Prawa człowieka (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem kształcenia jest wskazanie ochrony praw człowieka co jest związane z funkcjonowaniem prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego, prawa Unii Europejskiej, prawa karnego materialnego i procesowego, międzynarodowego prawa karnego; prawa ochrony danych osobowych; prawa antydyskryminacyjnego.
Wiedza:
Opanowanie podstawowych wiadomości dotyczących praw człowieka i roli ich zadań. Poznanie, charakteru praw człowieka najbardziej narażonych na naruszenie. Określenie marginesu ochrony dopuszczalności naruszenia praw człowieka. Opanowanie podstawowych wiadomości dotyczących systemów ochrony praw człowieka w prawie krajowym i prawie międzynarodowym. Wyjaśnienie praktycznego zastosowania praw człowieka w ochronie praw jednostki. Celem zajęć jest przekazanie wiedzy o granicach praw człowieka. Wskazanie mechanizmów ochrony tych praw. Określenie podstawowych cech i funkcji instytucji chroniących prawa człowieka. Podmiotów kontrolujących czy prawa człowieka są przestrzegane. Omówienie uprawnień funkcjonariuszy publicznych w kontekście obowiązku ochrony praw człowieka. Wskazanie różnych rodzaju instytucji chroniących prawa człowieka oraz pogłębienie wiedzy w odniesieniu do wybranych instytucji prawnych.
Umiejętności:
Przekazanie specjalistycznego języka prawnego dot. praw człowieka co pozwoli porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie prawa jak i odbiorcami spoza grona specjalistów.
Wyrobienie umiejętności w zakresie korzystania z różnych źródeł prawa i innych dokumentów; interpretacji przepisów prawnych i innych dokumentów co jest w zakresie koniecznym dla zrozumienia funkcjonowania prawa międzynarodowego i krajowego z zakresu praw człowieka. Wyrobienie umiejętności samodzielnego rozwiązywania prostych problemów prawnych; zdobywania informacji dotyczących różnych wydarzeń i weryfikowania ich, korzystając z różnych źródeł przekazu. Wyrobienie umiejętności posługiwania się w mowie i piśmie terminologią prawną, jak i używać tej terminologii w sposób spójny i zrozumiały z różnymi odbiorcami.
Kompetencje społeczne:
Wyrobienie umiejętności odpowiedniej i rzeczowej oceny priorytetów służących realizacji określonego lub narzuconego zadania oraz docenienie wykorzystywania rzeczowej oceny rozwiązań prawnych pod kątem ochrony praw człowieka, z uwzględnieniem informacji o przedmiocie oceny i unikanie jednostronności. Wyrobienie umiejętności zdobytej wiedzy w praktyce zawodowej i wyrobienie umiejętności rzetelnego i odpowiedzialnego podchodzenia do problemów.
Wymagania wstępne
Prawo międzynarodowe publiczne, prawoznawstwo, prawo konstytucyjne. Student posiada podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk prawnych w systemie nauk i relacjach do innych nauk zwłaszcza w zakresie prawa publicznego. Zna i rozumie zasady wykładni prawa. Zna podstawowe cechy i funkcje praw obywatelskich i praw jednostki. Ma wiedzę o roli organów procesowych. Ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach instytucji prawa, służących ochronie praw jednostki. Zna i rozumie sposoby funkcjonowania wybranych instytucji prawa konstytucyjnego . Ma wiedzę o normach prawnych organizujących struktury i instytucje prawne o charakterze gwarancyjnym. Potrafi używać specjalistycznego języka prawnego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie prawa jak i odbiorcami spoza grona specjalistów.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
P7S_UW_H2 Zna i potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację wybranych orzeczeń i tekstów normatywnych dla studiowanych nauk prawnych z zastosowaniem twórczej i oryginalnej metody oceny ich znaczenia i oddziaływania
P7S_WG/K_H1 W pogłębionym stopniu zna i rozumie zasady działania systemów i instytucji praw człowieka dla zakresu działalności zawodowej właściwej dla prawa
P7S_WG_H1 W pogłębionym stopniu zna i rozumie specyfikę przedmiotową i metodologiczną nauk prawnych w zakresie o prawach człowieka, ich najnowsze osiągnięcia i kierunki rozwoju
P7S_WG_H2 W pogłębionym stopniu zna i rozumie teorie oraz zaawansowaną metodologię i terminologię z zakresu praw człowieka
P7S_WG_H3 Zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji wytworów kultury, tradycji, teorii i szkół badawczych teorii praw człowieka
P7S_WG_S¬2 W pogłębionym stopniu zna i rozumie charakter, miejsce i znaczenie praw człowieka i ich relacje do prawa i innych nauk
P7S_WG_S1 W pogłębionym stopniu zna i rozumie teorie naukowe właściwe prawa i kierunki ich rozwoju, a także zaawansowaną metodologię badań
P7S_WG_S3 W pogłębionym stopniu zna i rozumie cechy człowieka jako twórcy kultury i podmiotu konstytuującego struktury społeczne oraz zasady ich funkcjonowania
P7S_WG1 Zna w pogłębionym stopniu - wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi
P7S_WG2 Zna główne trendy rozwojowe dyscyplin naukowych istotnych dla programu kształcenia z zakresu praw człowieka i wyboru zawodu prawnika
P7S_WK_S1 Zna i rozumie zasady zarządzania zasobami własności intelektualnej oraz formy rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości
P7S_WK1 Zna fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji wpływające na wybór ścieżki zawodowej
P7S_WK2 Zna ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działań związanych z prawami człowieka
P7S_KR Jest przygotowany do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych
P6S_WK2 Zna podstawowe ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania praw człowieka
UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji zjawisk prawnych, analizuje ich powiązanie z innymi obszarami wiedzy
P7S_UW Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę
K_U03 Posiada umiejętność posługiwania się pojęciami prawnymi w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych
P7S_UU Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie
P6S_UU Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie
P7S_UK1 Potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców
P7S_UK2 Potrafi prowadzić debatę
P7S_UO Potrafi kierować pracą zespołu
P7S_UW_S1 Potrafi identyfikować, interpretować i wyjaśniać zjawiska, procesy społeczne oraz relacje między nimi z wykorzystaniem wiedzy o prawach człowieka
P7S_UW_S2 Potrafi analizować, prognozować i modelować złożone procesy społeczne z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi
P7S_UW_S3 Potrafi prawidłowo posługiwać się systemami normatywnymi przy rozwiązywaniu wybranych problemów z zakresu praw człowieka
P7S_UW_H1 Potrafi ze zrozumieniem formułować i analizować problemy, dobierać metody i narzędzia ich rozwiązania, syntetyzować różne idee i punkty widzenia z wykorzystaniem wiedzy
KOMP. SPOŁECZNE
P7S_UU Jest świadomy konsekwencji skuteczności w zakresie ochrony praw jednostki i społeczeństwa i realizacji praw człowieka
P7S_KK1 Potrafi odpowiednio ocenić priorytety służące realizacji określonego lub narzuconego zadania, dba o terminową i efektywną realizację zadań
P7S_KO1, P7S_KO2 Jest przygotowany do wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania, inicjowania działalności na rzecz społeczeństwa obywatelskiego
P7S_KO3, P6S_KO3 Potrafi myśleć, działać i wypełniać zobowiązania w sposób przedsiębiorczy
Metody dydaktyczne
Słowne: wykład, wykład konwersatoryjny, dyskusja,
Oglądowe: pisma procesowe, orzecznictwo.
Praktyczne: kazusy do rozwiązania, praca w grupach, studium przypadku, samodzielne przygotowywanie pism procesowych, analiza prawna, symulacja wybranych postępowań przed sądami lub organami, symulacja udzielania porad, rozwiązywanie przykładowych testów na aplikacje prawnicze
Treści programowe przedmiotu
wykłady: wykład
ćwiczenia
Określenie pojęcia praw człowieka.
Wskazanie rodzajów praw człowieka, rodzin praw człowieka i generacji praw człowieka.
Podkreślenie przyrodzonej godności jako źródła praw człowieka.
Wskazanie na historię ochrony praw jednostki.
Międzynarodowa a krajowa ochrona praw człowieka.
Ochrona praw człowieka w regionalnym systemie ochrony w Unii Europejskiej i Radzie Europy.
Uniwersalna ochrona praw człowieka w systemie ONZ.
Omówienie wybranych praw człowieka: do zdrowia i życia; do własności; do rzetelnego procesu; do prywatności, do wolności i bezpieczeństwa osobistego; do wolności sumienia i wyznania.
Omówienie zakresu zakazu dyskryminacji.
Krajowe organy ochrony praw człowieka.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia: W zakresie ćwiczeń uzyskanie min. 51 % poprawnych odpowiedzi z końcowego testu jednokrotnego wyboru. Poprawka kolokwium w formie ustnej – 3 pytania.
W zakresie wykładu uzyskanie min. 51 % poprawnych odpowiedzi z końcowego testu jednokrotnego wyboru oraz odpowiedź na pytanie otwarte w zakresie min. 50%.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Wykaz literatury
podstawowa
1. Hołda Z., Ostrowska D., Hołda J., Rybczyńska J. A., Prawa Człowieka, Zarys wykładu, Warszawa 2014 i nowsze.
uzupełniająca
Akty normatywne:
1.Banaszak B., Bisztyga A., Complak K., Jabłoński M., Wieruszewski R., Wójtowicz K., System ochrony praw człowieka, Kraków 2005;
2. Jasudowicz T., Gronowska B., Balcerzak M., Lubiszewski M., Mizerski R., Prawa człowieka i ich ochrona – podręcznik dla studentów prawa i administracji, Toruń 2010;
3. Garlicki L. red., Hofmański P., Wróbel A., Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Komentarz do artykułów 1–18, Tom I, Warszawa 2010.
4. Garlicki L. red., Hofmański P., Wróbel A., Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Komentarz do artykułów 19–59 oraz Protokołów dodatkowych, Tom II, Warszawa 2010.
5. Jabłoński M., Jarosz – Żukowska S., Praw człowieka i system ich ochrony, Wrocław 2004.
Akty normatywne:
1. Karta Narodów Zjednoczonych San Francisco, 26 czerwca 1945 r., Dz.U. z 1947 r. Nr 23, poz. 90.
2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Paryż, 10 grudnia 1948 r., U.N. Doc. A/810 at 71.
3. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, Nowy Jork, 16 grudnia 1966 r., Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167.
4. Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, Nowy Jork, 16 grudnia 1966 r., Dz.U. z 1977 r., Nr 38, poz. 169.
5. Statut Rady Europy, Londyn, 5 maja 1949 r., Dz.U. z 1994 r. Nr 118, poz. 565 ze zm.
6. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2, Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.
7. Europejska Karta Społeczna (zrewidowana), Strasburg, 3 maja 1996 r., E.T.S. Nr 163.
8. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Paryż, 7 grudnia 2000 r., Dz.Urz.UE z 2010 r. Nr C 83/389 PL.
9. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
10. Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich, Dz.U. z 1987 r. Nr 21, poz. 123 ze zm.
11. Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka, Dz.U. z 2000 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.
12. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 ze zm.
13. Ustawa o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym z dnia 30 listopada 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 2072 ze zm.
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 6
Forma zaliczenia: Egzamin
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 6
Forma zaliczenia: Egzamin