Język łaciński - Kurs dla początkujących (lektorat) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Edyta Michałek
Organizator:Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Po roku nauki student:
C1 - poprawnie czyta tekst,
C2 - rozróżnia formy koniugacyjne w zdaniu i funkcje przypadków, rozpoznaje i określa po łacinie poznane formy fleksyjne,
C3 - poprawnie tłumaczy zdania pojedyncze i złożone, określa części zdania;
C4 - układa krótkie zdania w języku łacińskim;
C5 - rozpoznaje i właściwie przekłada poznane składnie łacińskie;
C6 - zapamiętuje sentencje i wyrażenia łacińskie oraz słówka z opracowanych tekstów;
C7 - kojarzy poznane wyrazy łacińskie z pochodzącymi od nich wyrazami zarówno języka polskiego, jak i znanych studentowi języków obcych;
Wymagania wstępne
W1 - podstawowa znajomość gramatyki języka polskiego
W2 - świadomość znaczenia języka łacińskiego i kultury śródziemnomorskiej dla rozwoju języków nowożytnych
W3 - świadomość potrzeby uczenia się języków obcych
W4 - umiejętność kreatywnego współpracowania w grupie oraz ciekawość i otwartość na kulturę i świat
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. student posiada zasób podstawowego słownictwa z zakresu wiedzy humanistycznej, wskazuje pochodzenie słownictwa polskiego i języków obcych od wyrazów łacińskich, zna wybrane sentencje, paremie prawnicze i zwroty łacińskie, ma podstawową wiedzę o języku łacińskim, jego powstaniu i rozwoju, jest świadomy różnicy między zapisem a wymową;
2. student posiada podstawowe wiadomości z zakresu fleksji: zna wzory odmian rzeczowników, czasowników, przymiotników, zaimków, liczebników oraz zastosowanie nieodmiennych części mowy; posiada podstawową wiedzę z zakresu składni łacińskiej: budowy zdania, podziału zdań, konstrukcji składniowych; ma świadomość kompleksowej budowy języka;
3. student posiada elementarną wiedzę z zakresu kultury i historii starożytnej Grecji i Rzymu i ich wpływu na kulturę czasów późniejszych i współczesnych; zna elementarną terminologię nauk humanistycznych;

UMIEJĘTNOŚCI
1. student czyta i tłumaczy prosty tekst, sprawnie posługuje się słownikiem łacińsko-polskim, rozpoznaje i określa poznane formy fleksyjne używając terminologii łacińskiej, poprawnie tłumaczy zdania pojedyncze i złożone, określa części zdania; wykazuje się sprawnością w tłumaczeniu zdań z języka polskiego na łacinę, rozpoznaje i właściwie przekłada poznane składnie łacińskie; kojarzy poznane wyrazy łacińskie z pochodzącymi od nich wyrazami w języku polskim i w językach obcych, wykorzystuje poznane słownictwo do nauki języków obcych;
2. potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację przy użyciu rożnych źródeł i sposobów, potrafi wykorzystać zdobyte informacje do ugruntowania wiedzy i dalszej nauki języków nowożytnych, potrafi uzupełnić wiedzę i umiejętności w wymiarze interdyscyplinarnym

;KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. student potrafi współdziałać w parze/zespole, przyjmując w nim różne role wedle celów i wskazówek formułowanych przez kierownika zespołu
2. określa własny styl uczenia się i wybiera odpowiednie sposoby dalszego samokształcenia
3. ma świadomość znaczenia języka łacińskiego i kultury antycznej w kulturze europejskiej i światowej oraz świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego antyku
Metody dydaktyczne
1. metoda gramatyczno-tłumaczeniowa
2. metoda podająca – wykład, objaśnienie, wyjaśnienie
3. ćwiczenia przedmiotowe
4. dyskusja dydaktyczna
5. konsultacje
6. korekta prac
7. praca z użyciem podręcznika programowanego
8. prezentacja multimedialna
Treści programowe przedmiotu
1. Wiadomości ogólne o języku:
alfabet, wymowa, iloczas, zasady akcentowania wyrazów
2. Słownictwo, łacińskie sentencje i zwroty frazeologiczne
3. Fleksja:
a) deklinacja
- rzeczowniki deklinacji I –V: rodzaje rzeczowników i wyjątki rodzajowe; formy podstawowe i ich funkcje w określaniu rzeczownika;
- przymiotniki deklinacji I – III: kolejność rodzajowa przymiotników; typy odmian;
- zaimki: pronomina personalia (ego, tu, nos, vos), pronomen reflexivum, pronomen interrogativum (quis? quid?), pronomina possessiva (meus, tuus, suus, noster, vester), pronomen relativum (qui, quae, quod), pronomina demonstrativa (is, ea, id; idem, eadem, idem; ipse, ipsa, ipsum; ille, illa, illud; iste, ista, istud; hic, haec, hoc)
- liczebniki główne i porządkowe do 1000;
b) koniugacja
- forma podstawowa czasownika i jej funkcja
- wyróżnienie czterech koniugacji
- odmiana czasowników: personae, numeri, tempora; Praesens, Imerfectum, Futurum Primum; genera: Activum, Passivum; modi: Indicativus, Imperativus; Infinitivus, Participium Praesentis Activi;
c) nieodmienne części mowy
4. Syntaksa:
a) podstawowe części zdania: podmiot, orzeczenie, dopełnienie (bliższe i dalsze), przydawka, okolicznik;
b) podział zdań (pojedyncze i złożone);
c) technika tłumaczenia zdań łacińskich ;
5. Składnie:
Składnia Nazw Miast, Dativus Possessivus, Accusativus Duplex, Nominativus Duplex;
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
W- Student nie posiada wystarczającej wiedzy z zakresu fleksji, składni, struktur składniowych i słownictwa.
U- Nie potrafi rozpoznawać ani tworzyć form fleksyjnych. Nie potrafi tłumaczyć, a tym bardziej analizować gramatycznie tekstu. Nie potrafi korzystać ze słownika.
K- Nie bierze udziału w dyskusji, nie jest zainteresowany przedmiotem.
Ocena dostateczna
W- Student posiada ograniczoną znajomość fleksji, składni, struktur składniowych i słownictwa.
U- Student dysponuje wystarczającą praktyczną znajomość języka łacińskiego, z pomocą prowadzącego tłumaczy tekst o średnim stopniu trudności i usiłuje dokonać analizy składniowej zdania łacińskiego, potrafi korzystać ze słownika.
K- Student zachęcony przez prowadzącego włącza się w dyskusję dydaktyczną.
Ocena dobra
W- Student dysponuje dobrą znajomością fleksji, składni, struktur składniowych i słownictwa.
U- Potrafi poprawnie rozpoznawać i tworzyć formy fleksyjne, bez trudu posługuje się słownikiem. Dobrze radzi sobie z tłumaczeniem tekstu o średnim stopniu trudności i z analizą składni zdania łacińskiego.
K- Chętnie uczestniczy w dyskusji dydaktycznej na temat przekładu i interpretacji gramatycznej omawianego tekstu. Widzi potrzebę systematyzowania i pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności.
Ocena bardzo dobra
W- Student posiada bardzo dobrze utrwaloną wiedzę z zakresu fleksji, składni, struktur składniowych. Posiada bogate słownictwo.
U- Potrafi bezbłędnie rozpoznawać i tworzyć formy fleksyjne, sprawnie posługuje się słownikiem. Bez problemu tłumaczy tekst o średnim stopniu trudności; umie dokonać analizy składniowej zdania.
K- Student podejmuje aktywną dyskusję na temat przekładu i interpretacji gramatycznej omawianego tekstu. Odczuwa potrzebę porządkowania i ciągłego pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności.
Na ocenę ma również wpływ: frekwencja na zajęciach, przygotowanie do nich, wypowiedzi ustne, pisemne testy śród-semestralne oraz obserwacja ciągła.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
S. Kalinkowski, J. A. Wojtczak-Szyszkowski, Iure et legibus. Język łaciński dla
studentów prawa, Warszawa 2000;

J. Pieńkos, Słownik łacińsko-polski, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1993;
O. Jurewicz, L. Winniczuk, J. Żuławska, Język łaciński – podręcznik dla lektoratów szkół wyższych;
K. Kumaniecki, Słownik łacińsko-polski, PWN;
Słownik kultury antycznej, PWN;
J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, PWN;
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę