Ks. prof. dr hab. Piotr Moskal

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Filozofii Religii

Stanowisko: Profesor zwyczajny


Geneza religii - apologia religii - "logika" nawrócenia - konwersatorium

Cele przedmiotu:
C 1. Zapoznanie studentów z problematyką istoty i genezy religii.
C 2. Zapoznanie studentów z różnymi typami poznania, jakimi dysponuje człowiek religijny.
C 3. Zapoznanie studentów z problematyką apologii religii.
C 4. Zapoznanie studentów z zagadnieniem wartościowania religii, rozpoznania religii prawdziwej oraz nawrócenia.
Wymagania wstępne:
W 1. Wstępna znajomość filozofii, zwłaszcza filozofii religii.
W 2. Umiejętność samodzielnych poszukiwań naukowych.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
W 1. Student zna odpowiedź na pytanie o istotę i genezę religii. K_W01, K_W05
W 2. Studenta zna różne typy poznania, jakimi dysponuje człowiek religijny. K_W03, K_W06
W 3. Student zna apologię religii katolickiej. K_W01, K_W06
W 4. Student zna zagadnienie wartościowania religii, rozpoznania religii prawdziwej oraz nawrócenia. K_W01, K_W09

UMIEJĘTNOŚCI
U 1. Student potrafi sproblematyzować zagadnienie wartości różnych religii. K_U04
U 2. Student potrafi bronić racjonalności religii katolickiej. K_U04
U 3. Student potrafi przygotować prezentację z zakresu problematyki genezy religii, apologii religii lub nawrócenia. K_U04, K_U09
U 4. Student potrafi polemizować z poglądami, które rozpoznaje jako błędne. K_U04, K_U05

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K 1. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób. K_K01
K 2. Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. K_K02
K 3. Potrafi dokonać pogłębionej analizy sytuacji religijno-społecznej oraz samodzielne sformułować propozycje w zakresie kultury religijnej. K_K04
K 4. Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie transcendentnego wymiaru kultury. K_K05

Metody dydaktyczne:
1. Wykład konwersatoryjny.
2. Prezentacje studenckie.
Treści programowe:
Istota religii
Geneza religii
Poznanie w religii
Apologia religii
Wartościowanie religii
Rozpoznanie religii prawdziwej
Nawrócenie
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
pisemne kolokwium 50%
praca zaliczeniowa 25%
obecność/aktywność na zajęciach 25%
[Zbo: obecność na zajęciach 100%]
(W) Na 2:Student nie odpowiada nawet w 50 % na pytania z zakresu treści wykładu; nie przygotował prezentacji, nie angażował się w dyskusje, opuścił ponad 6 godz.
Na 3:Student odpowiada w 50 % na pytania z zakresu treści wykładu, przygotował prezentację, angażował się w dyskusje i opuścił nie więcej niż 6 godz.
Na 4:Student odpowiada w 75 % na pytania z zakresu treści wykładu,przygotował prezentację wzbogacającą wiedzę uczestników, angażował się w dyskusje sensownie się wypowiadając i opuścił nie więcej niż 4 godz.
Na 5:Student odpowiada w 100% na pytania z zakresu treści wykładu,przygotował prezentację w sposób istotny wzbogacającą wiedzę uczestników, angażował się w dyskusje, wypowiadając się sensownie, krytycznie, konstruktywnie i opuścił nie więcej niż 2 godz.
(U) Na 2:Student nie potrafi sproblematyzować zagadnienia wartości różnych religii, nie potrafi bronić racjonalności religii katolickiej, nie potrafi przygotować prezentacji z zakresu problematyki genezy religii, apologii religii lub nawrócenia, nie potrafi polemizować z poglądami, które rozpoznaje jako błędne.
Na 3:Student nie bez trudności potrafi sproblematyzować zagadnienie wartości różnych religii, potrafi bronić racjonalności religii katolickiej,
potrafi przygotować prezentację z zakresu problematyki genezy religii, apologii religii lub nawrócenia, potrafi polemizować z poglądami, które rozpoznaje jako błędne.
Na 4:Student potrafi sproblematyzować zagadnienie wartości różnych religii, potrafi bronić racjonalności religii katolickiej,
potrafi przygotować prezentację z zakresu problematyki genezy religii, apologii religii lub nawrócenia, potrafi polemizować z poglądami, które rozpoznaje jako błędne.
Na 5:Student z łatwością potrafi sproblematyzować zagadnienie wartości różnych religii, potrafi bronić racjonalności religii katolickiej,
potrafi przygotować prezentację z zakresu problematyki genezy religii, apologii religii lub nawrócenia, potrafi polemizować z poglądami, które rozpoznaje jako błędne.
(K) Na 2: Student nie rozumie potrzeby uczenia się przez całe życie, nie potrafi inspirować i organizować procesu uczenia się innych osób; nie potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role; nie potrafi dokonać pogłębionej analizy sytuacji religijno-społecznej oraz samodzielne sformułować propozycji w zakresie kultury religijnej; nie ma świadomości odpowiedzialności za zachowanie transcendentnego wymiaru kultury.
Na 3: Student w niewielkim stopniu rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, w niewielkim stopniu potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób; słabo współpracuje z innymi uczestnikami procesu dydaktycznego; nie potrafi dokonać pogłębionej analizy sytuacji religijno-społecznej oraz samodzielne sformułować propozycji w zakresie kultury religijnej; ma nikłą świadomość odpowiedzialności za zachowanie transcendentnego wymiaru kultury.
Na 4: Student dobrze rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób; potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role; potrafi dokonać pogłębionej analizy sytuacji religijno-społecznej oraz samodzielne sformułować propozycje w zakresie kultury religijnej; ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie transcendentnego wymiaru kultury.
Na 5: Student bardzo dobrze rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi znakomicie inspirować i organizować proces uczenia się innych osób; potrafi bardzo dobrze współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role; potrafi dokonać pogłębionej analizy sytuacji religijno-społecznej oraz samodzielne sformułować propozycje w zakresie kultury religijnej; poczuwa się do odpowiedzialności za zachowanie transcendentnego wymiaru kultury.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
Moskal Piotr. Traktat o religii. Lublin: Wydawnictwo KUL 2014.
Moskal Piotr (red.) Nawrócenie.[Religia i mistyka T. 7.] Lublin: Wydawnictwo KUL 2015.
Literatura uzupełniająca:
Moskal Piotr. Apologia religii katolickiej. Lublin: Wydawnictwo KUL 2012; Apology for the Catholic Religion. Lublin: Wydawnictwo KUL 2013.
Moskal Piotr (red.). Apologia religii. Lublin: Wydawnictwo KUL 2011;