Aleksandra Krauze-Kołodziej

dr Aleksandra Krauze-Kołodziej

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Romańskiej
Katedra Akwizycji i Dydaktyki Języków

Stanowisko: Asystent


Historia sztuki średniowiecznej powszechnej - analiza i interpretacja dzieła sztuki - ćwiczenia

Cele przedmiotu:
1. zapoznanie studentów ze sztuką średniowieczną Europy do początku XIII wieku (sztuka bizantyńska, przedromańska i romańska), w zakresie architektury, rzeźby, malarstwa oraz rzemiosła artystycznego
2. zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami dotyczącymi sztuki bizantyńskiej, przedromańskiej i romańskiej
3. poszerzenie wiedzy studentów na temat realiów historyczno-kulturowych oraz uwarunkowań filozoficznych i teologicznych, w tym wpływów tradycji łacińskiej i bizantyńskiej na sztukę średniowieczną, w których rozwijała się sztuka Europy do początku XIII wieku
4. uświadomienie studentom ciągłości i wpływów kulturowych oraz technicznych i technologicznych poprzednich epok w sztuce do początku XIII wieku
Efekty kształcenia:
WIEDZA
1. Student uzyskuje wiedzę na temat sztuki średniowiecznej Europy do początku XIII wieku (sztuka bizantyńska, przedromańska i romańska), w zakresie architektury, rzeźby, malarstwa oraz rzemiosła artystycznego
2. Student poznaje podstawowe pojęcia dotyczące sztuki bizantyńskiej, przedromańskiej i romańskiej z zakresu architektury, technik rzeźbiarskich, malarskich oraz wybranych technik rzemieślniczych
3. Student zyskuje wiedzę na temat realiów historyczno-kulturowych oraz uwarunkowań filozoficznych i teologicznych, w których rozwijała się sztuka średniowiecznej Europy do początku XIII wieku
4. Student poznaje ciągłości i wpływy kulturowe oraz techniczne i technologiczne poprzednich epok w sztuce bizantyńskiej, przedromańskiej i romańskiej
5. Student poznaje wpływy tradycji łacińskiej i bizantyńskiej na sztukę średniowiecznej Europy do początku XIII wieku
6. Student poznaje pojęcia z zakresu opisu, analizy i interpretacji dzieła sztuki

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student rozwija rozpoznaje i datuje dzieła sztuki wybranego okresu i umieszcza je w odpowiednim kontekście kulturowym
2. Student opisuje, analizuje i interpretuje dzieła sztuki na wybranych przykładach sztuki średniowiecznej
3. Student wyszukuje, selekcjonuje i analizuje informacje przy pomocy różnych źródeł i opracowań

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student rozwija swoje umiejętności komunikacyjnych (dyskusje, formułowanie samodzielnej wypowiedzi ustnej oraz pisemnej)
2. Student zyskuje gruntowne przygotowanie do dalszych studiów z zakresu historii sztuki
3. Student widzi potrzebę ciągłego dokształcania się, rozwijania swoich zainteresowań oraz dalszych studiów z zakresu historii sztuki
4. Student dostrzega różnorodność dziedzictwa kulturowego Europy i jego wpływu na kulturę Polski
5. Student rozwija w sobie podstawy „wrażliwości” konserwatorskiej oraz dbania o potrzebę ochrony zabytków
Metody dydaktyczne:
Dyskusja
Indywidualne wypowiedzi ustne i pisemne, dialogi
Wykład połączony z prezentacją multimedialną
Treści programowe:
Podczas zajęć poruszone zostaną, między innymi, następujące zagadnienia:

-Wprowadzenie do sztuki średniowiecznej Europy – podstawowe pojęcia z zakresu architektury, malarstwa, rzeźby oraz rzemiosła artystycznego
-Wybrane zagadnienia z zakresu estetyki sztuki średniowiecznej do początku XIII wieku – kontekst historyczno-kulturowy. Wpływy tradycji łacińskiej i bizantyńskiej na sztukę średniowiecza – ciągłość kulturowa, techniczna i technologiczna (architektura, rzeźba, malarstwo, wybrane zagadnienia z zakresu rzemiosła artystycznego, w tym złotnictwo, odlewnictwo, szkło)
-Opis, analiza interpretacja dzieła sztuki – wprowadzenie i podstawowe pojęcia
-Sztuka bizantyńska – architektura i rzeźba.
-Sztuka bizantyńska – mozaiki i freski.
-Sztuka bizantyńska – ikony.
-Sztuka bizantyńska – malarstwo książkowe i rzemiosło artystyczne.
-Sztuka wczesnośredniowiecznych dworów i klasztorów (Longobardowie, Merowingowie, Wizygoci w Hiszpanii).
-Klasztory benedyktyńskie w okresie wczesnego średniowiecza
-Renesans karoliński – architektura, rzeźba, malarstwo i rzemiosło artystyczne
-Renesans ottoński i sztuka około 1000 roku
-Malarstwo wczesnego średniowiecza we Włoszech
-Cluny i sztuka romańska w Europie (wybrane przykłady z obszaru Francji, Normandii, Anglii, Katalonii i w klasztorach alpejskich)
-Sztuka romańska w płn. Włoszech („Styl lombardzki“ i jego wpływ, Modena, Bolonia, Veneto), we Włoszech środkowych oraz południowych (np. Elementy tradycji antycznej w sztuce środkowych Włoch, Piza, Apulia, Kampania, Sycylia)
-Malarstwo włoskie od XI do XIII wieku

Część zajęć przeprowadzona zostanie w terenie (np. w muzeach, świątyniach), co pozwoli Studentom sprawdzić i ugruntować poznaną wiedzę w praktyce.
Państwo Studenci zostaną również poproszeni o przygotowanie prac projektowych :
a) referatów z zakresu kultury średniowiecza – wystąpienie ustne
b) referatów z zakresu znajomości lektur – prezentacja wybranej z 5 obowiązkowych lektur uzupełniających – wystąpienie ustne wraz z materiałem ilustracyjnym
c) pracy pisemnej opracowującej pozostałe wybrane lektury
d) pracy pisemnej – opis, analiza i interpretacja wybranego dzieła sztuki
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
1. ocena obecności i aktywności studentów podczas zajęć (wypowiedzi ustne, dialogi, praca w grupach) – dopuszczalna liczba nieobecności nieusprawiedliwionych na zajęciach w semestrze to 2;
2. ocena przygotowania studentów do zajęć (przygotowanie materiałów, wyszukanie i analiza informacji, prace domowe, prace pisemne, lektura zadanych opracowań)
3. ocena prac kontrolnych – testy, kartkówki, kolokwia, « slajdówki »
4. ocena przygotowanej pracy pisemnej – opis, analiza i interpretacja wybranego dzieła sztuki
5. ocena przygotowanych prezentacji ustnych z zakresu historii kultury średniowiecza
6. ocena przygotowanych prezentacji ustnych z zakresu prezentacji wybranych lektur uzupełniających
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Lektury podstawowe:
-Couchoud J. P., Sztuka francuska, t. 1, Warszawa 1981.
-Henderson G., Wczesne średniowiecze, Warszawa 1987, 2000.
-Chastel A., Sztuka włoska, t. 1, Warszawa 1978.
-Kalinowski L., Pojmowanie sztuki w średniowieczu, [w:] Wit Stwosz w Krakowie, red. L. Kalinowski, F. Stolot, Kraków 1987, s. 9-22.
-Kłosińska J., Sztuka bizantyńska, Warszawa 1975.
-Le Goff J.(red.), W kręgu codzienności. Człowiek średniowiecza, tłum. M. Radożycka-Paoletti, Gdańsk 1996.
-Marrucchi G., Belcari R., Sztuka przedromańska i romańska, Warszawa 2010.
-Mazurczak U. M., Ciało i jego cień. Refleksje nad sposobami ukazywania ciała w malarstwie europejskim, „Ethos”, 2-3(82-83) 2008, s. 1-21.
-Mazurczak U. M., Dwie starożytne tradycje rozumienia ciała w sztuce średniowiecznej, „Roczniki Humanistyczne”54-55 (2006-2007), z. 3, s. 157-179, il. 1-16.
-Mazurczak U. M., Ikonografia Wcielenia w sztuce wczesnoromańskiej i romańskiej na wybranych przykładach scen Bożego Narodzenia, "Vox Patrum" 20 (2000), s. 401-411.
-Mazurczak U. M., Patrystyczna geneza treści mozaik ‘Genesis” w narteksie kościoła św. Marka w Wenecji, [w:] Fructus est Caritatis. Księga Jubileuszowa ofiarowana Księdzu Profesorowi Franciszkowi Drączkowskiemu, red. Ks. M. Wysocki, Lublin 2011.
-Myśliciele, kronikarze i artyści o sztuce. Od starożytności do 1500, oprac. J. Białostocki, Warszawa 1978 (wybrane zagadnienia)
-Panofsky Erwin, Studia z historii sztuki, wybór, oprac. i posł. J. Białostocki, Warszawa 1971 (rozdział: Ikonografia i ikonologia)
-Pevsner N., Historia architektury europejskiej, t. 1, Warszawa 1984.
-Sauerländer W., Rzeźba średniowieczna, Warszawa 1978 (i późniejsze wyd.)
-Seńko Władysław, Jak rozumieć filozofię średniowieczną, Warszawa 1993.
-Skubiszewski P., Malarstwo karolińskie i przedromańskie, (Malarstwo europejskie w średniowieczu, t. I).
-Skubiszewski P., Sztuka Europy łacińskiej od VI do IX wieku, Lublin 2001.
-Skubiszewski Piotr, Badania nad sztuką średniowieczną, [w:] Wstęp do historii sztuki, t. 1: Przedmiot-metodologia- zawód, red. P. Skubiszewski, Warszawa 1973, s. 395-418.
-Stern, H., Sztuka bizantyńska, Warszawa 1975.
-Świechowski Z., Nowak L., Gumińska, Sztuka romańska, Warszawa 1976.
-Sztuka romańska. Architektura, rzeźba, malarstwo, pod red. R. Tomana, Olsztyn 2000.
-Tatarkiewicz Władysław, Historia estetyki, t. 2., Warszawa 2009.
-Teofil Prezbiter, Diversarum Artium Schedula. Średniowieczny zbiór przepisów o sztukach rozmaitych, tłum. i oprac. S. Kobielus, Tyniec, Kraków 1998.
-Wielgus Stanisław Ks., Z badań nad średniowieczem, Lublin 1995.

Lektury uzupełniające:
-Aymard M. [et al.] (red.) Biedni i bogaci. Studia z dziejów społeczeństwa i kultury ofiarowane Bronisławowi Geremkowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa 1992.
-Belting H., Antropologia obrazu: szkice do nauki o obrazie, tłum. M. Bryl, Kraków 2007.
-Białoskórska K., Kierunki ewolucji architektury cysterskiej w XIII wieku, [w:] Sztuka i ideologia XIII wieku. Materiały Sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 5 i 6 IV 1971 r., red. P. Skubiszewski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974, s. 25-122.
-Conant K. J., Carolingian and Romanesque Architecture 800-1200, Harmondsworth, Middlesex 1966/
-Cormack R., Malowanie duszy. Ikony, maski pośmiertne i całuny, Kraków 1999.
-Dobrzeniecki T., Nubijska Maiestas Domini z katedry w Faras w Muzeum Narodowym w Warszawie, „Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie” XXIV(1980).
-Eco U., Sztuka i piękno w średniowieczu, Kraków 1994.
-Elbern V. H., Magia i wiara w złotnictwie wczesnego średniowiecza, "Biuletyn Historii sztuki", XXXVIII, 1976, s. 195-217.
-Geremek B., Człowiek marginesu w średniowieczu, "Przegląd Historyczny" 80/4 (1989), s. 705-727.
-Kalinowska J., Przyczynek do poznania pierwotnego programu ikonograficznego dekoracji mozaikowej kaplicy pałacowej Karola Wielkiego, "Folia Historiae Artium", XVIII, 1982, s. 5-51.
-Kalinowski L., "Virga versatur". Uwagi na temat ikonografii witraży romańskich z Arnstein nad rzeką Lahn, [w:] Speculum Artis. Treści dzieła sztuki średniowiecza i renesansu, Warszawa 1979.
-Kłoczowski J., Franciszkanie a sztuka europejska XIII wieku, [w:] Sztuka i ideologia XIII wieku. Materiały Sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 5 i 6 IV 1971 r., red. P. Skubiszewski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974, s. 165-178.
-Krautheimer R., Early Christian and Byzantine Architecture, Harmondsworth, Middlesex 1965.
-Le Goff J., Inteligencja w wiekach średnich, Warszawa 1966.
-Le Goff J., Kultura średniowiecznej Europy, Warszawa 1970.
-Le Goff J., Świat średniowiecznej wyobraźni, Warszawa 1997.
-Mazurkiewicz R., Deesis. Idea wstawiennictwa Bogurodzicy i św. Jana Chrzciciela w kulturze średniowiecznej, Kraków 1994.
-Olędzka-Frybesowa A., Patrząc na ikony, Warszawa 2001.
-Walter Ch., Sztuka i obrządek Kościoła bizantyńskiego, Warszawa 1992.

Materiały własne oraz prezentacje multimedialne.

Historia sztuki średniowiecznej w Polsce - analiza i interpretacja dzieła sztuki - ćwiczenia

Cele przedmiotu:
1. zapoznanie studentów ze wczesnośredniowieczną sztuką polską (sztuka przedromańska i romańska) w zakresie architektury, rzeźby, malarstwa oraz rzemiosła artystycznego
2. zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami dotyczącymi przedromańskiej i romańskiej sztuki polskiej
3. poszerzenie wiedzy studentów na temat realiów historyczno-kulturowych oraz uwarunkowań filozoficznych i teologicznych, w tym wpływów tradycji łacińskiej i bizantyńskiej na polską sztukę wczesnośredniowieczną
4. uświadomienie studentom ciągłości i wpływów kulturowych oraz technicznych i technologicznych poprzednich epok w sztuce polskiej w okresie wczesnego średniowiecza
Efekty kształcenia:
WIEDZA
1. Student uzyskuje wiedzę na temat wczesnośredniowiecznej sztuki polskiej (przedromańskiej i romańskiej) w zakresie architektury, rzeźby, malarstwa oraz rzemiosła artystycznego
2. Student poznaje podstawowe pojęcia dotyczące polskiej sztuki przedromańskiej i romańskiej zakresu architektury, technik rzeźbiarskich, malarskich oraz wybranych technik rzemieślniczych
3. Student zyskuje wiedzę na temat realiów historyczno-kulturowych oraz uwarunkowań filozoficznych i teologicznych, w których rozwijała się wczesnośredniowieczna sztuka polska
4. Student poznaje ciągłości i wpływy kulturowe oraz techniczne i technologiczne poprzednich epok w polskiej sztuce przedromańskiej i romańskiej
5. Student poznaje wpływy tradycji łacińskiej i bizantyńskiej w polskiej sztuce wczesnośredniowiecznej
6. Student poznaje pojęcia z zakresu opisu, analizy i interpretacji dzieła sztuki

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student rozwija rozpoznaje i datuje dzieła sztuki wybranego okresu i umieszcza je w odpowiednim kontekście kulturowym
2. Student opisuje, analizuje i interpretuje dzieła sztuki na wybranych przykładach sztuki wczesnośredniowiecznej
3. Student wyszukuje, selekcjonuje i analizuje informacje przy pomocy różnych źródeł i opracowań

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student rozwija swoje umiejętności komunikacyjne (dyskusje, formułowanie samodzielnej wypowiedzi ustnej oraz pisemnej)
2. Student zyskuje gruntowne przygotowanie do dalszych studiów z zakresu historii sztuki
3. Student widzi potrzebę ciągłego dokształcania się, rozwijania swoich zainteresowań oraz dalszych studiów z zakresu historii sztuki
4. Student dostrzega różnorodność dziedzictwa kulturowego Polski i jego wpływu na kulturę Europy
5. Student rozwija w sobie podstawy „wrażliwości” konserwatorskiej oraz dbania o potrzebę ochrony zabytków
Metody dydaktyczne:
Dyskusja
Indywidualne wypowiedzi ustne i pisemne, dialogi
Wykład połączony z prezentacją multimedialną
Prezentacje ustne
Treści programowe:
Podczas zajęć poruszone zostaną, między innymi, następujące zagadnienia:

-Sztuka wczesnośredniowieczna na ziemiach polskich – zarys dziejów w kontekście przemian historycznych oraz różnorodnych wpływów teologicznych epoki
-Opis, analiza interpretacja dzieła sztuki – wprowadzenie i podstawowe pojęcia
-Wprowadzenie do sztuki średniowiecznej ziem polskich – sztuka pradziejowa
-Sztuka przeromańska – architektura i rzeźba
-Sztuka przedromańska – malarstwo książkowe i rzemiosło artystyczne
-Sztuka grodów i podgrodzi
-Sztuka romańska do początku XII wieku – architektura, rzeźba, malarstwo miniaturowe, rzemiosło artystyczne
-Sztuka romańska w XII wieku – architektura i rzeźba
-Sztuka romańska w XII wieku – malarstwo miniaturowe i rzemiosło artystyczne
-Sztuka późnoromańska w pocz. XIII wieku – architektura i rzeźba
-Sztuka późnoromańska w pocz. XIII wieku – malarstwo miniaturowe i rzemiosło artystyczne
-Sztuka romańska na ziemiach polskich w kontekście sztuki europejskiej

Część zajęć przeprowadzona zostanie w terenie (np. w muzeach, świątyniach), co pozwoli Studentom sprawdzić i ugruntować poznaną wiedzę w praktyce.
Państwo Studenci zostaną również poproszeni o przygotowanie prac projektowych :
a) referatów ustnych na temat wybranych dzieł sztuki (opis, analiza i interpretacja na podstawie wybranej literatury)
b) referatów z zakresu znajomości lektur – prezentacja wybranej z 5 obowiązkowych lektur uzupełniających – wystąpienie ustne wraz z materiałem ilustracyjnym
c) pracy pisemnej opracowującej pozostałe wybrane lektury
d) pracy pisemna – uzupełnienie karty katalogowej zabytku
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
1. ocena obecności i aktywności studentów podczas zajęć (wypowiedzi ustne, dialogi, praca w grupach) – dopuszczalna liczba nieobecności nieusprawiedliwionych na zajęciach w semestrze to 2;
2. ocena przygotowania studentów do zajęć (przygotowanie materiałów, wyszukanie i analiza informacji, prace domowe, prace pisemne, lektura zadanych opracowań)
3. ocena prac kontrolnych – testy, kartkówki, kolokwia, « slajdówki »
4. ocena przygotowanej pracy pisemnej – przygotowanie projektu w grupach
5. ocena przygotowanych prezentacji ustnych
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Lektury podstawowe:
-Bochnak A., Pagaczewski J., Polskie rzemiosło artystyczne wieków średnich, Kraków 1959
-Dobrowolski T., Sztuka polska od czasów najdawniejszych do ostatnich, Kraków 1974
-Historia sztuki polskiej, t. 1: Sztuka średniowieczna, red. T. Dobrowolski, Kraków 1965
-Chrzanowski T., Sztuka w Polsce Piastów i Jagiellonów – zarys dziejów, Warszawa 1993
-Kramarek J., Polska sztuka przedpiastowska, Wrocław 1975.
-Mroczko T., Polska sztuka przedromańska i romańska, Warszawa 1988.
-Świechowski Z., Sztuka romańska w Polsce, Warszawa 1990.
-Sztuka polska przedromańska i romańska do schyłku XIII wieku, red. M. Walicki, Warszawa 1971.
-Sztuka pradziejowa w Polsce, Warszawa 1975.
-Sztuka pradziejowa ziem polskich, Gniezno 2002.

Lektury uzupełniające:
-Białoskórska K., Czy o wyborze miejsca na założenie opactwa cysterskiego decydowały zawsze wskazania reguły? Między teorią o rzeczywistością, [w:] Cystersi w kulturze średniowiecznej Europy, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1992, s. 149-178.
-Bieniek St., W sprawie grobowca Piotra Włostowica, „Roczniki Sztuki Śląskiej” 3(1965), s. 7-14.
-Dobrowolski T., Sztuka Krakowa, Kraków 1971.
-Dobrowolski T., Sztuka na Śląsku, Katowice-Wrocław 1948.
-Dobrzeniecki T., Galeria Sztuki Średniowiecznej. 1, Malarstwo tablicowe: katalog zbiorów, Warszawa: Muzeum Narodowe, 1972.
-Dobrzeniecki T., Maiestas Domini w zabytkach polskich i obcych z Polską związanych. (część trzecia) „Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie“ t. XIX, Warszawa 1975.
-Dobrzeniecki T., Malarstwo tablicowe. Katalog zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, Warszawa 1972.
-Dobrzeniecki T., Średniowieczny portret w sakralnej sztuce polskiej, „Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie” Warszawa: Muzeum Narodowe 1969, s. 11-148.
-Dobrzeniecki T., Sztuka sakralna w Polsce. Rzeźba, Warszawa 1980.
-Dunin-Wąsowicz T., Rola cystersów w rozwoju kultury materialnej w Polsce wczesnośredniowiecznej, [w:] Cystersi w kulturze średniowiecznej Europy, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1992, s. 9-23.
-Grygorowicz A., Kościół św. Andrzeja w Krakowie we wczesnym średniowieczu, „Rocznik krakowski“ t. 39(1968) s. 5-37.
-Chrzanowski T., Kornecki M., Sztuka Ziemi Krakowskiej, Kraków 1982.
-Kalinowski L. Treści ideowe sztuki przedromańskiej i romańskiej w Polsce, [w:] tegoż, Speculum artis. Treści dzieła sztuki średniowiecza i renesansu, Warszawa 1989, s. 57-80;
-Kalinowski L., Sztuka przedromańska i romańska w Polsce a dziedzictwo karolińskie i ottońskie, [w:] tegoż, Speculum artis. Treści dzieła sztuki średniowiecza i renesansu, Warszawa 1989.
-Karłowska-Kamzowa A., Perspektywy badań nad sztuką cysterską w Polsce, [w:] Cystersi w kulturze średniowiecznej Europy, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1992, s. 127-136.
-Karłowska-Kamzowa A., Sztuka Piastów śląskich w średniowieczu. Znaczenie fundacji książęcych w dziejach sztuki gotyckiej na Śląsku, Warszawa-Wrocław 1991.
-Rozpędowski J., Ze studiów nad palatiami w Polsce, „Biuletyn Historii Sztuki”, 24 (1964), s. 243-254.
-Skubiszewski P., Programy obrazowe kielichów i paten romańskich, „Rocznik Historii Sztuki“ t. XIII, 1981, s. 5-96.
-Świechowski Z., Architektura polskich cystersów w kontekście europejskim, [w:] Cystersi w kulturze średniowiecznej Europy, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1992, s. 137-147.
-Świechowski Z., Drzewo życia w monumentalnej rzeźbie romańskiej Polski, [w:] Księga ku czci Władysława Podlachy [Wrocławskie Towarzystwo Naukowe. Rozprawy Komisji Historii Sztuki, t. 1], Wrocław 1957.
-Świechowski Z., Fundacje Piotra Włostowica, [w:] Architektura Wrocławia, t. 3: Świątynia, red. J. Rozpędowski, Wrocław 1997.
-Świechowski Z., Znaczenie Włoch dla polskiej architektury i rzeźby romańskiej, „Rocznik Historii Sztuki”, V (1965), s. 47-92.
-Zagrodzki T., Czersk: zamek i miasto historyczne, Warszawa: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 1996.

Lektury do przygotowania referatów:
Referat 1.
-Firlet J., Wawelska rezydencja władcy około roku 1000, [w:] Polska na przełomie I i II tysiąclecia, red. S. Skibiński, Poznań 2001, s. 311-323.
-Żurowska K., Rotunda wawelska. Studium nad centralną architekturą epoki wczesnopiastowskiej, „Studia do dziejów Wawelu”, III (1968), s. 1-121.
Referat 2.
-Skubiszewski P., Patena kaliska, „Rocznik Historii Sztuki”, 3 (1962), s. 158–213.
Referat 3.
-Dobrzeniecki T., Drzwi gnieźnieńskie, Warszawa: PIW 1953.
-Kalinowski L., Treści ideowe i estetyczne drzwi gnieźnieńskich, [w:] Drzwi gnieźnieńskie, red. M. Walicki, t. 2, Wrocław 1959.
-Kępiński Z., Symbolika drzwi gnieźnieńskich, [w:] Drzwi gnieźnieńskie, red. M. Walicki, t. II, Wrocław 1959.
Referat 4.
-Dobrowolski T., Posąg Matki Boskiej w Wysocicach. Przyczynek do dziejów rzeźby romańskiej w Polsce, „Folia Historiae Artium“ t. X (1974), s. 37-49.
-Tomaszewski A., Romańskie kościoły z emporami zachodnimi na obszarach Polski, Czech i Węgier, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974.
Referat 5.
-Sroka Z., Romańskie kolumny figuralne w Strzelnie (ikonografia), Gniezno 2000.
-Świechowski Z., Studia nad rzeźbą w Strzelnie, „Rocznik Historii Sztuki”, VIII (1970), s. 71-115.
Referat 6.
-Kalinowski L., „Hi conculcari querunt”, czyli kto pragnie być deptany na posadzce wiślickiej?, [w:] tegoż, Speculum artis. Treści dzieła sztuki średniowiecza i renesansu, Warszawa 1989, s. 215-226.
-Kalinowski L., Romańska posadzka z rytami figuralnymi w krypcie kolegiaty wiślickiej, [w:] tegoż, Speculum artis. Treści dzieła sztuki średniowiecza i renesansu, Warszawa 1989, s. 175-214.
Referat 7.
-Żurowska K., Romański kościół opactwa benedyktynów w Tyńcu, „Folia Historiae Artium”, 6/7(1971), s. 49-113.
Referat 8.
-Kalinowski L., Zabytki rzeźby romańskiej w opactwie tynieckim, [w:] tegoż, Speculum artis. Treści dzieła sztuki średniowiecza i renesansu, Warszawa 1989.
-Żurowska K., Romańskie detale architektoniczne i fragmenty rzeźb odnalezione w Tyńcu w latach 1970-1980, [w:] Symbolae historiae artium. Studia z historii sztuki Lechowi Kalinowskiemu dedykowane, Warszawa 1986.
Referat 9.
-Świechowski Z., Ścienne malowidła romańskie w Czerwińsku, „Biuletyn Historii Sztuki“, t. 15/2(1953) s. s. 64-74.
-Mroczko T., Czerwiński uczeń Willigelma, „Biuletyn Historii Sztuki”, XXXIII (1971), s. 215-227.
Referat 10.
-Mączewska-Pilch K., Tympanon fundacyjny z Ołbina na tle przedstawień o charakterze donacyjnym, Wrocław 1973.
-Morelowski M., Studia nad architekturą i rzeźbą na wrocławskim Ołbinie XII wieku, „Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego“ 7(1952), s. 1-50.
Referat 11.
-Markowska R.K., Ikonografia cnót i przywar na kolumnach w Strzelnie, „Studia Źródłoznawcze”, XXVI (1981).
-Dobrzeniecki T., Sukcesywny i symultaniczny program narracji w gdańskim tryptyku jerozolimskim, „Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie” Warszawa: Muzeum Narodowe 1992, s. 139-[233].
Referat 12.
-Dobrzeniecki T., Romański posążek Maryi z Dzieciątkiem w Muzeum Narodowym w Warszawie, „Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie” t. X, Warszawa 1966, s. 165-202.
Referat 13.
-Zagrodzki T., Gotycka architektura katedry św. Jana w Warszawie, Warszawa: Wydaw. DiG : Ośrodek Dokumentacji Zabytków 2000.
Referat 14.
-Gadomski J., Ołtarz Mariacki 1477-1489, [w:] Wit Stwosz w Krakowie, red. L. Kalinowski, F. Stolot, Kraków: Wydaw. Literackie 1987, s. 39-61.
-Chrzanowski T., Ołtarz Mariacki Wita Stwosza, Warszawa: Interpress 1985.
Referat 15.
-Dobrzeniecki T., Tryptyk z Pławna, Warszawa: PIW 1954.

Materiały własne oraz prezentacje multimedialne.

Przedsiębiorczość - warsztaty

Cele przedmiotu:
Przedmiot ma na celu:
1) zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami w zakresie przedsiębiorczości (np. człowiek przedsiębiorczy, organizacja, praca, postawa przedsiębiorcza, praca zespołowa, stres zawodowy, rynek pracy, etyka biznesu);
2) doskonalenie narzędzi/sprawności przedsiębiorczych;
3) kształtowanie postaw i nawyków związanych z przedsiębiorczością.
Wymagania wstępne:
Znajomość języka polskiego (a dla grup w jęz. ang.) na poziomie komunikatywnym (A2). Rozumienie podstawowych pojęć związanych z pracą. Umiejętność zdefiniowania swoich potrzeb związanych z rynkiem pracy. Gotowość do uczenia się.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W01 Prezentuje wybrane koncepcje i pojęcia przedsiębiorczości, rynku pracy, kariery i jej planowania, pracy zespołowej, analizy zasobów karierowych, zarządzania czasem i projektem.
K_W02 Prezentuje zasady planowania działalności gospodarczej z uwzględnieniem tworzenia projektu biznesowego i określania kosztowności i zyskowności przedsięwzięć.
K_W03 Prezentuje zasady formalno-prawnego funkcjonowania na rynku pracy z uwzględnieniem typów działalności i zatrudnienia, zobowiązań podatkowych oraz innych danin publicznych, zobowiązań w zakresie księgowości

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Tworzy zarys własnej koncepcji ścieżki kariery z wykorzystaniem wiedzy o zasobach własnych, realiach rynku pracy oraz na podstawie własnego pomysłu na funkcjonowanie zawodowe.
K_U02 Opracowuje dokumentację odnośnie do wybranych aspektów funkcjonowania zawodowego (oferty, oraz portfolio osobiste, w tym CV)
K_U03 Opracowuje strategię biznesową i dokumentację niezbędną do założenia i prowadzenia działalności gospodarczą w sposób przewidziany przepisami prawa.
K_U04 Korzysta z elektronicznych narzędzi zakładania, prowadzenia i wsparcia działalności gospodarczej


KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 Wykazuje zaangażowanie w realizację zadań przedsiębiorczych, w tym grupowych i zespołowych.
K_K02 Nawiązuje kontakty indywidualne i instytucjonalne niezbędne do stworzenia sieci wsparcia działań przedsiębiorczych.
K_K03 Doskonali i uzupełnia wiedzę, umiejętności, postawy i narzędzia (w tym ICT) w zakresie działań przedsiębiorczych, karierowych i ogólnorozwojowych (Lifelong oraz Lifewide Learning).
Metody dydaktyczne:
Praktyczne: studium przypadku, prezentacja multimedialna, praca w grupach, gry dydaktyczne, symulacja, udział w panelach dyskusyjnych z przedstawicielami środowiska zewnętrznego uczelni (pracodawców, ludzi biznesu, pracowników administracji państwowej)
Opisowe: dyskusja, burza mózgów
Treści programowe:
Zajęcia mają na celu poszerzenie wiedzy studentów na temat przedsiębiorczości oraz sprawnego poruszania się na rynku pracy. Studenci uzyskają wiedzę na temat organizowania i prowadzenia swojej działalności gospodarczej w przyszłości. Zajęcia pokażą również, w jaki sposób studenci mogą rozwinąć umiejętności „miękkie” potrzebne podczas studiów i na rynku pracy – pewność siebie i poczucie własnej wartości, motywację do osiągania celów, asertywność i stawianie granic oraz zarządzania sobą w czasie. Zapoznają również uczestników zajęć z możliwościami stypendialnymi oraz funduszami, które mogą pomóc im rozwinąć swoją działalność gospodarczą w przyszłości. Podczas zajęć zyskają oni również praktyczną wiedzę na temat zakładania swojej działalności gospodarczej oraz tworzenia biznesplanu.

Wśród treści kształcenia pojawią się:
1. Podstawowe pojęcia w dziedzinie przedsiębiorczości (wiedza, umiejętności, kompetencje)
2. Kompetencje twarde i miękkie
3. Test talentów: znaczenie talentów z perspektywy zawodowej
4. Komunikacja interpersonalna i publiczna: strategie i metody (Elevator pitch)
5. Praca zespołowa: dynamika grupy, komunikacja zwrotna, synergie i bariery
6. Psychofizjologia stresu: czynniki stresogenne i strategie radzenia sobie ze stresem
7. Zarządzanie czasem i strategie równowagi pomiędzy sferą pracy i życia osobistego (work-life balance)
8. Rynek pracy – specyfika i wymagania. Transakcyjny wymiar pracy
9. Narzędzia zwiększania atrakcyjności rynkowej (CV, rozmowa kwalifikacyjna)
10. Formy działalności gospodarczej
11. Rodzaje umów o pracę i umów cywilnoprawnych
12. Poszukiwanie pracy: źródła wiedzy i bariery, mikroprojekt: poszukiwanie ofert pracy
13. Projekt biznesowy cz 1. Wizja, misja i strategia organizacji (design thinking, Marshmallow challenge)
14. Projekt biznesowy cz. 2. Analiza rynku: uwarunkowania mikro-
i makroekonomiczne, prawno-administracyjne, demograficzne, społeczno-kulturowe i technologiczne funkcjonowania rynkowego.
15. Projekt biznesowy cz. 3. Dopasowanie produktu/usługi do wymogów i potrzeb rynku, definicja produktu i jego pozycjonowanie na rynku, podstawy strategii kosztowej.
16. Projekt biznesowy cz. 4. Planowanie własnej działalności gospodarczej: zakładanie działalności i podstawy zarządzania.
17. Zaliczenie projektu końcowego (prezentacje projektów biznesowych)
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
1) zajęcia w pomieszczeniu dydaktycznym KUL,
2) zajęcia poza pomieszczeniami dydaktycznymi KUL - Dziekanat, Biblioteka KUL, Korytarze w Budynkach KUL, Biuro Karier, Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji

Efekty kształcenia mają zostać zrealizowane poprzez:
1. Aktywne uczestnictwo studentów w zajęciach
2. Realizację przez studentów zadań przeznaczonych do wykonania na poszczególnych etapach realizacji programu zajęć:
3. Realizację projektu zaliczeniowego
Zgromadzenie przez studentów odpowiedniej liczby punktów za
1. Aktywne uczestnictwo w zajęciach (30%)
2. Wykonanie konkretnych zadań postawionych przez prowadzącego na poszczególnych etapach realizacji programu zajęć (w tym testy i kolokwia sprawdzające wiedzę) (30%)
3. Realizacja projektu zaliczeniowego (40%)

Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia


Zgromadzenie odpowiedniej liczby punktów w 3 zakresach:
1. Aktywne uczestnictwo: 0-100 pkt, zaliczenie od 50 pkt.
2. Wykonanie zadań zleconych w trakcie realizacji programu: 0-100 pkt,
Zaliczenie od 50 pkt.
3. Realizacja projektu zaliczeniowego: 0-100 pkt. Zaliczenie od 70 pkt.

Łączna minimalna liczba pkt. wymagana do zaliczenia przedmiotu: 170
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
Dweck, C. (2017). Nowa psychologia sukcesu. Wydawnictwo: Muza.
Godlewska-Majkowska, H. (red.) (2009). Przedsiębiorczość: jak założyć i prowadzić własną firmę. Wydawnictwo: SGH.
Klein, G. (2010). Sztuka podejmowania decyzji. Dlaczego mądrzy ludzie dokonują złych wyborów. Wydawnictwo: Onepress.
Leary M. (2017). Wywieranie wrażenia. Strategie autoprezentacji. Wydawnictwo: GWP.
Lisowska R., Ropęga J. (2016). Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Lubrańska A. (2017). Psychologia pracy - Podstawowe pojęcia i zagadnienia. Wydawnictwo: Difin.
Rudkin Ingle, B. (2015). Design thinking dla przedsiębiorców i małych firm. Potęga myślenia projektowego w codziennej pracy. Wydawnictwo: Helion.
Smółka, P. (2016). Kompetencje społeczne. Metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych. Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Skrzypek, J. (2014). Biznesplan w 10 krokach. Wydawnictwo Poltext.
Strycharczyk D., Clough P. (2017). Odporność psychiczna - Strategie i narzędzia rozwoju. Wydawnictwo GWP.
Tokarski, A., Tokarski M., Wójcik J. (2017). Jak solidnie przygotować profesjonalny biznesplan. Wydawnictwo: CeDeWu.
Tracy, B. (2014). Zarządzanie czasem. Wydawnictwo: MT Biznes.

Literatura uzupełniająca:
-Klimek J., Klimek S., Przedsiębiorczość bez tajemnic, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.
-Przedsiębiorczość. Jak założyć i prowadzić własną firmę?, red. naukowa H. Godlewska-Majkowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
-Targalski J., Francik A., Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą. Teoria i praktyka, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2009.
-Kurek Z., Przedsiębiorczość. Poradnik metodyczny dla nauczycieli, Wyd. OWSIZ, Olsztyn 2001.
-Szara K., Pierścieniak A., Przedsiębiorczość akademicka, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011.
-Krok w przedsiębiorczość w oparciu o metodę projektów. Materiały dla uczestników projektu do realizacji zajęć, red. K. Skierska-Pięta, Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych sp. z o.o., Łódź 2012.
-Materiały wybrane i wyselekcjonowane przez prowadzącą.