Handel międzynarodowy (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Piotr Sławicki
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1-zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu handlu międzynarodowego;
C2-przedstawienie aktualnych problemów handlu międzynarodowego;
C3-kształtowanie świadomości współczesnych trendów handlu międzynadorowego.
Wymagania wstępne
Brak wymagań wstępnych.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W04 Zna i rozumie terminologię ekonomiczną i biznesową
K_W08 Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych funkcjonujących w działalności gospodarczej.
K_W09 Ma wiedzę o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowościami.
K_W10 Ma wiedzę o normach prawnych organizujących struktury i instytucje prawne oraz rządzące nimi prawidłowości.


UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Potrafi identyfikować i interpretować zjawiska społeczne
K_U02 Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauk prawnych i ekonomicznych
K_U06 Potrafi właściwie analizować przyczyny, przebieg wybranych procesów i zjawisk społecznych, gospodarczych i politycznych
K_U08 Potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz prognozowania

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K02 Docenia znaczenie nauk prawnych i ekonomicznych.
K_K04 Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą.
K_K06 Jest świadomy własnych ograniczeń i wie, kiedy zwrócić się do ekspertów.
Metody dydaktyczne
Słowne: wykład, dyskusja.
Oglądowe: wykorzystywanie technicznych środków dydaktycznych w postaci prezentacji multimedialnych, tablic poglądowych.
Praktyczne: kazusy do rozwiązania, praca w grupach, studium przypadku, dyskurs.
Treści programowe przedmiotu
1. Pojęcie handlu międzynarodowego
2. Globalizacja
3. Umowy handlowe jako instrument regulacji handlu międzynarodowego
4. Umowy handlowe jako źródło prawa międzynarodowego
5. Podstawowe mechanizmy kontroli handlu zagranicznego – cła i taryfy celne
6. Niecelne bariery importowe
7. Międzynarodowy Fundusz Walutowy
8. Bank Światowy
9. Światowa Organizacja Handlu
10. Układ ogólny w sprawie taryf celnych i handlu (GATT)
11. Zasady rozpoznawania sporów handlowych
12. Międzynarodowe bloki handlowe
13. Wybrane regionalne porozumienia handlowe
14. Wolna konkurencja w handlu międzynarodowym
15. Handel niezgodny z zasadami konkurencji i handel subsydiowany
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin pisemny:
5 - 100%-90,01%
4 - 90,00%-75,01%
3 - 75%-50,01%
2 - 50%-0%
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
R.R. Ludwikowski, Handel międzynarodowy, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:
Handel zagraniczny. Studia przypadków, red. B. Stępień, Warszawa 2015.
System prawa handlowego. Międzynarodowe prawo handlowego, t. 9, red. W. Popiołek, Warszawa 2013.
Kierunek studiów: Prawo w biznesie (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 6
Forma zaliczenia: Egzamin
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2019-12-19czwartekC-608 16:40 - 18:20
2020-01-09czwartekC-608 16:40 - 18:20
2020-01-23czwartekC-608 16:40 - 18:20