Historia książki (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Wiesław Pawlak prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest zaznajomienie z dziejami książki (sensu largo - jako nośnika tekstu) od czasów antycznych po współczesność w kontekście przemian cywilizacyjnych i kulturowych.
Wymagania wstępne
Znajomość kultury europejskiej i polskiej na poziomie przewidzianym w programie szkoły średniej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu historii książki w systemie nauk humanistycznych ze szczególnym uwzględnieniem tekstologii i edytorstwa
K_W02 zna podstawową terminologię z zakresu bibbliologii i historii książki
K_W03 ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorię i metodologię z zakresu tekstologii oraz edytorstwa naukowego
K_W04 ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu tekstologii i edytorstwa naukowego
K_W05 ma podstawową wiedzę o powiązaniach tekstologii i edytorstwa naukowego z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi obszaru nauk humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem bibliologii i historii książki
UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów
K_U03 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego
K_U05 potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla edytorstwa oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
K_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
K_K04 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
K_K05 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, Polski, Europy
Metody dydaktyczne
Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.
Treści programowe przedmiotu
1. Pojęcie tekstu.
2. Pismo, jego geneza, odmiany i funkcje.
3. Pismo i książka w starożytności (Mezopotamia, Egipt, Grecja, Rzym).
4. Pismo i książka w średniowiecznej Europie i Polsce (materiały piśmienne, odmiany pisma łacińskiego, forma książki, ośrodki wytwarzania książki i jej użytkownicy).
5. Rewolucja Gutenberga, jej geneza i konsekwencje kulturowe.
6. Rozwój drukarstwa w Europie i w Rzeczypospolitej od XV do XVIII w.
7. Początki czasopiśmiennictwa (XVII-XVIII w.).
8. Techniczne innowacje w technologii druku (XIX-XX w.).
9. Nowe media i rewolucja cyfrowa (XX-XXI w.).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie bez oceny na podstawie systematycznego udziału w zajęciach
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Bieńkowska Barbara, Chamerska Halina, Zarys dziejów książki, Warszawa 1987.
Bieńkowska Barbara, Staropolski świat książek, Wrocław 1976.
Cave Roderick, Ayad Sara: Historia książki. Od glinianych tabliczek po e-booki, przeł. E. Romkowska, Warszawa 2015.
Dahl Svend, Dzieje książki, red. B. Kocowski, przeł. E. Garbacik, T. Zapiór, H. Devechy, Wrocław 1965.
Dawna książka i kultura. Materiały międzynarodowej sesji naukowej z okazji pięćsetlecia sztuki drukarskiej w Polsce, red. S. Grzeszczuk, A. Kawecka-Gryczowa, Wrocław 1975.
Eisenstein Elizabeth L., Rewolucja Gutenberga, przeł. H. Hollender, Warszawa 2004.
Góralska Małgorzata, Piśmienność i rewolucja cyfrowa, Wrocław 2012.
Olson David R., Papierowy świat. Pojęciowe i poznawcze implikacje pisania i czytania, przeł. M. Rakoczy, wstęp i red. nauk. G. Godlewski, Warszawa 2010.
Petrucci Armando, Pismo. Idea i przedstawienie, przeł. A. Osmólska-Mętrak, red. nauk. J. Kujawiński, Warszawa 2010.
Potkowski Edward, Książka rękopiśmienna w kulturze Polski średniowiecznej, Warszawa 1984.
Reynolds L. D., Wilson N. G., Skrybowie i uczeni. O tym, w jaki sposób abtyczne teksty literackie przetrwały do naszych czasów, przeł. P. Majewski, wstęp N. G. Wilson, Warszawa 2008.
Rodak Paweł, Pismo, książka, lektura. Rozmowy: Le Goff, Chartier, Hébrard, Fabre, Lejeune, przedm. K. Pomian, Warszawa 2009.
Świderkówna Anna, Nowicka Maria, Książka się rozwija, Wrocław 2008.
Vandendorpe Christian: Od papirusu do hipertekstu. Esej o przemianach tekstu i kultury, przeł. A. Sawisz, Warszawa 2008.
Kierunek studiów: Edytorstwo (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin