Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz

Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli - Instytut Inżynierii Środowiska
Centrum Dydaktyki

Stanowisko: Profesor


2019


Książka naukowa recenzowana

 • Siedem „słów” Jezusa Chrystusa na Krzyżu. Kazania pasyjne wygłoszone w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie w dniach 10 III – 17 IV 2019 r.

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Filozoficzno-prawna analiza „Czystej teorii prawa” Hansa Kelsena
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Laudacja wygłoszona przez ks. dr. hab. Tadeusza Guza, prof. KUL 28 października 2016 roku na dorocznym publicznym zebraniu Towarzystwa Naukowego KUL z okazji wręczenia abp. dr. Stanisławowi Gądeckiemu Nagrody im. Księdza Idziego Radziszewskiego
 • Chrześcijańska koncepcja gospodarki godnej człowieka a wyzwanie ideologii globalizmu neomarksistowskiego

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Dlaczego Max Weber nie powinien stać u podstaw polityki i nauki polskiej? Z ks. prof. Tadeuszem Guzem z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II rozmawia Beata Falkowska
  [w:] „Nasz Dziennik”

Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

 • Ksiądz Arcybiskup Doktor Ignacy Tokarczuk – Polski Arystokrata ducha
 • Ksiądz Arcybiskup Doktor Ignacy Tokarczuk – Polski Arystokrata wiary świętej, katolickiej i apostolskiej
 • Ekspertyza Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r. i ratyfikowanej przez Państwo Polskie w dniu 8 lipca 2015 r. – wybrane aspekty filozoficzno-prawne
 • Filozoficznoprawna ekspertyza o Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej z 11 maja 2011 r.
 • Der metaphysisch-katholische Gottesbegriff und sein Zerfall innerhalb der neuzeitlichen Philosophie
  [Metafizyczno-katolickie pojęcie Boga i jego rozpad w filozofii nowożytnej]
 • Metafizyczno-chrześcijańska nauka o człowieku jako mężczyźnie i kobiecie w świetle klasycznej nauki o przyczynowości a próba jej negacji w neomarksistowskiej i globalistycznej ideologii gender

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Papież jako antychryst według Marcina Lutra
  [w:] "Nasz Dziennik”

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • recenzent

Wyróżnienie krajowe

 • Medal: 100 LAT. PARAFIA MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI W ZWIERZYŃCU. ZWIERZYNIEC 1919-2019

2018


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Determinants of the person’s openness to development of talents – a philosophical and theological approach
  [Determinanty otwartości osoby na rozwój talentów - podejście filozoficzno-teologiczne]
 • Troska Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia o chrześcijańskie kształcenie i wychowanie Narodu Polskiego
 • Education and upbringing in the perspective of openness to the moral abilities according to Socrates and Plato
  [Edukacja i wychowanie w perspektywie otwartości na zdolności moralne według Sokratesa i Platona]
 • Mózg jako narzędzie ducha ludzkiego w myśli profesora Charlesa Probsta
 • Filozoficzna analiza ideologicznych podstaw animalizacji człowieka i humanizacji zwierząt i drzew
 • Aspekty nauczania Księdza Kardynała Augusta Hlonda – Prymasa Polski i Księdza Arcybiskupa Wacława T. Depo – Metropolity Częstochowskiego o Bogu i człowieku oraz o prawie i państwie

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • The Relevance of Natural Law
  [Ważność prawa naturalnego]
  [w:] Kościół i Prawo
 • Patriotyzm: Służba Bogu i Ojczyźnie – szczytową postacią racjonalności człowieka na przykładzie kilku Polaków z kręgu nauki, wiary i kultury polskiej
  [w:] Rocznik Naukowy Duszpasterstwa Nauczycieli

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Bezkompromisowa afirmacja Jezusa Chrystusa – receptą na zwycięstwo w zmaganiu o prawdę w historii Polski. Z ks. prof. Tadeuszem Guzem z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II rozmawia Ewa Nowina-Konopka, redaktor naczelny „Naszego Dziennika”
  [w:] Nasz Dziennik
 • W poście chodzi o to, żeby człowieka ukierunkować na sferę ducha. Wywiad Michała Jędryki z ks. prof. Tadeuszem Guzem
  [w:] Tygodnik Bydgoski

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Recenzja o zakłamywaniu prawdziwego obrazu Polskiego Państwa i prawa w niemieckim czasopiśmie „Hoffnungszeichen / Sign of Hope” autorstwa Dorit Töpler
  [w:] TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie

Działalność odczytowa

 • Ideologia gender współczesnym zagrożeniem dla cywilizacji życia i rodziny
 • Ideologia gender współczesnym zagrożeniem dla cywilizacji życia i rodziny, cz. 2
 • Metafizyczno-chrześcijańska filozofia niepodległości Polski

2017


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Antykatolicka koncepcja małżeństwa i rodziny według Marcina Lutra
 • Antropologiczno-etyczne problemy AIDS

2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Filozoficzno-prawne aspekty bytowości Straży Granicznej
  [w:] Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL
 • Nowa lewica wobec migracji
  [w:] Człowiek w Kulturze

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Aspekty myśli filozoficznej św. Maksymiliana Marii Kolbego a ideologia socjalistyczno-komunistyczna
 • Filozofia zrównoważonego rozwoju w kulturze europejskiej
 • Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko – męczennik systemu komunistycznego

2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Prawo Trzeciej Rzeszy Niemieckiej jako sprzeczność
  [w:] Przegląd Uniwersytecki

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Troska o dobro małżeństwa i rodziny – istotny cel w budowaniu cywilizacji miłości

Książka popularyzująca naukę

 • Rozmowy niedokończone z ks. prof. Tadeuszem Guzem z roku 2011-2013

2013


Książka naukowa recenzowana

 • Filozofia prawa III Rzeszy Niemieckiej
 • Rozmowy niedokończone z ks. prof. Tadeuszem Guzem z lat 2006-2007

Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

 • Der Philosoph Gustav Siewerth und das Gebet
  [Filozof Gustav Siewerth i modlitwa]
 • Der menschliche Geist auf dem Pilgerweg zu seiner ewigen Vollendung anhand der Summa contra gentiles des Thomas von Aquin
  [Duch ludzki na pielgrzymim szlaku do jego wiecznej doskonałości na podstawie Summa contra gentiles Tomasza z Akwinu]

2011

 • Wolność jako warunek a dobro jako cel kształcenia i wychowania

 • 2010


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • O neoliberalizmie ekonomicznym Friedricha Augusta von Hayek
   [w:] Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Filozofia współpracy narodów
  • Einige Aspekte des Lebensverständnisses in der philosophischen Ideegeschichte als Grundlage für die Weiterentwicklung der Grenzgebiete
   [Kilka aspektów rozumienia życia jako podstawy dla dalszego rozwoju terenów przygranicznych]
  • Troska o ład intelektualny
  • Terroryzm nowej lewicy
  • Człowiek i ekorozwój
  • Namysł filozoficzny nad bytowością języka
  • Filozoficzny kontekst II wojny światowej
  • Fryderyk Chopin – der Schöpfung Gottes verpflichtet?
   [Fryderyk Chopin – zobowiązany wobec stworzenia Boga?]
  • Etyczno-ekonomiczna podmiotowość osoby ludzkiej
  • O idei chrześcijańskiego kształcenia i wychowania człowieka według Edyty Stein

  Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

  • Zum Lebensrecht aus philosophischer Sicht
   [O prawie do życia w aspekcie filozoficznym]
  • Być darem dla innych według Jana Pawła II
  • Ukonstytuowanie prawdy poprzez kłamstwo w nowożytnej myśli filozoficznej
  • Szkic filozofii kultury miasta
  • Filozofia wspólnoty narodów w nauczaniu Jana Pawła II

  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

  • Racjonalność troski człowieka o bytowość pszczół (cz. 2)
   [w:] Pszczelarz Polski (ISSN: 0867 - 3721)

  2009


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  • Pamięć a konieczność nadziei
  • Koncepcja człowieka w ekonomii według Jana Pawła II

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Rationality of human care and the existence of bees
   [Racjonalność troski człowieka o bytowość pszczół ]
  • Koncepcja małżeństwa i rodziny w nowożytnej filozofii
  • Die Liebe zum göttlichen und endlichen Logos – Wesen und Ziel der Wissenschaft
   [Miłość do Boskiego i skończonego Logosu – istotą i celem nauki]
  • Filozoficznoprawny kontekst polskiego prawa
  • Ideowe przesłanie Jana Pawła II do Narodu podczas Jego wizyty w Lublinie
  • The Philosophical-legal Context of Polish Law
   [Filozoficzno-prawny kontekst prawa polskiego]

  Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

  • Struktura bytowa osoby ludzkiej jako podstawa działalności samorządowej
  • Benedykt XVI – obrońcą tradycji
  • Kilka aspektów rozumienia życia w dziejach myśli filozoficznej

  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

  • Racjonalność troski człowieka o bytowość pszczół (cz. 1)
   [w:] Pszczelarz Polski (ISSN: 0867 - 3721)

  2004


  Książka naukowa nierecenzowana

  • Zum Gottesbegriff G.W.F. Hegels im Rückblick auf das Gottesverständnis Martin Luthers. Eine metaphysische Untersuchung
   [O pojęciu Boga u G.W.F. Hegla w odniesieniu do rozumienia Boga przez Marcina Lutra. Rozprawa metafizyczna]
  • Refleksje nad filozofią niemiecką

  2000

 • Der Zerfall der Metaphysik: Von Hegel zu Adorno
  [Rozpad metafizyki: od Hegla do Adorno]
 • Historisch-systematische Beiträge zur Anthropologie
  [Historyczno-systematyczne przyczynki do antropologii]

 • 1998

 • Zum Gottesbegriff G.W.F. Hegels im Rückblick auf das Gottesverständnis Martin Luthers. Eine metaphysische Untersuchung
  [O pojęciu Boga u G.W.F. Hegla w odniesieniu do rozumienia Boga przez Marcina Lutra. Rozprawa metafizyczna]