dr hab. Przemysław Gut (prof. KUL)

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy dr lub dr hab.


17th and 18th Century Philosophy - tutorial

Cele przedmiotu:
The first aim is to give an account of the fundamental streams in modern philosophy and of essential philosophical concepts which modern philosophers elaborated. The second aim is to enable students to acquire skills necessary for both analytic and synthetic way of thinking and a good argumentative and critical competence
Wymagania wstępne:
Student knows the basic philosophical systems, theories and ideas which appeared in modern philosophy
Efekty kształcenia:
Knowledge: Student is aware of the relevance of modern philosophy to developing modern era. Student knows the basic philosophical systems, theories and ideas which appeared in modern philosophy. Student is familiarized with standard philosophical terminology of modern philosophy as well as with the leading personalities concerning modern philosophy.
Skills: Student can apply his knowledge of modern philosophy to our contemporary intellectual pursuits; Student can read and analyze classical philosophical texts of modern philosophers; Student can grasp a relationship between modern concerns, ideas and attitudes and the present-day issues concerning intellectual life.
Social Competence: Student acquires an ability actively to participate in debates and exchanges on ethical, religious and world-view issues. Student understands the complexity of world-view concerns and, therefore, develops a tolerant attitude to views and attitudes others than his own
Metody dydaktyczne:
Traditional lecture, (2) Interactive methods, (3) Multimedia displays
Treści programowe:
The lecture presents the history of European philosophy from 17th to 18th century. Several systems are presented in detail (philosophy of R. Descartes, B. Spinoza, G.W. Leibniz, J. Locke, D. Hume, I. Kant.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Examination: 1)student has systematized and wide knowledge on modern philosophy; 2)student is highly competent as regards the lecture and is able easily to refer to its content and the reading list sources; 3)student is engaged in the process of acquiring the knowledge offered within lecture and does fulfil lecture’s aims and tasks, does engage himself into the discussion of the raised problems
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
R. Popkin (ed.), The Columbia History of Western Philosophy, Columbia University Press: New York 1998
A. Kenny, The Rise of Modern Philosophy: A New History of Western Philosophy, Oxford University Press: Oxford 2006
B. Classical philosophical modern texts (detailed reading list of classical texts will be provided in the course of the lecture)

Historia filozofii nowożytnej - seminarium

Cele przedmiotu:
C1 - przekazanie studentom wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia badań w zakresie historii filozofii
C2 -wdrożenie studentów w umiejętność redagowania pracy naukowej
Wymagania wstępne:
W1 –dobra znajomość dziejów filozofii nowożytnej
W2 –umiejętność pisania poprawną polszczyzną
W3-uczciwość, pracowitość, staranność, słowność, terminowość, punktualność


Efekty kształcenia:
WIEDZA
Student ma uporządkowaną i ugruntowaną wiedzę na temat rozwoju filozofii nowożytnej; Student posiada pogłębioną wiedzę w zakresie wyznaczonym tematem pracy magisterskiej; Student zna terminologię podstawowych nowożytnych systemów filozoficznych; Student ma poszerzoną wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w kształtowaniu się ery nowożytnej; Student zna metody analizy i interpretacji wypowiedzi filozoficznych; Student ma podstawową wiedzę o wybranych aspektach kultury nowożytnej
UMIEJĘTNOŚCI
Student posiada umiejętność wyszukiwania i selekcjonowania tekstów źródłowych, opracowań i literatury przedmiotu; Student potrafi, wykorzystując odpowiednie narzędzia, zanalizować i zinterpretować zgromadzone teksty; Student potrafi zreferować swoje wyniki badawcze, odpowiednio w tym zakresie argumentując; potrafi sformułować; Student potrafi integrować poznanie właściwe różnym jego typom; Student posiada pogłębioną umiejętność redagowania tekstu naukowego; przedkłada w wyznaczonych terminach; Student posiada umiejętność przekładu tekstu z zakresu historii filozofii z wybranego języka obcego na język polski.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student posiada umiejętność wyszukiwania i selekcjonowania tekstów źródłowych, opracowań i literatury przedmiotu; Student potrafi, wykorzystując odpowiednie narzędzia, zanalizować i zinterpretować zgromadzone teksty; Student potrafi zreferować swoje wyniki badawcze, odpowiednio w tym zakresie argumentując; potrafi sformułować; Student potrafi integrować poznanie właściwe różnym jego typom; Student posiada pogłębioną umiejętność redagowania tekstu naukowego; przedkłada w wyznaczonych terminach; Student posiada umiejętność przekładu tekstu z zakresu historii filozofii z wybranego języka obcego na język polski.
Metody dydaktyczne:
Prezentacje studenckie oraz dyskusje wokół tych prezentacji.
Treści programowe:
Treść zajęć wyznaczają tematy prac dyplomowych seminarzystów. Przyjmuje się, że każdy z uczestników w zakresie swojego tematu stopniowo staje się specjalistą. Studenci informują o swoich zainteresowaniach, a następnie referują wyniki swoich poszukiwań, badań, analiz i interpretacji.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Podstawą zaliczenia (zaliczenie bez oceny) jest systematyczne praca studenta. Warunkiem zaliczenia I semestru jest sformułowanie (do połowy grudnia) tematu pracy oraz zreferowanie literatury przedmiotu oraz przedstawienie planu pracy. Warunkiem zaliczenia II semestru jest oddanie do połowy maja 1/3 części pracy. Warunkiem zaliczenia III semestru jest oddanie do końca listopada kolejnej 1/3 części pracy, a semestru IV, oddanie do końca kwietnia całości pracy.
Brak zaliczenia: wiedza -Student nie zna terminologii filozoficznej w zakresie historii filozofii; nie posiada pogłębionej wiedzy w zakresie wyznaczonym tematem pracy magisterskiej; nie zna i nie rozumie zaawansowanych metod analizy i interpretacji wypowiedzi filozoficznych; nie ma poszerzonej wiedzy o nurtach i koncepcjach filozofii ery nowożytnej; nie zna i nie rozumie podstawowych zasad zarządzania własnością intelektualną; nie posiada podstawowej wiedzy o wybranych aspektach nowożytnej kultury; umiejętności - Student nie posiada umiejętności wyszukiwania i selekcjonowania tekstów źródłowych, opracowań i literatury przedmiotu; nie potrafi analizować i interpretować tekstów filozoficznych; nie potrafi zreferować swoich wyników badawczych, jeśli je nawet posiada; nie potrafi sformułować tematu i planu pracy; nie potrafi integrować poznania właściwego różnym jego typom; nie posiada pogłębionej umiejętności redagowania tekstu naukowego - nie przynosi w wyznaczonych terminach odpowiednich fragmentów pracy; nie potrafi skorzystać z literatury obcojęzycznej; kompetencji społecznych -Student nie rozumie potrzeby uczenia się przez całe życie; nie potrafi pracować w grupie; nie przejawia poczucia odpowiedzialności za ideowe dziedzictwo ludzkości, Europy, Polski; nie interesuje się współczesnymi problemami kultury i filozofii.
Zaliczenie: wiedza - Student zna terminologię filozoficzną w zakresie historii filozofii; posiada pogłębioną wiedzę w zakresie wyznaczonym tematem pracy magisterskiej; zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji wypowiedzi filozoficznych; ma poszerzoną wiedzę o nurtach i koncepcjach filozofii ery nowożytnej; zna i rozumie podstawowe zasady zarządzania własnością intelektualną; ma podstawową wiedzę o wybranych aspektach nowożytnej kultury; umiejętności -Student posiada umiejętność wyszukiwania i selekcjonowania tekstów źródłowych, opracowań i literatury przedmiotu; potrafi, wykorzystując odpowiednie narzędzia, zanalizować i zinterpretować zgromadzone teksty; potrafi zreferować swoje wyniki badawcze, odpowiednio w tym zakresie argumentując; potrafi sformułować temat i plan pracy; potrafi integrować poznanie właściwe różnym jego typom; posiada pogłębioną umiejętność redagowania tekstu naukowego - przedkłada w wyznaczonych terminach odpowiednie fragmenty pracy; posiada umiejętność przekładu tekstu z zakresu filozofii religii z wybranego języka obcego na język polski; kompetencje społeczne - Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi pracować w grupie oraz inspirować i współorganizować studium zespołu badawczego; ma poczucie odpowiedzialności za religijno-kulturowe dziedzictwo ludzkości, Europy, Polski; interesuje się współczesnymi problemami kultury i filozofii.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
1) S. Swieżawski, Zagadnienie historii filozofii, Warszawa 1966
2) pozostałą bibliografię wyznaczają tematy badawcze seminarzystów

Historia filozofii nowożytnej - wykład

Cele przedmiotu:
C 1 - przedstawienie dziejów filozofii europejskiej od XV wieku do XX wieku
C2 - omówienie głównych nurtów i koncepcji filozofii wypracowanych w czasach nowożytnych
C 3 - prezentacja poglądów: Kartezjusza, Spinozy, Leibniza, Locke’a, Hume’a, Kanta, Hegla, Comte’a, Nietzschego
C4 -krytyczna analiza tekstów źródłowych
Wymagania wstępne:
W1- podstawowa wiedza dotycząca historii filozofii starożytnej i średniowiecznej
W2-umiejętność analizowania tekstów filozoficznych
W3- umiejętność krytycznego myślenia
Efekty kształcenia:
WIEDZA
student zna i rozumie rolę i znaczenie filozofii w kształtowaniu się ery nowożytnej; student zna główne nurty filozofii nowożytnej i ich przedstawicieli; student zna terminologię i naczelne idee wypracowane przez filozofów nowożytnych; student zna poglądy czołowych filozofów ery nowożytnej.

UMIEJĘTNOŚCI
student potrafi wykorzystać informacje uzyskane z wykładu i przeczytanych lektur; student potrafi zanalizować tekst historyczny, ustalić zawarte w nim problemy, zdefiniować terminy i strukturę; student posiada umiejętność argumentowania w mowie i piśmie, poprawnie stosując terminologię filozoficzną dla danej koncepcji filozoficznej; student rozumie teksty analizowane i zalecane na zajęciach oraz potrafi rozwiązywać problemy wykorzystując literaturę przedmiotu;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
student dba o precyzyjne formułowanie przekonań filozoficznych; student jest otwarty na dyskusję z osobami prezentującymi odmienne przekonania filozoficzne oraz student jest świadomy złożoności i historycznej ewolucji poszczególnych rozwiązań w zakresie problemów filozoficznych.
Metody dydaktyczne:
wykład tradycyjny z elementami prezentacji multimedialnych wymagających komputera z dostępem do sieci Internet oraz rzutnika multimedialnego.

Treści programowe:
Celem wykładu jest ukazanie dziejów filozofii europejskiej od XV wieku do XIX wieku. W sposób szczególny omawiane są poglądy następujących autorów: R. Descartesa, B. Spinozy, G. W. Leibniza, J. Locke\\\\'a, D. Hume\\\\'a, I. Kanta, G. W. Hegla, A. Comte\\\\'a, K. Marksa, F. Nietzschego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Na ocenę 2 - wiedza: Student nie posiada podstawowej wiedzy nt. dziejów filozofii nowożytnej, jej nurtów i przedstawicieli oraz nie zna poglądów reprezentowanych przez człowych myślicieli ery nowożytnej; umiejętności: Student nie posiada podstawowej wiedzy nt. dziejów filozofii nowożytnej, jej nurtów i przedstawicieli oraz nie zna poglądów reprezentowanych przez człowych myślicieli ery nowożytnej; kompetencji społecznych: Student nie angażuje się we własny proces zdobywania wiedzy, nie wywiązuje się ze stawianych mu celów i zadań, nie angażuje się w dyskusje stawianych problemów.
Na ocenę 3 – wiedza: Student posiada ogólną wiedzę nt. dziejów filozofii nowożytnej i jej nurtów, ma jednak ograniczoną znajomość poglądów reprezentowanych przez czołowych myślicieli ery nowożytnej. umiejętności: Student posiada ogólną wiedzę nt. dziejów filozofii nowożytnej i jej nurtów, ma jednak ograniczoną znajomość poglądów reprezentowanych przez czołowych myślicieli ery nowożytnej. kompetencje społeczne: Student uczestniczy w zajęciach, ale jego postawa jest bierna, pozbawiona kreatywności i zaangażowania. W małym stopniu angażuje się w dyskusje i korzysta z dostępnej literatury przedmiotu.
Na ocenę 4 – wiedza: Student posiada uporządkowaną wiedzę nt. dziejów filozofii nowożytnej, jej znaczenia dla rozwoju kultury europejskiej oraz zna poglądy czołowych myślicieli ery nowożytnej; umiejętności: Student potrafi zaprezentować posiadaną wiedzę, a także w sposób poprawny z niej korzysta w sytuacji problemowej. Czyta ze zrozumieniem teksty źródłowe, z pomocą prowadzącego rozwiązuje stawiane mu problemy. Kompetencje społeczne: Student potrafi zaprezentować posiadaną wiedzę, a także w sposób poprawny z niej korzysta w sytuacji problemowej. Czyta ze zrozumieniem teksty źródłowe, z pomocą prowadzącego rozwiązuje stawiane mu problemy.
Na ocenę 5 – wiedza: Student ma usystematyzowaną i ugruntowaną wiedzę nt. dziejów filozofii nowożytnej, jej znaczenia dla rozwoju kultury europejskiej, zna gruntownie poglądy czołowych myślicieli ery nowożytnej; potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę w trakcie zajęć oraz samodzielnie rozwiązuje zadane problemy z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru ich rozwiązań oraz odniesieniem do dostępnej literatury przedmiotu; umiejętność: Student ma opanowane narzędzia analizy i syntezy posiadanej wiedzy (z odniesieniem do aktualnej literatury przedmiotu) oraz poprawnie, samodzielnie z nich korzysta w sytuacjach problemowych; Student w sposób aktywny uczestniczy w zajęciach, z własnej inicjatywy pogłębia i doskonali posiadaną wiedzę i umiejętności. W sposób wnikliwy korzysta z dostępnej literatury przedmiotu.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Bibliografia podstawowa: (1) W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, T. 2-3 (różnie wydania); (2) F. C. Copleston, Historia filozofii, T. 4: Od Kartezjusza do Leibniza, przeł. J. Marzęcki (różne wydania); (3) F. C. Copleston, Historia filozofii, T. 5: Od Hobbesa do Hume\\'a, przeł. J. Pasek (różne wydania); (4) F. C. Copleston, Historia filozofii, T. 6: Od Wolffa do Kanta, przeł. J. Łoziński (różne wydania); (5) F. C. Copleston, Historia filozofii, T. 7: Od Fichtego do Nietzschego, przeł. J. Łoziński (różne wydania); (6) F. C. Copleston, Historia filozofii, T. 8: Od Benthama do Russella, przeł. B. Chwedeńczuk (różne wydania).
Bibliografia uzupełniająca: (1) E. Gilson, T. Langan, A. A. Maurer, Historia filozofii współczesnej od Hegla do czasów najnowszych, przeł. B. Chwedeńczuk, S. Zalewski, Warszawa: PAX 1979; (2) Teksty klasyczne Kartezjusza, Spinozy, Leibniza, Locke\\'a, Berkeleya, Hume\\'a, Kanta, Hegla, Comte\\'a, Marksa, Nietzschego (szczegółowy wykaz i zakres lektur zostanie podany na zajęciach).
T