ołtarze

2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Problematyka odpowiedzialności społecznej na uniwersytetach w Hiszpanii
  [w:] TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie
 • Sprawa beatyfikacyjna Sługi Bożego Józefa Marii Haro Salvadora (1904-1965) – współczesnego wzoru zaangażowania i odpowiedzialności społecznej
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Religia jako faktor w relacjach politycznych. Doceniany czy lekceważony?

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • [Rec.:] Stanisław Kawa, Status i struktura Kościoła katolickiego w Uzbekistanie, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2014, ss. 318
  [w:] Kościół i Prawo

Książka popularyzująca naukę

 • Ujrzeli Peru i Niebo otwarte...

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Kalendarium sprawy beatyfikacyjnej o. Michała Tomaszka, o. Zbigniewa Strzałkowskiego - franciszkanów konwentualnych oraz kapłana diecezji Bergamo ks. Alessandra Dordiego - zamordowanych z nienawiści do wiary w Peru w 1991 r.
  [w:] Wiadomości z Prowincji

Artykuł w czasopiśmie

 • Wielki Tydzień w Pariacoto
  [w:] List nie tylko do Parafian

Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego

 • Recenzent
  [w:] Studia z Prawa Wyznaniowego

Recenzja książki naukowej

 • Znaczenie synodu Monte Libano z 1736 roku dla Kościoła maronickiego. Studium historyczno prawne
 • Uprawnienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego wobec Kościoła Greckokatolickiego w archiwaliach Prymasa i Konferencji Episkopatu Polski

Recenzja artykułu naukowego

 • Funzione dell’attività definitoria nel diritto canonico. Riferimenti alla traslazione latino-polacca dei testi costituzionali di alcuni Istituti religiosi
  [Funkcja definiowania w prawie kanonicznym. Odniesienia do łacińsko-polskich tłumaczeń konstytucji niektórych instytutów zakonnych]
 • Stanowisko Świadków Jehowy wobec wybranych współczesnych procedur medycznych
 • Obowiązek wzajemnej pomocy małżonków z art. 23 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
 • Wolność wyznania w procesie adopcji dzieci na tle unormowań prawa polskiego

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Rozwój i status prawny struktur duszpasterstwa polskojęzycznego we Francji

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Znaczenie procesów beatyfikacyjnych Roberta Schumana i Alcide de Gasperiego dla Europy
 • Integracja imigrantów w Hiszpanii. Sukcesy i dylematy

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • O procesie beatyfikacyjnym Sług Bożych o. Michała Tomaszka i o. Zbigniewa Strzałkowskiego
 • Znaczenie beatyfikacji o. Zbigniewa i o. Michała
 • Wielki Tydzień w Pariacoto

Staż finansowany ze środków UE

 • Las mejores prácticas en la transformación estratégica de KUL
  ["Najlepsze praktyki" w strategicznej transformacji KUL]

2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Prowadzenie sprawy beatyfikacyjnej grupy męczenników
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych
 • La democracia, la secularización y el renacimiento de las escuelas católicas en Polonia
  [Demokracja, sekularyzacja a odrodzenie szkół katolickich w Polsce]
  [w:] Studia Prawnicze KUL

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Koncepcja męczeństwa kanonizowanego w Kościele katolickim

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • [Rec.:] Zenon Grocholewski, Uniwersytety wobec współczesnych wyzwań, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2013, ss. 400
  [w:] Studia Prawnicze KUL

Hasło encyklopedyczne

 • Zubka Jan
 • Wiącek Jan
 • Zmarz Wojciech

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Przed kanonizacją Jana Pawła II
  [w:] Przegląd Uniwersytecki

Artykuł w czasopiśmie

 • Acuerdo Transpacifico (TTP), Una Visión Crítica (Układ Transpacyficki TPP): spojrzenie krytyczne)
  [w:] Studia Prawnicze KUL

Tłumaczenie tekstów naukowych osobno niewymienionych

 • Papież guadelupeński. Meksykanie i Jan Paweł II
 • Prawo rodzinne z perspektywy prawa naturalnego

Recenzja książki naukowej

 • Status i struktura Kościoła katolickiego w Uzbekistanie

Recenzja artykułu naukowego

 • Una fiesta meravigiliosa – uroczystości beatyfikacyjne w epoce nowożytnej i obecnie
 • CRITERI DI RAGIONAMENTO GIURIDICO PRESSO SISTEMI LEGALI CONTEMPORANEI
  [Kryteria uzasadnienia jurydycznego we współczesnych systemach prawnych]
 • Lekarz a klauzula sumienia
 • Karta Praw Rodziny - znaczenie i aktualność po 30. latach
 • Przedsynodalna ankieta o rodzinie Papieża Franciszka
 • Małżeństwo w islamie
 • Zagadnienia prawa wyznaniowego w irańskiej konstytucji

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzent

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • JOHN PAUL II – THE AFRICAN HERITAGE.Commemorating the anniversary of His death in view of His canonizationon
  [Jan Paweł II - afrykańskie dziedzictwo. Wspomnienie rocznicy Jego śmierci w przeddzień kanonizacji]
 • Święty pośród Świętych. Przed kanonizacją Jana Pawła II

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Reguły islamskiego prawa rodzinnego a globalne transformacje
 • Religia jako faktor w relacjach politycznych. Doceniany czy lekceważony?
 • Jan Paweł II wśród swoich
 • John Paul II among his own (panoramic Visio of the Saint and blessed of His pontificate
  [Jan Paweł II wśród swoich (panorama świętych i błogosławionych Jego pontyfikatu)]

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • III Ogólnopolska Konferencja Naukowa KODEKS PRAWA KANONICZNEGO W BADANIACH MŁODYCH NAUKOWCÓW

2013


Książka naukowa recenzowana

 • Sytuacja prawno-polityczna ministrów kultów w Meksyku

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Z dziejów najstarszego uniwersytetu Ameryki Północnej
  [w:] TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie
 • Derecho de familia desde la óptica del Derecho natural
  [Prawo rodzinne z punktu widzenia prawa naturalnego]
  [w:] TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Wolność "koncesjonowana". O nowelizacji art. 24 Konstytucji politycznej Meksykańskich Stanów Zjednoczonych
 • Die Etappen des Aktes der Seligsprechung und die möglichen Schwierigkeiten
  [Etapy prowadzenia procesu beatyfikacyjnego i mogące wystąpić trudności]
 • Duszpasterstwo małżeństw mieszanych

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Sobre el proceso de beatificación de los martires de Pariacoto: historia, estado actual, proyección
  [O procesie beatyfikacyjnym Męczenników z Pariacoto: historia, stan aktualny, perspektywy]
  [w:] Decires

Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego

 • Recenzent
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Prawa polityczne duchownych

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Ofiary rzezi czy męczennicy za wiarę? O możliwości prowadzenia procesów beatyfikacyjnych
 • Prawa polityczne ministrów kultów w Meksyku

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

 • Prawa polityczne duchownych, sesja I

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Temas actuales de Derecho Internacional
  [Aktualne zagadnienia prawa międzynarodowego]
 • Hodie et cras - dziś i jutro Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku. 30 lat od promulgacji
 • Milagro peruano: ¿buena suerte o buena politica?
  [Peruwiański cud: szczęście czy dobra polityka?]
 • La Pastoralidad del Concilio Vaticano II y su impacto
  [Pastoralny charakter Soboru Watykańskiego II i jego wpływ]
 • Integracja w globalnej wiosce - media o cudzoziemcach w Polsce i Unii Europejskiej
 • Układ Transpacyficzny (TPP): spojrzenie krytyczne
 • La rebelión olvidada: Huanuco, 1812
  [Zapomniane powstanie: Huanuco 1812]
 • Nie zabijaj. Kościół wobec ludobójstwa na Wołyniu

Udział w konferencji krajowej

 • Elementos Histórico-epistemológicos para una teología practica, y su contextualización en Latinoamérica a partir de Juan Carlos Scannone.
  [Elementy historyczno-epistemologiczne teologii praktycznej i jej kontektualizacja w Ameryce Łacińskiej od czasów Jana Karola Scannone]
 • Modernidad y Derecho. Desarrollo, disputa por los bienes comunes y construcciones contra-hegemónicas
  [Nowoczesność i Prawo]
 • Transparencia y violaciones graves a los derechos humanos
  [Transparentność a rażące naruszenia praw człowieka]
 • X Jornadas de Ciencias Religiosas: La vida consagrada a la luz de la Fe
  [X Dni Nauk Religijnych: Życie konsekrowane w świetle Wiary]

Stypendium w ramach programu Erasmus

 • LLP Erasmus

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • Kwerenda naukowa w 3 tematach z zakresu prawa kanonicznego, prawa wyznaniowego i polityki
 • Kwerenda naukowa z zakresu prawa kanonizacyjnego i kultu świętych
 • Kwerenda naukowa do tematu: Prawo rządzących - męczennicy Kościoła

Profesor wizytujący w zagranicznym ośrodku naukowym

 • Profesor visitante de la Universidad Insurgentes
  [Profesor wizytujący Uniwersytetu Insurgentes]

Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym

 • Los Valores en la Eudcación Superior
  [Wartości w edukacji wyższej]
 • El ministerio de la Palabra de Dios en el Código de Derecho Canónico; La predicación de los laicos en la Iglesia católica
  [Posługa Słowa Bożego w Kodeksie Prawa Kanonicznego; Przepowiadanie przez świeckich w Kościele katolickim]

Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem zagranicznym

 • Badacz Centrum Studiów Prawniczych Uniwersytetu Insurgentes

Działalność odczytowa

 • “Soy sacerdote feliz”. Siervos de Dios Michael Tomaszek y Zbigniew Strzalkowski

2012


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Zagadnienie męczeństwa w obowiązującym prawie i praktyce kanonizacyjnej
 • Diecezjalny etap postępowania w sprawach męczenników

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • La influencia del Derecho romano en el Derecho matrimonial canónico y polaco
  [Wpływ prawa rzymskiego na prawo małżeńskie kanoniczne i polskie]
  [w:] Sodalitas
 • Problematyka klauzuli sumienia w polityce i prawie Meksykańskich Stanów Zjedoczonych
  [w:] TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie
 • Sobre la importancia social de la beatificación y la canonización
  [Społeczne znaczenie beatyfikacji i kanonizacji]
  [w:] Yachay (Cochabamba)
 • Święty Maksymilian Maria Kolbe - męczeństwo z miłości
  [w:] Polonia Sacra

Hasło encyklopedyczne

 • Rostworowski Michał Jan
 • Rekognicja w prawie kanonizacyjnym
 • Roth Jan SJ
 • Promotor wiary

Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego

 • Rada Naukowa
  [w:] Kościół i Prawo

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

 • Komitet Redakcyjny
  [w:] Sodalitas

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzent

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • La democracia, la secularización y el renacimiento de las escuelas católicas en Polonia
  [Demokracja, sekularyzacja a odnowienie szkół katolickich w Polsce]
 • Wpływ prawa rzymskiego na małżeńskie prawo kanoniczne i polskie

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Świętość na marginesach

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Prowadzenie sprawy grupy męczenników
 • „Zielony doktor”...

Udział w konferencji krajowej

 • Nowelizacja procedury cywilnej i jej wpływ na praktykę prawniczą

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Prawo a terroryzm
 • Polska prezydencja – czas oceny

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • Kwerenda naukowa

Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego

 • Remigio Beneyto Berenguer

Odznaczenie krajowe państwowe

 • Medal Brązowy za Długoletnią Służbę

2011


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Wprowadzenie do prawa rodzinnego współczesnych państw arabskich
  [w:] Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego
 • Prawo naturalne a wady zgody małżeńskiej
  [w:] Annales Canonici

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Długa droga do chwały ołtarza - dlaczego?

Książka popularyzująca naukę

 • Dialogi z Męczennikami : 15 dialogów na 15-lecie śmierci Sług Bożych Zbigniewa Strzałkowskiego i Michała Tomaszka, franciszkanów (+1991, Peru)

Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego

 • Rada Naukowa
  [w:] Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego

Recenzja książki naukowej

 • Sanctorum Mater. Instrukcja Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych o prowadzeniu dochodzenia diecezjalnego lub eparchialnego w sprawach kanonizacyjnych

Recenzja artykułu naukowego

 • Zasady prawa wyznaniowego Republiki Uzbekistanu

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Sobre el proceso de beatificación de los Martires de Pariacoto
  [O procesie beatyfikacyjnym Męczenników z Pariacoto]
 • Elementy prawnokanoniczne męczeństwa podlegające weryfikacji
 • Św. Maksymilian – męczennik z miłości

Udział w konferencji międzynarodowej

 • ŻHacia dónde va Oriente Medio? La sociedad civil Arabe como motor de cambio
  [Dokąd zmierza Bliski Wschód? Arabskie społeczeństwo jako motor zmiany]
 • 7 Congreso Internacional sobre Educación, Cultura y Desarrollo
  [VII Międzynarodowy Kongres o Edukacji, Kulturze i Rozwoju]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Święty Maksymilian Maria Kolbe - męczeństwo z miłości
 • Wyznawca czy męczennik? Co za różnica ...
 • Droga do 'pewności moralnej' w sprawach beatyfikacyjnych

Udział w konferencji krajowej

 • Japonia, Niemcy - odzyskany honor w rozwoju gospodarczym
 • Domena publiczna
 • Cudzoziemcy na rynku pracy
 • Postępowanie administracyjne w Kościele

Udział w konferencji

 • Małżeństwo w społeczeństwie zróżnicowanym religijnie
 • Posiedzenie naukowe Wydziału Nauk Prawnych TN KUL
 • Posiedzenie naukowe Komisji Prawniczej Oddziału PAN w Lublinie
 • Posiedzenie naukowe Komisji Prawniczej Oddziału PAN w Lublinie

Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym

 • Sytuacja prawna małżeństwa i rodziny w Polsce
 • Los aspectos sociales del matrimonio y familia en Polonia
  [Aspekty społeczne małżeństwa i rodziny w Polsce]
 • Polonia en Europa - la historia y la actualidad
  [Polska w Europie - historia i współczesność]
 • Polonia en Europa. Los efectos del ingreso de Polonia en la Unión Europea)
  [Polska w Europie. Efekty wejścia Polski do Unii Europejskiej]

2010


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Nowa dogmatyka Konstytucji Republiki Ekwadoru. Casus praw natury
  [w:] TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Walor eklezjalny beatyfikacji i kanonizacji

Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego

 • Członek Rady Naukowej
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Przygotowanie sprawy beatyfikacyjnej. Aktualny stan prawny

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Efectos jurídicos del matrimonio religioso en Polonia
  [Skutki prawne małżeństw wyznaniowych w Polsce]
 • Etapy prowadzenia procesu beatyfikacyjnego i mogące wystąpić trudności
 • El matrimonio en Polonia
  [Małżeństwo w Polsce]

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Housing Rights: from Theory to Practice
  [Prawa mieszkaniowe: od teorii do praktyki]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Prawo naturalne a wady zgody małżeńskiej
 • Możliwość kanonizacji bł. Jakuba Strepy w świetle prawa kanonizacyjnego

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Modele edukacji prawników. Doświadczenia i perspektywy

Organizacja konferencji

 • Dzień Ziemi A.D. 2010

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Nowa tendencja w konstytucjonalizacji praw Natury? Casus Ekwadoru

Udział w konferencji

 • Kapłaństwo Posługi
 • Posiedzenie naukowe Komisji Prawniczej Oddziału PAN w Lublinie
 • Nowoczesne technologie ICT w upowszechnianiu osiągnięć nauki

Staż finansowany ze środków UE

 • El Derecho del Estado y los Martires de la Iglesia - casus mexicano
  [Prawo państwa a Męczennicy Kościoła - casus meksykański]

Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym

 • Reflexiones sobre derecho de familia y efectos jurídicos del matrimonio religioso
  [Rozważania na temat prawa rodzinnego i skutków cywilnoprawnych małżeństw wyznaniowych]
 • El matrimonio: Reflexiones de derecho comparado
  [Małżeństwo: rozważania prawnoporównawcze]

2009


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Prawne formy zawierania małżeństw w państwach Ameryki Łacińskiej
  [w:] Studia Prawnicze KUL
 • Wybrane zagadnienia prawne postępowania kanonizacyjnego Sługi Bożego Jana Pawła II
  [w:] TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie
 • Kanonizacja o. Antoniego od św. Anny Galvão - pierwszego świętego urodzonego w Brazylii
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • O Biskupie niewygodnym dla rządzących

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Remigio Beneyto Berenguer (dir.), Vida pública – vida privada, EDICEP, Valencia 2006, pp. 285
  [w:] Studia z Prawa Wyznaniowego

Hasło encyklopedyczne

 • Męczeństwo w ujęciu prawnokanonicznym
 • Misyjne prawo

Tłumaczenie tekstów naukowych osobno niewymienionych

 • Program utworzenia narodowego rejestru stanu cywilnego oraz jednego i jedynego dokumentu tożsamości

Tłumaczenie tekstów wymagających kompetencji naukowych

 • Kontraktualistyczna interpretacja prawa małżeńskiego w Meksyku

Tłumaczenie ustne podczas spotkań naukowych

 • Tłumaczenie

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzent

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Przygotowanie sprawy beatyfikacyjnej

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Walor eklezjalny sprawy beatyfikacyjnej i kanonizacyjnej

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Kościół a prawa autorskie
 • 60 lat obowiązywania Ustawy Zasadniczej Niemiec. Doświadczenia i perspektywy
 • La reforma dels Estatuts del FC Barcelona
  [Zmiana statutu KS Barcelona]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Rodzina jako podmiot życia społecznego

Udział w konferencji krajowej

 • Wprowadzenie Euro w Polsce – problematyka prawna
 • Studia doktoranckie – reguły kształcenia
 • Seminarium Programy wymiany międzynarodowej pracowników i studentów w roku akad. 2009/2010
 • Kościół i Europa – wspólna droga
 • Planowanie inwestycji publicznych - aspekty prawne, ekonomiczne, środowiskowe

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Prawo rodzinne z punktu widzenia prawa naturalnego

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji

 • Prezydencka wizja państwa

Udział w konferencji

 • Nowoczesne technologie ICT w upowszechnianiu osiągnięć nauk
 • Posiedzenie naukowe Wydziału Nauk Prawnych TN KUL
 • I Dzień Urzędnika. Perspektywy zatrudnienia po administracji...
 • Posiedzenie naukowe Komisji Prawniczej Oddziału PAN w Lublinie

Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego

 • Luis Mauricio Figueroa Gutiérrez
 • Remigio Beneyto Berenguer

2008


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

 • członek Redakcji
  [w:] Studia Prawnicze KUL

2006


Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego

 • Członek Rady Naukowej
  [w:] W Nurcie Franciszkańskim

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • Rada Prawna

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Towarzystwo Naukowe KUL, Wydział Nauk Prawnych

Członkostwo w innej organizacji krajowej

 • Stowarzyszenie Absolwentów Prawa KUL

2005


Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego

 • Rada Naukowa
  [w:] Annales Canonici