Wybrane zagadnienia z prawa polskiego (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Waldemar Bednaruk prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 18
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z najważniejszymi instytucjami prawa polskiego.
Wymagania wstępne
Podstawowe wiadomości dotyczące ustroju państwa polskiego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
-Student zna podstawowe instytucje prawa polskiego;
-Student wie, jakie są naczelne zasady ustrojowe RP i potrafi dokonać krótkiej charakterystyki najważniejszych organów władzy publicznej.
Student rozumie nieuchronność zmian ustrojowych ostatnich dekad i dostrzega płynące stąd korzyści dla polskiego społeczeństwa.


UMIEJĘTNOŚCI
Student posiada umiejętność logicznego myślenia w procesie analizy polskiego systemu ustrojowego.
Student potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu podstaw prawa oraz znajomość obecnych rozwiązań ustrojowych do lepszego zrozumienia zmian w polityce wewnętrznej i międzynarodowej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student potrafi wykorzystać zdobytą na wykładzie wiedzę, by lepiej odnaleźć się w otaczającym go świecie i trafnie określić swoje cele w życiu zawodowym.
Student potrafi docenić pojawiające się przed nim perspektywy rozwoju w kontekście nowych wyzwań społecznych i gospodarczych XXI wieku.
Metody dydaktyczne
wykład, dyskusja, pogadanka
Treści programowe przedmiotu
Zdolność prawna (początek/koniec)
Zdolność do czynności prawnych
Dobra osobiste – typy dóbr osobistych
Przesłanki ochrony oraz środki ochrony dóbr osobistych
Małżeństwo – definicja, warunki zawarcia
Przeszkody małżeńskie
Rozwiązanie/ustanie małżeństwa
Ukazanie podobieństw i różnic w przepisach: Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Kodeksu Prawa Kanonicznego
Przestępstwo a wykroczenie – definicje. Strona podmiotowa i przedmiotowa przestępstw/wykroczenia
Odpowiedzialność karna za przestępstwo/ wykroczenie
Podstawowe zasady ustrojowe
Ogólna charakterystyka pozycji ustrojowej Sejmu i Senatu
Zasady prawa wyborczego do Sejmu, Senatu i w wyborach na urząd prezydenta
Zgromadzenie Narodowe
Prezydent Rzeczypospolitej
Skład i struktura Rady Ministrów
Odpowiedzialność prezydenta i rządu
Trybunał Stanu.
Trybunał Konstytucyjny.
Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena końcowa z danego przedmiotu zostanie wystawiona po przeprowadzeniu ustnego zaliczenia w postaci odpowiedzi studentów na zadane pytania. Niewiedza studenta o podstawowych aspektach materii poruszanych podczas zajęć skutkować będzie oceną niedostateczną. Na ocenę dostateczną należy odpowiedzieć poprawnie na połowę zadanych pytań, na dostateczny plus na 60%. Na ocenę dobrą student powinien poprawnie odpowiedzieć na 70% zadanych pytań, na dobrą plus na 80%, zaś na bardzo dobrą na 90% procent pytań.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA Podstawowa:
1. Nowak M., Podstawy prawa w Polsce. Prawo dla nieprawników, Warszawa 2012,
2.Podstawy prawa i wiedzy o społeczeństwie w pigułce, red. A. Gacka -Asiewicz, Warszawa 2016.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. J. Strzebińczyk, Prawo rodzinne, Zakamycze 2013.
2. Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2015.
3. A. Marek, Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń, Toruń 2015.
4. W. Skrzydło, Ustrój polityczny RP w świetle konstytucji z 1997 roku, Zakamycze 2014.
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin