Aleksandra Krauze-Kołodziej

dr Aleksandra Krauze-Kołodziej

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Katedra Akwizycji i Dydaktyki Języków

Stanowisko: Asystent


Dydaktyka szczegółowa języka włoskiego z elementami języka specjalistycznego - ćwiczenia

Cele przedmiotu:
C1. zdobycie przez studentów wiedzy związanej ze skutecznym i efektywnym nauczaniem języka włoskiego jako obcego
C2. uzyskanie przez studentów podstawowej wiedzy na temat definicji związanych z glottodydaktyką oraz słownictwa z zakresu dydaktyki języka włoskiego
C3. kształtowanie u studentów umiejętności w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczej – lekcje języka włoskiego jako obcego
C4. uzyskanie wiedzy na temat różnych sytuacji trudnych oraz problemów dydaktycznych, które może napotkać nauczyciel na lekcji języka włoskiego
C5. rozwinięcie umiejętności praktycznego odnalezienia się w zawodzie nauczyciela języka włoskiego
C6. przygotowanie studentów do pracy nauczyciela języka włoskiego jako obcego w grupach o różnym wieku, różnym poziomie biegłości jęz., przy zastosowaniu różnorodnych metod dydaktycznych
C7. rozwijanie umiejętności wykorzystania zdobytych informacji teoretycznych w praktyce – przygotowanie konspektów lekcji, ćwiczeń i testów
C8. zwrócenie uwagi na potrzebę ciągłego dokształcania się, rozwoju kompetencji i zdobywania wiedzy
C9. rozwinięcie umiejętności pracy w grupie i przyjmowania w niej określonych ról
C10. rozwijanie umiejętności wypowiadania się na wybrane tematy oraz wyrażania i uzasadniania swojej opinii
Wymagania wstępne:
1. Znajomość języka włoskiego przynajmniej na poziomie B1-B2.
2. Umiejętność uczenia się, pracy indywidualnej i współpracy z innymi.
3. Umiejętność przygotowywania prezentacji.
4. Umiejętność krytycznej lektury tekstów naukowych.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
EK1. W1. student zna terminologię z zakresu dydaktyki języka włoskiego
EK2. W2. student dysponuje informacjami niezbędnymi dla nauczyciela przy planowaniu procesu dydaktycznego
EK3. W3. student dysponuje wiedzą dotyczącą specyfiki kompetencji i sprawności kształconych w trakcie nauki języka włoskiego jako obcego
EK4. W4. student ma wiedzę na temat możliwości rozwoju zawodowego nauczyciela oraz jego ścieżki kariery zawodowej
EK5. W5. student ma wiedzę na temat różnych sytuacji trudnych oraz problemów dydaktycznych, które może napotkać nauczyciel
EK6. W6. student dysponuje wiedzą w zakresie technik nauczania języka włoskiego jako obcego w różnych kontekstach i w różnych grupach
EK7. W7. student dysponuje wiedzą dotyczącą charakterystyki partnerów procesu dydaktycznego

UMIEJĘTNOŚCI
EK8. U1. student potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu dydaktyki i metodyki szczegółowej w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych na poszczególnych etapach edukacyjnych
EK9. U2. student tworzy własne narzędzia pracy jako nauczyciela języka włoskiego jako obcego
EK10. U3. student poprawnie posługuje się terminologią glottodydaktyczną
EK11. U4. student umiejętnie planuje i realizuje proces dydaktyczny
EK12. U5. student potrafi wymienić główne metody dydaktyczne i je sklasyfikować
EK13. U6. student rozwinął umiejętność kreowania trwałych relacji z uczniami, rodzicami oraz innymi nauczycielami
EK14. U7. student rozwinął umiejętność poprawnego wyszukiwania informacji na temat możliwości rozwoju zawodowego nauczyciela
EK15. U8. student rozwinął umiejętność wykorzystania zdobytych informacji teoretycznych w praktyce

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
EK16. K1. student potrafi współpracować w zespole, planując i realizując wspólne projekty dydaktyczne
EK17. K2. student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wyborem różnych procedur dydaktycznych
EK18. K3. student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, rozwoju kompetencji i zdobywania wiedzy
EK19. K4. student podejmuje starania, aby umiejętnie przekazać pozostałym studentom informacje, które opracowywał indywidualnie bądź w grupie
EK20. K5. student rozumie potrzebę zdobywania wiedzy w zakresie dydaktyki języków obcych zarówno w kontekście nauki własnej, jak i w perspektywie wykonywania w przyszłości zawodu nauczyciela języka obcego
Metody dydaktyczne:
Metoda podawcza i poszukująca.
Wypowiedzi pisemne i ustne studentów (dialogi, dyskusja, praca w grupach, praca w parach) – praca indywidualna i praca w grupach
Omówienie przykładowych sytuacji (case study).
Praca projektowa.
Ćwiczenia warsztatowe.
Wykład z prezentacją multimedialną, objaśnienie, inscenizacje.
Treści programowe:
Wśród realizowanych tematów pojawią się:
1. Lezione d’introduzione. Introduzione alla glottodidattica (definizione, scopi ecc.). Insegnante e lezione ideale. Lingua e linguaggio. Motivazione all’apprendimento della lingua italiana. Le variabili nell’apprendimento della LS.
2. Le valenze e le caratteristiche della lingua. La lingua come un atto di comunicazione. Acquisizione – apprendimento.Gli approcci alla lingua (psicologico, sociologico, linguistico). Le quattro competenze linguistiche.
3. Le relazioni LM-LS-LN-L1-L2. I metodi e le tecniche per l’insegnamento della LS.
4-5. La glottodidattica nella storia.
6-7. Metodi e tecnologie didattiche per la LS.
8. La programmazione e la verifica per la LS.
9-10. Insegnare italiano a bambini, adolescenti, anziani, studenti universitari.
11. Insegnare italiano a immigranti.
12. Isegnare la lingua specialistica.
13. La correzione degli errori in italiano LS. Diversi problemi durante la lezione.
14. Le certficazioni di italiano. Corsi per insegnanti e per studenti.
15. Ripetizione e conclusione.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
F1 ocena obecności i aktywności studentów podczas zajęć (wypowiedzi ustne, dialogi, praca indywidualna oraz praca w grupach) – dopuszczalna nieusprawiedliwiona liczba nieobecności to 2 ;
F2 ocena przygotowania studentów do zajęć (przygotowanie materiałów, wyszukanie i analiza informacji, prace domowe, prace pisemne)
P1 ocena prezentacji ustnych przygotowanych przez studentów
P2 ocena prac kontrolnych – testy i kartkówki
P3 ocena projektów i ćwiczeń przygotowanych indywidualnie oraz w grupach
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
-M. Pichiassi, Fondamenti di Glottodidattica. Temi e problemi della didattica linguistica, Perugia: Guerra Edizioni 1999.
-P. Diadori, Insegnare italiano a stranieri, Milano: Mondadori 2014.
-P. E. Balboni, Didattica dell'italiano come lingua seconda e straniera, Bonacci 2014.

Literatura uzupełniająca:
-A. Kosiarska, Nauczanie języka włoskiego poprzez kulturę, JowS 2014/03 (dostęp online: http://jows.pl/content/nauczanie-j%C4%99zyka-w%C5%82oskiego-poprzez-kultur%C4%99)
-A. Leoncewicz, Ranga słownictwa w nauczaniu języka obcego osób dorosłych na przykładzie języka włoskiego, JowS 2017/03 (dostęp online: http://jows.pl/artykuly/ranga-slownictwa-w-nauczaniu-jezyka-obcego-osob-doroslych-na-przykladzie-jezyka-wloskiego).
-A. Sowińska, Giochiamo tutti insieme. Pomysły na urozmaicenie lekcji języka włoskiego z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym, JowS 2014/03 (dostęp online: http://jows.pl/content/giochiamo-tutti-insieme-pomys%C5%82y-na-urozmaicenie-lekcji-j%C4%99zyka-w%C5%82oskiego-z-dzie%C4%87mi-w-wieku-wc)
-E. Jamrozik, Zarys historii nauczania języka włoskiego w Polsce, JowS 2014/03 (dostęp online: http://jows.pl/content/zarys-historii-nauczania-j%C4%99zyka-w%C5%82oskiego-w-polsce)
-Gra w języki, JowS 2012/02 (dostęp online: http://jows.pl/content/graj-w-j%C4%99zyki)
-J. Jarczyńska, Język włoski w Polsce. Jak uczymy go dziś, a jak będziemy go uczyć w przyszłości?, JowS 2014/03 (dostęp online: http://jows.pl/content/j%C4%99zyk-w%C5%82oski-w-polsce-jak-uczymy-go-dzi%C5%9B-jak-b%C4%99dziemy-go-uczy%C4%87-w-przysz%C5%82o%C5%9Bci)
-K. Ciszewska, Ciao seniorzy!, JowS 2013/02 (dostęp online: http://jows.pl/content/ciao-seniorzy)
-K. Kuczborska-Przybylska, La lingua su misura offerta passo a passo. Język na miarę ucznia, krok po kroku, JowS 2014/04 (dostęp online: http://jows.pl/content/la-lingua-su-misura-offerta-passo-passo-j%C4%99zyk-na-miar%C4%99-ucznia-krok-po-kroku)
-K. Kwapisz-Osadnik, Wizualizacja zjawisk gramatycznych jako propozycja dydaktyczna wspierająca naukę języka obcego (na przykładzie języka francuskiego i włoskiego), JowS 2017/01 (dostęp online: http://jows.pl/artykuly/wizualizacja-zjawisk-gramatycznych-jako-propozycja-dydaktyczna-wspierajaca-nauke-jezyka-obc)
-M. Kaliska, Materiały filmowe w nauczaniu języka włoskiego, JowS 2014/03 (dostęp online: http://jows.pl/content/materia%C5%82y-filmowe-w-nauczaniu-j%C4%99zyka-w%C5%82oskiego)
-M. Załęska, Retoryka i glottodydaktyka. Perswazja na zajęciach z języka włoskiego, JowS 2014/03 (dostęp online: http://jows.pl/content/retoryka-i-glottodydaktyka-perswazja-na-zaj%C4%99ciach-z-j%C4%99zyka-w%C5%82oskiego)
-Materiały oraz prezentacje multimedialne przygotowane przez prowadzącą.
-Materiały dostępne w wolnym dostępie online.

Etyka zawodu nauczyciela - konwersatorium

Cele przedmiotu:
C1. zdobycie przez studentów wiedzy na temat etycznego wymiaru pracy nauczyciela (obowiązki etyczne oraz odpowiedzialność dyscyplinarna wynikająca z przepisów prawa; wymagania stawiane nauczycielowi we współczesnej szkole; normy moralne w relacjach nauczyciela z uczniem, rodzicem oraz innymi nauczycielami)
C2. uzyskanie przez studentów podstawowej wiedzy na temat definicji związanych z etyką oraz etyką zawodową nauczyciela
C3. uświadomienie studentom zmian zachodzących w pojmowaniu pojęcia etyki na przestrzeni wieków
C4. zdobycie wiedzy na temat możliwości rozwoju zawodowego nauczyciela (szkolenia, granty) oraz jego kariery zawodowej
C5. uzyskanie wiedzy na temat różnych sytuacji trudnych oraz problemów dydaktycznych, które może napotkać nauczyciel
C6. rozwinięcie umiejętności praktycznego odnalezienia się w zawodzie nauczyciela
C7. rozwinięcie praktycznych umiejętności „miękkich” potrzebnych w zawodzie nauczyciela – pewności siebie i poczucia własnej wartości, motywacji do osiągania celów, asertywności i stawiania granic oraz zarządzania sobą w czasie
C8. rozwinięcie umiejętności kreowania trwałych relacji z uczniami, rodzicami oraz innymi nauczycielami
C9. rozwinięcie umiejętności poprawnego wyszukiwania informacji na temat możliwości rozwoju zawodowego nauczyciela
C10. rozwijanie umiejętności wykorzystania zdobytych informacji teoretycznych w praktyce
C11. zwrócenie uwagi na potrzebę ciągłego dokształcania się, rozwoju kompetencji i zdobywania wiedzy
C12. rozwinięcie umiejętności pracy w grupie i przyjmowania w niej określonych ról
C13. rozwijanie umiejętności wypowiadania się na wybrane tematy oraz wyrażania i uzasadniania swojej opinii
Wymagania wstępne:
1. Umiejętność uczenia się, pracy indywidualnej i współpracy z innymi.
2. Umiejętność przygotowywania prezentacji.
3. Umiejętność krytycznej lektury tekstów naukowych.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
EK1. W1. zdobycie wiedzy na temat etycznego wymiaru pracy nauczyciela (obowiązki etyczne oraz odpowiedzialność dyscyplinarna wynikająca z przepisów prawa; wymagania stawiane nauczycielowi we współczesnej szkole; normy moralne w relacjach nauczyciela z uczniem, rodzicem oraz innymi nauczycielami)
EK2. W2. uzyskanie podstawowej wiedzy na temat definicji związanych z etyką oraz etyką zawodową nauczyciela
EK3. W3. uświadomienie sobie zmian zachodzących w pojmowaniu pojęcia etyki na przestrzeni wieków
EK4. W4. zdobycie wiedzy na temat możliwości rozwoju zawodowego nauczyciela (szkolenia, granty) oraz jego ścieżki kariery zawodowej
EK5. W5. uzyskanie wiedzy na temat różnych sytuacji trudnych oraz problemów dydaktycznych, które może napotkać nauczyciel

UMIEJĘTNOŚCI
EK6. U1. rozwinięcie umiejętności praktycznego odnalezienia się w zawodzie nauczyciela
EK7. U2. rozwinięcie praktycznych umiejętności „miękkich” potrzebnych w zawodzie nauczyciela – pewności siebie i poczucia własnej wartości, motywacji do osiągania celów, asertywności i stawiania granic oraz zarządzania sobą w czasie
EK8. U3. rozwinięcie umiejętności kreowania trwałych relacji z uczniami, rodzicami oraz innymi nauczycielami
EK9. U4. rozwinięcie umiejętności poprawnego wyszukiwania informacji na temat możliwości rozwoju zawodowego nauczyciela
EK10. U5. rozwijanie umiejętności wykorzystania zdobytych informacji teoretycznych w praktyce

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
EK11. K1. zwrócenie uwagi na potrzebę ciągłego dokształcania się, rozwoju kompetencji i zdobywania wiedzy
EK12. K2. rozwinięcie umiejętności pracy w grupie i przyjmowania w niej określonych ról
EK13. K3. rozwijanie umiejętności wypowiadania się na wybrane tematy oraz wyrażania i uzasadniania swojej opinii
Metody dydaktyczne:
Opracowania oraz materiały dodatkowe przygotowane przez prowadzącą.
Wypowiedzi pisemne i ustne studentów (dialogi, dyskusja, praca w grupach, praca w parach).
Omówienie przykładowych sytuacji (case study).
Praca projektowa.
Ćwiczenia warsztatowe.
Wykład z prezentacją multimedialną, objaśnienie, inscenizacje.
Treści programowe:
Zajęcia mają na celu poszerzenie wiedzy studentów na temat podstawowych problemów, zagadnień oraz funkcji etyki pedagogicznej. Pozwolą one studentom na zapoznanie się z obowiązkami etycznymi, odpowiedzialnością dyscyplinarną wynikająca z przepisów prawa, wymaganiami stawianymi nauczycielowi we współczesnej szkole oraz normami moralnymi, jakich nauczyciel powinien przestrzegać podczas pracy z uczniem, rodzicem oraz innymi nauczycielami.
Zajęcia, wykorzystując nowoczesne metody pracy ze studentem (praca indywidualna, projektowa, praca warsztatowa i w grupie), pokażą również, w jaki sposób studenci mogą rozwinąć umiejętności „miękkie” potrzebne podczas pracy dydaktycznej – pewność siebie i poczucie własnej wartości, motywację do osiągania celów, asertywność i stawianie granic oraz zarządzania sobą w czasie. Zapoznają również uczestników zajęć z możliwościami stypendialnymi oraz funduszami, które mogą pomóc im rozwinąć swoją ścieżkę zawodową w przyszłości.

Wśród realizowanych tematów pojawią się:
1. Zajęcia wprowadzające. Jaki powinien być nauczyciel idealny? Pojęcie etyki oraz zarys głównych nurtów i koncepcji etycznych – starożytność, średniowiecze, nowożytność, czasy współczesne.
2. Etyka zawodowa. Rola zachowań etycznych w zawodach zaufania publicznego. Etyka zawodowa nauczycieli. Obowiązki etyczne oraz odpowiedzialność dyscyplinarna wynikająca z przepisów prawa. Wymagania stawiane nauczycielowi we współczesnej szkole.
3. Normy moralne w relacjach: nauczyciel-uczeń i uczeń-nauczyciel. Rola autorytetu, osobowość, etyka zawodowa.
4. Normy moralne w relacjach nauczyciel-rodzic-społeczeństwo oraz relacje panujące w zespołach nauczycielskich.
5. Tworzenie kodeksu etycznego nauczyciela- praca w grupach. Analiza istniejących kodeksów.
6. Dylematy etyczne na lekcji – trudne sytuacje (trudności uczniów i uczniowie ze specyficznymi potrzebami np. ADHD; zakłócenie tematyki lekcji wywołane zagadnieniem światopoglądowym lub specyficzną sytuacją rodzinną)
7. Problemy dydaktyczne: poprawianie błędów, ewaluacja osiągnięć uczniów, układanie testów.
8. Niechęć do uczenia się języków obcych? Jak motywować uczniów i przełamywać ich bariery?
9. Umiejętności „miękkie“ potrzebne w zawodzie nauczyciela 1 - pewność siebie i poczucie własnej wartości
10. Umiejętności „miękkie“ potrzebne w zawodzie nauczyciela 2 - motywacja i osiąganie celów
11. Umiejętności „miękkie“ potrzebne w zawodzie nauczyciela 3 - asertywność i stawianie granic
12. Umiejętności „miękkie“ potrzebne w zawodzie nauczyciela 4 - zarządzania sobą w czasie
13. Inne umiejętności potrzebne w zawodzie nauczyciela – prezentacje i wystąpienia publiczne
14. Dalszy rozwój i ścieżka awansu zawodowego nauczyciela. Potrzeba ciągłego dokształcania się – szkolenia i projekty.
15. Podsumowanie poznanych wiadomości.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
F1 ocena obecności i aktywności studentów podczas zajęć (wypowiedzi ustne, dialogi, praca indywidualna oraz praca w grupach) – dopuszczalna nieusprawiedliwiona liczba nieobecności to 2 ;
F2 ocena przygotowania studentów do zajęć (przygotowanie materiałów, wyszukanie i analiza informacji, prace domowe, prace pisemne)
P1 ocena prezentacji ustnych przygotowanych przez studentów
P2 ocena prac kontrolnych – testy i kartkówki
P3 ocena projektów i ćwiczeń przygotowanych indywidualnie oraz w grupach
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
-D. Werbińska, Dylematy etyczne nauczycieli języków obcych na starcie kariery zawodowej (na przykładzie nauczycieli języka angielskiego),Warszawa 2009.
-Etyka i profesjonalizm w zawodzie nauczyciela, red. J. Michalak, Łódź 2010.
-Kodeks etyczny nauczyciela (strona CEO: http://www.ceo.org.pl/en/node/4483 )
-Komisja do spraw etyki w nauce, Kodeks Etyki Pracownika Naukowego, Toruń 2012.
-Polskie Towarzystwo Nauczycieli, Kodeks etyki nauczycielskiej, Warszawa 1997.
-St. Krawcewicz, Rozważania nad etyką zawodu nauczyciela, Warszawa 1987.
-T. Styczeń, J. Marecki, ABC Etyki. Wydawnictwo KUL, Lublin 2001.

Literatura uzupełniająca:
-A. Malitowska, Etyka zawodowa. Kompetencje etyczne nauczycieli, „PRINCIPIA” LVII-LVIII(2013), s. 77-92.
-A. Ryk, Wybrane etyczne aspekty zawodu nauczyciela. Rozważania wokół problemu prawdy, “Debata Edukacyjna” 5 (2012), s. 25-32.
-B. Czupryn, Zarys etyki zawodu nauczyciela, „Studia Płockie” 31(2003), s. 131-145.
-D. Zając, Etyczne aspekty kariery zawodowej nauczycieli, [w:] Repozytorium Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 2013 (dostęp online: https://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3788 )
-E. Gondzik, Etyka zawodu nauczyciela nauczania początkowego, „Nauczyciel i Szkoła” 2/5(1998), s. 102-105.
-J. Hibner, Etyka i autorytet nauczyciela szczególną potrzebą współczesnej szkoły, „Studia Dydaktyczne” 24-25(2013), s. 55-64.
-M. Sekuła, Kwestie etyczne w pracy nauczyciela, [w:] Etyka w organizacji: zarządzanie, kultura, polityka, red. Ł. Burkiewicz, J. Kucharski, Kraków 2016, s. 349-370.
Autorskie materiały oraz prezentacje multimedialne przygotowane przez prowadzącą.
Materiały dostępne w wolnym dostępie online.

Historia sztuki średniowiecznej powszechnej - analiza i interpretacja dzieła sztuki - ćwiczenia

Cele przedmiotu:
1. zapoznanie studentów ze sztuką średniowieczną Europy od połowy XII wieku (sztuka gotycka), w zakresie architektury, rzeźby, malarstwa oraz rzemiosła artystycznego
2. zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami sztuki gotyckiej
3. poszerzenie wiedzy studentów na temat realiów historyczno-kulturowych oraz uwarunkowań filozoficznych i teologicznych, w tym wpływów tradycji łacińskiej i bizantyńskiej na sztukę średniowieczną, w których rozwijała się sztuka Europy od połowy XII wieku
4. uświadomienie studentom ciągłości i wpływów kulturowych oraz technicznych i technologicznych poprzednich epok w sztuce gotyckiej
Efekty kształcenia:
WIEDZA
1. Student uzyskuje wiedzę na temat sztuki średniowiecznej Europy od połowy XII wieku (sztuka gotycka), w zakresie architektury, rzeźby, malarstwa oraz rzemiosła artystycznego
2. Student poznaje podstawowe pojęcia dotyczące sztuki gotyckiej z zakresu architektury, technik rzeźbiarskich, malarskich oraz wybranych technik rzemieślniczych
3. Student zyskuje wiedzę na temat realiów historyczno-kulturowych oraz uwarunkowań filozoficznych i teologicznych, w których rozwijała się sztuka średniowiecznej Europy od połowy XII wieku
4. Student poznaje ciągłości i wpływy kulturowe oraz techniczne i technologiczne poprzednich epok w sztuce gotyckiej
5. Student poznaje wpływy tradycji łacińskiej i bizantyńskiej na sztukę średniowiecznej Europy od połowy XII wieku
6. Student poznaje pojęcia z zakresu opisu, analizy i interpretacji dzieła sztuki

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student rozwija rozpoznaje i datuje dzieła sztuki średniowiecznej wybranego okresu i umieszcza je w odpowiednim kontekście kulturowym
2. Student opisuje, analizuje i interpretuje dzieła sztuki na wybranych przykładach sztuki średniowiecznej
3. Student wyszukuje, selekcjonuje i analizuje informacje przy pomocy różnych źródeł i opracowań

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student rozwija swoje umiejętności komunikacyjnych (dyskusje, formułowanie samodzielnej wypowiedzi ustnej oraz pisemnej)
2. Student zyskuje gruntowne przygotowanie do dalszych studiów z zakresu historii sztuki
3. Student widzi potrzebę ciągłego dokształcania się, rozwijania swoich zainteresowań oraz dalszych studiów z zakresu historii sztuki
4. Student dostrzega różnorodność dziedzictwa kulturowego Europy i jego wpływu na kulturę Polski
5. Student rozwija w sobie podstawy „wrażliwości” konserwatorskiej oraz dbania o potrzebę ochrony zabytków
Metody dydaktyczne:
Dyskusja
Indywidualne wypowiedzi ustne i pisemne, dialogi
Wykład połączony z prezentacją multimedialną
Treści programowe:
Podczas zajęć poruszone zostaną, między innymi, następujące zagadnienia:

- Wprowadzenie do sztuki średniowiecznej Europy po połowie XII wieku – podstawowe pojęcia z zakresu architektury, malarstwa, rzeźby oraz rzemiosła artystycznego
- Wybrane zagadnienia z zakresu estetyki sztuki średniowiecznej po połowie XII wieku – kontekst historyczno-kulturowy
- Wpływy tradycji łacińskiej i bizantyńskiej na sztukę gotycką – ciągłość kulturowa, techniczna i technologiczna (architektura, rzeźba, malarstwo, wybrane zagadnienia z zakresu rzemiosła artystycznego, w tym złotnictwo, odlewnictwo, szkło)
- Opis, analiza interpretacja dzieła sztuki – wprowadzenie i podstawowe pojęcia
- Sztuka gotycka – narodziny i rozwój. Opactwo Saint-Denis. Katedra gotycka – charakterystyka
- Wielkie katedry gotyckie Francji. Gotyk cysterski. Przykłady architektury gotyckiej w Anglii, Hiszpanii, na terenie Niemiec, Austrii oraz Italii.
- Rzeźba katedr gotyckich oraz rozprzestrzenienie się gotyckich form rzeźbiarskich (Francja, Anglia, Hiszpania, Włochy, niemiecki obszar językowy)
-Malarstwo we Florencji, Sienie i Rzymie. Giotto i jego „szkoła“ (recepcja sztuki Giotta w Veneto, Lombardii, Neapolu i Florencji)
- Malarstwo gotyckie na północy Europy.
-Przykłady gotyckiego rzemiosła artystycznego (miniatura, emalia, wyroby z kości słoniowej, arrasy)
- Sztuka witrażu

Część zajęć przeprowadzona zostanie w terenie (np. w muzeach, świątyniach), co pozwoli Studentom sprawdzić i ugruntować poznaną wiedzę w praktyce.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
1. ocena obecności i aktywności studentów podczas zajęć (wypowiedzi ustne, dialogi, praca w grupach) – dopuszczalna liczba nieobecności nieusprawiedliwionych na zajęciach w semestrze to 2 ;
2. ocena przygotowania studentów do zajęć (przygotowanie materiałów, wyszukanie i analiza informacji, prace domowe, prace pisemne, lektura zadanych opracowań)
3. ocena prac kontrolnych – testy, kartkówki, kolokwia, « slajdówki »
4. ocena przygotowanej pracy pisemnej – opis, analiza i interpretacja wybranego dzieła sztuki oraz wypełnienie przygotowanej karty katalogowej
5. ocena przygotowanych prezentacji ustnych z zakresu historii kultury średniowiecza
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Lektury podstawowe:
-Couchoud Jean Paul, Sztuka francuska, t. 1, Warszawa 1981.
-Chastel André, Sztuka włoska, t. 1, Warszawa 1978.
-Marrucchi Giulia, Nest Elena, Sirigatti Cristina, Sztuka gotycka, Warszawa 2010.
-Pevsner Nicolaus, Historia architektury europejskiej, t. 1, Warszawa 1984.
-Sauerländer Willibald, Rzeźba średniowieczna, Warszawa 1978 (i późniejsze wyd.)
-Skubiszewska Maria, Malarstwo Italii w latach1250-1400, Warszawa 1973 (rozdział. V-XII)
-Toman Rolf (red.), Sztuka gotyku. Architektura, rzeźba, malarstwo, Kolonia 2006.
-Vegh János, Malarstwo niderlandzkie XV w., Warszawa 1979.
-von Simson Otto, Katedra gotycka, Warszawa 1989.

Lektury uzupełniające:
-Aymard Maurice [et al.] (red.) Biedni i bogaci. Studia z dziejów społeczeństwa i kultury ofiarowane Bronisławowi Geremkowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa 1992.
-Belting Hans, Antropologia obrazu: szkice do nauki o obrazie, tłum. M. Bryl, Kraków 2007.
-Duby Georges, Czasy katedr. Sztuka i społeczeństwo 980-1420, Warszawa 1984.
-Geremek Bronisław, Człowiek marginesu w średniowieczu, "Przegląd Historyczny" 80/4 (1989), s. 705-727.
-Huizinga Johan, Jesień średniowiecza, Warszawa 1992
-Kalinowski Lech, Pojmowanie sztuki w średniowieczu, [w:] Wit Stwosz w Krakowie, red. L. Kalinowski, F. Stolot, Kraków 1987, s. 9-22.
-Le Goff Jacques, Człowiek średniowiecza, Warszawa 2000.
-Le Goff Jacques, Inteligencja w wiekach średnich, Warszawa 1966.
-Le Goff Jacques, Świat średniowiecznej wyobraźni, Warszawa 1997.
-Le Goff, Jacques, Kultura średniowiecznej Europy, Warszawa 1970.
-Le Goff, Jacques (red.), W kręgu codzienności. Człowiek średniowiecza, tłum. M. Radożycka-Paoletti, Gdańsk 1996.
-Mazurczak Urszula Małgorzata, Ciało i jego cień. Refleksje nad sposobami ukazywania ciała w malarstwie europejskim, „Ethos”, 2-3 (82-83) 2008, s. 1-21.
-Mazurczak Urszula Małgorzata, Dwie starożytne tradycje rozumienia ciała w sztuce średniowiecznej, , „Roczniki Humanistyczne”, 54-55 (2006-2007), z. 3, s. 157-179, il 1-16.
-Mazurczak Urszula Małgorzata, Miasto e pejzażu malarstwa niderlandzkiego XV wieku, Lublin 2004.
-Mazurczak Urszula Małgorzata, Par caritas par meritum. Miłosierny Sędzia na tympanonach gotyckich katedr. Z kręgu wybranych problemów ikonografii Sądu Ostatecznego w kontekście teologii Hugona od św. Wiktora, "Acta Mediaevalia", 18 (2005), s. 337-352.
-Mazurczak Urszula Małgorzata, Przyroda w dekoracjach freskowych pałacu papieskiego w Awinionie z połowy XIV wieku na tle nowego stosunku do przyrody w społeczeństwie Italii XIII/XIV w., "Roczniki Humanistyczne", XLV, 1997, s. 63-85.
-Mazurczak Urszula Małgorzata, Rozumienie przyrody w malarstwie okresu przełomu średniowiecza i renesansu na wybranych przykładach północnego i południowego kręgu sztuki, [w:] Sztuka około 1400. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Poznań, listopad 1995, red. Teresa Hrankowska, Warszawa 1996, s. 319-346.
-Panofsky Erwin, Studia z historii sztuki, wybór, oprac. i posł. J. Białostocki, Warszawa 1971 (szczególnie rozdziały: Architektura gotycka i scholastyka; Suger-Opat St-Denis oraz Ikonografia i ikonologia)
-Seńko Władysław, Jak rozumieć filozofię średniowieczną, Warszawa 1993.
-Skubiszewski Piotr, Badania nad sztuką średniowieczną, [w:] Wstęp do historii sztuki, t. 1: Przedmiot- metodologia- zawód, red. P. Skubiszewski, Warszawa 1973, s. 395-418.
-Tatarkiewicz Władysław, Historia estetyki, t. 2., Warszawa 2009.
-Wielgus Stanisław Ks., Z badań nad średniowieczem, Lublin 1995.

Materiały własne oraz prezentacje multimedialne.

Kultura materialna starożytnej Grecji i Rzymu - konwersatorium

Cele przedmiotu:
C1. poszerzenie wiedzy studentów na temat kultury materialnej starożytnej Grecji i Rzymu (architektura, rzeźba, malarstwo, ceramika, rzemiosło artystyczne)
C2. zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami dotyczącymi kultury materialnej starożytnej Grecji i Rzymu
C3. poszerzenie wiedzy studentów na temat realiów historyczno-kulturowych oraz uwarunkowań społeczno-politycznych, w których rozwijała się kultura materialna starożytnej Grecji i Rzymu
C4. uświadomienie studentom ciągłości i wpływów kulturowych oraz technicznych i technologicznych poprzednich epok oraz wpływu kultury starożytnej Grecji i Rzymu na epoki późniejsze
C5. zapoznanie studentów z wpływami tradycji bizantyńskiej i łacińskiej na kulturę Europy oraz Polski
C6. kształtowanie umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania i analizowania informacji przy pomocy różnych źródeł i opracowań
C7. rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych (dyskusje, formułowanie samodzielnej wypowiedzi ustnej oraz pisemnej)
C8. przedmiot zapewni gruntowne przygotowanie do dalszych studiów z zakresu kultury śródziemnomorskiej
C9. zwrócenie uwagi na potrzebę ciągłego dokształcania się, rozwijania swoich zainteresowań oraz dalszych studiów z zakresu studiów śródziemnomorskich
C10. pokazanie różnorodności dziedzictwa kulturowego starożytnej Grecji i Rzymu
Wymagania wstępne:
1. ukończenie I roku studiów I stopnia na kierunku filologia klasyczna
Efekty kształcenia:
WIEDZA
EK1. W1. uzyskanie wiedzy na temat kultury materialnej starożytnej Grecji i Rzymu (architektura, rzeźba, malarstwo, ceramika, rzemiosło artystyczne)
EK2. W2. poznanie podstawowych pojęć dotyczącymi kultury materialnej starożytnej Grecji i Rzymu
EK3. W3. zyskanie wiedzy na temat realiów historyczno-kulturowych oraz uwarunkowań społeczno-politycznych, w których rozwijała się kultura materialna starożytnej Grecji i Rzymu
EK4. W4. poznanie ciągłości i wpływów kulturowych oraz technicznych i technologicznych poprzednich epok oraz wpływu kultury starożytnej Grecji i Rzymu na epoki późniejsze
EK5. W5. poznanie wpływów tradycji bizantyńskiej i łacińskiej na kulturę Europy oraz Polski
EK6. W6. poznanie dystynktywnych cech sztuki starożytnej Grecji i Rzymu

UMIEJĘTNOŚCI
EK7. U1. umiejętność scharakteryzowania wybranych aspektów sztuki starożytnej Grecji Rzymu
EK8. U2. umiejętność wykazania ciągłości i wpływów kulturowych oraz technicznych i technologicznych poprzednich epok oraz wpływu kultury starożytnej Grecji i Rzymu na epoki późniejsze
EK9. U3. kształtowanie umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania i analizowania informacji przy pomocy różnych źródeł i opracowań

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
EK10. K1. rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych (dyskusje, formułowanie samodzielnej wypowiedzi ustnej oraz pisemnej)
EK11. K2. gruntowne przygotowanie do dalszych studiów z zakresu kultury śródziemnomorskiej
EK12. K3. zwrócenie uwagi na potrzebę ciągłego dokształcania się, rozwijania swoich zainteresowań oraz dalszych studiów z zakresu kultury śródziemnomorskiej
EK13. K4. poznanie różnorodności dziedzictwa kulturowego starożytnej Grecji i Rzymu oraz jego wpływu na kulturę Europy
Metody dydaktyczne:
Dyskusja
Indywidualne wypowiedzi ustne i pisemne studentów (w tym prezentacje), dialogi
Wykład połączony z prezentacją multimedialną
Treści programowe:
Podczas zajęć poruszone zostaną następujące zagadnienia:

1. Zajęcia wprowadzające. Sztuka minojska.
2. Sztuka mykeńska.
3. Sztuka starożytnej Grecji – epoka archaiczna
4. Sztuka starożytnej Grecji – epoka klasyczna
5. Sztuka starożytnej Grecji – epoka hellenistyczna
6. Sztuka etruska.
7. Sztuka starożytnego Rzymu – okres monarchii oraz wczesnej republiki.
8. Sztuka starożytnego Rzymu – okres republiki.
9. Sztuka starożytnego Rzymu – okres Augusta.
10. Sztuka starożytnego Rzymu – od okresu Julijsko-Klaudyjskiego do okresu Flawiuszy.
11. Sztuka starożytnego Rzymu – od okresu Trajana do okresu Sewerów.
12. Sztuka starożytnego Rzymu – czasy Dioklecjana i Tetrarchii.
13. Sztuka starożytnego Rzymu - schyłek i upadek Imperium.
14. Sztuka wczesnochrześcijańska. Początki sztuki bizantyńskiej.
15. Zajęcia podsumowujące.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
F1 ocena obecności i aktywności studentów podczas zajęć (wypowiedzi ustne, dialogi, praca w grupach) – dopuszczalna liczba nieobecności nieusprawiedliwionych na zajęciach w semestrze to 2 ;
F2 ocena przygotowania studentów do zajęć (przygotowanie materiałów, wyszukanie i analiza informacji, prace domowe, prace pisemne, lektura zadanych opracowań)
P1 ocena prac kontrolnych – testy, kartkówki, kolokwia
P2 ocena przygotowanej prezentacji
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
-E. Makowiecka, Sztuka Grecka, Warszawa 2007: WUW.
-E. Makowiecka, Sztuka Rzymu. Od Augusta do Konstantyna, Warszawa 2010: WUW.
-E. Papuci-Władyka, Sztuka starożytnej Grecji, Warszawa-Kraków 2001: Wydawnictwo Naukowe PWN.
-J. A. Ostrowski, Starożytny Rzym. Polityka i sztuka, Warszawa-Kraków 1999: Wydawnictwo Nukowe PWN.

Literatura uzupełniająca:
-B. Osińska, Sztuka i Czas, tom I, Warszawa 2008: WSiP.
-K. Zwolińska, Mała historia sztuki, Warszawa 1993: WSiP.
-The Oxford encyclopedia of ancient Greece and Rome, red. Michael Gagarin Red.; Elaine Fantham, Oxford ; New York : Oxford University Press 2010-
-A. Sadurska, W cieniu Panteonu. O sztuce starożytnego Rzymu, Warszawa 1965: Wiedza Powszechna.
-A. Sadurska, Archeologi starożytnego Rzymu, t. 1-2, Warszawa 1975-1980.
-Z. Abramowiczówna, O sztuce starożytnej, Toruń 2002: Wydawnictwo UMK.
-M. L. Bernhard, Archeologia Grecji, Kraków 1977
-M. L. Bernhard, Historia starożytnej sztuki greckiej, t. 1-4, Warszawa 1970-.
-M. L. Bernhard, Sztuka grecka, Warszawa 1981.
-J. Boardman, Sztuka grecka, Warszawa 1999.
-W. Dobrowolski, Sztuka Etrusków, Warszawa 1971: PIW.
-E. Jastrzębowska, Sztuka wczesnochrześcijańska, Kraków 2008: WAM.

Materiały własne oraz prezentacje multimedialne.

Kultura starożytnego Rzymu - konwersatorium

Cele przedmiotu:
C1. poszerzenie wiedzy studentów na temat kultury starożytnego Rzymu (uwarunkowania geograficzne, zwyczaje, życie codzienne i rodzinne, komunikacja, życie polityczne i społeczne, religia)
C2. zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami dotyczącymi kultury starożytnego Rzymu
C3. poszerzenie wiedzy studentów na temat realiów historyczno-kulturowych oraz uwarunkowań geograficznych, w których rozwijała się kultura starożytnegoRzymu
C4. uświadomienie studentom ciągłości i wpływów kulturowych oraz technicznych i technologicznych poprzednich epok oraz wpływu kultury starożytnego Rzymu na epoki późniejsze
C5. zapoznanie studentów z wpływami tradycji łacińskiej na kulturę Europy oraz Polski
C6. kształtowanie umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania i analizowania informacji przy pomocy różnych źródeł i opracowań
C7. rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych (dyskusje, formułowanie samodzielnej wypowiedzi ustnej oraz pisemnej)
C8. przedmiot zapewni gruntowne przygotowanie do dalszych studiów z zakresu kultury śródziemnomorskiej
C9. zwrócenie uwagi na potrzebę ciągłego dokształcania się, rozwijania swoich zainteresowań oraz dalszych studiów z zakresu studiów śródziemnomorskich
C10. pokazanie różnorodności dziedzictwa kulturowego starożytnego Rzymu
Wymagania wstępne:
1. ukończenie I roku studiów I stopnia na kierunku filologia klasyczna
Efekty kształcenia:
WIEDZA
EK1. W1. uzyskanie wiedzy na temat kultury starożytnego Rzymu (uwarunkowania geograficzne, zwyczaje, życie codzienne i rodzinne, komunikacja, życie polityczne i społeczne, religia)
EK2. W2. poznanie podstawowych pojęć dotyczących kultury starożytnego Rzymu
EK3. W3. zyskanie wiedzy na temat realiów historyczno-kulturowych oraz uwarunkowań geograficznych, w których rozwijała się kultura starożytnegoRzymu
EK4. W4. poznanie ciągłości i wpływów kulturowych oraz technicznych i technologicznych poprzednich epok oraz wpływu kultury starożytnego Rzymu na epoki późniejsze
EK5. W5. poznanie wpływów tradycji łacińskiej na kulturę Europy oraz Polski
EK6. W6. poznanie dystynktywnych cech kultury rzymskiej

UMIEJĘTNOŚCI
EK7. U1. umiejętność scharakteryzowania wybranych aspektów kultury rzymskiej
EK8. U2. umiejętność wykazania ciągłości i wpływów kulturowych oraz technicznych i technologicznych poprzednich epok oraz wpływu kultury starożytnego Rzymu na epoki późniejsze
EK9. U3. kształtowanie umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania i analizowania informacji przy pomocy różnych źródeł i opracowań

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
EK10. K1. rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych (dyskusje, formułowanie samodzielnej wypowiedzi ustnej oraz pisemnej)
EK11. K2. gruntowne przygotowanie do dalszych studiów z zakresu kultury śródziemnomorskiej
EK12. K3. zwrócenie uwagi na potrzebę ciągłego dokształcania się, rozwijania swoich zainteresowań oraz dalszych studiów z zakresu kultury śródziemnomorskiej
EK13. K4. pokazanie różnorodności dziedzictwa kulturowego starożytnego Rzymu i jego wpływu na kulturę Europy
Metody dydaktyczne:
Dyskusja
Indywidualne wypowiedzi ustne i pisemne studentów (w tym prezentacje), dialogi
Wykład połączony z prezentacją multimedialną
Treści programowe:
Podczas zajęć poruszone zostaną następujące zagadnienia:

1. Zajęcia wprowadzające. Zanim narodził się Rzym.
2. Uwarunkowania geograficzne i gospodarka starożytnego Rzymu.
3. Komunikacja i transport na terenie Imperium Rzymskiego.
4. Czym płacono w starożytnym Rzymie? Tajemnice rzymskiego kalendarza.
5. Życie rodzinne – podstawowe informacje (dom, przydomek, wykształcenie)
6. Rzymianie i książki.
7. Rzymskie uczty.
8. Czas wolny i rozrywki.
9. Kultura rzymskich term.
10. Caput mundi, czyli tajemnice Wiecznego Miasta.
11-12.Wierzenia i obrzędy w starożytnym Rzymie.
13. Widowiska, wyścigi, uroczystości.
14. Wybrane zagadnienia z zakresu rzymskiej polityki i życia społecznego.
15. Zajęcia podsumowujące.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
F1 ocena obecności i aktywności studentów podczas zajęć (wypowiedzi ustne, dialogi, praca w grupach) – dopuszczalna liczba nieobecności nieusprawiedliwionych na zajęciach w semestrze to 2 ;
F2 ocena przygotowania studentów do zajęć (przygotowanie materiałów, wyszukanie i analiza informacji, prace domowe, prace pisemne, lektura zadanych opracowań)
P1 ocena prac kontrolnych – testy, kartkówki, kolokwia
P2 ocena przygotowanej prezentacji
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
-A. Gillmeister, D. Musiał, W cieniu Kapitolu, religia starożytnych Rzymian, Kraków 2012.
-O. Jurewicz, L. Winniczuk, Kultura starożytnych Greków i Rzymian, wszystkie wydania.
-Człowiek Rzymu, red. A. Giardina, tum. P. Bravo, Ł. Niesołowski-Spanό, Warszawa 1997.
-G. Alföldi, Historia społeczna starożytnego Rzymu, Warszawa 1998.
-K. Kumaniecki, Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1977.
-M. Grant, Mity rzymskie, Warszawa 1994.
-O. Jurewicz, L. Winniczuk, Starożytni Grecy i Rzymianie w życiu prywatnym i państwowym, Warszawa 1973.
-R. Etienne, Życie codzienne w Pompejach, Warszawa 1971.
-S. Stabryła, Zarys kultury starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 2007
-S. Stabryła, Historia kultury europejskiej I. Starożytność, Kraków 2012.
-The Oxford encyclopedia of ancient Greece and Rome, red. Michael Gagarin Red.; Elaine Fantham, Oxford ; New York : Oxford University Press 2010-

Materiały własne oraz prezentacje multimedialne.

Podstawy dydaktyki - konwersatorium

Cele przedmiotu:
C1. zdobycie przez studentów wiedzy związanej ze skutecznym i efektywnym nauczaniem
C2. uzyskanie przez studentów podstawowej wiedzy na temat definicji związanych z glottodydaktyką
C3. kształtowanie u studentów umiejętności w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczej
C4. zdobycie wiedzy na temat możliwości rozwoju zawodowego nauczyciela (szkolenia, granty) oraz jego kariery zawodowej
C5. uzyskanie wiedzy na temat różnych sytuacji trudnych oraz problemów dydaktycznych, które może napotkać nauczyciel
C6. rozwinięcie umiejętności praktycznego odnalezienia się w zawodzie nauczyciela
C7. przygotowanie studentów do pracy nauczyciela języka francuskiego, włoskiego lub hiszpańskiego jako obcego w grupach o różnym wieku, różnym poziomie biegłości jęz., przy zastosowaniu różnorodnych metod dydaktycznych
C8. rozwijanie umiejętności wykorzystania zdobytych informacji teoretycznych w praktyce
C9. zwrócenie uwagi na potrzebę ciągłego dokształcania się, rozwoju kompetencji i zdobywania wiedzy
C10. rozwinięcie umiejętności pracy w grupie i przyjmowania w niej określonych ról
C11. rozwijanie umiejętności wypowiadania się na wybrane tematy oraz wyrażania i uzasadniania swojej opinii
Wymagania wstępne:
1. Znajomość języka francuskiego oraz włoskiego lub hiszpańskiego przynajmniej na poziomie B2+.
2. Umiejętność uczenia się, pracy indywidualnej i współpracy z innymi.
3. Umiejętność przygotowywania prezentacji.
4. Umiejętność krytycznej lektury tekstów naukowych.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
EK1. W1. student zna terminologię z zakresu dydaktyki ogólnej
EK2. W2. student dysponuje informacjami niezbędnymi dla nauczyciela przy planowaniu procesu dydaktycznego
EK3. W3. student dysponuje wiedzą dotyczącą specyfiki kompetencji i sprawności kształconych w trakcie nauki JO
EK4. W4. student ma wiedzę na temat możliwości rozwoju zawodowego nauczyciela (szkolenia, granty) oraz jego ścieżki kariery zawodowej
EK5. W5. student ma wiedzę na temat różnych sytuacji trudnych oraz problemów dydaktycznych, które może napotkać nauczyciel
EK6. W6. student dysponuje wiedzą w zakresie technik nauczania JO w różnych kontekstach i w różnych grupach
EK7. W7. student dysponuje wiedzą dotyczącą charakterystyki partnerów procesu dydaktycznego

UMIEJĘTNOŚCI
EK8. U1. student potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu dydaktyki i metodyki szczegółowej w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych na poszczególnych etapach edukacyjnych
EK9. U2. student tworzy własne narzędzia pracy jako nauczyciela języka obcego
EK10. U3. student poprawnie posługuje się terminologią glottodydaktyczną
EK11. U4. student umiejętnie planuje i realizuje proces dydaktyczny
EK12. U5. student potrafi wymienić główne metody dydaktyczne i je sklasyfikować
EK13. U6. student rozwinął umiejętność kreowania trwałych relacji z uczniami, rodzicami oraz innymi nauczycielami
EK14. U7. student rozwinął umiejętność poprawnego wyszukiwania informacji na temat możliwości rozwoju zawodowego nauczyciela
EK15. U8. student rozwinął umiejętność wykorzystania zdobytych informacji teoretycznych w praktyce

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
EK16. K1. student potrafi współpracować w zespole, planując i realizując wspólne projekty dydaktyczne
EK17. K2. student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wyborem różnych procedur dydaktycznych
EK18. K3. student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, rozwoju kompetencji i zdobywania wiedzy
EK19. K4. student podejmuje starania, aby umiejętnie przekazać pozostałym studentom informacje, które opracowywał indywidualnie bądź w grupie
EK20. K5. student rozumie potrzebę zdobywania wiedzy w zakresie dydaktyki języków obcych zarówno w kontekście nauki własnej, jak i w perspektywie wykonywania w przyszłości zawodu nauczyciela języka obcego
Metody dydaktyczne:
Metoda podawcza i poszukująca.
Wypowiedzi pisemne i ustne studentów (dialogi, dyskusja, praca w grupach, praca w parach) – praca indywidualna i praca w grupach
Omówienie przykładowych sytuacji (case study).
Praca projektowa.
Ćwiczenia warsztatowe.
Wykład z prezentacją multimedialną, objaśnienie, inscenizacje.
Treści programowe:
Wśród realizowanych tematów pojawią się:
1. Zajęcia wprowadzające. Wprowadzenie do glottodydaktyki (definicja, cele, podstawowe terminy i pojęcia). Idealna lekcja, idealny nauczyciel – „burza mózgów“. Motywacja do nauki języka obcego.
2. Koncepcja kursu językowego oraz opracowywanie programu nauczania (rodzaje programów, cele nauki, selekcja materiału).
3-4. Wybór metody nauczania. Metody konwencjonalne (bezpośrednia, gramatyczno-tłumaczeniowa, audiolingwalna, kognitywna). Metody niekonwencjonalne (metoda reagowania całym ciałem, The silent way, Counselling Language Learning, metoda naturalna, sugestopedia). Podejście komunikacyjne.
5. Nauczanie w różnych grupach wiekowych.
6. Planowanie lekcji i przygotowanie konspektu. Atrakcyjność zajęć miarą sukcesu dydaktycznego.
7. Lekcja języka obcego jako nauka komunikacji (uczeń-uczeń, uczeń-nauczyciel). Zachowania nauczycieli. Indywidualne cechy uczniów i ich rozwój podczas lekcji.
8. Utrzymywanie dyscypliny na lekcji.
9. Nauczanie wymowy i intonacji. Nauczanie pisowni.
10. Nauczanie słownictwa. Nauczanie gramatyki.
11. Nauczanie rozumienia ze słuchu. Nauczanie czytania ze zrozumieniem.
12. Nauczanie mówienia. Nauczanie pisania. Techniki zapewniania naturalności komunikacyjnej.
13. Błąd w wypowiedzi ucznia.
14. Problemy dydaktyczne: poprawianie błędów, ewaluacja osiągnięć uczniów, układanie testów. Wystawianie ocen. Autonomia ucznia.
15. Dalszy rozwój i ścieżka awansu zawodowego nauczyciela. Potrzeba ciągłego dokształcania się. Podsumowanie zajęć.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
F1 ocena obecności i aktywności studentów podczas zajęć (wypowiedzi ustne, dialogi, praca indywidualna oraz praca w grupach) – dopuszczalna nieusprawiedliwiona liczba nieobecności to 2 ;
F2 ocena przygotowania studentów do zajęć (przygotowanie materiałów, wyszukanie i analiza informacji, prace domowe, prace pisemne)
P1 ocena prezentacji ustnych przygotowanych przez studentów
P2 ocena prac kontrolnych – testy i kartkówki
P3 ocena projektów i ćwiczeń przygotowanych indywidualnie oraz w grupach
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
-Arends Richard I., Uczymy się nauczać, Warszawa 1995.
-Pfeiffer W., Nauka języka obcego. Od praktyki do praktyki, Poznań 2001.
-Komorowska H., Metodyka nauczania języków obcych, Warszawa 2003.
-Wilczyńska W., O autonomii w przyswajaniu języka obcego, Warszawa 1999.

-Materiały oraz prezentacje multimedialne przygotowane przez prowadzącą.
-Materiały dostępne w wolnym dostępie online.

Praktyczna nauka języka włoskiego - wypowiedź pisemna B1-B2 - ćwiczenia

Cele przedmiotu:
C1. poszerzenie wiedzy studentów na temat wybranych zagadnień gramatycznych języka włoskiego na poziomie B1-B2
C2. poszerzenie wiedzy studentów na temat wybranych zagadnień leksykalnych języka włoskiego na poziomie B1-B2
C3. poszerzenie kompetencji językowych - przede wszystkim z zakresu gramatyki, słownictwa oraz samodzielnego konstruowania wypowiedzi pisemnej w języku włoskim na poziomie B1-B2
C4. rozwinięcie umiejętności praktycznego zastosowania poznanych konstrukcji leksykalno-gramatycznych przy tworzeniu wypowiedzi pisemnych, zarówno w codziennej komunikacji, jak i w określonych sytuacjach formalnych
C5. rozwinięcie umiejętności poprawnego przekazania informacji przy zastosowaniu odpowiedniej konstrukcji leksykalno-gramatycznej oraz w odpowiednim rejestrze
C6. rozwinięcie umiejętności poprawnego wyszukiwania informacji w podręcznikach oraz źródłach włoskojęzycznych z zakresu wybranych zagadnień
C7. rozwijanie umiejętności tworzenia różnych form wypowiedzi pisemnych z zakresu wybranych zagadnień
C8. rozwijanie umiejętności wykorzystania zdobytych informacji teoretycznych w praktycznej analizie tekstu
C9. zwrócenie uwagi na potrzebę ciągłego dokształcania się, rozwoju kompetencji językowych i zdobywania wiedzy
C10. rozwijanie umiejętności pracy w grupie i przyjmowania w niej określonych ról
C11. rozwijanie umiejętności wypowiadania się na wybrane tematy oraz wyrażania i uzasadniania swojej opinii
Wymagania wstępne:
1. ukończenie I roku studiów I stopnia na kierunku filologia romańska
2. znajomość języka włoskiego na poziomie A2
Efekty kształcenia:
WIEDZA
EK1. W1. zdobycie wiedzy na temat wybranych zagadnień gramatycznych języka włoskiego na poziomie B1-B2
EK2. W2. poszerzenie wiedzy na temat wybranych zagadnień leksykalnych języka włoskiego na poziomie B1-B2

UMIEJĘTNOŚCI
EK3. U1. poszerzenie kompetencji językowych - przede wszystkim zakresu gramatyki, słownictwa oraz samodzielnego konstruowania wypowiedzi pisemnej w języku włoskim na poziomie B1-B2
EK4. U2. rozwinięcie umiejętności praktycznego zastosowania poznanych konstrukcji leksykalno-gramatycznych przy tworzeniu wypowiedzi pisemnych, zarówno w codziennej komunikacji, jak i w określonych sytuacjach formalnych
EK5. U3. rozwinięcie umiejętności poprawnego przekazania informacji przy zastosowaniu odpowiedniej konstrukcji leksykalno-gramatycznej oraz w odpowiednim rejestrze
EK6. U4. kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwijania zdolności badawczych pod kierunkiem wykładowcy
EK7. U5. rozwinięcie umiejętności poprawnego wyszukiwania informacji w źródłach włoskojęzycznych z zakresu wybranych zagadnień
EK8. U6. rozwijanie umiejętności tworzenia różnych form wypowiedzi pisemnych z zakresu wybranych zagadnień
EK9. U7. rozwijanie umiejętności wykorzystania zdobytych informacji teoretycznych w praktycznej analizie tekstu

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
EK10. K1. zwrócenie uwagi na potrzebę ciągłego dokształcania się, rozwoju kompetencji językowych i zdobywania wiedzy
EK11. K2. rozwinięcie umiejętności pracy w grupie i przyjmowania w niej określonych ról
EK12. K3. rozwijanie umiejętności wypowiadania się na wybrane tematy oraz wyrażania i uzasadniania swojej opinii
Metody dydaktyczne:
Podręczniki, materiały dodatkowe przygotowane przez prowadzącą.
Wypowiedzi pisemne i ustne studentów (dialogi, dyskusja, praca w grupach, praca w parach).
Ćwiczenia gramatyczne i leksykalne.
Wykład, objaśnienie, inscenizacje.
Treści programowe:
Zajęcia mają na celu poszerzenie znajomości języka włoskiego na poziomie B1-B2, ze szczególnym uwzględnieniem rozszerzenia znajomości struktur gramatyczno-leksykalnych na tym poziomie oraz tworzenia wybranych form wypowiedzi pisemnych.
Wśród realizowanych tematów pojawią się:
Semestr III.
1. Introduzione e presentazione.
2. La descrizione fisica.
3. La descrizione del carattere.
4. La famiglia e la casa.
5. Istruzioni per l’uso.
6. Il lavoro e le professioni – CV.
7. Statistiche.
8. Biografia.
9. Ricetta. Mangiare e bere in italia.
10. E-mail e lettera informale.
11. Protestare.
12. Corrispondenza formale.
13. Esprimere opinioni.
14. Prova scritta.
15. Ripetizione del materiale.
Studenci poznają praktyczne zwroty potrzebne do tworzenia formalnych i nieformalnych wypowiedzi pisemnych. Podczas zajęć studenci zapoznają się również z formami wypowiedzi pisemnej występującymi na różnych certyfikatach z języka włoskiego (CILS, CELI).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
F1 ocena obecności i aktywności studentów podczas zajęć (wypowiedzi ustne, dialogi, praca indywidualna oraz praca w grupach) – dopuszczalna nieusprawiedliwiona liczba nieobecności to 2 ;
F2 ocena przygotowania studentów do zajęć (przygotowanie ćwiczeń, materiałów, wyszukanie i analiza informacji, prace domowe, w tym prace pisemne)
P1 ocena wypowiedzi ustnych i pisemnych na wybrane tematy
P2 ocena prac kontrolnych – testy i kartkówki
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
-Aust D., McKeane Pagliolico R., Come scrivere, leggere, ascoltare, parlare, Guerra Edizioni, Perugia 2006.
-Bertoni S., Nocchi S., Le parole italiane. Esercizi e giochi per imparare il lessico, Alma Edizioni, Firenze 2003.
-Guastalla C., Giocare con la scrittura. Attività e giochi per scrivere in italiano, Alma Edizioni, Firenze 2004.
-Guglielmino, L. Paterna E. Una parola tira l’altra 2, Guerra Edizioni, Perugia 2005.
Autorskie materiały oraz prezentacje multimedialne przygotowane przez prowadzącą.

Przedsiębiorczość - warsztaty

Cele przedmiotu:
Przedmiot ma na celu:
1) zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami w zakresie przedsiębiorczości (np. człowiek przedsiębiorczy, organizacja, praca, postawa przedsiębiorcza, praca zespołowa, stres zawodowy, rynek pracy, etyka biznesu);
2) doskonalenie narzędzi/sprawności przedsiębiorczych;
3) kształtowanie postaw i nawyków związanych z przedsiębiorczością.
Wymagania wstępne:
Znajomość języka polskiego (a dla grup w jęz. ang.) na poziomie komunikatywnym (A2). Rozumienie podstawowych pojęć związanych z pracą. Umiejętność zdefiniowania swoich potrzeb związanych z rynkiem pracy. Gotowość do uczenia się.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W01 Prezentuje wybrane koncepcje i pojęcia przedsiębiorczości, rynku pracy, kariery i jej planowania, pracy zespołowej, analizy zasobów karierowych, zarządzania czasem i projektem.
K_W02 Prezentuje zasady planowania działalności gospodarczej z uwzględnieniem tworzenia projektu biznesowego i określania kosztowności i zyskowności przedsięwzięć.
K_W03 Prezentuje zasady formalno-prawnego funkcjonowania na rynku pracy z uwzględnieniem typów działalności i zatrudnienia, zobowiązań podatkowych oraz innych danin publicznych, zobowiązań w zakresie księgowości


UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Tworzy zarys własnej koncepcji ścieżki kariery z wykorzystaniem wiedzy o zasobach własnych, realiach rynku pracy oraz na podstawie własnego pomysłu na funkcjonowanie zawodowe.
K_U02 Opracowuje dokumentację odnośnie do wybranych aspektów funkcjonowania zawodowego (oferty, oraz portfolio osobiste, w tym CV)
K_U03 Opracowuje strategię biznesową i dokumentację niezbędną do założenia i prowadzenia działalności gospodarczą w sposób przewidziany przepisami prawa.
K_U04 Korzysta z elektronicznych narzędzi zakładania, prowadzenia i wsparcia działalności gospodarczej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 Wykazuje zaangażowanie w realizację zadań przedsiębiorczych, w tym grupowych i zespołowych.
K_K02 Nawiązuje kontakty indywidualne i instytucjonalne niezbędne do stworzenia sieci wsparcia działań przedsiębiorczych.
K_K03 Doskonali i uzupełnia wiedzę, umiejętności, postawy i narzędzia (w tym ICT) w zakresie działań przedsiębiorczych, karierowych i ogólnorozwojowych (Lifelong oraz Lifewide Learning).
Metody dydaktyczne:
Praktyczne: studium przypadku, prezentacja multimedialna, praca w grupach, gry dydaktyczne, symulacja, udział w panelach dyskusyjnych z przedstawicielami środowiska zewnętrznego uczelni (pracodawców, ludzi biznesu, pracowników administracji państwowej)
Opisowe: dyskusja, burza mózgów
Treści programowe:
Zajęcia mają na celu poszerzenie wiedzy studentów na temat przedsiębiorczości oraz sprawnego poruszania się na rynku pracy. Studenci uzyskają wiedzę na temat organizowania i prowadzenia swojej działalności gospodarczej w przyszłości. Zajęcia pokażą również, w jaki sposób studenci mogą rozwinąć umiejętności „miękkie” potrzebne podczas studiów i na rynku pracy – pewność siebie i poczucie własnej wartości, motywację do osiągania celów, asertywność i stawianie granic oraz zarządzania sobą w czasie. Zapoznają również uczestników zajęć z możliwościami stypendialnymi oraz funduszami, które mogą pomóc im rozwinąć swoją działalność gospodarczą w przyszłości. Podczas zajęć zyskają oni również praktyczną wiedzę na temat zakładania swojej działalności gospodarczej oraz tworzenia biznesplanu.

Wśród treści kształcenia pojawią się:
1. Podstawowe pojęcia w dziedzinie przedsiębiorczości (wiedza, umiejętności, kompetencje)
2. Kompetencje twarde i miękkie
3. Test talentów: znaczenie talentów z perspektywy zawodowej
4. Komunikacja interpersonalna i publiczna: strategie i metody (Elevator pitch)
5. Praca zespołowa: dynamika grupy, komunikacja zwrotna, synergie i bariery
6. Psychofizjologia stresu: czynniki stresogenne i strategie radzenia sobie ze stresem
7. Zarządzanie czasem i strategie równowagi pomiędzy sferą pracy i życia osobistego (work-life balance)
8. Rynek pracy – specyfika i wymagania. Transakcyjny wymiar pracy
9. Narzędzia zwiększania atrakcyjności rynkowej (CV, rozmowa kwalifikacyjna)
10. Formy działalności gospodarczej
11. Rodzaje umów o pracę i umów cywilnoprawnych
12. Poszukiwanie pracy: źródła wiedzy i bariery, mikroprojekt: poszukiwanie ofert pracy
13. Projekt biznesowy cz 1. Wizja, misja i strategia organizacji (design thinking, Marshmallow challenge)
14. Projekt biznesowy cz. 2. Analiza rynku: uwarunkowania mikro-
i makroekonomiczne, prawno-administracyjne, demograficzne, społeczno-kulturowe i technologiczne funkcjonowania rynkowego.
15. Projekt biznesowy cz. 3. Dopasowanie produktu/usługi do wymogów i potrzeb rynku, definicja produktu i jego pozycjonowanie na rynku, podstawy strategii kosztowej.
16. Projekt biznesowy cz. 4. Planowanie własnej działalności gospodarczej: zakładanie działalności i podstawy zarządzania.
17. Zaliczenie projektu końcowego (prezentacje projektów biznesowych)
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
1) zajęcia w pomieszczeniu dydaktycznym KUL,
2) zajęcia poza pomieszczeniami dydaktycznymi KUL - Dziekanat, Biblioteka KUL, Korytarze w Budynkach KUL, Biuro Karier, Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji

Efekty kształcenia mają zostać zrealizowane poprzez:
1. Aktywne uczestnictwo studentów w zajęciach
2. Realizację przez studentów zadań przeznaczonych do wykonania na poszczególnych etapach realizacji programu zajęć:
3. Realizację projektu zaliczeniowego

Warunki zaliczenia przedmiotu:
Zgromadzenie przez studentów odpowiedniej liczby punktów za
1. Aktywne uczestnictwo w zajęciach (30%)
2. Wykonanie konkretnych zadań postawionych przez prowadzącego na poszczególnych etapach realizacji programu zajęć (w tym testy i kolokwia sprawdzające wiedzę) (30%)
3. Realizacja projektu zaliczeniowego (40%)
Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia


Zgromadzenie odpowiedniej liczby punktów w 3 zakresach:
1. Aktywne uczestnictwo: 0-100 pkt, zaliczenie od 50 pkt.
2. Wykonanie zadań zleconych w trakcie realizacji programu: 0-100 pkt,
Zaliczenie od 50 pkt.
3. Realizacja projektu zaliczeniowego: 0-100 pkt. Zaliczenie od 70 pkt.

Łączna minimalna liczba pkt. wymagana do zaliczenia przedmiotu: 170
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
-Dweck, C. (2017). Nowa psychologia sukcesu. Wydawnictwo: Muza.
-Godlewska-Majkowska, H. (red.) (2009). Przedsiębiorczość: jak założyć i prowadzić własną firmę. Wydawnictwo: SGH.
-Klein, G. (2010). Sztuka podejmowania decyzji. Dlaczego mądrzy ludzie dokonują złych wyborów. Wydawnictwo: Onepress.
-Leary M. (2017). Wywieranie wrażenia. Strategie autoprezentacji. Wydawnictwo: GWP.
-Lisowska R., Ropęga J. (2016). Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
-Lubrańska A. (2017). Psychologia pracy - Podstawowe pojęcia i zagadnienia. Wydawnictwo: Difin.
-Rudkin Ingle, B. (2015). Design thinking dla przedsiębiorców i małych firm. Potęga myślenia projektowego w codziennej pracy. Wydawnictwo: Helion.
-Smółka, P. (2016). Kompetencje społeczne. Metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych. Wydawnictwo: Wolters Kluwer
-Skrzypek, J. (2014). Biznesplan w 10 krokach. Wydawnictwo Poltext.
-Strycharczyk D., Clough P. (2017). Odporność psychiczna - Strategie i narzędzia rozwoju. Wydawnictwo GWP.
-Tokarski, A., Tokarski M., Wójcik J. (2017). Jak solidnie przygotować profesjonalny biznesplan. Wydawnictwo: CeDeWu.
-Tracy, B. (2014). Zarządzanie czasem. Wydawnictwo: MT Biznes

Literatura uzupełniająca:
-Klimek J., Klimek S., Przedsiębiorczość bez tajemnic, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.
-Przedsiębiorczość. Jak założyć i prowadzić własną firmę?, red. naukowa H. Godlewska-Majkowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
-Targalski J., Francik A., Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą. Teoria i praktyka, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2009.
-Kurek Z., Przedsiębiorczość. Poradnik metodyczny dla nauczycieli, Wyd. OWSIZ, Olsztyn 2001.
-Szara K., Pierścieniak A., Przedsiębiorczość akademicka, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011.
-Krok w przedsiębiorczość w oparciu o metodę projektów. Materiały dla uczestników projektu do realizacji zajęć, red. K. Skierska-Pięta, Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych sp. z o.o., Łódź 2012.
-Materiały przygotowane i wyselekcjonowane przez prowadzącą.

Realioznawstwo włoskie - konwersatorium

Cele przedmiotu:
C1. poszerzenie wiedzy studentów na temat Włoch i zagadnień kulturowych związanych z tym krajem, przede wszystkim zaś z zakresu włoskiej historii, sztuki, literatury oraz innych zagadnień kulturowych, w tym z wybranymi współczesnymi problemami kulturowymi i społeczno-gospodarczymi
C2. poszerzenie kompetencji językowych - przede wszystkim z zakresu słownictwa, umiejętności rozumienia ze słuchu oraz samodzielnego konstruowania wypowiedzi ustnej i pisemnej w języku włoskim
C3. rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych (dyskusje, poznanie rzeczywistych sytuacji oraz norm językowych, techniki formułowania samodzielnej wypowiedzi ustnej oraz dialogu i dyskusji)
C4. przedmiot zapewni gruntowne przygotowanie do dalszych studiów obejmujących włoską kulturę
C5. zwrócenie uwagi na potrzebę ciągłego dokształcania się, rozwoju kulturalnego i poznawanie kultury kraju, którego języka studenci się uczą
C6. pokazanie różnorodności dziedzictwa kulturowego Włoch i jego wpływu na kulturę całej Europy, w tym Polski
C7. zachęcenie studentów do uczestniczenia w życiu kulturalnym Włoch poprzez oglądanie filmów, słuchanie muzyki, szukanie informacji w środkach masowego przekazu
Wymagania wstępne:
1. ukończenie I roku studiów II stopnia na kierunku filolgia romańska
2. znajomość języka włoskiego na co najmniej B2
Efekty kształcenia:
WIEDZA
EK1. W1. posiadanie podstawowej wiedzy na temat kultury Włoch i zagadnień kulturowych związanych z tym krajem, przede wszystkim zaś z zakresu włoskiej historii, sztuki, literatury oraz innych zagadnień kulturowych, w tym z wybranymi współczesnymi problemami kulturowymi i społeczno-gospodarczymi
EK2. W2. przygotowanie do dalszych studiów obejmujących włoską kulturę

UMIEJĘTNOŚCI
EK3. U1. rozwinięcie kompetencji językowych - przede wszystkim z zakresu słownictwa, umiejętności rozumienia ze słuchu oraz samodzielnego konstruowania wypowiedzi ustnej i pisemnej w języku włoskim
EK4. U2. rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych (dyskusje, poznanie rzeczywistych sytuacji oraz norm językowych, techniki formułowania samodzielnej wypowiedzi ustnej oraz dialogu i dyskusji, argumentowania i formułowania wniosków z wykorzystaniem poglądów własnych i innych osób)
EK5. U3. kształtowanie umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania i analizowania informacji przy pomocy różnych źródeł i sposobów
EK6. U4. kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwijania zdolności badawczych pod kierunkiem wykładowcy
EK7. U5. rozwijanie umiejętności samodzielnej pracy badawczej oraz pracy w zespole poprzez przygotowywanie referatów i prezentacji
EK8. U6. rozwijanie umiejętności rozpoznania różnych rodzajów tekstów i innych wytworów kultury i ich wstępnej analizy oraz interpretacji ich miejsca w procesie historyczno-kulturowym
EK9. U7. rozwijanie umiejętności formułowania i wyrażania swoich poglądów w istotnych kwestiach społeczno-kulturowych
EK10. U8. rozwijanie umiejętności tworzenia wypowiedzi ustnych i pisemnych w języku włoskim z wykorzystaniem poznanych technik oraz słownictwa

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
EK11. K1. dostrzeżenie potrzeby ciągłego dokształcania się i rozwoju kulturalnego oraz poznania kultury Włoch w celu wystrzegania się myślenia stereotypami
EK12. K2. świadomość ważności tradycji i dziedzictwa kulturowego Włoch, które wniosły ogromny wkład w rozwój kultury nie tylko całej Europy, ale także Polski, w tym kultury środowisk lokalnych, z których studenci pochodzą
EK13. K3. uczestniczenie w życiu kulturalnym Włoch poprzez oglądanie filmów, słuchanie muzyki, szukanie informacji w środkach masowego przekazu
EK14. K4. kształtowanie poglądów i upodobań kulturalnych
Metody dydaktyczne:
Dyskusja
Indywidualne wypowiedzi ustne i pisemne, dialogi
Wykład połączony z prezentacją multimedialną
Wypowiedzi ustne studentów połączone z prezentacjami multimedialnymi - referaty
Opracowania dotyczące kultury Włoch (bibliografia poniżej), materiały własne wykładowcy, prezentacje multimedialne
Materiały z Internetu, filmy, zdjęcia, obrazy
Treści programowe:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi, wybranymi informacjami na temat włoskiej historii, historii sztuki oraz innych aspektów kultury Włoch. Studenci otrzymają gruntowne przygotowanie do dalszych studiów oraz udoskonalą swoje kompetencje językowe (przede wszystkim zakres słownictwa, rozumienie ze słuchu oraz samodzielne konstruowanie wypowiedzi ustnej i pisemnej w języku włoskim).

1. Storia d’Italia (1) – l’Antichità.
2. L’arte italiana (1) - l’Antichità.
3. Storia e d’Italia (2) – il Medioevo. Test - Antichità.
4. L’arte italiana (2) – il Medioevo.
5. Storia d’Italia (3) – il Rinascimento. Test - Medioevo.
6. L’arte italiana (3) – il Rinascimento (pittori, architetti e scultori) e il Barocco (Caravaggio, Bernini e Borromini).
7. Storia d’Italia (4) – l’età moderna (il Risorgimento e l’Italia dopo l’unità). Test – Rinascimento.
8. L’arte d’Italia (4) – l’arte neoclassica e romantica.
9. Storia d’Italia (5) – il Novecento e Italia contemporanea (il fascismo e l’Italia dopo guerra). Test - l’età moderna.
10. L’arte italiana (5) – l’arte contemporanea (XX secolo – futuristi, Giogrio De Chirico, Giorgio Morandi, Amadeo Modigliani, Antonio Ligabue, Renato Guttuso);
11. Storia d’Italia (6) – Italia oggi. I più famosi artisti italiani (p. es. Maurizio Cattelan).
12. Storia e l’arte - ripetizione. Test e componimento.
13. La letteratura italiana (1) – il Duecento e il Trecento.
14. La letteratura italiana (2) – il Barocco. Dal Neoclassicismo al Novecento.
15. Ripetizione del materiale – Italia di oggi.

Studenci zostaną również poproszeni o przygotowanie prezentacji z zakresu włoskiej kultury uzupełniających powyższe tematy.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
F1 ocena obecności i aktywności studentów podczas zajęć (wypowiedzi ustne, dialogi, praca w grupach) – dopuszczalna liczba nieobecności nieusprawiedliwionych na zajęciach w semestrze to 2 ;
F2 ocena przygotowania studentów do zajęć (przygotowanie materiałów, wyszukanie i analiza informacji, prace domowe)
P1 ocena prac kontrolnych – testy
P2 ocena przygotowanej i przedstawionej wypowiedzi oraz prezentacji multimedialnej na wyznaczony temat dotyczący kultury Włoch
P3. ocena wypowiedzi pisemnej w języku włoskim
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
-Angelino M., Ballarin E., L'Italiano Attraverso la Storia dell'Arte, Guerra Edizioni, Perugia 2006.
-Cernigliaro M. A., L’Italia è cultura. Arte. Testi e attività didattiche per stranieri, EdiLingua, Roma 2011.
-Cernigliaro M. A., L’Italia è cultura. Letteratura. Testi e attività didattiche per stranieri, EdiLingua, Roma 2009.
-Cernigliaro M. A., L’Italia è cultura. Storia. Testi e attività didattiche per stranieri, EdiLingua, Roma 2009.
-La Scala S., Alla scoperta dell’Italia. Percorso di storia, cultura e civiltà italiana, Hoepli, Milano 2012.
-Pallotti G., Cavadi G., Che storia! La storia italiana raccontata in modo semplice e chiaro, Bonacci editore, Formello 2012.
-Savorgnani G., Italia per stranieri. 30 lezioni di cultura e civiltà per conoscere l’Italia e gli italiani, AlmaEdizioni, Firenze 2016.
-Ugo G., Piccola storia d’Italia. Breve manuale di storia con spiegazioni e adattamenti anche ad uso degli stranieri, Guerra Edizioni, Perugia 2001.

Materiały własne oraz prezentacje multimedialne.