dr hab. Krzysztof Mielcarek (prof. KUL)

Wydział Teologii - Instytut Nauk Biblijnych
Katedra Egzegezy Ewangelii i Pism Apostolskich

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy dr lub dr hab.


Egzegeza Ewangelii i Pism Apostolskich - seminarium

Cele przedmiotu:
Seminarium naukowe ma przygotować jego uczestników do napisania pracy (magisterskiej i/lub doktorskiej) z Pisma świętego (Nowy Testament).
Cele szczegółowe:
C1. Zapoznanie studenta z podstawowymi narzędziami biblijnymi i zasadami ich wykorzystania.
C2. Wprowadzenie studenta w najważniejsze metody badań biblijnych.
C3. Zaznajomienie studenta z głównymi krokami pracy biblijnej.
C4. Ukierunkowanie studenta na wszystkich etapach pracy nad tezą magisterską/doktorską
Wymagania wstępne:
W1. Ogólna znajomość orędzia ksiąg Nowego Testamentu.
W2. Minimalna znajomość greckiego języka biblijnego (mgr); dobra znajomość greckiego języka bilblijnego (dr)
W3. Wstępne zapoznanie się z zasadami pisania pracy naukowej.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
a) student zna ogólne orędzie Nowego Testamentu
b) student zna podstawowe słownictwo greckie potrzebne w jego badaniach.
c) student zna podstawowe narzędzia biblijne, zasady ich wykorzystania i metody badań biblijnych.

UMIEJĘTNOŚCI
a) student potrafi analizować teksty biblijne.
b) student zna podstawowe narzędzia biblijne i zasady ich wykorzystania.
c) student orientuje się w najważniejszych metodach badań biblijnych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
a) student wykazuje zainteresowanie innymi uczestnikami seminarium
b) student przejawia wolę wchodzenia z nimi w pozytywną interakcję na podstawie omawianej tematyki biblijnej. c) student wykazuje postawę krytyczną wobec badanych treści i potrafi umiejętnie aplikować je do aktualnej sytuacji.
Metody dydaktyczne:
Główną metodą seminarium jest praca o charakterze warsztatu naukowego, która zakłada elementy wprowadzenia (wykładu) ze strony prowadzącego i naukowej wymiany w toku dyskusji uczestników. Elementem koniecznym są także uprzednie przygotowania tematyki do dyskusji ze strony studentów i ewentualne prezentacje osiągniętych przez nich wyników badań, poddawanych krytyce ze strony pozostałych uczestników seminarium.
Treści programowe:
1. Wprowadzenie ogólne w metodologię pracy naukowej.
2. Specyfika pracy z tekstem biblijnym (szczególnie Nowego Testamentu).
3. Metody badań biblijnych.
4. Wykorzystanie narzędzi i pomocy do badań biblijnych (w tym elektronicznych).
5. Szczegółowe zagadnienia z zakresu pisania pracy magisterskiej i doktorskiej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Ndst –
a) (W) student nie zna podstawowych narzędzi biblijnych, zasad ich wykorzystania, ani metod badań biblijnych.
b) (U) student nie potrafi korzystać z narzędzi biblijnych, nie umie stosować metod, ani opracować redakcyjnie materiału do swojej pracy.
c) (K) student nie wykazuje szacunku wobec innych uczestników seminarium, ani woli wchodzenia z nimi w pozytywną interakcję na podstawie omawianej tematyki biblijnej.

Dst –
a) (W) student nie zna podstawowych narzędzi biblijnych, zasad ich wykorzystania, ani metod badań biblijnych.
b) (U) student słabo wykorzystuje narzędzia biblijne i metod badawcze, a redakcja przygotowywanych przez niego/nią materiału do pracy jest na niskim poziomie.
c) (K) student wykazuje małe zainteresowanie innymi uczestnikami seminarium, niewielką wolę wchodzenia z nimi w pozytywną interakcję na podstawie omawianej tematyki biblijnej.

Dbr –
a) (W) student zna podstawowe narzędzia biblijne, zasady ich wykorzystania i metody badań biblijnych.
b) (U) student dobrze wykorzystuje narzędzia biblijne i metody badawcze, a redakcja przygotowywanych przez niego/nią materiału do pracy jest na dobrym poziomie.
c) (K) student wykazuje zainteresowanie innymi uczestnikami seminarium, i przejawia wolę wchodzenia z nimi w pozytywną interakcję na podstawie omawianej tematyki biblijnej.

Bdb –
a) (W) student bardzo dobrze zna podstawowe narzędzia biblijne, zasady ich wykorzystania i metody badań biblijnych.
b) (U) student swobodnie i właściwie wykorzystuje narzędzia biblijne i metody badawcze, a redakcja przygotowywanych przez niego/nią materiału do pracy jest na wysokim poziomie merytorycznym i formalnym.
c) (K) student wykazuje żywe zainteresowanie innymi uczestnikami seminarium, i przejawia wyraźną wolę wchodzenia z nimi w pozytywną interakcję na podstawie omawianej tematyki biblijnej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
1) Stanisław Urban, Wiesław Ładoński, Jak napisać dobrą pracę magisterską?, Wrocław 2001.
2) Gianfranco Gambarelli, Zbigniew Łucki, Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską?, Kraków: Universitas 2001.
3) Stanisław Bazyliński, Wprowadzenie do studium Pisma świętego, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010.
4) Thomas Söding, Christian Münch, Klucz do zrozumienia Nowego Testamentu, Kraków: WAM, 2009.

Literatura uzupełniająca:
1) Raymond E. Brown, An Introduction to the New Testament (The Anchor Yale Bible Reference Library), Yale University Press, 1997.
2) Katolicki Komentarz Biblijny (A. Fitzmyer, Raymond E. Brown, Roland E. Murphy, Waldemar Chrostowski - polska redakcja naukowa), Warszawa: Vocatio 2013.
3. Roman Bartnicki, Ewangelie Synoptyczne, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2012.

Egzegeza Ewangelii synoptycznych i Dziejów Apostolskich - wykład

Cele przedmiotu:
C1 Zapoznanie studenta z wybranymi perykopami w zakresie przedmiotu
C2 Przedstawienie dotychczasowego stanu badań na temat wybranych perykop.
C3 Zapoznanie studenta z aktualnymi trendami interpretacji wybranych perykop.
Wymagania wstępne:
W1: Podstawowe wiadomości z zakresu Wstępu do Nowego Testamentu na temat ewangelii synoptycznych i Dziejów Apostolskich.
W2: Podstawowa znajomość tekstu oryginalnego wybranych perykop.
W3: Przeczytanie przynajmniej jednego artykułu naukowego poświęconego wybranym perykopom.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
a) Student zna kluczowe propozycje na temat interpretacji wybranych perykop.
b) Student zna najważniejsze składowe strukturalne badanych perykop, a także ich kontekst i terminologię.
c) Student zna korzyści i braki wynikające z zastosowania określonych metod w badaniu wybranych perykop.

UMIEJĘTNOŚCI
a) Student potrafi omówić kluczowe propozycje na temat interpretacji wybranych perykop.
b) Student jest w stanie wskazać najważniejsze składowe strukturalne badanych perykop, a także ich kontekst i terminologię.
c) Student potrafi zastosować i ocenić właściwe metody interpretacji biblijnej do wybranych perykop.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
a) Student docenia i dostrzega znaczenie poszczególnych interpretacji omawianych tekstów w szerszym kontekście życia religijnego i społecznego.
b) Student otwiera się na znaczenie i charakter języka badanych perykop, co czyni go wrażliwszym na różnorodność wypowiedzi i sensów w komunikacji.
c) Student uczy się stawiać pytania i szukać odpowiedzi dotyczących przekazu religijnego.
Metody dydaktyczne:
wykład problemowy / wykład konwersatoryjny / analiza tekstów z dyskusją /prezentacje multimedialne
Treści programowe:
1. Zagadnienia wstępne – uzasadnienie wyboru tekstów.
2. Status quaestionis w badaniach nad wybraną perykopą.
3. Identyfikacja i analiza najważniejszych wymiarów interpretacyjnych perykop.
4. Literackie opracowanie perykopy.
5. Prezentacja najciekawszych propozycji metodologicznych, egzegetycznych i teologicznych ostatnich dekad.
6. Podsumowanie
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Ndst –
a) (W) Student nie zna proponowanych interpretacji wybranych perykop. Nie zapoznał się z metodologią tych interpretacji, ani ich rodzajem.
b) (U) Student nie potrafi omówić kluczowych propozycji literacko-egzegetyczno-teologicznych na temat wybranych perykop. Nie umie ich scharakteryzować, ani dokonać ich poprawnej analizy.
c) (K) Student nie wykazuje szacunku ani zainteresowania dla znaczenia badanych tekstów w szerszym kontekście życia religijnego i społecznego.

Dst –
a) (W) Student wykazuje słabą znajomość interpretacji wybranych perykop. Zapoznał się tylko w niewielkim stopniu z metodologią tych interpretacji i ich rodzajem.
b) (U) Student omawia kluczowe propozycje literacko-egzegetyczno-teologiczne na temat wybranych perykop w sposób cząstkowy. W niewielkim stopniu wykazuje umiejętność ich charakteryzacji i poprawnej analizy.
c) (K) Student wykazuje niewiele szacunku i zainteresowania dla znaczenia badanych tekstów w szerszym kontekście życia religijnego i społecznego.

Dbr –
a) (W) Student wykazuje dobrą znajomość interpretacji wybranych perykop. Zapoznał się z metodologią tych interpretacji i ich rodzajem.
b) (U) Student jest w stanie omówić kluczowe propozycje literacko-egzegetyczno-teologiczne na temat wybranych perykop. Wykazuje umiejętność ich charakteryzacji i poprawnej analizy.
c) (K) Student wykazuje szacunek i zainteresowania dla znaczenia badanych tekstów w szerszym kontekście życia religijnego i społecznego.

Bdb –
a) (W) Student wykazuje dogłębną znajomość interpretacji wybranych perykop. Zapoznał się w sposób kompletny z metodologią tych interpretacji i ich rodzajem.
b) (U) Student jest w stanie szczegółowo omówić kluczowe propozycje literacko-egzegetyczno-teologiczne na temat wybranych perykop. Wykazuje umiejętność ich poprawnej charakteryzacji i analizy.
c) (K) Student wykazuje głęboki szacunek i zainteresowanie dla znaczenia badanych tekstów w szerszym kontekście życia religijnego i społecznego.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Wybrana literatura

1. Anderson, Hugh. “Broadening Horizons: The Rejection at Nazareth Pericope of Luke 4:16-30 in Light of Recent Critical Trends.” Interpretation 18 (1964): 259–75.
2. Chiappini, Azzolino. “Jésus de Nazareth, Prophète et Liberateur (Luc 4,16-30).” Pages 229–37 in Peuple Parmi Les Peuples. Edited by Odo Camponovo, Matthias Krieg, Helen Busslinger-Simmen, Angelika Imhasly-Humberg, Verena Wyss, Jean-Pierre Zurn, André Monnier, Rose-Marie Gallay, Ruth Moesch, et al. Vol. 18 of Essais Bibliques. Edited by E. B. Genève: Labor et Fides, 1990.
3. Combrink, H. J. Bernard. “The Structure and Significance of Luke 4:16-30.” Neotestamentica (1973): 27–47.
4. Kodell, Jerome. “Luke’s Gospel in a Nutshell (Lk 4:16-30).” Biblical Theology Bulletin %@ 0146-1079 %4 EB:388.02 13 (1983): 16–18.
5. Koet, Bart J. “‘Today This Scripture Has Been Fulfilled in Your Ears’. Jesus’ Explanation of Scripture in Luke 4,16-30.” Bijdragen 47 (1986): 368–94.
6. Mielcarek, Krzysztof. Jezus - ewangelizator ubogich (Łk 4,16-30): studium z teologii św. Łukasza. Lublin: And, 1994.
7. ———. “Problematyka literacko-historyczna Łk 4,16-30.” Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 35.1 (1988): 81–100.
8. Neirynck, Frans. “Luke 4,16-30 and the Unity of Luke-Acts.” Pages 357–95 in The Unity of Luke-Acts. Edited by Jos Verheyden. Vol. 142 of. Edited by E. B. Leuven Leuven: Leuven University Press Peeters Press, 1999.
9. ———. “Luke 4,16-30 and the Unity of Luke-Acts.” Pages 167–205 in Evangelica III. 1992-2000. Edited by Frans Neirynck. Vol. 150 of Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium. Edited by E. B. Leuven: Leuven University Press, 2001.
10. O’Toole, Robert F. “Does Luke Also Portray Jeus as the Christ in Luke 4,16-30?” Biblica 76 (1995): 498–522.
11. Perrot, Charles. “Luc 4,16-30 et Le Lecture Biblique de l’ancienne Synagogue.” Pages 170–86 in Exégèse Biblique et Judaïsme. Edited by Jacques E. Ménard. Edited by E. B. Université de Strasbourg. Faculté de Théologie Catholique, 1973.
12. Rosik, Mariusz, and Victor Onwukeme. “Function of Isa 61,1-2 and 58,6 in Luke’s Programmatic Passage (Lk 4,16-30).” The Polish Journal of Biblical Research 2 (2003): 67–81.
13. Schmeichel, Waldemar. “Christian Prophecy in Lukan Thought: Luke 4:16-30 as a Point of Departure.” Pages 293–304 in Society of Biblical Literature 1976 Seminar Papers, One Hundred Twelfth Annual Meeting 28-31 October 1976; Stouffer’s Riverfront Towers, St. Louis, Missouri. Edited by George W. MacRae. Vol. 10 of Seminar Papers Series (Society of Biblical Literature). Edited by E. B. Missoula, Montana: Scholars Press, 1976.
14. Schreck, Christopher J. “The Nazareth Pericope. Luke 4,16-30 in Recent Study.” Pages 399–471 in L’Évangile de Luc. Edited by Frans Neirynck. Edited by E. B. Gembloux Leuven: Leuven University Press Peeters Press, 1989.
15. Siker-Gieseler, Jeffrey S. “‘First to the Gentiles’: A Literary Analysis of Luke 4:16-30.” Journal of Biblical Literature 111 (1992) 73–90.
16. Tuckett, Christopher Mark. “Luke 4,16-30, Isaiah and Q.” Pages 343–54 in Logia: Les Paroles de Jesus - The Sayings of Jesus. Edited by Joël Delobel and Joseph Coppens. Vol. 59 of Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium. Edited by E. B. Leuven: Leuven University Press, 1982.
17. Vanhoye, Albert. “L’intérêt de Luc Pour La Prophétie En Luc 1,76; 4,16-30 et 22,60-65.” Pages 1529–48 in The Four Gospels 1992. Volume 2. Edited by Frans Neirynck, Christopher Mark Tuckett, Gilbert Van Belle, Frans Van Segbroeck, and Joseph Verheyden. Vol. 100B of Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium. Edited by E. B. Leuven Leuven: Leuven University Press Peeters Press, 1992.

Nowy Testament: Ewangelie synoptyczne - wykład

Cele przedmiotu:
C1: Zapoznanie studenta z najważniejszymi faktami bezpośredniego tła historycznego Ewangelii synoptycznych.
C2: Zapoznanie studenta z najważniejszymi kwestiami literackimi Ewangelii synoptycznych.
C3: Zaznajomienie studenta z kluczowymi tematami teologicznymi poszczególnych Ewangelii synoptycznych.
Wymagania wstępne:
W1: Podstawowa znajomość treści ewangelii synoptycznych (znajomość treści Łk zostanie sprawdzona w formie pisemnego testu).
W2: Ogólna orientacja w geografii Palestyny.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
a) Student zna najważniejsze fakty stanowiące społeczno-religijne tło Ewangelii.
b) Student zapoznał się z konkretynymi zasadami interpretacji tekstu biblijnego zgodnie z metodą historyczno-krytyczną.
c) Student posiadł wiedzę na temat podstawowych danych dotyczących autora, adresatów, genezy, literackiego charakteru i teologicznego przesłania poszczególnych Ewangelii synoptycznych.

UMIEJĘTNOŚCI
a) Student potrafi analizować teksty biblijne z wykorzystaniem metody historyczno-krytycznej.
b) Student potrafi wyjaśnić różnicę pomiędzy ściśle historycznymi wydarzeniami dotyczącymi postaci ewangelicznych, a opisem zawartym w poszczególnych ewangeliach zaopatrzonym w interpretację wiary.
c) Student potrafi wskazać na właściwy sens przesłania Ewangelii, czyli teologię Ewangelii i jej poszczególnych fragmentów.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
a) Student zdaje sobie sprawę i docenia znaczenie Ewangelii dla dziedzictwa chrześcijańskiego.
b) Student potrafi przekazywać właściwy sposób interpretacji fragmentów ewangelicznych osobom wierzącym i niewierzącym i argumentować na rzecz wiarygodności Ewangelii.
c) Student kształtuje w sobie postawę uważnego czytania tekstów ewangelicznych umożliwiającą właściwe odkrywanie ich sensu i aplikacji w życiu.
Metody dydaktyczne:
wykład problemowy / wykład konwersatoryjny / analiza tekstów z dyskusją /
Treści programowe:
1. Ewangelia według św. Marka
a. Treść i struktura
b. Autor, adresaci i czas powstania
c. Zagadnienia literackie
d. Tematy teologiczne
2. Ewangelia według św. Mateusza
a. Treść i struktura
b. Autor, adresaci i czas powstania
c. Zagadnienia literackie
d. Tematy teologiczne
3. Ewangelia według św. Łukasza
a. Treść i struktura
b. Autor, adresaci i czas powstania
c. Zagadnienia literackie
d. Tematy teologiczne
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Ndst –
a) (W) Student nie posiada znajomości tła historycznego Ewangelii, podstawowych wiadomości o geografii Palestyny, ani wiadomości o poszczególnych Ewangeliach.
b) (U) Student nie umie scharakteryzować poszczególnych Ewangelii synoptycznych.
c) (K) Student nie wykazuje zainteresowania ani szacunku wobec przekazu ewangelicznego.

Dst –
a) (W) Posiada ogólnikową znajomość tła historycznego Ewangelii i podstawowych wiadomości o geografii Palestyny oraz o poszczególnych Ewangeliach synoptycznych.
b) (U) Student umie scharakteryzować poszczególne Ewangelie synoptyczne.
c) (K) Student wykazuje podstawowe zainteresowanie i szacunek wobec przekazu ewangelicznego.

Dbr –
a) (W) Student wykazuje znajomość tła historycznego Ewangelii i podstawowych wiadomości o geografii Palestyny. Posiada wiedzę na temat istotnych zagadnień dotyczących poszczególnych Ewangelii synoptycznych.
b) (U) Student potrafi scharakteryzować poszczególne Ewangelie synoptyczne.
c) (K) Student wykazuje żywe zainteresowanie i szacunek wobec przekazu ewangelicznego.

Bdb –
a) (W) Student posiada dobrą znajomość tła historycznego Ewangelii i wiadomości dotyczących geografii Palestyny. Posiada wszechstronną wiedzę na temat zagadnień dotyczących poszczególnych Ewangelii synoptycznych.
b) (U) Student potrafi dokonać właściwej interpretacji wybranych tekstów i odpowiednio scharakteryzować poszczególne Ewangelie synoptyczne.
c) (K) Student wykazuje żywe zainteresowanie i głęboki szacunek wobec przekazu ewangelicznego, a także potrafi przekazywać go innym.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
7. Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa

1. J. Kudasiewicz, Ewangelie synoptyczne, w: Wstęp do Nowego Testamentu, Poznań: Pallotinum, 1994.
2. A. Paciorek, Ewangelie synoptyczne. Wprowadzenie ogólne, Tarnów: Biblos 2001;
3. S. Mędala, Ewngelie synoptyczne [WMWKB 8]. Warszawa: Wyd. UKSW, 2006.
4. R. Brown, An Introduction to the New Testament, New York: Doubleday 1997.
5. Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu. Dzieciństwo, Kraków: Znak: 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. A.G. Wright – R.E. Murphy – J.A. Fitzmyer , Historia Izraela, w: Katolicki Komentarz Biblijny, red. R.E. Brown – J.A. Fitzmyer – R.E. Murphy, red. wyd. polskiego W. Chrostowski, Warszawa 2001, 1930-1944 .
2. S.J.D. Cohen, M. Satlow, Dominacja rzymska, w: Starożytny Izrael, red. H. Shanks, Wyd. Vocatio, Warszawa 2007, 385-428.
3. R. Bartnicki, Ewangelie synoptyczne. Geneza i interpretacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 20124.

Nowy Testament: Ewangelie synoptyczne i Tradycja Janowa - wykład

Cele przedmiotu:
C1 Zapoznanie studenta z środowiskiem i tłem historycznym okresu powstania Czwartej Ewangelii.
C2 Przedstawienie ważniejszych zagadnień literackich i głównych nurtów teologii Janowej.
C3 Zapoznanie studenta z tłem historycznym Listów św. Jana, ich problematyką literacką i teologią.

C4: Zaznajomienie studenta z problematyką apokaliptyczną i przedstawienie głównych zagadnień literackich i wątków teologicznych Apokalipsy św. Jana.
Wymagania wstępne:
W1: Podstawowa znajomość treści tekstów należących do Corpus Joanneum (J, 1-3 J, Ap).

W2: Ogólna orientacja w geografii Palestyny i najważniejszych świętach żydowskich.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
a) Student zna najważniejsze fakty stanowiące społeczno-religijne tło IV Ewangelii.
b) Student zna ważniejsze hipotezy na temat redakcji IV Ewangelii.
c) Student posiadł wiedzę na temat ważniejszych zagadnień literackich i teologicznych ksiąg należących do zbioru tradycji Janowej.

UMIEJĘTNOŚCI
a) Student potrafi analizować teksty biblijne z wykorzystaniem metody historyczno-krytycznej.
b) Student potrafi wyjaśnić specyfikę tekstów Janowych na tle ewangelii synoptycznych.
c) Student potrafi wskazać na właściwy sens przesłania IV Ewangelii, czyli teologię Ewangelii i jej poszczególnych fragmentów.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
a) Student zdaje sobie sprawę i docenia znaczenie IV Ewangelii dla dziedzictwa chrześcijańskiego.
b) Student potrafi przekazywać właściwy sposób interpretacji fragmentów ewangelicznych osobom wierzącym i niewierzącym i argumentować na rzecz wiarygodności Ewangelii.
c) Student kształtuje w sobie postawę uważnego czytania tekstów ewangelicznych umożliwiającą właściwe odkrywanie ich sensu i aplikacji w życiu.
Metody dydaktyczne:
wykład problemowy / wykład konwersatoryjny / analiza tekstów z dyskusją /
Treści programowe:
Corpus Ioanneum
1. Jan Apostoł
2. Tradycja Kościoła
3. Pisma Janowe na tle pseudoepigrafii
4. Kościół Janowy
5. Szkoła św. Jana
Ewangelia według św. Jana
1. Treść
2. Autor
3. Zagadnienia literackie
4. Tło historyczne
5. Tematy teologiczne
Listy św. Jana
1. Pierwszy List Św. Jana
2. Drugi i Trzeci List Św. Jana
Apokalipsa św. Jana
1. Treść
2. Autor
3. Zagadnienia literackie
4. Tło historyczne
5. Zagadnienia teologiczne
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Ndst –
a) (W) Student nie zna najważniejszych faktów stanowiących społeczno-religijne tło IV Ewangelii. Nie posiadł wiedzy na temat ważniejszych zagadnień literackich i teologicznych ksiąg należących do zbioru tradycji Janowej
b) (U) Student nie potrafi dokonać krytycznej oceny tekstów biblijnych. Nie umie scharakteryzować poszczególnych składowych Corpus Ioanneum.
c) (K) Student nie wykazuje zainteresowania ani szacunku wobec przekazu tradycji Janowej.

Dst –
a) (W) Student zna niektóre z ważniejszych faktów stanowiących społeczno-religijne tło IV Ewangelii. Posiada ograniczoną wiedzę na temat ważniejszych zagadnień literackich i teologicznych ksiąg należących do zbioru tradycji Janowej
b) (U) Student potrafi w sposób ograniczony dokonać krytycznej oceny tekstów biblijnych. Ma trudności ze scharakteryzowaniem poszczególnych składowych Corpus Ioanneum.
c) (K) Student wykazuje słabe zainteresowanie i szacunek wobec przekazu tradycji Janowej.

Dbr –
a) (W) Student zna ważniejsze fakty stanowiące społeczno-religijne tło IV Ewangelii. Posiada wiedzę na temat ważniejszych zagadnień literackich i teologicznych ksiąg należących do zbioru tradycji Janowej
b) (U) Student potrafi dokonać krytycznej oceny tekstów biblijnych i scharakteryzować poszczególne składowe Corpus Ioanneum.
c) (K) Student wykazuje zainteresowanie i szacunek wobec przekazu tradycji Janowej.

Bdb –
a) (W) Student bardzo dobrze orientuje się w faktach stanowiąccyh społeczno-religijne tło IV Ewangelii. Posiada pełną wiedzę na temat zagadnień literackich i teologicznych ksiąg należących do zbioru tradycji Janowej.
b) (U) Student potrafi dokonać krytycznej oceny tekstów biblijnych i kompetentnie scharakteryzować poszczególne składowe Corpus Ioanneum.
c) (K) Student wykazuje głębokie zainteresowanie i szacunek wobec przekazu tradycji Janowej, a także potrafi przekazać je innym.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa

1. S. Mędala, Tradycja św. Jana, w: Wstęp do Nowego Testamentu, Poznań: Pallotinum, 1994, s. 459-539.
2. Tenże, Ewangelia według św. Jana (NKB IV,1-2), Częstochowa: EP, 2010.
3. R. Brown, An Introduction to the New Testament, New York: Doubleday 1997.

Literatura uzupełniająca:

1. A.G. Wright – R.E. Murphy – J.A. Fitzmyer , Historia Izraela, w: Katolicki Komentarz Biblijny, red. R.E. Brown – J.A. Fitzmyer – R.E. Murphy, red. wyd. polskiego W. Chrostowski, Warszawa 2001, 1930-1944 .
2. S.J.D. Cohen, M. Satlow, Dominacja rzymska, w: Starożytny Izrael, red. H. Shanks, Wyd. Vocatio, Warszawa 2007, 385-428.
3. Apokaliptyka, EK I, k. 753-755.