Warsztaty redakcyjno-stylistyczne (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Barbara Niebelska-Rajca
Organizator:Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych - Sekcja dydaktyczna
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Przypomnienie i pogłębienie wiedzy z zakresu kultury języka i stylistyki praktycznej pod kątem doskonalenia umiejętności tworzenia i redagowania tekstów naukowych oraz reprezentujących inne style funkcjonalne współczesnej polszczyzny
Wymagania wstępne
W1. Podstawowa wiedza z zakresu nauki o języku (gramatyki opisowej);
W2. Znajomość podstawowych terminów i pojęć z zakresu stylistyki i kultury współczesnego języka polskiego;
W3. Umiejętność konstruowania i analizy tekstów reprezentujących wybrane gatunki użytkowe.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 ma podstawową wiedzę w zakresie kultury języka, stylistyki praktycznej i wspołczesnych odmian funkcjonalnych polszczyzy
K_W02 zna elementarną terminologię używaną w obszarze nauki o języku i stylistyki praktycznej
K_W03 zna metody analizy tekstów reprezentujących podstawowe gatunki wypowiedzi naukowych i użytkowych i odmiany funkcjonalne współczesnej polszczyzny
UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wypowiedzi ustne i pisemne reprezentujace zróznicowane gatunki użytkowe i style funkcjonalne współczesnej polszczyzny
K_U03 ma dużą sprawność w analizowaniu wypowiedzi ustnych i pisemnych pod kątem ich poprawności językowej
K_U05 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze pod kierunkiem indywidualnego opiekuna naukowego (tutora)
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia
K_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
K_K06 uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i jego form
Metody dydaktyczne
prezentacje multimedialne, dyskusja, ćwiczenia praktyczne
Treści programowe przedmiotu
1. Podstawowe zagadnienia z zakresu kultury języka; poprawność i norma językowa
2. Kryteria porawności środków językowych
3. Typologia odmian współczesnej polszczyzny i charakterystyka najwazniejszych stylów funkcjonalnych
4. Charakterystyka stylu naukowego i zasady redagowania prac naukowych
5. Tworzenie tekstów reprezentujących różne style funkcjonalne języka polskiego i gatunki wypowiedzi użytkowych (streszczenie, recenzja, esej, felieton, artykuł naukowy)
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie na ocenę na podstawie regularnej i czynnej obecności na zajęciach oraz pozytywnej oceny pracy pisemnej - wypowiedzi reprezentującej wybrany gatunek użytkowy (np. recenzja, esej)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Bartmiński J., Streszczenie w aspekcie typologii tekstów, [w:] Typy tekstów, red. T. Dobrzyńska, Warszawa 1992.
Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. K. Mosiołek-Kłosińska, Warszawa 2004.
Fras J., Dziennikarski warsztat językowy, Wrocław 1999.
Gajda S., Historia XX-wiecznej polszczyzny literackiej i jej odmian stylowych, [w:] Polszczyzna XX wieku. Ewolucja i perspektywy rozwoju, pod red. S. Dubisza i S. Gajdy, Warszawa 2001;
Gajda S., Współczesna polszczyzna naukowa – język czy żargon?, Wrocław 1990.
Maćkiewicz J., Jak dobrze pisać. Od myśli do tekstu, Gdańsk 2010.
Maćkiewicz J., Jak pisać teksty naukowe?, Gdańsk 2001.
Markowski A., Kultura języka polskiego, Warszawa 2007.
Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN, pod red. A. Markowskiego, Warszawa 1999.
Podstawy stylistyki i retoryki, red. E. Wierzbicka [et al.]. Warszawa 2008.
Polski esej. Studia, red. M. Wyka, Warszawa 1998.
Polszczyzna w komunikowaniu publicznym, pod red. W. Gruszczyńskiego, J. Bralczyka, G. Majkowskiej, Warszawa 1999.
Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, red. E. Bańkowska, A. Mikołajczuk, Warszawa 2003.
Skubalanka T,, O stylu poetyckim i innych stylach języka. Studia i szkice teoretyczne, Lublin 1995.
Stasiński P., Poetyka i pragmatyka felietonu, Wrocław 1982.
Wilkoń A., Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny, Katowice 1987.
Winek T., Nauki pomocnicze literaturoznawstwa, Warszawa 2007.
Wolny K., Reportaż – jak go napisać? Rzeszów 1996.
Kierunek studiów: Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę