dr inż. Rafał Lizut

Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Katedra Informatyki Stosowanej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr


2020


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

 • Член редакційної ради наукового журналу "Огляд філософії, економіки та права"
  [Członek rady redakcyjnej czasopisma naukowego „Przegląd filozofii, ekonomii i prawa”]
  [w:] Огляд філософії, економіки та права

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • International Conference on Global and Regional Challenges
  [Międzynarodowa konferencja o lokalnych i regionalnych wyzwaniach]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • COVID-19 и массовый переход в электронный мир. Новые вызовы кибербезопасности
  [COVID-19 i masowe przechodzienie do cyberświata. Nowe wyzwania dla cyberbezpieczeństwa]
 • Sars-Cov-2, new challenges for cyber security?
  [Sars-Cov-2, nowe wyzwania dla bezpieczeństwa cybernetycznego?]
 • Bezpieczeństwo państwa bezpieczeństwem obywateli? Wyzwania cyber (nie)bezpieczeństwa i obsługi danych

Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej

 • V4CyberPower - Inicjatywy mające na celu zwiększenie cyberbezpieczeństwa

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

 • International Conference on Global and Regional Challenges
  [Międzynarodowa konferencja na temat wyzwań globalnych i regionalnych]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • MoWiN Innovation Lab - Niemiecka praktyka

Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

 • FMD Katowice: Nowy wymiar bezpieczeństwa

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Nowa rzeczywistość na poziomie europejskim - projekty międzynarodowe w dobie pandemii COVID-19

Członkostwo w zagranicznym zespole eksperckim

 • Ekspert Regionalnego Planu Działania na potrzeby projektu SCALE UP Supporting concentration and robustness of SMEs within the renewed EU Industrial Policy
 • Ekspert komitetu doradczego Namibian University of Science and Technology, NUST Namibia

Nagroda wewnętrzna

 • Indywidualna Nagroda Rektora KUL IV-go stopnia

2019


Książka naukowa recenzowana

 • Управління організаційно-економічною безпекою аграрних підприємств: стратегії, механізми, системи
  [Zarządzanie organizacyjno-ekonomicznym bezpieczeństwem przedsiębiorstw rolnych: strategie, mechanizmy, systemy]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Ефективність систем стратегічного управління організаційно-економічною безпекою аграрних підприємств
  [Skuteczność systemów strategicznego zarządzania organizacyjno-ekonomicznym bezpieczeństwem przedsiębiorstw rolnych]
  [w:] Актуальні проблеми інноваційної економіки
 • Критерії класифікації стратегій управління безпекою основної діяльності підприємств
  [Kryteria klasyfikacji strategii zarządzania bezpieczeństwem głównej działalności przedsiębiorstw]
  [w:] Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка
 • Загальні та деталізовані стратегії управління організаційно-економічною безпекою підприємств
  [Ogólne i szczegółowe strategie zarządzania bezpieczeństwem organizacyjnym i ekonomicznym przedsiębiorstw]
  [w:] Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Дискуссионные вопросы применения антикоррупционного законодательства
  [Sztuczna inteligencja w wykrywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu korupcji]

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

 • Membership in the editorial committee of the Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs
  [Członkostwo w komitecie redakcyjnym Biuletynu Naukowego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych w Dniepropietrowsku]
  [w:] Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Sztuczna inteligencja w wykrywaniu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu korupcji

Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym

 • Artificial Intelligence in the Newsroom
  [Sztuczna inteligencja w Newsroomie]
 • Corrective education for rehab for offenders
  [Edukacja korekcyjna na odwyku dla przestępców]
 • Ad agencies – has its role changed as technological changes occurred?
  [Agencje reklamowe - czy zmieniła się ich rola wraz ze zmianami technologicznymi]
 • Theory of argumentation
  [Teoria argumentacji]
 • Ethics and Political science
  [Etyka i nauki polityczne]
 • The value of marketing in public relations
  [Wartość marketingu w public relations]
 • Solving public relations problems with advertising
  [Rozwiązywanie problemów związanych z public relations z reklamy]
 • The value of marketing in Public Relations
  [Wartość marketingu w public relations]

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • Ekspert w Akademii Kadr Europejskich

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Prezes fundacji Akademia Doskonalenia Naukowego, Akademickiego i Wymiany Kulturowej

2018


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Cybersecurity and Law. Symbiotic Relation for Safer Future
  [Cyberbezpieczeństwo i prawo. Symbiotyczna relacja dla bezpieczniejszej przyszłości]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Cybersecurity and Law. Symbiotic Relation for Safer Future
  [Cyberbezpieczeństwo i prawo. Symbiotyczna relacja dla bezpieczniejszej przyszłości.]

Kierownictwo realizowanego projektu finansowane funduszy UE

 • Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

2017


Udział w konferencji międzynarodowej

 • Business Link Toruński Inkubator Technologiczny: „Okno na wschód – warsztaty dla przedsiębiorców”,

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Agronanogel, a inne hydrogele.

2016


Książka naukowa recenzowana

 • Technika a wartości. Spór o aksjologiczną neutralność artefaktów

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • On the relation between human and technology
  [O relacji między człowiekiem a techniką]
  [w:] Studia Gilsoniana

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Combating Terrorism, Separatism, Extremism and Illegal Migration. Combating, so doing what?
  [Przeciwdziałanie Terroryzmowi, Separatyzmowi i Nielegalnej Migracji. Przeciwdziałanie, czyli co? ]

Rozdział w podręczniku akademickim

 • Etyka nauki

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Combating Terrorism, Separatism, Extremism and Illegal Migration. Combating, so doing what
  [Przeciwdziałanie Terroryzmowi, Separatyzmowi i Nielegalnej Migracji. Przeciwdziałanie, czyli co?]

Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym

 • Digital World and Human Rights
  [Świat cyfrowy a prawa człowieka]
 • Evaluating influence of introductiono of new technologies into society
  [Oceny wpływu wprowadzenia nowych technologii w społeczeństwie]

2015


Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow

 • Członek Rady Dyrektorów stowarzyszenia: Initiative For Development, Knowledge Advancement and Cooperation, Abuja, Nigeria

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Stowarzyszenie Wsparcie Zarządzania Infrastrukturą Badawczą (Stowarzyszenie SIMS)
 • Polskie Towarzystwo Oceny Technologii (PTOT)

2011


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Bezpieczeństwo człowieka a rozwój naukowo-techniczny

2008


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Aksjologiczne nasycenie techniki – przegląd stanowisk

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Aksjologiczne nasycenie techniki – przegląd stanowisk

2005


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Aksjologiczny fundament społeczeństwa informacyjnego
  [w:] ETHOS. KWARTALNIK INSTYTUTU JANA PAWŁA II KUL